ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ

കാലത്തിനു മുമ്പെ ദൈവം (പ്രജാപതി) പുരുഷനെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് പുരുഷസൂക്തത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു. ഈ തിരുമാനത്തിനു ശേഷമാണ് മനുഷ്യനെ ഉൾപ്പടെയുള്ള മറ്റെല്ലാം സൃഷ്ടിയും നടന്നത്. കുറച്ചു കൂടി അറിയുവാൻ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയെ

Read More

യാഗത്തിന്റെ പൊതുവിലുള്ള ആവശ്യകത

ജനം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലെയും ഋഷിമാർക്കും മുനിമാർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ‘ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം‘ എന്ന ആവശ്യബോധം എല്ലാ മതത്തിലുള്ളവർക്കും, വയസ്സിലുള്ളവർക്കും, വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്കും ഇതു മൂലം ഉണ്ടായി. ഇതു മൂലം അനേക

Read More

പുരുഷന്റെ യാഗം: എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉല്പത്തി

വാക്യം 3, 4 ന് ശേഷം പുരുഷസൂക്തത്തിന്റെ വീക്ഷണം പുരുഷന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരുഷന്റെ യാഗത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു. വാക്യം 6, 7 ലെ കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് കൊടുക്കുന്നു. (ജോസഫ് പടിഞ്ഞാറേക്കര എഴുതിയ ക്രിസ്തു പുരാണ

Read More

വാക്യം 3 & 4 – പുരുഷന്റെ അവതാരം

പുരുഷസൂക്ത വാക്യം 2 ൽ നിന്ന് തുടരുന്നു. (ജോസഫ് പടിഞ്ഞാറേക്കര എഴുതിയ ക്രിസ്തു പുരാണ വേദങ്ങളിൽ എന്ന പുസ്തകം (346 pp. 2007) വായിച്ചപ്പോഴാണ് സംസ്കൃത ഭാഷാക്ഷരത്തിലെഴുതിയതും പുരുഷസൂക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്നിൽ ഉടലെടുത്തത്.)

Read More

വാക്യം 2 – പുരുഷൻ, അനശ്വര കർത്താവ്

പുരുഷനെ സർവ്വജ്ഞാനിയായി, സർവ്വശക്തിയുള്ളവനായി, സർവ്വവ്യാപിയായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നാം പുരുഷസൂക്തത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം കണ്ടു. പുരുഷൻ യേശുസത്സങ്ങ് (യേശു ക്രിസ്തു) ആയിരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും നാം ചിന്തിച്ചു, ഈ ചോദ്യം ഉള്ളിൽ കരുതി നാം

Read More

പുരുഷസൂക്തത്തിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ – മനുഷ്യനെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു പാട്ട്

റിഗ് വേദത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയാണ് പുരുഷസൂക്തം. 90ആം അദ്ധ്യായത്തിലെ 10ആമത്തെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. പുരുഷ എന്ന പ്രത്യേക മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാട്ടാണിത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മന്ത്രങ്ങളിൽ

Read More

സൂര്യന്റെ കീഴിൽ ജീവിത സംതൃപ്തി അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ വ്യർത്ഥത (മായ)

 ‘അല്ല‘, ‘വ്യാമോഹം‘ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് മായ എന്ന വാക്ക് വരുന്നത്. ഋഷിമാരും ചിന്താശാലകളും മായയുടെ വ്യർത്ഥതയ്ക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഒരു പോലെ പറയുന്ന

Read More

കുംബമേള : പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള മോശ വാർത്തയും നമ്മുടെ ശുദ്ധീകാരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും

ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആണ് അതും 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ.55 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കുംബ മേളയോട് അനുബന്ധിച്ച് 10 കോടി ജനങ്ങൾ ആണ് അവസാനം ആയി

Read More

ദീപാവലി കർത്താവായ യേശുവിനെ

ദീപാവലി ഞാൻ കൂടുതൽ അടുത്ത് പരിചയപെട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആയിരുന്നു. ഒരു മാസം താമസിച്ചു ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്ന അവസരത്തിൽ താമസത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ എന്റെ ചുറ്റുപാടും ദീപാവലി ആഘോഷം നടന്നു. ഞാൻ കൂടുതലും

Read More

യേശുവിന്റെ ബലി വഴി എങ്ങനെ നമുക്ക് ശുചീകരണത്തിന്റെ വരപ്രസാദം സ്വീകരിക്കാം?

സമർപ്പിക്കാൻ ആയിരുന്നു.ഈ വാർത്ത‍ ഋഗ്വേദത്തിലെ സ്‌തുതി ഗീതങ്ങളിലും  ഹെബ്രായ വേദങ്ങളിൽ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ ആയും ഉത്സവങ്ങളായും  മുന്‍കൂട്ടി അടയാളപെടുത്തിയും  ഇരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥ സ്നാന മന്ത്രം ഉരുവിടുന്ന ഓരോ അവസരത്തിലും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം യേശു

Read More

1 5 6 7