പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഏരീസ് റാസി

പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ് മേടം  അഥവാ മേശ, വരുവാനുള്ളവന്റെ വിജയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മേടം ഒരു തല ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടുകൊറ്റന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജ്യോതിഷ വായനയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിലൂടെ സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം എന്നിവ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടാനും മേടം ജാതകം നോക്കുന്നു.

എന്നാൽ മേടം കൊണ്ട് ആദ്യം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

ഞങ്ങൾ പുരാതന ജ്യോതിഷം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, കന്നി മുതൽ മീനം വരെയുള്ള പുരാതന കുണ്ഡലികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ മേടത്തിൽ തുടരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിലെ ഓരോ അദ്ധ്യായവും എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അതിനാൽ, ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മേടം അല്ലെങ്കിലും, മേടം രാശിയിലെ പുരാതന കഥ അറിയേണ്ടതാണ്.

മേടത്തിന്റെ നക്ഷത്രസമൂഹം

മേടം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക. തല ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആടിന്റെ (ആൺ ആട്) രൂപം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ?

മേടം നക്ഷത്ര സമൂഹം ആകാശത്ത്

ഏരീസിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും ആട്ടുകൊറ്റനെ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. ആദ്യകാല ജ്യോതിഷന്മാർ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള രാമനെ ആടിനെ എങ്ങനെ രൂപീകരിച്ചു?

വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ച മേടം  നക്ഷത്രസമൂഹം

എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈജിപ്തിലെ പുരാതന ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തെ കാണുക, മേടം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈജിപ്റ്റിലെ പുരാതന ഡെൻഡെറ ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തിലെ മേടം

നമുക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം ചരിത്രത്തിൽ ജ്യോതിഷം ഉപയോഗിച്ച മേടം രാശിയുടെ പരമ്പരാഗത ചിത്രങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്.

മേടം ജ്യോതിഷ നക്ഷത്രസമൂഹ ചിത്രം
ഉത്കൃഷ്ടമായ മേടം രാശിചിത്രം

മുമ്പത്തെ നക്ഷത്രരാശികളെപ്പോലെ തന്നെ, ജീവനുള്ള ആടിന്റെ ചിത്രം ആദ്യം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, ഒരു ആടിന്റെ ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ പിന്നീട് ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഈ അടയാളം നൽകി.

ഈ ആടിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

മേടം എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

മകരം മൂലം ആടിന്റെ മുൻ വശം ഇല്ലാതായി, അതിനാൽ മീൻ വാൽ ജീവിച്ചു. എന്നാൽ മീനം രാശിയുടെ ബാൻഡുകൾ ഇപ്പോഴും മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.  ശാരീരിക ക്ഷയത്തിനും മരണത്തിനുമുള്ള ഒരു അടിമത്തം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. നാം പല കഷ്ടതകളിലൂടെയും ജീവിക്കുന്നു, വൃദ്ധരായി മരിക്കുന്നു! എന്നിട്ടും ശാരീരിക പുനരുത്ഥാനത്തിനായി നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. മേടത്തിന്റെ മീനത്തിന്റെ ബാൻഡിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്ന മുൻ കാലുകൾ എങ്ങനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മരിച്ചുപോയ ആടിന് (മകരം) ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം സംഭവിച്ചു. ബൈബിൾ അത് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു:

ഞാൻ സിംഹാസനത്തിന്റെയും നാലു ജീവികളുടെയും നടുവിലും മൂപ്പന്മാരുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു: അതിന് ഏഴു കൊമ്പും, സർവഭൂമിയിലേക്കും അയച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴു ദൈവാത്മാക്കൾ ആയ ഏഴു കണ്ണും ഉണ്ട്. 7അവൻ വന്നു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലംകൈയിൽനിന്നു പുസ്തകം വാങ്ങി. 8വാങ്ങിയപ്പോൾ നാലു ജീവികളും ഇരുപത്തിനാലു മൂപ്പന്മാരും ഓരോരുത്തൻ വീണയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർഥന എന്ന ധൂപവർഗം നിറഞ്ഞ പൊൻകലശവും പിടിച്ചുകൊണ്ടു കുഞ്ഞാടിന്റെ മുമ്പാകെ വീണു. 9പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും നീ യോഗ്യൻ; നീ അറുക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ രക്തംകൊണ്ടു സർവഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്കു വാങ്ങി; 10ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അവരെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കിവച്ചു; അവർ ഭൂമിയിൽ വാഴുന്നു എന്നൊരു പുതിയ പാട്ട് അവർ പാടുന്നു. 11പിന്നെ ഞാൻ ദർശനത്തിൽ സിംഹാസനത്തിന്റെയും ജീവികളുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും ചുറ്റിലും ഏറിയ ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടു; അവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം പതിനായിരവും ആയിരം ആയിരവും ആയിരുന്നു. 12അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ: അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും മഹത്ത്വവും സ്തോത്രവും ലഭിപ്പാൻ യോഗ്യൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 13സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും സമുദ്രത്തിലും ഉള്ള സകല സൃഷ്ടിയും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും: സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും കുഞ്ഞാടിനും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും മഹത്ത്വവും ബലവും എന്നെന്നേക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. 14നാലു ജീവികളും: ആമേൻ എന്നു പറഞ്ഞു; മൂപ്പന്മാർ വീണു നമസ്കരിച്ചു.

വെളിപ്പാട് 5:6-14

മേടം – ജീവനുള്ള കുഞ്ഞാട്!

മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായ വാർത്ത, കുഞ്ഞാടിനെ യാഗമാക്കിയെങ്കിലും വീണ്ടും ജീവനോടെ വന്നു എന്നതാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ട ആട്ടിൻ കുട്ടി ആരാണ്? യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അബ്രഹാമിന്റെ യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു

പിറ്റന്നാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടിട്ട്: ഇതാ, ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്.

യോഹന്നാൻ 1:29

ക്രൂശീകരണത്തിനു മൂന്നു ദിവസത്തിനുശേഷം യേശു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. നാൽപതു ദിവസം ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നശേഷം, അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. മേടം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞാട് ജീവനോടെയും സ്വർഗത്തിലുമായിരിക്കുന്നു

പിന്നീട് ഇതേ ദർശനത്തിൽ യോഹന്നാൻ കണ്ടു:

ഇതിന്റെശേഷം സകല ജാതികളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും നിന്ന് ഉള്ളതായി ആർക്കും എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരം വെള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ചു കൈയിൽ കുരുത്തോലയുമായി സിംഹാസനത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും മുമ്പാകെ നില്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 10രക്ഷ എന്നുള്ളത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും ദാനം എന്ന് അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു.

വെളിപ്പാട് 7:9-10

കുഞ്ഞാടിന്റെ അടുത്തെത്തിയ മീനത്തിലെ മീനുകളാൽ പ്രതീകപ്പെട്ട ജനം ഇവയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷയത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും കെട്ടുകൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു. മേടം മീനത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ ബന്ധിക്കുന്ന ബാൻഡുകൾ തകർത്തു. രക്ഷയുടെയും നിത്യജീവന്റെയും പൂർണ്ണത അവർക്ക് ലഭിച്ചു.

പുരാതന മേടം ജാതകം

ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹൊറോ’ (മണിക്കൂർ) എന്നതിൽ നിന്നാണ് ‘ഹൊറൊസ്കോപ്പ്’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം വരുന്നത്, കൂടാതെ നിരവധി ശുഭ സമയങ്ങളെ ബൈബിൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. രചനകളിലെ നിർണായക കന്നി മുതൽ മീനം വരെയുള്ള ‘ഹോറോസ്’ നാം വായിക്കുന്നു. ഹൊസ്കോപ്പിലെ മറ്റൊരു ഗ്രീക്ക് പദം – സ്കോപ്പസിലൂടെ (σκοπός) – മേടം വായിക്കപ്പെടുന്നു. സ്കോപ്പസ് എന്നാൽ നോക്കുക, ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ കുഞ്ഞാടിന്റെ രാശിചിഹ്നത്തെ മേടം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ മേടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കൃത്യമായ സമയപരിധിയില്ല, എന്നാൽ നമ്മൂടെ ശ്രദ്ധ ആട്ടിൻ കുട്ടിയിലാണ്. .

ശാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് എണ്ണിക്കൊൾവിൻ. 4ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണവും കൂടെ നോക്കേണം. 5ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ഭാവംതന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 6അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളേണം 7എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു 8മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ, അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു. 9അതുകൊണ്ടു ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നല്കി; 10അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും 11എല്ലാ നാവും “യേശുക്രിസ്തു കർത്താവ്” എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്ത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും.

ഫിലിപ്പ്യർ 2:3-11

മേടം ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും മണിക്കൂർ കുറച്ചു കാട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ആട് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടു.  നാം അവനെ ആദ്യം കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ് (അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിൽ). കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീരുകയും ഒരു സേവകനായി മരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. കന്നി ആദ്യം തന്റെ വംശാവലി ‘മനുഷ്യ സാദൃശ്യം’ ആണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മകരം തന്റെ മരണത്തോടുള്ള അനുസരണം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മരണം അവസാനമല്ല. മരണത്തിന് അവനെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, ഇപ്പോൾ ആട് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ജീവനോടെ സകലത്തിന്റെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉയർന്ന അധികാരത്തിൽ നിന്നും ശക്തിയിൽ നിന്നുമാണ് കുഞ്ഞാട് രാശി രാശിചക്രത്തിന്റെ അവസാന അദ്ധ്യായം ആയ ഇടവം ആരംഭിക്കുന്നത്. പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ ധനു രാശി പ്രവചിക്കുന്നതുപോലെ, ദാസനായല്ല, ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാൻ ന്യായവിധിയിൽ വരാൻ അവൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

നിങ്ങളുടെ മേടം വായന

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഏരീസ് ജാതകം വായന ഈ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും:

ഇരുണ്ട രാത്രിക്കു ശേഷമാണ് പ്രഭാതത്തിന്റെ തെളിച്ചം വരുന്നതെന്ന് മേടം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇരുണ്ട രാത്രി നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി ജീവിതത്തിനുണ്ട്. നിങ്ങളെ എന്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചുവോ അതിനെക്കാൾ കുറവുള്ള എന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ, വിട്ടു കൊടുക്കുവാനോ നിങ്ങൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടാം. മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ചൈതന്യം കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളും സ്ഥിതികൾക്കും അപ്പുറം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം. മേടത്തിന്റെ വിശാലപ്പെടുത്തിയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ മേടം രാശിക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കും, അവൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ്, അവൻ നിങ്ങളെ അവനോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ അവന്റെ ശത്രുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മകരം വഴി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, എത്ര അധികം ഇപ്പോൾ അവനോട് അനുയോജ്യമായ ഒരാളായ നിങ്ങളെ മേടം ‘ജീവൻ രക്ഷിക്കും? നിങ്ങൾ അവന്റെ പാത പിന്തുടരണം എന്നത് മാത്രമാണ് വേണ്ടത്, അത് ഉയരുന്നതിന് മുമ്പായി അവന്റെ പാത താഴേക്ക് പോയി. അതിനാൽ നിങ്ങളുടേതും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കണം.

എങ്ങനെ തുടരാം? മേടം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും പറയും: സന്തോഷിക്കൂ! നിങ്ങളുടെ സൌമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ; മേടം വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു.
ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുതു; എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോടു അറിയിക്കയത്രേ വേണ്ടതു. എന്നാൽ സകലബുദ്ധിയേയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിനവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കൽ കാക്കും.
ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരേ, സത്യമായതു ഒക്കെയും ഘനമായതു ഒക്കെയും നീതിയായതു ഒക്കെയും നിർമ്മലമായതു ഒക്കെയും രമ്യമായതു ഒക്കെയും സല്കീർത്തിയായതു ഒക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതു ഒക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊൾവിൻ.

കുഞ്ഞാടിന്റെ മടങ്ങിവരവ്

അതിനാൽ, യേശുവിന്റെ (കുഞ്ഞാടിന്റെ) വിജയത്തിന്റെ ഫലം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായം മേടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ജീവൻ എന്ന ദാനം സ്വീകരിച്ചു കൂടാ?

അവസാന ഭാഗം അതായത് പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ 9-12 അദ്ധ്യായങ്ങൾ, മേടം കുഞ്ഞാട് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. യോഹന്നാൻ കണ്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ അതേ ദർശനത്തിലാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്:

ഞങ്ങളുടെമേൽ വീഴുവിൻ; സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ മുഖം കാണാതവണ്ണവും കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം തട്ടാതവണ്ണവും ഞങ്ങളെ മറപ്പിൻ. 

വെളിപ്പാട് 6:16

രാശിചക്രത്തിലൂടെയു, മേടത്തിലൂടെയും  കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ

പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ ഇത് ഇടവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം വായിക്കുക.

എന്നാൽ മേടം രാശിയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ പോകുന്നതിന് കാണുക:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അക്വേറിയസ് റാസി

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ ആറാമത്തെ കുണ്ഡലിയാണ് കുംഭം, വരുവാനുള്ളവന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രാശിചക്ര യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണിത്. കുംഭത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ അക്വേറിയസ് ലാറ്റിനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്,  ‘വെള്ളം വഹിക്കുന്നയാൾ’  എന്നാണ് അർത്ഥം, ഒരു മനുഷ്യൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നദികൾ ഒഴുക്കുന്നതിന്റെ രൂപമാണിതിന്.   ആധുനിക ജ്യോതിഷത്തിൽ, കുംഭം ജാതകം നൽകുന്ന ഉപദേശം, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടാനും നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുന്നു.

എന്നാൽ സമ്പത്തും ഭാഗ്യവും സ്നേഹവും സന്തോഷിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ദാഹം പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കുംഭം കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദാഹം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വെള്ളം നൽകാൻ കുംഭത്തിലെ മനുഷ്യന് മാത്രമേ കഴിയൂ. പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ കുംഭം തന്റെ വെള്ളം എല്ലാ ആളുകൾക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കുംഭം അല്ലെങ്കിലും, കുംഭത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളിലെ പുരാതന ജ്യോതിഷ കഥ അറിയേണ്ടത് മൂല്യവത്താണ്. അവൻ നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിക്കണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലെ കുംഭം

കുംഭം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ. ഈ നക്ഷത്ര ഫോട്ടോയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ?

കുംഭം നക്ഷത്രസമൂഹ ചിത്രം

നാം കുംഭ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലും അത്തരം ഏതെങ്കിലും ചിത്രം ‘കാണാൻ’ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് മത്സ്യത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ചിത്രം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും?

വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള കുംഭം

എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈജിപ്തിലെ 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രമാണ് ഇവിടെ, വെള്ളം ചുമന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചിത്രമായ കുംഭം ചുമന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുഭാഗത്ത് മത്സ്യത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

ഡെൻഡെറയിലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ രാശിചക്രത്തിൽ കുംഭം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ കുംഭം കാണിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് പോസ്റ്റർ ഇതാ.

കുംഭം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് പോസ്റ്റർ

കുംഭം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചതിനുശേഷവും, ഈ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനോടും ഒരു പാത്രത്തോടും വെള്ളത്തോടും സാമ്യമുള്ള ഒന്നും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ കുംഭത്തിന്റെ ചില സാധാരണ ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്

കുംഭവും ജല നദികളും

കുംഭ മനുഷ്യന്റെ പരമ്പരാഗത രാശിചിത്രം – മത്സ്യത്തിനായി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു (പൈസസ് ഓസ്റ്റ്രാലിസ് – തെക്കൻ മീൻ)
കുംഭം പൈസസ് ഓസ്റ്റ്രാലിസ് – തെക്കൻ മത്സ്യത്തിനായി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു

മുമ്പത്തെ രാശിചക്രങ്ങളെപ്പോലെ, വെള്ളം വഹിക്കുന്നവന്റെ ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ല. നക്ഷത്രസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സ്വതസിദ്ധമല്ല. മറിച്ച്, വെള്ളം വഹിക്കുന്നയാളുടെ ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ ഈ ആശയം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുവാനായി നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി. പൂർവ്വികർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും വെള്ളം വഹിക്കുന്നയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നാം കണ്ടതുപോലെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷപരമായ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു.

പക്ഷെ എന്തിന്? പൂർവ്വികർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്?

പുരാതന കാലം മുതലുള്ള കുംഭം തെക്കൻ മത്സ്യ നക്ഷത്രസമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുംഭത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മത്സ്യത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

പുരാതന രാശിചക്ര കഥ

ദൈവം നക്ഷത്രരാശികളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ബൈബിളിലെ പുരാതന പുസ്‌തകങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി നാം കണ്ടു. അവന്റെ കഥയിൽ മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളാണിവ. അങ്ങനെ ആദാമും/മനുവും അവന്റെ മക്കളും അവരുടെ സന്തതികളെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന കന്യകയുടെ പുത്രനായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കന്നി മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. മഹത്തായ സംഘട്ടനത്തിന്റെ കഥയിലൂടെ നാം കടന്നുപോയി, ഇപ്പോൾ നാം അവന്റെ വിജയത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലാണ്.

കുംഭത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

ഇന്നും നമ്മോട് ജ്ഞാനം സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് മഹത്തായ സത്യങ്ങൾ കുംഭം പൂർവ്വികരോട് പറഞ്ഞു.

  • നാം ദാഹമുള്ളവരാണ് (തെക്കൻ മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കുന്നത് കാണുന്നു)
  • ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ് ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ രണ്ട് സത്യങ്ങളും പുരാതന ഋഷിമാരും / പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുന്നു

പുരാതന പ്രവാചകന്മാർ നമ്മുടെ ദാഹത്തെക്കുറിച്ച് പലവിധത്തിൽ എഴുതിയിർക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ (പുരാതന ഗീതങ്ങൾ) ഇത് ഇപ്രകാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു:

1മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്കു ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ

ദൈവമേ, എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോടു ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു.

2എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി തന്നെ, ദാഹിക്കുന്നു;

ഞാൻ എപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാനിടയാകും.

സങ്കീർത്തനം 42:1-2

1ദൈവമേ, നീ എന്റെ ദൈവം; അതികാലത്തേ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും;

വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരണ്ട ദേശത്ത്

എന്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു;

എന്റെ ദേഹം നിനക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 63:1

എന്നാൽ ഈ ദാഹം മറ്റ് ‘വെള്ളം കൊണ്ട്’ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ വേരാണിതെന്ന് യിരെമ്യാവ് പഠിപ്പിച്ചു.

എന്റെ ജനം രണ്ടു ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അവർ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച്, വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളെ, പൊട്ടക്കിണറുകളെ തന്നെ, കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു

യിരമ്യാവ് 2:13

നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന ജലത്തിന്റെ പാത്രങ്ങൾ പലതാണ്: പണം, ലൈംഗികത, ആനന്ദം, ജോലി, കുടുംബം, വിവാഹം, പദവി. എന്നാൽ ഇവ ആത്യന്തികമായി നമ്മെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കായി നാം ഇപ്പോഴും ‘ദാഹിക്കുന്നു’. ജ്ഞാനത്തിന് പേരുകേട്ട മഹാനായ രാജാവായ ശലോമോൻ നമ്മുടെ മായയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

നമ്മുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ നിലനിൽക്കുന്ന വെള്ളം

നമ്മുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെയും ഈ പൂർവ്വിക പ്രവാചകൻമാർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. മോശെയുടെ കാലം മുതൽ അവർ ആ ദിവസത്തിനായി കാത്തിരുന്നു

7അവന്റെ തൊട്ടികളിൽനിന്നു വെള്ളം ഒഴുകുന്നു;

അവന്റെ വിത്തിനു വെള്ളം ധാരാളം;

അവന്റെ അരചൻ ആഗാഗിലും ശ്രേഷ്ഠൻ;

അവന്റെ രാജത്വം ഉന്നതംതന്നെ.

സംഖ്യ  24:7

ഇതിനു ശേഷം യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ വന്നു

1ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും; പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോടെ അധികാരം നടത്തും. 2ഓരോരുത്തൻ കാറ്റിന് ഒരു മറവും പിശറിന് ഒരു സങ്കേതവും ആയി വരണ്ട നിലത്തു നീർത്തോടുകൾപോലെയും ക്ഷീണമുള്ള ദേശത്ത് ഒരു വമ്പാറയുടെ തണൽപോലെയും ഇരിക്കും.

യെശയ്യാവ് 32:1-2

എളിയവരും ദരിദ്രന്മാരുമായവർ വെള്ളം തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു; ഒട്ടും കിട്ടായ്കയാൽ അവരുടെ നാവു ദാഹംകൊണ്ടു വരണ്ടുപോകുന്നു. യഹോവയായ ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരം അരുളും; യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഞാൻ അവരെ കൈവിടുകയില്ല. 

യെശയ്യാവ് 41:17

അപ്പോൾ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ? യെശയ്യാവ് തുടർന്നു

3ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നേടത്തു ഞാൻ വെള്ളവും വരണ്ട നിലത്തു നീരൊഴുക്കുകളും പകരും; നിന്റെ സന്തതിമേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെയും നിന്റെ സന്താനത്തിന്മേൽ എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെയും പകരും.

യെശയ്യാവ് 44:3

സുവിശേഷങ്ങളിൽ, താൻ ആ വെള്ളമാണെന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു

37ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട്: ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ. 38എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽനിന്നു തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നതുപോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 39അവൻ ഇതു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു ലഭിപ്പാനുള്ള ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ആകുന്നു പറഞ്ഞത്; യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായ്കയാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു.

യോഹന്നാൻ 7: 37-39

ശമിപ്പിക്കുന്ന ‘ജലം’ പെന്തെക്കൊസ്ത് ദിനത്തിൽ ആളുകളിൽ വസിക്കാൻ വന്ന അവന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണനാണെന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇത് ഭാഗികമായ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു, അത് പറയുന്നതുപോലെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിറവേറും:

1വീഥിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതായി പളുങ്കുപോലെ ശുഭ്രമായ ജീവജലനദിയും അവൻ എന്നെ കാണിച്ചു.

വെളിപ്പാട് 22:1

ദാഹമുള്ള തെക്കൻ മത്സ്യം

മത്സ്യത്തേക്കാൾ വെള്ളം ആർക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളത്? അതിനാൽ കുംഭം തന്റെ വെള്ളം പൈസിസ് ഓസ്റ്റ്രാലിസ് എന്ന തെക്കൻ മത്സ്യത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ- കന്യകയുടെ വിത്ത് നേടിയ വിജയവും അനുഗ്രഹങ്ങളും – തീർച്ചയായും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന ലളിതമായ സത്യം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നാം ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:

1അല്ലയോ, ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും ദ്രവ്യമില്ലാത്തവരുമായുള്ളോരേ വെള്ളത്തിനു വരുവിൻ: വന്നു വാങ്ങി തിന്നുവിൻ; നിങ്ങൾ വന്നു ദ്രവ്യവും വിലയും കൂടാതെ വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങിക്കൊൾവിൻ. 2അപ്പമല്ലാത്തതിനു ദ്രവ്യവും തൃപ്തിവരുത്താത്തതിനു നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നഫലവും ചെലവിടുന്നതെന്തിന്? എന്റെ വാക്കു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു നന്മ അനുഭവിപ്പിൻ; പുഷ്ടഭോജനം കഴിച്ചു മോദിച്ചുകൊൾവിൻ. 3നിങ്ങൾ ചെവി ചായിച്ച് എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; നിങ്ങൾക്കു ജീവനുണ്ടാകേണ്ടതിനു കേട്ടുകൊൾവിൻ; ദാവീദിന്റെ നിശ്ചലകൃപകൾ എന്ന ഒരു ശാശ്വതനിയമം ഞാൻ നിങ്ങളോടു ചെയ്യും.

യെശയ്യാവ് 55:1-3

ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളുടെ ഈ ചിത്രം കൂടുതൽ വിശദമായി മീനത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവന്റെ ജലം എന്ന ദാനം നിങ്ങളും ഞാനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ്.

കുംഭം ജാതകം

ഹൊറൊസ്കോപ്പ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹോറോ’ (മണിക്കൂർ) എന്നതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അതിനാൽ പ്രത്യേക മണിക്കൂർ അടയാളപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പ്രവചന രചനകൾ യേശുവിലൂടെയുള്ള കുംഭം ‘ഹോറോ’ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

13യേശു അവളോട്: ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് എല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരുനാളും ദാഹിക്കയില്ല; 14ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കലേക്കു പൊങ്ങിവരുന്ന നീരുറവായിത്തീരും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

21യേശു അവളോട് പറഞ്ഞത്: സ്ത്രീയേ, എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്ക; നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ മലയിലും അല്ല; യെരൂശലേമിലും അല്ല എന്നുള്ള നാഴിക വരുന്നു. 22നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു; രക്ഷ യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽനിന്നല്ലോ വരുന്നത്. 23സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു; ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കേണം എന്നു പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു. 

യോഹന്നാൻ 4:13-14, 21-23

അതിനാൽ നാം ഇപ്പോൾ കുംഭം ‘മണിക്കൂറിൽ’ ആണ്. മകരം പ്പോലെ ഈ മണിക്കൂർ ഒരു ഹ്രസ്വ നിർദ്ദിഷ്ട മണിക്കൂറല്ല. പകരം, ആ സംഭാഷണ സമയം മുതൽ ഇന്നുവരെ തുടരുന്ന ഒരു നീണ്ടതും വിശാലവുമായ ഒരു ‘മണിക്കൂർ’ ആണ്. കുംഭത്തിന്റെ ഈ മണിക്കൂറിൽ, നമ്മിൽ നിത്യജീവൻ വരെ നിലകൊള്ളുന്ന നല്ല വെള്ളം യേശു നമുക്കു നൽകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കുംഭ വായന

ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കുംഭ ജാതകം വായിക്കാൻ കഴിയും.

അക്വേറിയസ് പറയുന്നു ‘സ്വയം അറിയുക’. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ദാഹിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ ഈ ദാഹത്തെ എന്തു സ്വഭാവസവിശേഷതകളായി കാണുന്നു? പണം, ദീർഘായുസ്സ്, ലൈംഗികത, വിവാഹം, പ്രണയബന്ധങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ‘കൂടുതൽ വേണം‘ എന്നുള്ള അവ്യക്തമായ ദാഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ആ ദാഹം നിങ്ങളെ ഇതിനകം നിങ്ങളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നവരുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താതിരിക്കാം, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളിൽ അതായത് സഹപ്രവർത്തകരൊ കുടുംബാംഗങ്ങളോ പ്രേമികളോ ആയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിരാശയുണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ ദാഹം നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് നഷ്‌ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 ‘ജീവനുള്ള വെള്ളം’ എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കാനുള്ള നല്ല സമയമാണിത്. അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കുംഭം നൽകുന്നതിനെ വിവരിക്കാൻ ‘നിത്യജീവൻ’, ‘വസന്തം’, ‘ആത്മാവ്’, ‘സത്യം’ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ‘സമൃദ്ധി’, ‘സംതൃപ്‌തി’, ‘ഉന്മേഷം’ തുടങ്ങിയ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ അവ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താം, നിങ്ങൾ ഒരു ‘എടുക്കുന്നയാൾ’ എന്നതിലുപരി ഒരു ‘ദാതാവ്’ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദാഹം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നതിലൂടെയുമാണ്. ഈ സംഭാഷണത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ ഉദാഹരണം പിന്തുടർന്ന് അവൾ എങ്ങനെ അവൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ജീവിതം വരുന്നു.

രാശിചക്രത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കുംഭത്തിലേക്ക്

അക്വേറിയസ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ഈ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നാം ദാഹിക്കുന്നുവെന്നും കന്യകയുടെ വിത്ത് നമ്മുടെ ആ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വന്നുവെന്നും എല്ലാവരും ഓർക്കും.

മീനം പുരാതന രാശിചക്രം തുടരുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക.

കുംഭത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള സന്ദേശം ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ കാണുക:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കാപ്രിക്കോൺ റാസി

അഞ്ചാമത്തെ രാശിചക്രമാണ് മകര എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മകരം. ബന്ധങ്ങൾ, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് എന്നിവയിലെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള വഴികാട്ടിയായി നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയെ നിർമ്മിക്കാൻ വേദ ജ്യോതിഷം ഇന്ന് മകര രാശി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു?

മകരം അഥവാ മകര ഒരു ആടിന്റെ മുൻഭാഗം ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വാലിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. ആട്-മത്സ്യം എവിടെ നിന്ന് വന്നു?

തുടക്കം മുതൽ എന്താണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കിയത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

കന്നി മുതൽ ധനു രാശി വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ നാല് നക്ഷത്രരാശികൾ ഒരു മഹാ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ ശത്രുവിനോടുള്ള മാരകമായ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ജ്യോതിഷ  ഭാഗം രൂപീകരിച്ചതായി നാം കണ്ടു. ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഈ രാശിചക്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നാം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു.

ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മകരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്തിൽ, വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ശത്രുവിനെതിരായ വിജയത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ – നമുക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ – കാണാം. ഈ ഭാഗം ഒരു ആടിനെ കൊണ്ട് തുറന്ന് ഒരു ആടിനെ കൊണ്ട്  (മേടം) അവസാനിക്കുന്നു, മദ്ധ്യത്തിലെ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങൾ (കുംഭം & മീനം) ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു ആടിന്റെ മുൻഭാഗം ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വാലിൽ ചേരുന്നത് എത്രത്തോളം ഉചിതമാണ്.

പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ, മകരം എല്ലാവർക്കുമുള്ളതായിരുന്നു, കാരണം ഇത് ആർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ഉപകാരങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മകരം അല്ലെങ്കിലും, മകരത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഉൾച്ചേർത്ത പുരാതന ജ്യോതിഷ കഥ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

ജ്യോതിഷത്തിലെ മകര നക്ഷത്രസമൂഹം

മകരം രൂപപ്പെടുന്ന വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ആട് – മത്സ്യത്തിന് സമാനമായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുവോ? ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആടും മത്സ്യവും കൂടി ചേർന്ന ഒരു രൂപം എങ്ങനെ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയും?

മകര നക്ഷത്ര സമൂഹം

ആടുകളും മത്സ്യങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈജിപ്തിലെ 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തിൽ ആട്-മത്സ്യ മകരത്തിന്റെ ചിത്രം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തിൽ മകരം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

ഇതിനർത്ഥം ഒരു ആട്-മത്സ്യം എന്ന ആശയം ആദ്യം വന്നത്, മകര നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുകയല്ല. മകരത്തിന്റെ ചിത്രം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുവാനായി ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ ഈ ആശയം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി.  പൂർവ്വികർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആട്-മത്സ്യം രൂപം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞു. നാം ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ രാശിചക്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷപരമായ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു.

എന്നാൽ പൂർവ്വീകർ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്?

മകര ആട്

മകരത്തിന്റെ ചിത്രത്തിൽ വലതു കാൽ ശരീരത്തിനടിയിൽ മടക്കി ആടിന്റെ തല കുനിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു, അതിന് ഇടതു കാൽ കൊണ്ട് ഉയരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആട് ചാകുന്നതായി തോന്നുന്നു. എന്നാൽ മത്സ്യത്തിന്റെ വാൽ മികച്ചതും വളഞ്ഞതും ഊർജ്ജസ്വലതയും ജീവനുമുള്ളതാണ്.

മകരത്തിന്റെ ആട് ചാകുവാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ വാൽ ജീവനോടിരിക്കുന്നു

മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ആട് (ആട്ടിൻ കുട്ടി) ദൈവത്തിന് ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കാനുള്ള സ്വീകാര്യമായ മാർഗമായിരുന്നു. ആദാമിന്റെ / മനുവിന്റെ മകൻ ഹാബെൽ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. അബ്രഹാം ഒരു ആടിനെ (ആൺ ആടിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാടിനെ) യാഗം അർപ്പിച്ചു, അത് ആ പർവ്വതം കൈലാസ പർവ്വതം പോലെ പവിത്രമാക്കി. പെസഹയ്ക്ക് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അർപ്പിക്കാൻ മോശ ഇസ്രായേല്യരോട് പറഞ്ഞു, ഇത് കാളിയെപ്പോലെ ശക്തനായ മരണത്തെ തടുക്കുവാൻ സഹായിച്ചു.  തുലാമിന്റെ തുലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് മറ്റൊരാളുടെ മറുവില ആവശ്യമാണെന്ന് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.  യേശു തന്റെ ക്രൂശിലെ യാഗത്തിൽ നമുക്കുവേണ്ടി ആ യാഗം ആകുവാൻ സ്വമേധയാ നൽകി.

മരണത്തിൽ കുനിഞ്ഞ മകര ആടിനെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ യാഗമാകുവാൻ വരുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായി പൂർവ്വികർ ഉപയോഗിച്ചു.

മകര മത്സ്യം

എന്നാൽ മകര മത്സ്യ വാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇത് ചിത്രീകരിക്കാൻ മറ്റൊരു പുരാതന സംസ്കാരമായ ചൈനീസ് സംസ്കാരം നമുക്ക് നോക്കാം. ചൈനീസ് പുതുവത്സരാഘോഷം ജനുവരി / ഫെബ്രുവരി (മകര കാലഘട്ടത്തിൽ) നടക്കുന്നു, ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്. ചൈനീസ് വാതിലുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങളോടെയാണ് ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ചില ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ.

ചൈനീസ് പുതുവത്സര കാർഡ്
ചൈനീസ് പുതുവത്സര അലങ്കാരങ്ങൾ
ചൈനീസ് പുതു വത്സര – മത്സ്യങ്ങൾ

എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും മത്സ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. പുതുവത്സരാശംസകൾക്കായി അവർ മത്സ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം പുരാതന കാലം മുതൽ മത്സ്യങ്ങൾ ജീവനെയും സമൃദ്ധിയെയും ധാരാളത്തെയും കാണിക്കുന്നു.

അതുപോലെതന്നെ, പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ, തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ത്യാഗം സ്വീകരിച്ച ജീവനുള്ള ജനങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയെ മത്സ്യങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

തന്റെ ത്യാഗം എത്തുന്ന അനേകരെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു മത്സ്യങ്ങളുടെ അതേ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചു. അവൻ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു

പിന്നെയും സ്വർഗരാജ്യം കടലിൽ ഇടുന്നതും എല്ലാവക മീനും പിടിക്കുന്നതുമായൊരു വലയോടു സദൃശം. 48നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അതു വലിച്ചു കരയ്ക്കു കയറ്റി, ഇരുന്നുകൊണ്ടു നല്ലതു പാത്രങ്ങളിൽ കൂട്ടിവച്ചു, ചീത്ത എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 

മത്തായി 13: 47-48

യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു

അവൻ ഗലീലക്കടല്പുറത്തു നടക്കുമ്പോൾ പത്രൊസ് എന്നു പേരുള്ള ശിമോൻ, അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രെയാസ് എന്നിങ്ങനെ മീൻപിടിക്കാരായ രണ്ടു സഹോദരന്മാർ കടലിൽ വല വീശുന്നതു കണ്ടു: 19എന്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു. 

മത്തായി 4:18-19

രണ്ടുതവണയും മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ യേശുവിന്റെ ഭക്തിയുടെ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. നിങ്ങൾക്കും എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു കൂടാ?

മകര ജാതകം

ഹൊറൊസ്കോപ്പ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹോറോ’യിൽ  (മണിക്കൂർ) നിന്നാണ് വരുന്നത്, അതിനാൽ പ്രത്യേക മണിക്കൂർ അടയാളപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പ്രവചന രചനകൾ മകരത്തിന്റെ ‘ഹോറോ’ വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. മകരം രണ്ട് മടങ്ങ് (ആട്, മത്സ്യം) ആയതിനാൽ, മകര ഹോറോയും ഇരട്ടിയാണ്: യാഗത്തിന്റെ മണിക്കൂറും ബഹുജനങ്ങളുടെ മണിക്കൂറും. ഹോറോകളുടെ  ആദ്യത്തേത് യേശു ഇതുപയോഗിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി.

സമയം ആയപ്പോൾ അവൻ അപ്പൊസ്തലന്മാരുമായി ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നു. 15അവൻ അവരോട്: ഞാൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുംമുമ്പേ ഈ പെസഹ നിങ്ങളോടുകൂടെ കഴിപ്പാൻ വാഞ്ഛയോടെ ആഗ്രഹിച്ചു. 16അതു ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുവോളം ഞാൻ ഇനി അതു കഴിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

20 അവ്വണ്ണംതന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും കൊടുത്തു: ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചൊരിയുന്ന എന്റെ രക്തത്തിലെ പുതിയനിയമം ആകുന്നു. 

ലൂക്കോസ് 22:14-16, 20

മകര ആടിന്റെ മണിക്കൂർ’‘ ഇതാണ്.1500  വർഷത്തിലേറെ മുമ്പുള്ള പെസഹാ പുറപ്പാട്, അതായത് മരണം കടന്നുപോകുന്നതിനായി വാതിലുകളിൽ രക്തത്തിന്റെ അടയാളം പുരട്ടിയത് ഈ മണിക്കൂറിനെ മുൻ‌കൂട്ടി കാണിച്ചിരുന്നു.  ആ നിമിഷം തന്നെ യേശു പെസഹായുടെ പൂർണമായ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തി, അവർക്കും നമുക്കുമായി അവന്റെ രക്തവും പകർന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. മോശെയുടെ പെസഹ പോലെ… മകര ആട് പോലെ നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവൻ മരിക്കും. ആ മണിക്കൂർ അടുത്ത മണിക്കൂറിലേക്ക് നയിക്കുന്നു – ജീവനുള്ള ധാരാളം ജനം.

പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തോരു മേഘവും മേഘത്തിന്മേൽ മനുഷ്യപുത്രനു സദൃശനായ ഒരുത്തൻ തലയിൽ പൊൻകിരീടവും കൈയിൽ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാളുമായി ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 15മറ്റൊരു ദൂതൻ ദൈവാലയത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടു, മേഘത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവനോട്: കൊയ്ത്തിനു സമയം വന്നതുകൊണ്ടു നിന്റെ അരിവാൾ അയച്ചു കൊയ്ക; ഭൂമിയിലെ വിളവു വിളഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 16മേഘത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അരിവാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു; ഭൂമിയിൽ കൊയ്ത്തു നടന്നു.

വെളിപ്പാട് 14: 14-16

മകര യാഗത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവർ ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വിളവെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയം വരും എന്ന് പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. വലയിലെ മത്സ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ ഉപമയിലെ മണിക്കൂറാണിത്. ആടിന്റെയും മത്സ്യത്തിന്റെയും ഈ രണ്ട് ഹോറോകളും പരസ്പരം സന്തുലിതമാക്കുകയും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജാതകത്തിൽ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറിലും മകരം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

നിങ്ങളുടെ മകര വായന

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇന്ന് മകര ജാതകം വായന ഇതുപോലുള്ള ഒരു കുണ്ഡലിയായി പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

കണ്ണു കൊണ്ട് കാണുന്നതിനേക്കാൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് മകരം പറയുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അതിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും നേരായതും വ്യക്തവുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കോ ​​എനിക്കോ ചുമതലയില്ല എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ, നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആത്മീയ നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. പൊരുതുന്നതിനെക്കാൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായി പോകുന്നത് ഭൗതിക നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പോകുന്നതുപോലെ വേദനാജനകമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. അടിസ്ഥാന ആത്മീയ ഹോറോകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ഈ ആത്മീയ നിയമങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല സ്ഥലം ഒരുപക്ഷേ എല്ലാം മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം നന്ദിയും സ്തോത്രവും പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങൾക്കായി സ്വന്തം രക്തം ചൊരിയുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ – എന്തുകൊണ്ട് ‘നന്ദി’ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു കൂടാ. ഏതൊരു ബന്ധത്തിലും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നന്ദി പറയാൻ കഴിയും. ഇത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംശയിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം മാറി ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകുവാൻ ഇടയാകും. ധൈര്യമായിരിക്കുക, ഒരു പുതിയ ദിശ എടുക്കുക, മകരത്തിനു ‘നന്ദി’ പറയുക.

രാശിചക്രത്തിലൂടെ മകരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ

മകര ആടിൽ മരണയാഗം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ത്യാഗം മൂലം ജീവൻ ലഭിച്ച നിരവധി ആളുകളെ മകര മത്സ്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു. അവർ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ, മകര മത്സ്യം  പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ അടുത്ത കുണ്ഡലിക്കായി നമ്മെ ഒരുക്കുന്നു – അതായത് കുംഭം – ജീവനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ നദികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മനുഷ്യൻ.

പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം വായിക്കുക.

മകരത്തെ കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തുകളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകുവാൻ വായിക്കുക:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ തുലാം റാസി

തുല എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന തുലാം രാശിചക്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രാശിയാണ്, അതിനർത്ഥം ‘തുലാസ്സ്‘ എന്നാണ്. ബന്ധങ്ങൾ, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് എന്നിവയിലെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള വഴികാട്ടിയായി നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേദിക്ക് ജ്യോതിഷം ഇന്ന് തുലാം രാശി  ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം ഇതായിരുന്നോ?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

തുലാം നക്ഷത്രസമൂഹം

Stars of Libra
തുലാം നക്ഷത്ര ചിത്രം. തുലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുവോ?

തുലാസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് തുലാം (തുല) എന്നത്. തുലാം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചിത്രം ഇതാ. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ‘തുലാസ്സുകൾ’ കാണാൻ കഴിയുന്നുവോ?

Libra with connecting lines
വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള തുലാം നക്ഷത്രസമൂഹം

 ‘തുലാം’ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴും, ‘തുലാസ്സുകൾ’ മാത്രമല്ല സാധ്യമായ വ്യാഖ്യാനം. എന്നാൽ തുലാസ്സിന്റെ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു.

2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തിന്റെ ചിത്രം ഇതാ, ഇതിൽ തുലാം തുലാസ്സ് ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിൽ തുലാം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

ചുവടെയുള്ള നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് രാശിചക്ര പോസ്റ്ററിൽ തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ തുലാം കാണപ്പെടുന്നു.. ത്രികോണം ഒരു തുലാസ്സ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതേയില്ല.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് രാശിചക്ര പോസ്റ്റർ. തുലാം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

തുലാം നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയല്ല തുലാസ്സിന്റെ ആശയം വന്നത് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. തുലാം എന്ന ചിത്രത്തെ തുടർമാന അടയാളമായി ഓർമ്മയിൽ നിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുവാനായി ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ ഈ ആശയം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക്  നൽകി. പൂർവ്വികർക്ക് തുലാം രാശി അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും തുലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിയും. നാം ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷപരമായ ഉദ്ദേശ്യമിതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആർക്കാണ് തുലാസ്സിന്റെ ആശയം ആദ്യം ഉണ്ടായത്?

രാശിചക്രത്തിന്റെ രചയിതാവ്

ഇതുവരെ എഴുതിയ ഏറ്റവും പഴയ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന് ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം ആണെന്ന് നാം കണ്ടു, രാശിചിഹ്നങ്ങൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു:

അവൻ സപ്തർഷി, മകയിരം, കാർത്തിക ഇവയെയും

തെക്കേ നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഇയ്യോബ്  9:9

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രകാരനായ ജോസീഫസ് പ്രസ്താവിച്ചത്, ബൈബിൾ ആദം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മനുവിന്റെ മക്കൾ, രാശിചക്രത്തെ ഒരു കഥയായി സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ ആദ്യം തുലാസ്സുകൾ എന്ന ആശയം എടുക്കുകയും ആ ആശയം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ചിത്ര രീതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കന്നി എങ്ങനെയാണ് കഥ തുടങ്ങിയത് എന്ന് നാം കണ്ടു, ഇപ്പോൾ അത് തുലാം (തുല) ഉപയോഗിച്ച് തുടരുന്നു

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ തുലാം കുണ്ഡലി

ഈ കഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ് തുലാം, കൂടാതെ ഇത് രാത്രി ആകാശത്ത് മറ്റൊരു ചിഹ്നം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നാം നീതിയുടെ അടയാളം കാണുന്നു. തുലാമിന്റെ ഈ ആകാശ തുലാസ്സുകൾ നമുക്ക് നീതി, ന്യായം, ക്രമം, ഗവൺമെന്റ്, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ കാണിക്കുന്നു. നിത്യനീതി, നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ കർമ്മം, വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വില എന്നിവയുമായി തുലാം നമ്മെ മുഖാമുഖം കൊണ്ടുവരുന്നു.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല. ആകാശ തുലാസ്സിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു – നമ്മുടെ സൽകർമ്മങ്ങളുടെ തുലാസ്സ് ഭാരം കുറഞ്ഞതും അപര്യാപ്തവുമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അതേ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു.

സാമാന്യജനം ഒരു ശ്വാസവും ശ്രേഷ്ഠജനം ഭോഷ്കുമത്രേ;

തുലാസിന്റെ തട്ടിൽ അവർ പൊങ്ങിപ്പോകും;

അവർ ആകപ്പാടെ ഒരു ശ്വാസത്തെക്കാൾ ലഘുവാകുന്നു.

സങ്കീർത്തനം  62:9

അതിനാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് തുലാം ജ്യോതിഷ ചിഹ്നം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നീതിയിൽ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ, അത് ഒരു ശ്വാസം പോലെ മാത്രം തൂക്കമുള്ളു – അത് കുറവുള്ളതും അപര്യാപ്തവുമാണ്.

എന്നാൽ ഇത് പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തത് അല്ല. കടം അടയ്ക്കുന്നതിന്റെയും ബാധ്യതകളുടെയും കാര്യത്തിലെന്നപോലെ, നമ്മുടെ യോഗ്യതയുടെ അഭാവം നികത്തുന്ന ഒരു വിലയുണ്ട്. എന്നാൽ അത് നൽകാൻ എളുപ്പമുള്ള വിലയല്ല. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുപോലെ:

8 അവനെ വീണ്ടെടുപ്പാനോ

ദൈവത്തിനു വീണ്ടെടുപ്പുവില കൊടുപ്പാനോ ആർക്കും കഴികയില്ല.

നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ നികത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് തുലാം കുണ്ഡലി കാണിക്കുന്നു.

പുരാതന തുലാം ജാതകം

സങ്കീർത്തനം 49:8

ജാതകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ഹൊറോസ്കോപ്പ് ഗ്രീക്ക് പദം ‘ഹോറോ’ (മണിക്കൂർ) എന്നതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മണിക്കൂറുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ, നമുക്ക് തുലാം ‘മണിക്കൂർ’ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തുലാം ഹോറോ വായന:

4എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിൻകീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചത് 5അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവരെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിട്ടു നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനു തന്നെ. 

ഗലാത്യർ 4:4-5

 ‘നിശ്ചിത സമയം പൂർണമായി വന്നിരിക്കുന്നു’ എന്ന പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം നമുക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ‘ഹൊറോ’ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ജനന സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല, കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. യേശു ‘ഒരു സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചു’ എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അത് കന്നിയുടെയും അവളുടെ സന്തതിയുടെയും കുണ്ഡലിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അവൻ എങ്ങനെ വന്നു?

അദ്ദേഹം ‘നിയമപ്രകാരം’ വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തുലാമിന്റെ തുലാസ്സിന്റെ അധീനതയിൽ വന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്?

തുലാമിന്റെ തുലാസ്സിന്റെ അധീനതയിൽ അതായത് ‘നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള’ നമ്മെ ‘വീണ്ടെടുക്കാൻ’ അവൻ വന്നു. അതിനാൽ, തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ അളവ് വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തുന്നവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അവനു കഴിയും. ഇതോടു കൂടെ ‘പുത്രത്വത്തിലേക്ക് ദത്തെടുക്കുക’ എന്ന വാഗ്ദത്തവും പിന്തുടരുന്നു.

നിങ്ങളുടെ തുലാം വായന

ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും തുലാം ജാതകം വായിക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾ സമ്പത്തിനെ പിന്തുടരുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ അത്യാഗ്രഹമായിത്തീരുമെന്നും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കണക്കാക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ സന്തോഷം തേടുമ്പോൾ ആളുകളെ ചവിട്ടിമെതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തുലാം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ നീതിയുടെ തുലാസുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് തുലാം പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ദൈവം ന്യായവിധിയിൽ വരുത്തുമെന്ന് തുലാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, അതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക.

ആ ദിവസം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാരം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ഇപ്പോൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, എന്നാൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് കന്നിയുടെ വിത്ത് വന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ സ്വഭാവം ഉപയോഗിക്കുക. തുലാം ജാതക വായനയിലെ ‘ദത്തെടുക്കൽ’ എന്താണ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സമയത്ത് വ്യക്തമായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദിവസേന ചോദിക്കുകയും, തട്ടുകയും, അന്വേഷിക്കുകയും തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആഴ്ചയിലുടനീളം ഏത് ദിവസത്തിലും ഏത് സമയത്തും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

തുലാമും വൃശ്ചികവും

മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നിന്നുള്ള തുലാം ചിത്രം മാറി. ആദ്യകാല ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങളിലും തുലാം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പേരുകളിലും വൃശ്ചികത്തിന്റെ നഖങ്ങൾ തുലാമിനെ പിടിക്കുവാൻ വരുന്നതായി കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം സുബെനെസ്ചമാലി, അറബി പദമായ അൽ-സുബാൻ അൽ-അമാലിയയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഇതിന്റെ അർത്ഥം “വടക്കൻ നഖം” എന്നാണ്. തുലാമിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം, സുബെനെൽജെനുബി, അറബി പദമായ അൽ-സുബാൻ അൽ-ജാനബിയയിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, അതായത് ‘തെക്കൻ നഖം‘ എന്നർത്ഥം. വൃശ്ചികത്തിന്റെ രണ്ട് നഖങ്ങൾ തുലാമിനെ പിടിക്കുന്നു. രണ്ട് എതിരാളികൾക്കിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

രാശിചക്രത്തിലൂടെയും തുലാമിലൂടെയും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ

ഈ പോരാട്ടം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വൃശ്ചികത്തിൽ നാം കാണുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് കഥ ആരംഭിക്കുക

എന്നാൽ തുലാമിന്റെ എഴുതിയ കഥയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാൻ: