പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ തുലാം റാസി

തുല എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന തുലാം രാശിചക്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രാശിയാണ്, അതിനർത്ഥം ‘തുലാസ്സ്‘ എന്നാണ്. ബന്ധങ്ങൾ, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് എന്നിവയിലെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള വഴികാട്ടിയായി നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേദിക്ക് ജ്യോതിഷം ഇന്ന് തുലാം രാശി  ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം ഇതായിരുന്നോ?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

തുലാം നക്ഷത്രസമൂഹം

Stars of Libra
തുലാം നക്ഷത്ര ചിത്രം. തുലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുവോ?

തുലാസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് തുലാം (തുല) എന്നത്. തുലാം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചിത്രം ഇതാ. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ‘തുലാസ്സുകൾ’ കാണാൻ കഴിയുന്നുവോ?

Libra with connecting lines
വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള തുലാം നക്ഷത്രസമൂഹം

 ‘തുലാം’ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴും, ‘തുലാസ്സുകൾ’ മാത്രമല്ല സാധ്യമായ വ്യാഖ്യാനം. എന്നാൽ തുലാസ്സിന്റെ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു.

2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തിന്റെ ചിത്രം ഇതാ, ഇതിൽ തുലാം തുലാസ്സ് ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിൽ തുലാം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

ചുവടെയുള്ള നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് രാശിചക്ര പോസ്റ്ററിൽ തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ തുലാം കാണപ്പെടുന്നു.. ത്രികോണം ഒരു തുലാസ്സ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതേയില്ല.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് രാശിചക്ര പോസ്റ്റർ. തുലാം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

തുലാം നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയല്ല തുലാസ്സിന്റെ ആശയം വന്നത് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. തുലാം എന്ന ചിത്രത്തെ തുടർമാന അടയാളമായി ഓർമ്മയിൽ നിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുവാനായി ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ ഈ ആശയം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക്  നൽകി. പൂർവ്വികർക്ക് തുലാം രാശി അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും തുലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിയും. നാം ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷപരമായ ഉദ്ദേശ്യമിതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആർക്കാണ് തുലാസ്സിന്റെ ആശയം ആദ്യം ഉണ്ടായത്?

രാശിചക്രത്തിന്റെ രചയിതാവ്

ഇതുവരെ എഴുതിയ ഏറ്റവും പഴയ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന് ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം ആണെന്ന് നാം കണ്ടു, രാശിചിഹ്നങ്ങൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു:

അവൻ സപ്തർഷി, മകയിരം, കാർത്തിക ഇവയെയും

തെക്കേ നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഇയ്യോബ്  9:9

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രകാരനായ ജോസീഫസ് പ്രസ്താവിച്ചത്, ബൈബിൾ ആദം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മനുവിന്റെ മക്കൾ, രാശിചക്രത്തെ ഒരു കഥയായി സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ ആദ്യം തുലാസ്സുകൾ എന്ന ആശയം എടുക്കുകയും ആ ആശയം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ചിത്ര രീതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കന്നി എങ്ങനെയാണ് കഥ തുടങ്ങിയത് എന്ന് നാം കണ്ടു, ഇപ്പോൾ അത് തുലാം (തുല) ഉപയോഗിച്ച് തുടരുന്നു

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ തുലാം കുണ്ഡലി

ഈ കഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ് തുലാം, കൂടാതെ ഇത് രാത്രി ആകാശത്ത് മറ്റൊരു ചിഹ്നം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നാം നീതിയുടെ അടയാളം കാണുന്നു. തുലാമിന്റെ ഈ ആകാശ തുലാസ്സുകൾ നമുക്ക് നീതി, ന്യായം, ക്രമം, ഗവൺമെന്റ്, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ കാണിക്കുന്നു. നിത്യനീതി, നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ കർമ്മം, വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വില എന്നിവയുമായി തുലാം നമ്മെ മുഖാമുഖം കൊണ്ടുവരുന്നു.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല. ആകാശ തുലാസ്സിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു – നമ്മുടെ സൽകർമ്മങ്ങളുടെ തുലാസ്സ് ഭാരം കുറഞ്ഞതും അപര്യാപ്തവുമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അതേ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു.

സാമാന്യജനം ഒരു ശ്വാസവും ശ്രേഷ്ഠജനം ഭോഷ്കുമത്രേ;

തുലാസിന്റെ തട്ടിൽ അവർ പൊങ്ങിപ്പോകും;

അവർ ആകപ്പാടെ ഒരു ശ്വാസത്തെക്കാൾ ലഘുവാകുന്നു.

സങ്കീർത്തനം  62:9

അതിനാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് തുലാം ജ്യോതിഷ ചിഹ്നം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നീതിയിൽ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ, അത് ഒരു ശ്വാസം പോലെ മാത്രം തൂക്കമുള്ളു – അത് കുറവുള്ളതും അപര്യാപ്തവുമാണ്.

എന്നാൽ ഇത് പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തത് അല്ല. കടം അടയ്ക്കുന്നതിന്റെയും ബാധ്യതകളുടെയും കാര്യത്തിലെന്നപോലെ, നമ്മുടെ യോഗ്യതയുടെ അഭാവം നികത്തുന്ന ഒരു വിലയുണ്ട്. എന്നാൽ അത് നൽകാൻ എളുപ്പമുള്ള വിലയല്ല. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുപോലെ:

8 അവനെ വീണ്ടെടുപ്പാനോ

ദൈവത്തിനു വീണ്ടെടുപ്പുവില കൊടുപ്പാനോ ആർക്കും കഴികയില്ല.

നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ നികത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് തുലാം കുണ്ഡലി കാണിക്കുന്നു.

പുരാതന തുലാം ജാതകം

സങ്കീർത്തനം 49:8

ജാതകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ഹൊറോസ്കോപ്പ് ഗ്രീക്ക് പദം ‘ഹോറോ’ (മണിക്കൂർ) എന്നതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മണിക്കൂറുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ, നമുക്ക് തുലാം ‘മണിക്കൂർ’ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തുലാം ഹോറോ വായന:

4എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിൻകീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചത് 5അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവരെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിട്ടു നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനു തന്നെ. 

ഗലാത്യർ 4:4-5

 ‘നിശ്ചിത സമയം പൂർണമായി വന്നിരിക്കുന്നു’ എന്ന പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം നമുക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ‘ഹൊറോ’ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ജനന സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല, കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. യേശു ‘ഒരു സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചു’ എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അത് കന്നിയുടെയും അവളുടെ സന്തതിയുടെയും കുണ്ഡലിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അവൻ എങ്ങനെ വന്നു?

അദ്ദേഹം ‘നിയമപ്രകാരം’ വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തുലാമിന്റെ തുലാസ്സിന്റെ അധീനതയിൽ വന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്?

തുലാമിന്റെ തുലാസ്സിന്റെ അധീനതയിൽ അതായത് ‘നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള’ നമ്മെ ‘വീണ്ടെടുക്കാൻ’ അവൻ വന്നു. അതിനാൽ, തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ അളവ് വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തുന്നവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അവനു കഴിയും. ഇതോടു കൂടെ ‘പുത്രത്വത്തിലേക്ക് ദത്തെടുക്കുക’ എന്ന വാഗ്ദത്തവും പിന്തുടരുന്നു.

നിങ്ങളുടെ തുലാം വായന

ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും തുലാം ജാതകം വായിക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾ സമ്പത്തിനെ പിന്തുടരുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ അത്യാഗ്രഹമായിത്തീരുമെന്നും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കണക്കാക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ സന്തോഷം തേടുമ്പോൾ ആളുകളെ ചവിട്ടിമെതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തുലാം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ നീതിയുടെ തുലാസുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് തുലാം പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ദൈവം ന്യായവിധിയിൽ വരുത്തുമെന്ന് തുലാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, അതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക.

ആ ദിവസം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാരം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ഇപ്പോൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, എന്നാൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് കന്നിയുടെ വിത്ത് വന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ സ്വഭാവം ഉപയോഗിക്കുക. തുലാം ജാതക വായനയിലെ ‘ദത്തെടുക്കൽ’ എന്താണ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സമയത്ത് വ്യക്തമായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദിവസേന ചോദിക്കുകയും, തട്ടുകയും, അന്വേഷിക്കുകയും തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആഴ്ചയിലുടനീളം ഏത് ദിവസത്തിലും ഏത് സമയത്തും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

തുലാമും വൃശ്ചികവും

മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നിന്നുള്ള തുലാം ചിത്രം മാറി. ആദ്യകാല ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങളിലും തുലാം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പേരുകളിലും വൃശ്ചികത്തിന്റെ നഖങ്ങൾ തുലാമിനെ പിടിക്കുവാൻ വരുന്നതായി കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം സുബെനെസ്ചമാലി, അറബി പദമായ അൽ-സുബാൻ അൽ-അമാലിയയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഇതിന്റെ അർത്ഥം “വടക്കൻ നഖം” എന്നാണ്. തുലാമിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം, സുബെനെൽജെനുബി, അറബി പദമായ അൽ-സുബാൻ അൽ-ജാനബിയയിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, അതായത് ‘തെക്കൻ നഖം‘ എന്നർത്ഥം. വൃശ്ചികത്തിന്റെ രണ്ട് നഖങ്ങൾ തുലാമിനെ പിടിക്കുന്നു. രണ്ട് എതിരാളികൾക്കിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

രാശിചക്രത്തിലൂടെയും തുലാമിലൂടെയും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ

ഈ പോരാട്ടം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വൃശ്ചികത്തിൽ നാം കാണുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് കഥ ആരംഭിക്കുക

എന്നാൽ തുലാമിന്റെ എഴുതിയ കഥയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാൻ:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കന്യക റാസി

ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം അതിന്റെ പുരാതന ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതിലൂടെ ആധുനിക കുണ്ട്ലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നാം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നാം രാശിചക്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ റാശിയായ കന്നിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നു. കന്യാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കന്നി നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലാണ് നാം ഒരു വിരോധാഭാസം കാണുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾ നക്ഷത്രസമൂഹത്തെ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.

കന്നി / കന്യ ഒരു യുവ കന്യകയുടെ രാശിയാണ്. കന്നി രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇതാ. കന്നിയെ (ഈ കന്യകയായ സ്ത്രീ) നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ‘കാണുന്നത്’ അസാധ്യമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും സ്ത്രീയുടെ പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.

കന്നിയുടെ രാത്രി ആകാശ ഫോട്ടോ. കന്യക സ്ത്രീയെ കാണാമോ?
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലൈനുകളുള്ള കന്നി

കന്നി രാശിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഈ വിക്കിപീഡിയ ചിത്രത്തിലെന്നപോലെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാലും, ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു കന്യക അല്ല ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും ‘കാണുന്നത്’ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

എന്നാൽ രേഖകൾ ഉള്ള കാലം മുതലേ ഇത് അടയാളമാണ്. കന്നിയെ പലപ്പോഴും വിശദമായി കാണിക്കുന്നു, പക്ഷേ വിശദാംശങ്ങൾ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത്.

കന്യകയുടെ ചിത്രം വളരെ വിശദമായി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു

സ്‌പിക കന്യക രഹസ്യത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നു

ചുവടെയുള്ള ചിത്രം ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡെൻ‌ഡെറ ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഴുവൻ രാശിചക്രവും കാണിക്കുന്നു,  ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉള്ളതാണ് കൂടാതെ ഇതിൽ 12 രാശിചക്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കന്നി ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു, വലതുവശത്തെ രേഖാചിത്രം രാശിചിഹ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. കന്നി ധാന്യത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു. കന്യക നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള സ്‌പിക്ക നക്ഷത്രം എന്ന നക്ഷത്രമാണ് ഈ വിത്ത്.

ഈജിപ്ത് ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിൽ കന്നി ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

കന്നി നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാത്രി ആകാശ ഫോട്ടോയിലെ സ്‌പിക്ക ഇതാ.

സ്‌പിക്ക നക്ഷത്രമുള്ള കന്നി നക്ഷത്രകൂട്ടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

വേദിക്ക് ജാതകത്തിൽ സ്പിക്കയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പദവി ഉണ്ട്. ചന്ദ്ര സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഇന്ത്യൻ രൂപമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ (“നക്ഷത്രങ്ങൾ”) അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്ര മാളികകൾ. അവ സാധാരണയായി 27-ആം നമ്പറാണ്, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ 28 ഉം അവയുടെ പേരുകൾ ഓരോ മേഖലയിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നക്ഷത്രരാശികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധുനിക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അവ ആരംഭിക്കുന്നത് എക്ലിപ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി സ്പിക്ക നക്ഷത്രത്തിന് എതിർവശത്ത് നിന്നാണ്(സംസ്കൃതം: ചിത്ര).

സ്‌പിക്കയ്‌ക്ക് ഇത്ര പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? സ്‌പിക്ക ധാന്യത്തിന്റെ വിത്താണെന്ന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം (ചിലപ്പോൾ ചോളത്തിന്റെ ധാന്യം)? കന്യക കന്നി നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്തതു പോലെ തന്നെ ഇതും പ്രകടമല്ല. ഇതാണ് കന്നിയുടെ വിരോധാഭാസം: ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്വതസിദ്ധമായതോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നതോ അല്ല.

കന്നി ഒരു ആശയമായി കന്നി നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു

ഇതിനർത്ഥം കന്നി – ധാന്യത്തിന്റെ വിത്ത് ഉള്ള കന്യകയായ സ്ത്രീ – അവളെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്. മറിച്ച്, ധാന്യത്തിന്റെ വിത്ത് ഉള്ള കന്യകയെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി ചിന്തിക്കുകയും പിന്നീട് നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വിത്തുള്ള കന്നി എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ആർക്കാണ് ആദ്യം കന്യകയെ കുറിച്ചുള്ള ആശയം മനസ്സിൽ വന്നത്, പിന്നീട് അവളെയും അവളുടെ സന്തതിയെയും കന്നി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്?

സൃഷ്ടാവിന്റെ കഥ ഓർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പുരാതനമായ രചനകൾ ഇത് ദൈവത്തിനും ആദം / മനുവിന്റെ അടുത്ത മക്കൾക്കും അംഗീകാരം നൽകിയതായി നാം കണ്ടു. എബ്രായ, സംസ്‌കൃത വേദങ്ങളിൽ ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നിടത്ത് കന്നിയുടെ അടയാളം കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

തുടക്കം മുതൽ ഉള്ള കന്നി കഥ

സത്യയുഗത്തിന്റെ പറുദീസയിൽ, ആദാം / മനു അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും ദൈവം സർപ്പത്തെ (സാത്താൻ) നേരിട്ടപ്പോൾ അവൻ അവന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു:

ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും; നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും. 

ഉല്പത്തി 3:15
കഥാപാത്രങ്ങളും അവയുടെ ബന്ധങ്ങളും പറുദീസയിൽ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കന്നിയുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമാണ് സന്തതികളുള്ള സ്ത്രീ. ഈ വാഗ്ദാനം ഓർമിക്കാൻ പൂർവ്വികർ കന്നി രാശി ഉപയോഗിച്ചു

ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു ‘സന്തതി’ (അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ‘സന്തതി’) പുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതെ അതായത് ഒരു കന്യകയിൽ നിന്ന് വരുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.  കന്യകയുടെ ഈ വിത്ത് സർപ്പത്തിന്റെ ‘തല’ തകർക്കും. കന്യകയായ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതായി ഒരു അവകാശവാദം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തി നസറെത്തിലെ യേശു മാത്രമാണ്. ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നുള്ള വിത്തിന്റെ വരവ് സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സംസ്കൃത വേദങ്ങളിൽ പുരുഷനായി ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടാവിന്റെ വാഗ്ദാനം ഓർമിക്കുന്നതിനായി ആ ആദ്യത്തെ മനുവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത മക്കൾ, കന്നിയെ അവളുടെ സന്തതിയോട് കൂടെ (സ്പിക) സൃഷ്ടിക്കുകയും അവളുടെ പ്രതിമയെ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇതു മൂലം ക്അവരുടെ പിൻഗാമികൾക് ഈ വാഗ്ദാനം ഓർക്കുവാൻ കഴിയും.

പുരാതന കന്നി ജാതകം

ഹൊറൊസ്കോപ്പ് = ഹോറോ (മണിക്കൂർ) + സ്കോപ്പസ് (നിരീക്ഷിക്കാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുക) ആയതിനാൽ നമുക്ക് കന്യകയ്ക്കും അവളുടെ വിത്തിനും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കന്നി + സ്‌പിക്ക ‘മണിക്കൂർ’  അടയാളപ്പെടുത്തി:

23യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. 24ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു: കോതമ്പുമണി നിലത്തു വീണു ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയേ ഇരിക്കും; ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും. 

യോഹന്നാൻ 12: 23- 24

യേശു തന്നെത്തന്നെ ആ വിത്താണെന്ന് – സ്പിക്കയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു, അത് ‘ധാരാളം വിത്തുകളായ’നമുക്ക് വലിയ വിജയം കൈവരിക്കും. കന്യകയുടെ ഈ ‘വിത്ത്’ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ‘മണിക്കൂർ’ = ‘ഹോറോ’ എന്ന സമയത്താണ് വന്നത്. അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അല്ല വന്നത്, മറിച്ച് പ്രത്യേക മണിക്കൂറിലാണ് വന്നത്. അതിനാൽ നാം ആ മണിക്കൂർ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും (സ്കോപ്പസ്) കഥ പിന്തുടരുകയും, അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ച ജാതകം വായിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായി അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു.

നിങ്ങളുടെ കന്നി വായന

ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജാതക വായന ഇതാ:

അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും തിരക്കിലായതിനാൽ യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ‘മണിക്കൂർ’ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകാരണം, പലരും ‘ധാരാളം വിത്തുകൾ’ ആകുന്നത് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തും. ജീവിതം നിഗൂഡത നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ നിത്യജീവന്റെയും യഥാർത്ഥ സമ്പത്തിന്റെയും താക്കോൽ നിങ്ങൾക്കായി ‘അനേകം വിത്തുകളുടെ’ രഹസ്യം തുറക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളെ ദിനവും വഴികാട്ടാൻ സൃഷ്ടാവിനോട് ദിവസവും ആവശ്യപ്പെടുക. അവൻ കന്നിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിലും അവന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള രേഖയിലും അടയാളം ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും തട്ടുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകും. ഒരു വിധത്തിൽ, ഇതിന് അനുയോജ്യമായ കന്നി സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ജിജ്ഞാസയും ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ആരായുവാനുള്ള ഉത്സാഹവുമാണ്. ഈ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കന്നിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച തേടിക്കൊണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക.

രാശിചക്രത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കന്നിയിലേക്ക്

തുലാം കുണ്ഡലിയുമായി പുരാതന രാശിചക്രം തുടരുക. ഈ യഥാർത്ഥ രാശിചക്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാൻ പുരാതന ജ്യോതിഷം കാണുക

രചനകളിലൂടെ കന്യകയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോകാൻ കാണുക:

നിങ്ങളുടെ രാശിചക്രം – ഏറ്റവും പുരാതന ജ്യോതിഷയിൽ നിന്ന്

പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത തീരുമാനങ്ങൾ (വിവാഹം, തൊഴിൽ മുതലായവ) അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ പലരും മാർഗനിർദേശത്തിനും മോശം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അവരുടെ കുണ്ട്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ജനനത്തിന്റെ കൃത്യമായ തീയതി / സമയം, സ്ഥലം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 12 വീടുകളുള്ള ജ്യോതിഷ (വേദ ജ്യോതിഷം) ചാർട്ട് ആണ് ജനം കുണ്ട്ലി, ജനമ്പത്രി, നതാൽ ചാർട്ട്, ജനന ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ ജനന ചാർട്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുണ്ട്ലി. വേദ ജ്യോതിഷം ഒരു പുരാതന കലയാണ്, എന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്ഭവം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, അത് ഇന്ന് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷം

വേദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ജ്യോതിഷം ഭൂമിയുടെ 360 ഡിഗ്രി ഭ്രമണ വൃത്തത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിനെതിരായി 12 രാശി അല്ലെങ്കിൽ രാശിചക്ര ജ്യോതിഷ ചിഹ്നങ്ങളുമായി 12 വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗവും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിൽ 30 ഡിഗ്രി സ്ഥലം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും 12 വീടുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഓരോ വീടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (ഉദാ. രൂപം, സമ്പത്ത്, സർഗ്ഗാത്മകത, ബുദ്ധി മുതലായവ). അതിനാൽ ഓരോ രാശിചക്രത്തിനും ഓരോ വീടിനും ഇടയിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് യോജിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പണിയുക

വേദിക്ക് ജ്യോതിഷൻ 2 വീടുകളിൽ ഓരോന്നിനും ഉചിതമായ രാശിചക്രത്തെ നിയോഗിക്കുന്നു. വീടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ രാശിചക്ര റാശി നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി ചാർട്ട് ആണ്. കുണ്ട്ലിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശദമായ ജനന രേഖ ആവശ്യമാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ ജനന സമയത്തും സ്ഥലത്തും ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയ 12 രാശിചക്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് എന്ന് ജ്യോതിഷന് കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയും. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണണത്തിൽ നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങൾ ഉയരുന്നതായി തോന്നുന്നതിനാൽ ഈ റാശി ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ജനനസമയത്ത് ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഈ റാശി അല്ലെങ്കിൽ രാശിചിഹ്നത്തെ ഉദയ ലഗ്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പോയിന്റ് (എം‌ഇ‌പി) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദയ ലഗ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാഥമിക സ്വർഗ്ഗീയ സ്വാധീനം എന്ന് വേദിക്ക് ജ്യോതിഷം വിശദീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജ്യോതിഷക്കാരൻ ഈ ആരോഹണ രാശി ചിഹ്നം കുണ്ട്ലിയുടെ ആദ്യ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ പോയാൽ കുണ്ട്ലിയിൽ  ഒമ്പത് നവഗ്രഹങ്ങളെ (ഗ്രഹങ്ങൾ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ) അടിസ്ഥാനമാക്കി മറ്റ് പതിനൊന്ന് വീടുകൾ നിറയ്ക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു ചാർട്ട് ലഭിക്കും. ഒരു കുണ്ട്ലി ജനിച്ച നിമിഷത്തിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാണിക്കുന്നു. ഓരോ വീടിനും ഒരു പ്രത്യേക വീടിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന കരക (സുപ്രധാന) അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഉദാഹരണം കുണ്ട്ലി മുകളിലെ മധ്യഭാഗത്തെ ആദ്യത്തെ വീട് കാണിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഓരോ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ജീവിത സവിശേഷതകളും കാണിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ വീട്ടിലേക്കും രാശിചക്രത്തെ നിയോഗിക്കുന്നു.

കുണ്ട്ലിയിൽ നിന്ന്, 27 ചന്ദ്ര മാളികകൾ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേദിക്ക് ജ്യോതിഷം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ബന്ധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. കർമ്മം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇവ പ്രധാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ആധുനിക ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ വേദിക്ക് ജ്യോതിഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വേദിക്ക് ജ്യോതിഷം. ജ്യോതിഷത്തെ അനുകൂലിച്ച് 2001 ൽ ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തെത്തുടർന്ന് ചില ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ജ്യോതിഷത്തിൽ നൂതന ബിരുദം നൽകുന്നു.

ജ്യോതിഷൻ എന്തു കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തിയാലും, ഇന്ന് ഈ പന്ത്രണ്ട് രാശിചിഹ്നങ്ങളോ രാശിയോ വേദിക്ക് ജ്യോതിഷത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെ കുണ്ഡലിയുടെയും കേന്ദ്രത്തിൽ തുടരുന്നു. ഇന്നത്തെ ജാതകം അനുയോജ്യമായതും ഈ പന്ത്രണ്ട് രാശിചിഹ്നങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ എല്ലാം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിഷ ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ ശുഭ തീയതികളും:

 1. കന്നി (കന്യ): ഓഗസ്റ്റ് 24 – സെപ്റ്റംബർ 23
 2. തുലാം (തുല): സെപ്റ്റംബർ 24 – ഒക്റ്റോബർ 23
 3. വൃശ്ചികം (വൃശ്ചിക്): ഒക്ടോബർ 24 – നവംബർ 22
 4. ധനു (ധനുഷ്): നവംബർ 23 – ഡിസംബർ 21
 5. മകരം (മകർ): ഡിസംബർ 22- ജനുവരി 20
 6. കുംഭം (കുംഭ്): ജനുവരി 21 – ഫെബ്രുവരി 19
 7. മീനം (മീൻ): ഫെബ്രുവരി 20 – മാർച്ച് 20
 8. മേടം (മേശ): മാർച്ച് 21- ഏപ്രിൽ 20
 9. ഇടവം (വൃക്ഷ്): ഏപ്രിൽ 21 – മെയ് 21
 10. മിഥുനം (മിഥുൻ): മെയ് 22 – ജൂൺ 21
 11. കർക്കടകം (കർക്ക): ജൂൺ 22 – ജൂലൈ 23
 12. ചിങ്ങം (സിംഹം): ജുലൈ 24 – ഓഗസ്റ്റ് 23

എന്നാൽ പൂർവ്വികർ രാശിചക്ര ജ്യോതിഷം വായിച്ചിരുന്ന യഥാർത്ഥ വഴിയാണോ ഇത്? വേദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ചിത്രീകരിച്ചത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷൻ തരുന്ന നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

രാശിചക്രം എവിടെ നിന്ന് വന്നു?

വേദങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ആറ് വിഷയങ്ങളിൽ (അല്ലെങ്കിൽ വേദാംഗകൾ) ഒന്ന് ജ്യോതിഷയായിരുന്നുവെന്ന് വിക്കിപീഡിയ നമ്മോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളെ (നവഗ്രഹം) പരാമർശിച്ചില്ല. ഉത്സവ തീയതികൾ തീരുമാനിക്കുവാൻ കലണ്ടറുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി ജ്യോതിഷത്തെ വേദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സിന്ധൂനദീതടം വരെ കീഴടക്കിയ ഗ്രീക്കുകാരാണ് ഇന്ന് വേദിക്ക് ജ്യോതിഷമായി മാറിയതിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്.

ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും മേടം മുതലുള്ള പന്ത്രണ്ട് രാശിചിഹ്നങ്ങളും ജാതകം മുതലുള്ള പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിഷ സ്ഥലങ്ങളും വഹിച്ചു. [17] : 384 ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ തെളിവ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന യവനജാതകമാണ്. [17] യവനജാതകം  (അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ “ഗ്രീക്കുകാരുടെ വാക്യങ്ങൾ”) 2-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ യവനേശ്വര ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് സംസ്‌കൃതത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്‌തു, ഇത് സംസ്‌കൃത ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിഷഗ്രന്ഥമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

(വിക്കി)

വാസ്തവത്തിൽ, ഹൊറൊസ്കോപ്പ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം വരുന്നത് ഗ്രീക്ക് പദമായ ഹൊറോയിൽ (ώρα) നിന്നും, ഇതിന്റെ അർത്ഥം ‘മണിക്കൂർ, കാലം അല്ലെങ്കിൽ സമയ കാലയളവ്’ എന്നാണ്, കൂടാതെ ഗ്രീക്ക് പദമായ സ്കോപ്പസിൽ നിന്നും വരുന്നു (σκοπός). ഇതിനർത്ഥം ‘ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അടയാളം’ എന്നാണ്. ആസ്റ്റ്രോളജി അസ്റ്റ്രോ (άστρο) ‘നക്ഷത്രം’, ലോജിയ (λογια) ‘പഠനം’ എന്നിവയിൽ നിന്നും വരുന്നു. ഈ കലയെ വിവരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷം ഒരിക്കലും ഈ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയോ ഈ നക്ഷത്രസമൂഹ ചിത്രങ്ങളെയോ പഠിക്കുന്നില്ല.  

ഗ്രീക്കുകാർ പോലും ജ്യോതിഷമോ രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളോ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ബാബിലോണിലെ പുരാതന കൽദയരിൽ നിന്ന് അവർ അത് പഠിച്ചു

2 ആം സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ ഉടലെടുത്ത ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത സംവിധാനമായിരുന്നു ബാബിലോണിയൻ ജ്യോതിഷം.

(റഫറൻസ്)

ഏറ്റവും പഴയ എഴുതിയ ഉറവിടം

4000 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് എഴുതിയ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പുസ്തകം ഇയ്യോബ് ആണ്. ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇയ്യോബ്. നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് എന്ന് ഇയ്യോബ് പറയുന്നു.

അവൻ സപ്തർഷി, മകയിരം, കാർത്തിക ഇവയെയും

തെക്കേ നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഇയ്യോബ് 9:9

ബൈബിളിലെ മറ്റൊരു പ്രവാചകനായ ആമോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

കാർത്തികയെയും മകയിരത്തെയും സൃഷ്‍ടിക്കയും അന്ധതമസ്സിനെ പ്രഭാതമാക്കിമാറ്റുകയും പകലിനെ രാത്രിയാക്കി ഇരുട്ടുകയും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ വിളിച്ച് ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും ചെയ്യുന്നവനെ അന്വേഷിപ്പിൻ; യഹോവ എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം. 

ആമോസ് 5:8 (700 ബിസിഇ)

ഇടവം രാശിയുടെ ഭാഗമായ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് പ്ലേയാഡ്സ്. 4000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇയ്യോബ് അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രാശിചക്രങ്ങൾ വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്.

യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ജോസീഫസ് (എ.ഡി. 37 – 100), ബൈബിളിനെ ആദാം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മനുവിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി, അതായത് അവനെക്കുറിച്ചും അവന്റെ അടുത്ത മക്കളെക്കുറിച്ചും എഴുതി :

ആന്റിക്വറ്റീസ് II i

അതിനാൽ നക്ഷത്രങ്ങളിലെ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആരംഭിച്ചത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ്! സൃഷ്ടാവിന്റെ മഹത്തായ കഥ ഓർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു ഓർമ്മ സഹായമായി മനു / ആദാമിന്റെ മക്കൾ 12 അടയാളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാശി നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി. ഈ കഥ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വിധി ഈ പ്രപഞ്ച കഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ സംയോജിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചല്ല മറിച്ച് ഈ 12 അടയാളങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നുള്ള ശക്തികളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും അപേക്ഷിച്ചാണ്.

സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ക്രമത്തെക്കുറിച്ചും ബന്ധപ്പെട്ട ആ പ്രത്യേകതരം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ കൂടിയായിരുന്നു അവർ.

സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നുള്ള രാശിചക്രം

പ്രവചന സന്ദേശങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ കഥ പറയുന്നതിനായി ഈ ചിത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി.  അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ രാശിചക്രം നമ്മുടെ ജനന സമയത്തെയും സ്ഥലത്തെയും ആശ്രയിച്ച് സമ്പത്തിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും ഭാഗ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. സൃഷ്ടാവിന്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു കാണുവാൻ പറ്റുന്ന കഥയായിരുന്നു രാശിചക്രം.

എബ്രായ വേദങ്ങളുടെ (ബൈബിൾ) തുടക്കത്തിലെ സൃഷ്ടി വിവരണത്തിലാണ് നാം ഇത് കാണുന്നത്. സൃഷ്ടി കാലയളവിൽ ഇത് പറയുന്നു:

പകലും രാവും തമ്മിൽ വേർപിരിവാൻ ആകാശവിതാനത്തിൽ വെളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ; അവ അടയാളങ്ങളായും കാലം, ദിവസം, സംവത്സരം എന്നിവ തിരിച്ചറിവാനായും ഉതകട്ടെ;

ഉല്പത്തി 1: 14

ആധുനിക ജ്യോതിഷം ഒരാളുടെ ജനനസമയത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മനുഷ്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയിലെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളല്ല. സൃഷ്ടാവ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത സംഭവങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അടയാളങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവ – അവനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത്.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ‘പവിത്ര കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായിരുന്നു’ എന്നതിനാൽ, പന്ത്രണ്ട് രാശിചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ അവന്റെ ജാതകം അറിയുക എന്നതായിരുന്നു നക്ഷത്രരാശികളുടെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം. അവ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു കഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഈ കഥയുടെ പഠനമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷം.

അങ്ങനെ രാശിചക്രത്തിലെ നക്ഷത്രരാശികളിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന 12 റാസി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ആദം / മനുവിന് ശേഷമുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പഠിക്കുകയും പറയുകയും വീണ്ടും പറയുകയും ചെയ്തു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം, മനുവിന്റെ പിൻഗാമികൾ യഥാർത്ഥ കഥയെ ദുഷിപ്പിച്ചു, അത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന കാര്യമായി മാറി.

ജ്യോതിഷവും പ്രവാചകന്മാരും ഒരുമിച്ച്

പവിത്രമായ സമയങ്ങളെ (ജാതകം) അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് നക്ഷത്രങ്ങളെ (ജ്യോതിഷം) പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്രഷ്ടാവ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെല്ലാം പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള എഴുത്തുകൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നു. യേശുവിന്റെ ജനനത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നാം കാണുന്നു. ജ്യോതിഷികൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ജനനത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

1ഹെരോദാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് യേശു യെഹൂദ്യയിലെ ബേത്‍ലഹേമിൽ ജനിച്ചശേഷം, കിഴക്കുനിന്നു വിദ്വാന്മാർ യെരൂശലേമിൽ എത്തി: 2യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ? ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്കു കണ്ട് അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

മത്തായി 2:1-2

 ‘ആരാണ്’ ജനിച്ചത് (ക്രിസ്തു) എന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്വാന്മാർക്ക് (ജ്യോതിഷികൾക്ക്) അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവരോട് ‘എവിടെ’ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതിനായി അവർക്ക് രേഖാമൂലമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമായിരുന്നു.

3ഹെരോദാരാജാവ് അതു കേട്ടിട്ട് അവനും യെരൂശലേമൊക്കെയും ഭ്രമിച്ച്, 4ജനത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും എല്ലാം കൂട്ടിവരുത്തി: ക്രിസ്തു എവിടെ ആകുന്നു ജനിക്കുന്നത് എന്ന് അവരോടു ചോദിച്ചു. 5അവർ അവനോടു: യെഹൂദ്യയിലെ ബേത്‍ലഹേമിൽ തന്നെ:

6“യെഹൂദ്യദേശത്തിലെ ബേത്‍ലഹേമേ, നീ യെഹൂദ്യപ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല; എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിനെ മേയ്പാനുള്ള തലവൻ നിന്നിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരും”

എന്നിങ്ങനെ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

മത്തായി 2:3-6

ജ്യോതിഷന്മാർ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ പ്രവചന രചനകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കും അങ്ങനെതന്നെയാണ്. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ ജാതകത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യകാല മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് നേടാം. എന്നാൽ ഓരോ രാശിചിഹ്നത്തെയും കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്ന പ്രവചന രചനകളിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. യഥാർത്ഥ രാശിചക്രത്തിന്റെ ഓരോ ജ്യോതിഷ ചിഹ്നത്തിലൂടെയും കടന്നു പോയി നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം.

രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പുരാതന രാശിചക്രങ്ങളും ഈജിപ്ഷ്യൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഡെണ്ടേര ക്ഷേത്രത്തിലെയും ലക്സർ ക്ഷേത്രത്തിലെയും രാശിചക്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത്. നമ്മെ നയിക്കാൻ അവ പുരാതന തെളിവുകൾ നൽകുന്നു.

പുരാതന രാശിചക്ര കഥ

ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ എഴുതിയ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ഷണം നൽകുന്നു.സൃഷ്ടാവിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ച പദ്ധതിയിൽ‌ പങ്കെടുക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാം അത് മനസ്സിലാക്കണം.

കഥ എവിടെ നിനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? ഇന്നത്തെ ജാതകം വായന സാധാരണയായി തുടങ്ങുന്നത് മേടത്തിൽ നിന്നാണ്. പുരാതന കാലം മുതൽ ഇത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല, പുരാതന രേഖീയ ഈജിപ്ഷ്യൻ എസ്ന രാശിചക്രത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പോലെ കന്നിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്.

കന്നി രാശി തന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മേൽ വരച്ചിയിരിക്കുന്നു

നാം കന്നി ഉപയോഗിച്ച് രാശിചക്ര കഥ ആരംഭിക്കുകയും തുടർന്ന് റാശിയിലൂടെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ രാശിചക്ര രാശിയും ഒരു അദ്ധ്യായം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഒരു കഥ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പരസ്പരം പടുത്തുയർത്തുന്ന പ്രാഥമിക കുണ്ഡലിയായി അവയെ കാണുക. പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കുണ്ഡലി ഇതാ

രാമായണത്തെക്കാൾ മെച്ചമായ ഒരു പ്രണയ ഇതിഹാസം – നിങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഭാഗമാകാം

സ്വീകരിക്കുകയോ തിരസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യണം. ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ അമൂല്ല്യ ഇതിഹാസത്തിൽ നാം പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് എഴുതപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാന ഇതിഹാസങ്ങളും, പ്രേമ കഥകളും നോക്കുമ്പോൾ രാമായണം ആ പട്ടികയുടെ മുകളിൽ വരും. ഈ ഇതിഹാസത്തിനു ചില ഉത്തമമായ ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട്:

 • രാമനും സീതയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം
 • സിംഹാസനത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം വനവാസം തിരഞ്ഞെടുത്ത രാമന്റെ താഴ്മ.
 • രാവണന്റെ ദുഷ്ടതയ്ക്കെതിരായുള്ള രാമന്റെ നന്മ
 • രാവണനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും സീതയുടെ നിർമ്മലത
 • അവളെ രക്ഷിക്കുവാനായി രാമൻ കാണിച്ച ധീർത
രാമായണത്തിന്റെ അനേക അനുരൂപീകരണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിച്ച് ദീർഘ വഴികൾ ഇതിലെ വീരന്മാരുടെ സ്വഭാവം വെളിവാക്കുന്നു. ഇതു മൂലം രാമായണം അനന്തമായ ഇതിഹാസമായി മാറി. ഇതു മൂലം, പ്രത്യേകിച്ച് വിജയദശമി (ദസറ അല്ലെങ്കിൽ ദാശൈൻ)ഉത്സവ സമയത്ത് സമൂഹങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും രാമലീലകൾ നടത്തുന്നു. രാമചരിതമനാസ്പോലെയുള്ള രാമായണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത എഴുത്തുകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്  ഇത് നടത്താറ്.

നമുക്ക് രാമായണ‘ത്തിൽ‘ ഉൾപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല

നമുക്ക് രാമായണം വായിക്കുവാനും, കേൾക്കുവാനും, കാണുവാനും മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളു. ചിലർക്ക് രാമലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്നാൽ രാമലീല ശരിക്കുമുള്ള കഥയല്ല. രാമായണ ലോകത്തിലെ ദശരഥ രാജാവിന്റെ അയോദ്ധ്യ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് രാമന്റെ സാഹസിക കൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ലെ?

നമ്മെ ‘അതിലേക്ക്‘ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഇതിഹാസം

ഈ ഇതിഹാസം നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും രാമായണത്തിന്റെ അതേ തട്ടിലുള്ള, നമ്മെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇതിഹാസം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഈ ഇതിഹാസത്തിനു രാമായണവുമായി ധാരാളം സാമ്യതകൾ ഉണ്ട്. ആയതിനാൽ രാമായണത്തിലൂടെ ഈ യഥാർത്ഥ ഇതിഹാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ന് നാം ബൈബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുരാതന എബ്രായ വേദം ഇതു മൂലം ഉളവായി.  എന്നാൽ ഈ ഇതിഹാസം ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ആയതിനാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും, ആയതിനാൽ രാമായണത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നോക്കി ഇതിന്റെ കഥയും, നമ്മുടെ ഭാഗവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

എബ്രായ വേദങ്ങൾ: രാമായണം പോലെ ഒരു പ്രേമ ഇതിഹാസം

രാമായണം യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമന്റെയും സീതയുടെയും സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ്

അനേക കഥാ വസ്തുക്കൾ ഉള്ള ഇതിഹാസമാണെങ്കിലും പ്രധാനമായി നടനായ രാമന്റെയും നടിയായ സീതയുടെയും പ്രേമത്തിന്റെ കഥയാണിത്. അതേ പോലെ തന്നെ എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ അനേക കഥാ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായി  യേശുവിന്റെയും (ഹീറോ) സീത രാമന്റെ മണവാട്ടിയായതു പോലെ തന്റെ മണവാട്ടിയാകുവാൻ പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രേമ കഥയാണിത്. രാമായണത്തിൽ സീതയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതു പോലെ നമുക്കും ബൈബിളിലെ കഥയിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ട്.

ആരംഭം: സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു

എന്നാൽ നമുക്ക് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. അനേക രാമായണ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നു സീത മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉളവായി വന്നു എന്ന്, അതേപോലെ  ദൈവം മനുഷ്യനെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ളതു കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. പുരാതന എബ്രായ വേദത്തിൽ ദൈവത്തിനു മനുഷ്യരോടുള്ള ആഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

23 ഞാൻ അതിനെ എനിക്കായി ദേശത്തു വിതെക്കും; കരുണ ലഭിക്കാത്തവളോടു ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും എന്റെ ജനമല്ലാത്തതിനോടു: നീ എന്റെ ജനം എന്നു ഞാൻ പറയും; നീ എന്റെ ദൈവം എന്നു അവരും പറയും.

ഹോശേയ 2:23

നടി വില്ലനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു

രാവണൻ സീത പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോയി, ഇത് അവളെ രാമനിൽ നിന്ന് അകറ്റി

ദൈവം മനുഷ്യരെ താനുമായി ബന്ധത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഒരു വില്ലൻ ഈ ബന്ധത്തെ നശിപ്പിച്ചു. രാവണൻ സീതയെ പിടിച്ച് ലങ്കാ രാജ്യത്തിൽ തടവിലാക്കിയതു പോലെ ദൈവത്തിന്റെ എതിരാളിയായ, അസുര സർപ്പം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സാത്താൻ മനുഷ്യ രാശിക്ക് ബന്ധനം കൊണ്ട് വന്നു. അവന്റെ അധീനതയിലുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ പറ്റി ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

തിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയിർപ്പിച്ചു.
2 അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പെ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിന്നും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ചു നടന്നു.
3 അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പെ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു ജഡത്തിന്നും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായതു ചെയ്തുംകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കൾ ആയിരുന്നു.

എഫെസ്യർ 2:1-3

വരുവാനുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഒരുക്കം

രാവണൻ സീതയെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോയപ്പോൽ, അവളെ രക്ഷിച്ച് രാവണനെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് രാമൻ താക്കീത് നൽകി. അതേ പോലെ തന്നെ സാത്താൻ പാപവും മരണവും മൂലമായി മനുഷ്യ രാശിയെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ആദിയിൽ തന്നെ, സ്ത്രീയുടെ സന്തതി മൂലമായി സാത്താനെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് ദൈവം താക്കീത് നൽകി. എതിരാളികൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിലെ ഗൂഡ വിഷയമായിത്.

പുരാതന കാലത്ത് തന്നെ വരുവാനുള്ള സന്തതിയെ കുറിച്ച് ദൈവം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂലം ഉറപ്പ് നൽകി:

രാമായണവും അതേ പോലെ തന്നെ രാവണനും രാമനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്:

 • ഒരു അസാദ്ധ്യമായ ഗർഭധാരണം (ഒരു ദൈവീക ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ ദശരഥന്റെ ഭാര്യക്ക് ഗർഭം ധരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല),
 • പുത്രനെ വിട്ടു കൊടുക്കുക(ദശരഥന് രാമനെ വനവാസത്തിനു വിടേണ്ട വന്നു),
 • ജനങ്ങളെ വിടിവിച്ചു (വനത്തിലെ മുനിമാരെ പ്രത്യേകാൽ വിശ്വമിത്രയെ രാമൻ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് വരെ രാക്ഷസൻ സുബഹു പീഡിപ്പിച്ചു),
 • രാജകീയ രാജ്യസ്ഥാപനം (ഒടുവിൽ രാമൻ രാജാവായി വാണു).

തന്റെ പ്രീയയെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഹീറോ വരുന്നു

കന്യകയായ സ്ത്രീയിലൂടെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സന്തതി യേശുവെന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നു. രാവണിൽ നിന്ന് സീതയെ രക്ഷിക്കുവാൻ രാമൻ വന്നതു പോലെ പാപത്താലും മരണത്താലും പിടിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. രാമനെ പോലെ അവൻ ദൈവീക മഹിമ ഉള്ളവനായിരിക്കെ ഈ അധികാരവും, ശക്തിയും വെടിഞ്ഞ് തന്നെതാൻ ഒഴിച്ച് വന്നു. അതിനെ ബൈബിളിൽ ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

5 അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടെ ജീവിപ്പിക്കയും — കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു —
6 ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്തധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന്നു
7 ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു.
8 കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു; അതിന്നും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേയാകുന്നു.

ഫിലിപ്പ്യർ 2:5b-8

തോൽവിയിലൂടെ വിജയം

ശാരീരിക യുദ്ധം മൂലം രാമൻ രാവണനെ തോല്പിച്ചു

വേദ ഇതിഹാസവും രാമായണവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇവിടെയാണ്. രാമായണത്തിൽ രാമൻ രാവണനെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഒരു ധീരയുദ്ധത്തിലാണ് തന്നെ കൊല്ലുന്നത്.

കാണുവാൻ കഴിയുന്ന തോൽവിയിലൂടെയാണ് യേശുവിന്റെ ജയം വന്നത്

ജയത്തിലേക്കുള്ള യേശുവിന്റെ വഴി വ്യത്യാസമായിരുന്നു. അത് തോൽവിയുടെ വഴിയിലൂടെയാണ് പോയത്. ഒരു ശാരീരിക യുദ്ധം ജയിക്കുന്നതിനു പകരം, മുൻപ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതു പോലെ തന്നെ യേശു ശാരീരികമായി മരിച്ചു. മരണം നമ്മെ ബന്ധിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവന് മരണത്തെ തോൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഇത് അവൻ ചെയ്തു. മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഉയർത്തതിനാൽ ഇത് നിറവേറി. ഇത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവൻ മരണത്തിലൂടെ തന്നെതാൻ ഏല്പിച്ചു കൊടുത്തു. യേശുവിനെ പറ്റി ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു

14 അവൻ നമ്മെ സകല അധർമ്മത്തിൽനിന്നും വീണ്ടെടുത്തു സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളോരു സ്വന്തജനമായി തനിക്കു ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നെത്താൻ നമുക്കുവേണ്ടി കൊടുത്തു.

തീത്തോസ് 2:14

കാന്തന്റെ ക്ഷണം….

രാമായണത്തിൽ രാവണനെ തോൽപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഒന്നിച്ചു വന്നു. ബൈബിൾ ഇതിഹാസത്തിൽ, യേശു മരണത്തെ തോല്പിച്ചതിനാൽ യേശു അവന്റേതാകുവാൻ, അതിനായി ഭക്തിയോട് കൂടെ അവനോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ക്ഷണം നൽകുന്നു. ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം അവന്റെ മണവാട്ടിയാകുന്നു.

25 ഭർത്താക്കന്മാരേ, ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ.
26 അവൻ അവളെ വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്നും
27 കറ, ചുളുക്കം മുതലായതു ഒന്നും ഇല്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്കു തന്നേ തേജസ്സോടെ മുന്നിറുത്തേണ്ടതിന്നും തന്നെത്താൻ അവൾക്കു വേണ്ടി ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു.

എഫെസ്യർ 5:25-27

32 ഈ മർമ്മം വലിയതു; ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ പറയുന്നതു. എന്നാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നേ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ഭാര്യയെ തന്നെപ്പോലെ

തന്നേഎഫെസ്യർ 5:32

സൗന്ദര്യവും വിശുദ്ധിയും ഉള്ളവരാകുവാൻ

സീത സൗന്ദര്യവതിയായതിനാൽ രാമൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചു

രാമായണത്തിൽ, സീത സുന്ദരിയായതു കൊണ്ട് രാമൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചു. അവൾ ശുദ്ധിയുള്ളവളായിരുന്നു. ബൈബിൾ ഇതിഹാസം അശുദ്ധരായ നമ്മെ കൊണ്ടാണ്  ലോകത്തിൽ തുറക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ തന്നോട് പ്രതികരിക്കുന്നവരെ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു. അവർ സൗന്ദര്യവും, ശുദ്ധിയും ഉള്ളവരായതു കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവരെ സൗന്ദര്യവും ശുദ്ധിയും ഉള്ളവരാക്കുവാനും, തുടർന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുമാണ് അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നത്.

22 ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ: സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൌമ്യത,
23 ഇന്ദ്രിയജയം; ഈ വകെക്കു വിരോധമായി ഒരു ന്യായപ്രമാണവുമില്ല.

ഗലാത്യർ 5:22-23

അഗ്നി പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം

പരീക്ഷകളിലൂടെ – തന്റെ മണവാട്ടിയെ അകമെ ശുദ്ധിയുള്ളവളാക്കുവാൻ യേശു അവളെ സ്നേഹിച്ചു

രാവണനെ തോല്പിച്ചതിനു ശേഷം രാമനും സീതയും ഒന്നിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും സീതയുടെ സ്വഭാവ ഗുണത്തെ പറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. രാവണന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൾ പതിവ്രതയല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ ആരോപിച്ചു. ആയതിനാൽ, അവളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനായി അഗ്നി പരീക്ഷയിലൂടെ  (agni pariksha) കടന്നു പോകേണ്ട വന്നു. ബൈബിൾ ഇതിഹാസത്തിൽ, മരണത്തിന്മേലും പാപത്തിന്മേലും ജയം കൊണ്ടതിനു ശേഷം തന്റെ മണവാട്ടിക്കായി സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നതിനായി യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറി പോയി. അവൻ അവൾക്കായി മടങ്ങി വരും. അവനുമായി ദൂരെയായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നാമും കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകണം. ബൈബിൾ ഇതിനെ തീയോട് സമപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനല്ല ഇത് മറിച്ച് തന്റെ പവിത്ര സ്നേഹത്തിനു വിരോധമായ എല്ലാറ്റിലും നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാണ്.  ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

3 നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം. അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ തന്റെ കരുണാധിക്യപ്രകാരം നമ്മെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശെക്കായി,
4 അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷെക്കു വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും
5 ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടം, എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിന്നായി തന്നേ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 അതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അല്പനേരത്തേക്കു നാനാപരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടിവന്നാലും ആനന്ദിക്കുന്നു.
7 അഴിഞ്ഞുപോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയതു എന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചെക്കും തേജസ്സിന്നും മാനത്തിന്നുമായി കാണ്മാൻ അങ്ങനെ ഇടവരും.
8 അവനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നു; ഇപ്പോൾ കാണാതെ വിശ്വസിച്ചുംകൊണ്ടു
9 നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കയും പറഞ്ഞുതീരാത്തതും മഹിമയുള്ളതുമായ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

1 പത്രോസ് 1:3-9

വലിയ ഒരു വിവാഹത്തിലേക്ക്

ബൈബിൾ ഇതിഹാസം ഒരു വിവാഹത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു

തന്റെ പ്രേമ കാന്തയ്ക്കായി യേശു വീണ്ടും മടങ്ങി വരുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു, അവൻ വരുമ്പോൾ അവളെ അവന്റെ മണവാട്ടിയാക്കും. എല്ലാ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ പോലെയും ബൈബിളും ഒരു വിവാഹം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു. താൻ കൊടുത്ത വില ഈ വിവാഹത്തിലേക്ക് വഴി ഒരുക്കുന്നു. ഈ വിവാഹം ഒരു ചിത്രീകരണം അല്ല മറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അവന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നവരെയെല്ലാം അവൻ ‘ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി‘ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

7 നാം സന്തോഷിച്ചു ഉല്ലസിച്ചു അവന്നു മഹത്വം കൊടുക്കുക; കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ; അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

വെളിപ്പാട് 19:7

യേശുവിന്റെ രക്ഷയുടെ ഓഫർ സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം അവന്റെ ‘മണവാട്ടിയാകും.‘ ഈ സ്വർഗ്ഗീയ വിവാഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ എല്ലാം ക്ഷണിക്കുന്നു. അവന്റെ വിവാഹത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം കൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്നത്.

17 വരിക എന്നു ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു; കേൾക്കുന്നവനും: വരിക എന്നു പറയട്ടെ; ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ; ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൌജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ.

വെളിപ്പാട് 22:17

ഈ ഇതിഹാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക: പ്രതികരിക്കുന്നതു മൂലം

യേശു നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുവാനായി രാമായണത്തിലെ സീതയുടെയും രാമന്റെയും ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ സ്നേഹമാണ്. അവന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയെ അവൻ വിവാഹം കഴിക്കും. എല്ലാ വിവാഹങ്ങളിലെ പോലെ ആലോചന രാമായണത്തെക്കാൾ ഉന്നതമാണ്.

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം: ഇതിഹാസമോ ചരിത്രമോ?

കാലത്തിന്റെ അവസാനം വരെ എട്ട് ചിരഞ്ചീവികൾ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പുരാണങ്ങൾ, രാമായണം, മഹാഭാരതം എന്നിവ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾ എല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ നടന്നവയാണെങ്കിൽ ഈ ചിരഞ്ചീവികൾ എല്ലാം ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ആയിര കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്യും.

ഈ ചിരഞ്ചീവികൾ:

 • ത്രേതയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പിറന്ന മഹാഭാരതം രചിച്ച വേദവ്യാസ
 • രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ രാമനെ സേവിച്ച ബ്രഹ്മചാരികളിൽ ഒരുവനായ ഹനുമാൻ.
 • എല്ലാ അങ്കങ്ങളിലും സാമർത്ഥ്യനായ, പുരോഹിത യോദ്ധാവും, വിഷ്ണുവിന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരവുമായ പരശുരാമൻ
 • രാമന് കീഴടങ്ങിയ രാവണ സഹോദരന്മ് വിഭിഷണ. രാമൻ രാവണനെ കൊന്നതിനു ശേഷം വിഭിഷണനെ ലങ്ക രാജാവാക്കി. മഹായുഗത്തിന്റെ അവസാനം വരെ തന്റെ ദീർഘായുസ്സ് എന്ന ആനുകൂല്ല്യം നിലനിൽക്കും.
 • കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അതിജീവിച്ചവരിൽ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അശ്വതാമയും, കൃപയും മാത്രമാണ്. അശ്വതാമ നിയമപരമായി അല്ലാതെ ചിലരെ കൊന്നത് മൂലം സൗഖ്യം വരാത്ത മുറിവുകൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കും എന്ന് കൃഷ്ണൻ ശപിച്ചു.
 • കേരളത്തിൽ ഉള്ള ഭൂതരാജാവായിരുന്നു മഹാബലി (ബലി രാജാവ് ചക്രവർത്തി). ദേവന്മാർക്ക് ഭീഷണിയായിരുന്ന ശക്തനായവനായിരുന്നു അവൻ. ആയതിനാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ചെറു അവതാരമായ വാമനൻ അവനെ കബളിപ്പിച്ച് പാതാളത്തിൽ അയച്ചു.
 • കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അതിജീവിച്ച മൂന്നു കൗരവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു മഹാഭാരത രാജകുമാരന്മാരുടെ ഗുരുവായ കൃപ. നല്ല ഗുരുവായിരുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ അവന് അമർത്യത നൽകി, അവൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • മഹാഭാരതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർക്കണ്ടേയൻ ഒരു പുരാതന ഋഷിയാണ്, ശിവൻ തന്നോടുള്ള ആരാധന കൊണ്ട് അവന് അമർത്യത നൽകി.

ചിരഞ്ചീവികൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉള്ളവരാണോ?

ചിരഞ്ചീവികളെ പ്രചോദനദായകമായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ ഇവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. അവരെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടതായി ഒരു ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നില്ല. ഇതിഹാസത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേക സ്ഥലങ്ങളും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. മഹാഭാരതം, രാമായണം, പുരാണങ്ങൾ പോലെയുള്ള എഴുതപ്പെട്ട മൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചരിത്രപരമായി തെളിയിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, രാമായണം 5 ആം നൂറ്റാണ്ട് ബിസിയിലാണ്  എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് പണ്ഡിതർ കരുതുന്നു. എന്നാൽ സംഭവസ്ഥലം ത്രേതയുഗത്തിലാണ് അതായത് 870000 വർഷങ്ങൾ മുമ്പ്. ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു സാക്ഷിയും ഇല്ല. അതേപോലെ മഹാഭാരതം എഴുതപ്പെട്ടത് 3 ബിസി ഇയ്ക്കും 3 സി ഇയ്ക്കും ഇടയിലാണ്, എന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കപ്പെട്ടത് 8-9 നൂറ്റ‍ാണ്ട് ബിസിയിലാണ്. എഴുത്തുകാർ തങ്ങൾ എഴുതിയത് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണിത് നടന്നത്.  

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ചരിത്രപരമായി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടത്

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം, പുതിയ ജീവൻ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ബൈബിളിന്റെ അവകാശവാദം എന്താണ്? യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ചിരഞ്ചീവികളെ പോലെ ഒരു ഇതിഹാസം മാത്രമോ അതോ ചരിത്രമാണോ?

ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇത് നമ്മെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് എത്ര പണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, എന്നിവ ഉണ്ടായാലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ചാലും നാം എല്ലാവരും മരിക്കും. യേശു മരണത്തെ ജയിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണത്തെ പ്രത്യാശയോടെ നേരിടാം. തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ താങ്ങുന്ന ചില ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം.

യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം

യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു, മരിച്ചു ചരിത്രം രണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ലോക ചരിത്രം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കൂടാതെ തന്റെ കാലത്ത് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ചതിനെ പറ്റിയും പറയുന്നു. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം.

ടേസിറ്റസ്

റോമാ സർക്കാറിന്റെ ചരിത്രകാരനായ ടേസിറ്റസ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ (65 സി ഇ) റോമാ ചക്രവർത്തിയായ നീറോ എങ്ങനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ യേശുവിനെ പറ്റിയും ആശ്ചര്യകാര്യമായ കാര്യം എഴുതി. ടേസിറ്റസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി:

 ‘നീറോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരെ തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് തീവ്രമായി ശിക്ഷിച്ചു. ഈ പേര് കണ്ടു പിടിച്ച ക്രിസ്റ്റസ് എന്ന വ്യക്തിയെ തിബര്യാസിന്റെ കാലത്ത് ജൂഡിയ ഭരിച്ചിരുന്ന പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് കൊന്നു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ കുറെ കാലം ഒതുക്കിയ ഹാനികരമായ അന്ധവിശ്വാസം പിന്നെയും പുറത്തു വന്നു. ഈ ഇപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങിയ ജൂഡിയയിൽ മാത്രമല്ല റോമ പട്ടണം മുഴുവൻ പടർന്നു.‘ടേസിറ്റസ്.

അനൽസ് XV. 44. 112 സി. ഇ.

യേശു ആരെല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് ടേസിറ്റസ് തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു:

 1. ചരിത്ര പുരുഷൻ
 2. പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു
 3. ജൂഡിയയിൽ‘/യെരുശലേമിൽ
 4. 65 സി ഇ ആയപ്പോഴേക്കും യേശുവിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം മെഡിറ്റ്രേനിയൻ മുതൽ റോം വരെ ശക്തിയോടെ പടർന്നു, അപ്പോൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്ന് റോമാ ചക്രവർത്തിക്ക് തോന്നി.

ശത്രുതയുള്ള സാക്ഷിയായിട്ടാണ് ടേസിറ്റസ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം യേശു തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ‘ദുഷ്ട അന്ധവിശ്വാസമായിട്ടാണ്‘ അവൻ കണ്ടത്. അവൻ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ ചരിത്ര സത്യം അവൻ എതിർക്കുന്നില്ല

ജോസിഫസ്

ജോസിഫസ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു യെഹൂദ സൈനീക മേധാവിയും ചരിത്രകാരനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം യെഹൂദ ചരിത്രം ആദ്യം മുതൽ തന്റെ കാലം വരെയുള്ളത് എഴുതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ താൻ യേശുവിന്റെ സമയവും, പ്രവർത്തിയെയും കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി:

 ‘ഈ സമയത്ത് ഒരു ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു… യേശു… നല്ലവൻ…. നീതിമാൻ. യെഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അനേകർ അവന്റെ ശിഷ്യനായി. പീലാത്തോസ് അവനെ ക്രൂശിക്കുവാനും കൊല്ലുവാനും വിധിച്ചു. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ നിന്നുള്ള ശിഷ്യത്വം വിട്ടു കളഞ്ഞില്ല. തന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിനു മൂന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായെന്നും അവൻ ജീവനോടെയുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.‘ജോസിഫസ്.

90 സി ഇ. ആന്റിക്വിറ്റീസ് xviii. 33

യോസിഫസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

 1. യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു
 2. അവൻ ഒരു മത ഗുരുവായിരുന്നു
 3. യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തു എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചു.

യേശുവിന്റെ മരണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം കാണിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രീക്കോ-റോമൻ ലോകത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു.

യേശുവിന്റെ ചലനം തുടങ്ങിയത് ജൂഡിയയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും, റോമിലേക്കും വേഗം പടർന്നുവെന്ന് ജോസിഫസും ടേസിറ്റസും പറയുന്നു

ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം

ഈ വിശ്വാസം എങ്ങനെ പുരാതന ലോകത്തിൽ പടർന്നുവെന്ന് ചരിത്രകാരനായ ലൂക്കോസ് തുടർന്നു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബൈബിളിലെ അപ്പൊസ്തൊല പ്രവർത്തികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം ഇതാ:

വർ ജനത്തോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ പുരോഹിതന്മാരും ദൈവാലയത്തിലെ പടനായകനും സദൂക്യരും
2 അവരുടെ നേരെ വന്നു, അവർ ജനത്തെ ഉപദേശിക്കയാലും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തെ യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്താൽ അറിയിക്കയാലും നീരസപ്പെട്ടു.
3 അവരെ പിടിച്ചു വൈകുന്നേരം ആകകൊണ്ടു പിറ്റെന്നാൾവരെ കാവലിലാക്കി.
4 എന്നാൽ വചനം കേട്ടവരിൽ പലരും വിശ്വസിച്ചു; പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണംതന്നേ അയ്യായിരത്തോളം ആയി.
5 പിറ്റെന്നാൾ അവരുടെ പ്രമാണികളും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യെരൂശലേമിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി;
6 മഹാപുരോഹിതനായ ഹന്നാവും കയ്യഫാവും യോഹന്നാനും അലെക്സന്തരും മഹാപുരോഹിതവംശത്തിലുള്ളവർ ഒക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 ഇവർ അവരെ നടുവിൽ നിറുത്തി: ഏതു ശക്തികൊണ്ടോ ഏതു നാമത്തിലോ നിങ്ങൾ ഇതു ചെയ്തു എന്നു ചോദിച്ചു.
8 പത്രൊസ് പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി അവരോടു പറഞ്ഞതു: ജനത്തിന്റെ പ്രമാണികളും മൂപ്പന്മാരും ആയുള്ളോരേ,
9 ഈ ബലഹീനമനുഷ്യന്നു ഉണ്ടായ ഉപകാരം നിമിത്തം ഇവൻ എന്തൊന്നിനാൽ സൌഖ്യമായി എന്നു ഞങ്ങളെ ഇന്നു വിസ്തരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനും
10 ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവനുമായി നസറായനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നേ ഇവൻ സൌഖ്യമുള്ളവനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യിസ്രായേൽ ജനം ഒക്കെയും അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ.
11 വീടുപണിയുന്നവരായ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടു കോണിന്റെ മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്ന കല്ലു ഇവൻ തന്നേ.
12 മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നല്കപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല.
13 അവർ പത്രൊസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും ധൈര്യം കാണ്കയാലും ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യരുമായ മനുഷ്യർ എന്നു ഗ്രഹിക്കയാലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു; അവർ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നവർ എന്നും അറിഞ്ഞു.
14 സൌഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ അവരോടുകൂടെ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടതുകൊണ്ടു അവർക്കു എതിർ പറവാൻ വകയില്ലായിരുന്നു.
15 അവരോടു ന്യായാധിപസംഘത്തിൽനിന്നു പുറത്തുപോകുവാൻ കല്പിച്ചിട്ടു അവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു:
16 ഈ മനുഷ്യരെ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? പ്രത്യക്ഷമായോരു അടയാളം അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു യെരൂശലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രസിദ്ധമല്ലോ; നിഷേധിപ്പാൻ നമുക്കു കഴിവില്ല.
17 എങ്കിലും അതു ജനത്തിൽ അധികം പരക്കാതിരിപ്പാൻ അവർ യാതൊരു മനുഷ്യനോടും ഈ നാമത്തിൽ ഇനി സംസാരിക്കരുതെന്നു നാം അവരെ തർജ്ജനം ചെയ്യേണം എന്നു പറഞ്ഞു.

പ്രവർത്തികൾ 4:1-17 സി എ 63 സി ഇ

ആധികാരികളിൽ നിന്ന് തുടർന്നും തടസ്സം

17 പിന്നെ മഹാപുരോഹിതനും സദൂക്യരുടെ മതക്കാരായ അവന്റെ പക്ഷക്കാരൊക്കെയും
18 അസൂയ നിറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു അപ്പൊസ്തലന്മാരെ പിടിച്ചു പൊതു തടവിൽ ആക്കി.
19 രാത്രിയിലോ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കാരാഗൃഹവാതിൽ തുറന്നു അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു:
20 നിങ്ങൾ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു ഈ ജീവന്റെ വചനം എല്ലാം ജനത്തോടു പ്രസ്താവിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
21 അവർ കേട്ടു പുലർച്ചെക്കു ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; മഹാപുരോഹിതനും കൂടെയുള്ളവരും വന്നു ന്യായാധിപസംഘത്തെയും യിസ്രയേൽമക്കളുടെ മൂപ്പന്മാരെയും എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി, അവരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ തടവിലേക്കു ആളയച്ചു.
22 ചേവകർ ചെന്നപ്പോൾ അവരെ കാരാഗൃഹത്തിൽ കാണാതെ മടങ്ങിവന്നു: കാരാഗൃഹം നല്ല സൂക്ഷമത്തോടെ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും കാവൽക്കാർ വാതിൽക്കൽ നില്ക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടു;
23 തുറന്നപ്പോഴോ അകത്തു ആരെയും കണ്ടില്ല എന്നു അറിയിച്ചു.
24 ഈ വാക്കു കേട്ടിട്ടു ദൈവാലയത്തിലെ പടനായകനും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഇതു എന്തായിത്തീരും എന്നു അവരെക്കുറിച്ചു ചഞ്ചലിച്ചു.
25 അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ വന്നു: നിങ്ങൾ തടവിൽ ആക്കിയ പുരുഷന്മാർ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടു ജനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.
26 പടനായകൻ ചേവകരുമായി ചെന്നു, ജനം കല്ലെറിയും എന്നു ഭയപ്പെടുകയാൽ ബലാൽക്കാരം ചെയ്യാതെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു.
27 അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുവന്നു ന്യായാധിപസംഘത്തിന്മുമ്പാകെ നിറുത്തി; മഹാപുരോഹിതൻ അവരോടു:
28 ഈ നാമത്തിൽ ഉപദേശിക്കരുതു എന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടു അമർച്ചയായി കല്പിച്ചുവല്ലോ; നിങ്ങളോ യെരൂശലേമിനെ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശംകൊണ്ടു നിറെച്ചിരിക്കുന്നു; ആ മനുഷ്യന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. എന്നു പറഞ്ഞു.
29 അതിന്നു പത്രൊസും ശേഷം അപ്പൊസ്തലന്മാരും: മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.
30 നിങ്ങൾ മരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്ന യേശുവിനെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഉയിർപ്പിച്ചു;
31 യിസ്രായേലിന്നു മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും നല്കുവാൻ ദൈവം അവനെ പ്രഭുവായും രക്ഷിതാവായും തന്റെ വലങ്കയ്യാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
32 ഈ വസ്തുതെക്കു ഞങ്ങളും ദൈവം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കു നല്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവും സാക്ഷികൾ ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
33 ഇതു കേട്ടപ്പോൾ അവർ കോപപരവശരായി അവരെ ഒടുക്കിക്കളവാൻ ഭാവിച്ചു.
34 അപ്പോൾ സർവ്വ ജനത്തിനും ബഹുമാനമുള്ള ധർമ്മോപദേഷ്ടാവായ ഗമാലീയേൽ എന്നൊരു പരീശൻ ന്യായധിപസംഘത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു, അവരെ കുറെ നേരം പുറത്താക്കുവാൻ കല്പിച്ചു.
35 പിന്നെ അവൻ അവരോടു: യിസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ, ഈ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നു സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ.
36 ഈ നാളുകൾക്കു മുമ്പെ തദാസ് എന്നവൻ എഴുന്നേറ്റു താൻ മഹാൻ എന്നു നടിച്ചു; ഏകദേശം നാനൂറു പുരുഷന്മാർ അവനോടു ചേന്നുകൂടി; എങ്കിലും അവൻ നശിക്കയും അവനെ അനുസരിച്ചവർ എല്ലാവരും ചിന്നി ഒന്നുമില്ലാതാകയും ചെയ്തു.
37 അവന്റെ ശേഷം ഗലീലക്കാരനായ യൂദാ ചാർത്തലിന്റെ കാലത്തു എഴുന്നേറ്റു ജനത്തെ തന്റെ പക്ഷം ചേരുവാൻ വശീകരിച്ചു; അവനും നശിച്ചു, അവനെ അനുസരിച്ചവർ ഒക്കെയും ചിതറിപ്പോയി.
38 ആകയാൽ ഈ മനുഷ്യരെ വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞുകൊൾവിൻ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു; ഈ ആലോചനയോ പ്രവൃത്തിയോ മാനുഷം എന്നു വരികിൽ അതു നശിച്ചുപോകും;
39 ദൈവികം എങ്കിലോ നിങ്ങൾക്കു അതു നശിപ്പിപ്പാൻ കഴികയില്ല; നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടു പോരാടുന്നു എന്നു വരരുതല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.
40 അവർ അവനെ അനുസരിച്ചു: അപ്പൊസ്തലന്മാരെ വരുത്തി അടിപ്പിച്ചു, ഇനി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കരുതു എന്നു കല്പിച്ചു അവരെ വിട്ടയച്ചു.
41 തിരുനാമത്തിന്നു വേണ്ടി അപമാനം സഹിപ്പാൻ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെടുകയാൽ അവർ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടു ന്യായാധിപസംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടുപോയി.

പ്രവർത്തികൾ 5:17-41

ഈ പുതിയ വിശ്വാസത്തെ നിർത്തലാക്കുവാൻ യെഹൂദ നേതാക്കന്മാർ ഏതറ്റം വരെ പോയെന്ന് നോക്കാം. ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് യേശുവിനെ പരസ്യമായി കൊന്ന യെരുശലേം എന്ന അതേ പട്ടണത്തിൽ തന്നെയാണ്  ആദ്യം എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായത്.

നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണെന്ന് ചരിത്ര വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം.

യേശുവിന്റെ ശരീരവും കല്ലറയും

മരിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്ലറയെ പറ്റി രണ്ട് വിവരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഈസ്റ്റർ ഞായർ രാവിലെ കല്ലറ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ശരീരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല.

പുനരുത്ഥാന സന്ദേശം യെഹൂദ നേതാക്കന്മാർ നിഷേധിച്ചു ഒരു ശവം മൂലമല്ല  നിഷേധിച്ചത്

താൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ജനത്തോട്  വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ആലയത്തിനു അടുത്തു തന്നെയായിരുന്നു യേശുവിനെ അടക്കിയ കല്ലറ. കല്ലറയിൽ ശരീരം കാണിച്ച് പുനരുത്ഥാന സന്ദേശത്തെ എതിർക്കാൻ യെഹൂദ നേതാക്കന്മാർക്ക് സുലഭമായിരുന്നു. പുനരുത്ഥാന സന്ദേശം (ശരീരം കല്ലറയിൽ കാണിച്ച് ശരിയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞത്) തുടങ്ങിയത് കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ തെളിവ് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിരുന്നു. ശരീരം കാണിച്ച് യെഹൂദ നേതാക്കന്മാർക് ഈ സന്ദേശം നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം കല്ലറയിൽ ശരീരം ഇല്ലായിരുന്നു.

യെരുശലേമിൽ പുനരുത്ഥാന സന്ദേശത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു

ഈ സമയത്ത് യെരുശലേമിൽ യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ആയിരകണക്കിന് ജനങ്ങൾ വന്നു. പത്രോസിനെ കേൾക്കുന്ന ഒരുവരിൽ നിങ്ങൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് സത്യമോ എന്ന് അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ കല്ലറയിൽ ഇപ്പോഴും ശരീരം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാൻ പോകുകയില്ലായിരുന്നുവോ? കല്ലറയിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരും അപ്പൊസ്തൊലന്മാരുടെ സന്ദേശം വിശ്വസിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ യെരുശലേമിൽ തന്നെ അവർക്ക് ആയിരകണക്കിന് പിൻഗാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. യെരുശലേമിൽ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് തികച്ചും അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ ശവ ശരീരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തികച്ചും മണ്ടത്തരമായിരുന്നു. ഇതിനൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു.

യെരുശലേമിന്റെ ഗൂഗിൽ മാപ്പ്. അധികാരികൾ അപ്പൊസ്തൊലന്മാരുടെ സന്ദേശം നിർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ അടുത്താണ് യേശുവിന്റെ കല്ലറയായിരിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും (രണ്ടിലും ശവശരീരം ഇല്ല).

ശിഷ്യന്മാർ ശരീരം മോഷ്ടിച്ചുവോ?

അപ്പോൾ എന്താണ് ശരീരത്തിനു സംഭവിച്ചത്? ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിൽ ഇരുന്ന വിവരണം, ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ച് എവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റ് ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ്.

ഇതിനെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്ത്, അവരുടെ ചതിയുടെ പുറത്ത് ഒരു മതം തുടങ്ങി എന്ന് ചിന്തിക്കുക. പ്രവർത്തികൾ, ജോസിഫസ് എന്നിവയിലെ വിവരണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ “യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തു എന്ന് ജനങ്ങളോട് പ്രസ്താവിച്ചു“ എന്നായിരുന്നു വിവാദം. ഈ വിഷയം തങ്ങളുടെ എല്ലാ എഴുത്തുകളിലും ഉണ്ട്. യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത മറ്റൊരു അപ്പൊസ്തൊലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് നോക്കാം

3 ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു
4 തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാംനാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു കേഫാവിന്നും
5 പിന്നെ പന്തിരുവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചതു തന്നേ നിങ്ങൾക്കു ആദ്യമായി ഏല്പിച്ചുതന്നുവല്ലോ.
6 അനന്തരം അവൻ അഞ്ഞൂറ്റിൽ അധികം സഹോദരന്മാർക്കു ഒരുമിച്ചു പ്രത്യക്ഷനായി; അവർ മിക്കപേരും ഇന്നുവരെ ജീവനോടിരിക്കുന്നു; ചിലരോ നിദ്രപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
7 അനന്തരം അവൻ യാക്കോബിന്നും പിന്നെ അപ്പൊസ്തലന്മാർക്കു എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി.
8 എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ അകാലപ്രജപോലെയുള്ള എനിക്കും പ്രത്യക്ഷനായി;
9 ഞാൻ അപ്പൊസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനല്ലോ; ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനാൽ അപ്പൊസ്തലൻ എന്ന പേരിന്നു യോഗ്യനുമല്ല.
10 എങ്കിലും ഞാൻ ആകുന്നതു ദൈവകൃപയാൽ ആകുന്നു; എന്നോടുള്ള അവന്റെ കൃപ വ്യർത്ഥമായതുമില്ല; അവരെല്ലാവരെക്കാളും ഞാൻ അത്യന്തം അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാനല്ല എന്നോടുകൂടെയുള്ള ദൈവകൃപയത്രേ.
11 ഞാനാകട്ടെ അവരാകട്ടെ ഇവ്വണ്ണം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു; ഇവ്വണ്ണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു.
12 ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നു പ്രസംഗിച്ചുവരുന്ന അവസ്ഥെക്കു മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നതു എങ്ങനെ?
13 മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല
14 ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം; നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം.
15 മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നില്ല എന്നു വരികിൽ ദൈവം ഉയിർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയിർപ്പിച്ചു എന്നു ദൈവത്തിന്നു വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറകയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്നു കള്ളസ്സാക്ഷികൾ എന്നു വരും.
16 മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയിർത്തിട്ടില്ല.
17 ക്രിസ്തു ഉയിർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്രേ; നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു.
18 ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്രകൊണ്ടവരും നശിച്ചുപോയി.
19 നാം ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ.

1 കൊരിന്ത്യർ15:3-19 (57 സി ഇ

30 ഞങ്ങളും നാഴികതോറും പ്രാണഭയത്തിൽ ആകുന്നതു എന്തിന്നു?
31 സഹോദരന്മാരേ, നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കൽ എനിക്കു നിങ്ങളിലുള്ള പ്രശംസയാണ ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കുന്നു.
32 ഞാൻ എഫെസൊസിൽവെച്ചു മൃഗയുദ്ധം ചെയ്തതു വെറും മാനുഷം എന്നുവരികിൽ എനിക്കു എന്തു പ്രയോജനം? മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം തിന്നുക, കുടിക്ക, നാളെ ചാകുമല്ലോ.

1 കൊരിന്ത്യർ 15:30-32

കള്ളം എന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യത്തിനായി എന്തിനു മരിക്കണം?

വ്യക്തമായി, അവരുടെ സന്ദേശങ്ങളുടെ മുഖ്യസ്ഥാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു അവർ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇത് കള്ളമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക – അതായത് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ സന്ദേശം മൂലം ഇവരെ വെളിച്ചത്തു വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ലോകത്തെ നന്നായി കബളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, എഴുതുന്നത് തെറ്റെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. എന്നിട്ടും അവർ തങ്ങളുടെ ജീവനെ (ശരിക്കും) ഈ ദൗത്യത്തിനായി നൽകി. ഇത് തെറ്റെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തു കൊണ്ട് അവർ അത് ചെയ്തു?

ആളുകൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനായി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ച് ഒളിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാവരും പുനരുത്ഥാനം ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു. ഈ സന്ദേശം പടർത്താൻ അവർ കൊടുത്ത വില എന്തെന്ന് അറിയാൻ അവരുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ നോക്കാം. സത്യമല്ലാത്ത കാര്യത്തിനായി ഇത്ര വില നൽകുമോ എന്ന് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക.

8 ഞങ്ങൾ സകലവിധത്തിലും കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല; ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എങ്കിലും നിരാശപ്പെടുന്നില്ല;
9 ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല; വീണുകിടക്കുന്നവർ എങ്കിലും നശിച്ചുപോകുന്നില്ല;

2 കൊരിന്ത്യർ 4:8-9

4 ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായി കാണിക്കുന്നു; ബഹുസഹിഷ്ണത, കഷ്ടം, ബുദ്ധിമുട്ടു, സങ്കടം, തല്ലു,
5 തടവു, കലഹം, അദ്ധ്വാനം, ഉറക്കിളെപ്പു, പട്ടിണി, നിർമ്മലത, പരിജ്ഞാനം,

2 കൊരിന്ത്യർ 6:4-5

24 യെഹൂദരാൽ ഞാൻ ഒന്നു കുറയ നാല്പതു അടി അഞ്ചുവട്ടം കൊണ്ടു;
25 മൂന്നുവട്ടം കോലിനാൽ അടികൊണ്ടു; ഒരിക്കൽ കല്ലേറുകൊണ്ടു, മൂന്നുവട്ടം കപ്പൽച്ചേതത്തിൽ അകപ്പെട്ടു, ഒരു രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു.
26 ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു; നദികളിലെ ആപത്തു, കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്തു, സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്തു, ജതികളാലുള്ള ആപത്തു, പട്ടണത്തിലെ ആപത്തു, കാട്ടിലെ ആപത്തു, കടലിലെ ആപത്തു, കള്ളസ്സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്തു;
27 അദ്ധ്വാനം, പ്രയാസം, പലവട്ടം ഉറക്കിളപ്പു, പൈദാഹം, പലവട്ടം പട്ടിണി, ശീതം,

നഗ്നത2 കൊരിന്ത്യർ 11:24-27

അപ്പൊസ്തൊലന്മാരുടെ നിലനിന്ന ധൈര്യം

അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റമില്ലാത്ത വീരത കാണുമ്പോൾ അവരുടെ സന്ദേശം തന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണ്. എന്നാൽ അവർ അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും യേശുവിന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. തീരാത്ത ദാരിദ്ര്യം, അടി, ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുക, എതിർപ്പ്, കൊല്ലപ്പെടുക (യോഹന്നാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സന്ദേശത്തിനായി കൊല്ല്ലപ്പെട്ടു) എന്നിവ അവരെ തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. എന്നിട്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ കണ്ട ഒരു അപ്പൊസ്തൊലൻ വാക്കു മാറ്റി പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും എതിർപ്പുകൾ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ അതിജീവിച്ചു.

ഇത് യെഹൂദന്മാർ, റോമാക്കാർ എന്ന തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മൗനതയ്ക്ക് വിരോധമായി വരുന്നു. ഈ വിരുദ്ധ സാക്ഷികൾ ഒരിക്കലും ‘ശരിയായ‘ കഥ പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല, ശിഷ്യന്മാർ തെറ്റാണെന്ന തെളിയിക്കുവാനും പോയില്ല. അപ്പൊസ്തൊലന്മാർ അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പരസ്യമായി സിനഗോഗുകളിൽ അവരുടെ എതിരാളികളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇതിനെ എതിർക്കാമായിരുന്നു, എതിർത്തിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുമായിരുന്നു.  

തോട്ടത്തിലെ ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ

തോട്ടത്തിലെ കല്ലറ: 130 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചപ്പു കൂമ്പാരത്തിനു അടിയിൽ നിന്ന് കണ്ട് പിടിച്ചതായിരിക്കും യേശുവിന്റെ കല്ലറ

തോട്ടത്തിലെ കല്ലറയുടെ പുറത്ത്

ശിഷ്യന്മാരുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത ധൈര്യവും വിരുദ്ധരായ അധികാരികളുടെ മൗനവും യേശു ചരിത്രത്തിൽ ഉയർത്തു എന്ന് ശക്തമായി പറയാം. അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം.

ഭക്തി എങ്ങനെ അഭ്യസിക്കാം?

 “ബന്ധം, പങ്കെടുക്കൽ, ബഹുമാനം, സ്നേഹം, ആരാധന,“ എന്നർത്ഥം വരുന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് ഭക്തി (भक्ति)എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഭക്തന് ദൈവത്തോടുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഭക്തിക്ക് ദൈവവും ഭക്തനും തമ്മിൽ ആഴമേറിയ ബന്ധം ആവശ്യമാണ്. ഭക്തി അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ സാധാരണയായി വിഷ്ണു (വൈഷ്ണവിസം), ശിവൻ (ശൈവിസം), ദേവി (ശക്തിസം) എന്നിവരോട് ഭക്തി കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലർ മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. (ഉദാ. കൃഷ്ണൻ).

ഭക്തി അഭ്യസിക്കുവാൻ വികാരത്തിലും ബുദ്ധിയിലും സ്നേഹവും ആരാധനയും ആവശ്യമാണ്. ഭക്തി എന്നത് ദൈവത്തിനർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആചാരമല്ല, മറിച്ച് നീതിയും, ആത്മീയതയും, സ്വഭാവവും അടങ്ങുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. മനസ്സ് പുതുക്കൽ, ദൈവത്തെ അറിയുക, ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുക, ദൈവത്തെ അന്തർലീനമാക്കുക എന്നിവ മറ്റുള്ളവയോടൊപ്പം ഭക്തിക്കുണ്ടാവണം. ഭക്തന എടുക്കുന്ന ആത്മീയ വഴിക്ക് ഭക്തി മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയും. ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി നിറഞ്ഞ ആരാധന പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അനേക പദ്യങ്ങളും, പാട്ടുകളും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതപ്പെടുകയും പാടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഭക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്നോ?

ഭക്തന്മാർ അനേക ഭക്തി ഗാനങ്ങളും പദ്യങ്ങളും വിവിധ ദൈവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് ദൈവങ്ങൾ മാത്രമേ ഭക്തി ഗാനങ്ങളും പദ്യങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്തി വിവരിക്കുന്ന ഇതിഹാസങ്ങൾ ഒന്നും മർത്യരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തി വിവരിക്കുന്നില്ല. ഹനുമാന്റെ രാമനോടുള്ള വികാരം ഒരു ദാസന്റേതാണ് (ദാസ്യഭാവം), അർജ്ജുനന് വൃന്ദാവനോടുള്ളത് ഇടയബാലന്റേതാണ്, കൃഷ്ണനോടുള്ളത്  സുഹൃത്തിന്റേതാണ് (സഖ്യഭാവം) രാഥയ്ക്ക്  കൃഷ്ണനോടുള്ളത് സ്നേഹമാണ് (മധുരഭാവം), യശോദയ്ക്ക് കൃഷ്ണനോട് തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായത് വാത്സല്ല്യമാണ് (വാത്സല്ല്യഭാവം).

ഹനുമാന് രാമനോടുള്ള ആരാധനയാണ് ഭക്തിക്ക് സാധാരണയായി ഉദാഹരണമായി നൽകുന്നത്

എന്നാലും ഈ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളും ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോടുള്ള ഭക്തിയെ കാണിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിനു മനുഷ്യരോടുള്ള ഭക്തി വിരളമാണ്, നാം അത് എന്തു കൊണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന് നാം ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിന് നാം ഭക്തരാകുവാനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല, ദൈവത്തിനു തന്നെ അത് തുടങ്ങാം.

മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയെക്കാൾ ദൈവത്തിനു മനുഷ്യരോടുള്ള ഭക്തിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഭക്തി ആചരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും.

എബ്രായ ഗീതകളും ദൈവീക ഭക്തിയും

മനുഷ്യർ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി എഴുതിയതിനെക്കാൾ ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ഗാനങ്ങളും പദ്യങ്ങളുമാണ് എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. സങ്കീർത്തനം എന്ന ഈ സമാഹാരം എബ്രായ ഗീതങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് എഴുതിയത് എങ്കിലും ദൈവമാണ് അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയത് എന്ന് അവരെല്ലാം പറയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പാട്ടുകളെല്ലാം അവന്റേതാണ്. ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയുവാൻ കഴിയും? അവരെല്ലാം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെ മുൻ കണ്ടവരാണ്, ഈ പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും.

ഉദാഹരണത്തിനു നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം 22 എടുക്കാം. എബ്രായ രാജാവായ ദാവീദ് ഇത് 1000 ബി സി ഇയിൽ എഴുതിയതാണ് (‘ക്രിസ്തുവിന്റെ‘ വരവ് അവൻ മുൻ കണ്ടു). കൈ കാലുകൾ ‘തുളയ്ക്കപ്പെട്ട്‘, ‘മരിച്ച് മണ്ണിൽ അടക്കപ്പെട്ട്‘ അതിനു ശേഷം ‘ഭൂമിയിലെ സകല കുടുഃബങ്ങൾക്ക്‘ വേണ്ടിയുള്ള ജയം നേടിയെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരാണിതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം?

എന്തു കൊണ്ട്?

ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഭക്തി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരും.

സങ്കീർത്തനം 22 ലെ ചിന്ത ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തിയോടു കൂടിയ ആരാധനയുടെ തെളിവാണ്

നിങ്ങൾക്ക് സങ്കീർത്തനം 22 ഇവിടെ വായിക്കാം.  പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്യങ്ങൾ ഒരേ നിറത്തിൽ താഴെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ സങ്കീർത്തനം 22 ലെയും സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെയും സാമ്യങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 22 ഉം സുവിശേഷത്തിലെ ക്രൂശീകരണ വിവരണവും തമ്മിലുള്ള സാമ്യപ്പെടുത്തൽ

യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടവരാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയത്. എന്നാൽ ദാവീദ് 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ വീക്ഷണം സങ്കീർത്തനം 22 ൽ എഴുതി. ഈ രണ്ട് എഴുത്തുകളുടെയും സാമ്യം എങ്ങനെ വിവരിക്കാം? പടയാളികൾ വസ്ത്രം പകുത്തതും (കൂട്ടി തുന്നിയത് പകുത്തു)അങ്കി ചീട്ടിട്ട് എടുത്തതും (അങ്കി മുറിച്ചാൽ പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചീട്ടിട്ടു) ഉളപടെയുള്ള  വിവരണങ്ങളുടെ സാമ്യം യാദൃശ്ചീകമാണോ. റോമാക്കാർ ക്രൂശീകരണം കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ദാവീദ് സങ്കീർത്തനം 22 എഴുതി, എന്നാലും ക്രൂശീകരണ വിവരണങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (കൈകാലുകൾ തുളക്കപ്പെടുന്നു, എല്ലുകൾ ബന്ധം വിടുന്നു – കുറ്റക്കാരനെ പോലെ കാണുന്നു).

കൂടാതെ, യേശുവിന്റെ വിലാപുറത്ത് കുത്തിയപ്പോൾ വെള്ളവും രക്തവും അതായത് ഹൃദത്തിനു ചുറ്റും കെട്ടി കിടന്നത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി എന്ന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  യേശു ഹൃദയ സ്തംഭനം വന്നാണ് മരിച്ചത്, സങ്കീർത്തനം 22 ലെ ‘എന്റെ ഹൃദയം മെഴുകുപോലെ ആയി‘ എന്ന വാചകം ഇതുമായി ഒത്തു വരുന്നു. ‘തുളച്ചു‘ എന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എബ്രായ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ‘സിംഹം എന്ന പോലെ‘ എന്നാണ്. മറ്റ് വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, പടയാളികൾ തന്നെ ‘തുളച്ചപ്പോൾ‘ അവന്റെ കൈ കാലുകൾ ഒരു സിംഹം തന്റെ ഇരയെ കീറി കളയുന്നതു പോലെ വിരൂപമാക്കി കളഞ്ഞു.

സങ്കീർത്തനം 22 ഉം യേശുവിന്റെ ഭക്തിയും

മുകളിലെ ടേബിൽ പ്രകാരം സങ്കീർത്തനം 22 18ആം വാക്യം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. അതു തുടരുന്നു. മരണത്തിനു ശേഷം – എപ്രകാരം ജയകരം എന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക!

26എളിയവർ തിന്നു തൃപ്തന്മാരാകും;

യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവനെ സ്തുതിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്നേക്കും സുഖത്തോടിരിക്കട്ടെ.

27ഭൂമിയുടെ അറുതികളൊക്കെയും ഓർത്തു യഹോവയിങ്കലേക്കു തിരിയും;

ജാതികളുടെ വംശങ്ങളൊക്കെയും നിന്റെ മുമ്പാകെ നമസ്കരിക്കും;

28രാജത്വം യഹോവയ്ക്കുള്ളതല്ലോ; അവൻ ജാതികളെ ഭരിക്കുന്നു.

29ഭൂമിയിൽ പുഷ്‍ടിയുള്ളവരൊക്കെയും ഭക്ഷിച്ചാരാധിക്കും;

പൊടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരെല്ലാവരും അവന്റെ മുമ്പാകെ കുമ്പിടും;

തന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനുംകൂടെ.

30ഒരു സന്തതി അവനെ സേവിക്കും; വരുന്ന തലമുറയോട്

യഹോവയെക്കുറിച്ചു കീർത്തിക്കും.

31അവർ വന്ന്, ജനിപ്പാനുള്ള ജനത്തോട്

അവൻ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്

അവന്റെ നീതിയെ വർണിക്കും.

സങ്കീർത്തനം 22: 26-31

ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെയും നിന്നെയും കുറിച്ചുള്ള മുൻ ചിന്ത

ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിങ്കൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് വലിയ വിവരണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. ദാവീദ് ഇവിടെ ഭാവിയും മുൻ കാണുന്നു, യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷവും, അതായത്, ‘ഒരു സന്തതിയുടെയും ‘ഒരു തലമുറയുടെമേലും‘ ഉള്ള സ്വാധീനം (വാ.30). ഇതാ നാം യേശുവിന് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജീവിക്കുന്നു. ‘കൈകാലുകൾ തുളയ്ക്കപ്പെട്ട‘ ഭയങ്കര മരണം അഭിമുഖീകരിച്ച വ്യക്തിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ‘ഒരു സന്തതി‘ അവനെ പറ്റി ‘അറിയിക്കപ്പെടുകയും‘ അവർ അവനെ ‘സേവിക്കുകയും‘ ചെയ്യും. 27 ആം വാക്യത്തിൽ ‘ഭൂമിയുടെ അറുതി വരെയും‘ ‘സകല ജാതികളും‘ ‘യഹോവയിങ്കലേക്ക് തിരിയും‘ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 29 ആം വാക്യത്തിൽ ‘തന്നെ തന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനും കൂടി‘ (അതായത് നാം എല്ലാവരും) ഒരു ദിവസം അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടു കുത്തും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഈ മൗഷ്യന്റെ ജയം അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ ജനിച്ചിട്ടിലാത്തവരും അറിഞ്ഞു (ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ).

ഈ അവസാനം സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഇല്ല കാരണം ഇത് നമ്മുടെ കാലത്തിലെ സംഭവങ്ങളാണ് മുൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സുവിശേഷം എഴുതിയവർക്ക് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിന്റെ മരണം സൃഷ്ടിച്ച സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ അത് എഴുതിയില്ല. ക്രൂശീകരണവും സങ്കീർത്തനം 22 ഉം തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ശിഷ്യന്മാർ പാട്ടുമായി ‘ഒത്തു‘ വരുവാൻ ഉണ്ടാക്കിയെഴുതിയതാണ് സുവിശേഷം എന്നാണ് അവിശ്വാസിയായി നിഷേധിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. അവർ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവനുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സങ്കീർത്തനം 22 നെക്കാൾ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ പറ്റി വേറെ ഒരു പ്രവചനം ഇല്ല. താൻ ജീവിക്കുന്നതിന് 1000 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ മരണത്തെ പറ്റിയും തന്റെ ജീവിതം വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന് വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന സ്വാധീനവും പ്രവചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വേറെ ആർക്കും അവകാശം പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. മനുഷ്യന്  തങ്ങളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി ഇത്ര വ്യക്തമായി പറയുവാൻ കഴിയാത്തത് മൂലം സങ്കീർത്തനം 22 ദൈവത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

 ‘എല്ലാ ജാതികളിലെ കുടുഃബങ്ങളായ‘ നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തി

നാം കണ്ട പ്രകാരം ഭക്തി എന്നത് വികാരം മാത്രമല്ല, താൻ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ഒരു ഭക്തന്റെ  പൂർണ്ണ സഹകരണമാണ്. തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ യാഗത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം വ്യക്തമായ പദ്ധതിയിട്ട് 1000 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പാട്ടിലൂടെ ഈ വിവരം നൽകിയെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വികാര പ്രകടനം അല്ല മറിച്ച് ആഴമേറിയ പദ്ധതിയാണ്. ദൈവം ഈ പദ്ധതിയിൽ പൂർണ്ണമായി പങ്കെടുത്തു അത് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടിയാണ്.

എന്തുകൊണ്ട്?

ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള ആരാധന നിമിത്തം, ഭക്തിയിൽ ദൈവം യേശുവിനെ അയച്ചു, നിത്യ ജീവൻ നൽകുവാനായി ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ എല്ലാ വിവരണങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടു. അവൻ നമുക്ക് ജീവൻ ദാനമായി നൽകി.

ഇതിനെ പ്രതിബിംഭിച്ച് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി

യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ യാഗം ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള ഭക്തിയാണ്.

 6നാം ബലഹീനർ ആയിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ ക്രിസ്തു തക്കസമയത്ത് അഭക്തർക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു. 7നീതിമാനുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നത് ദുർലഭം; ഗുണവാനുവേണ്ടി പക്ഷേ മരിപ്പാൻ തുനിയുമായിരിക്കും. 8ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്കു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

റോമർ 5:6-8

വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ചേർത്തു:

16തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു.

യോഹന്നാൻ 3:16

നമ്മുടെ പ്രതികരണം – ഭക്തി

തന്റെ സ്നേഹമായ അവന്റെ ഭക്തിയോട് നാം എങ്ങനെ പതികരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? വചനം പറയുന്നു

19 তিনিই (ঈশ্বর) আগে আমাদের ভালবেসেছেন, আর তার ফলে আমরা ভালবাসতে পারি৷

1 യോഹന്നാൻ 4:19

കൂടാതെ

അവൻ നമ്മിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും അകലെയല്ലെങ്കിലും അവർ അവനെ അന്വേഷിക്കാനും ഒരുപക്ഷേ അവനെ കണ്ടെത്താനും അവനെ കണ്ടെത്താനും വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തത്.

അപ്പൊസ്തൊല പ്രവർത്തികൾ 17:27

അവങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവന്റെ ദാനം സ്വീകരിച്ച് അവനോട് സ്നേഹത്തിൽ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവനെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുവാനായി ഭക്തിയുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങണം. നമ്മോടുള്ള ഭക്തിയിൽ വലിയ വില കൊടുത്തു, വലിയ മുൻ കരുതലോടെ അവൻ തന്റെ ബന്ധം തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനായി പ്രതികരിക്കുക എന്നത് ന്യായമായ കാര്യമല്ലെ?

ദൈവത്തിന്റെ പ്രാപഞ്ചിക നൃത്തം – സൃഷ്ടി മുതൽ കുരിശു വരെയുള്ള താളം

എന്താണ് നൃത്തം? നാടകീയ നൃത്തത്തിൽ എപ്പോഴും താളത്തിൽ ഉള്ള ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, കാണികൾ ഇത് കണ്ട് കഥ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഒരു നർത്തകൻ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോഴും മറ്റ് നർത്തകരുമായി തങ്ങളുടെ ചലനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു.ഈ ചലനം കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയും, ഒരു സമയ ചക്രത്തിൽ താളം ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ മീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.  

നൃത്തത്തിന്റെ ഒരു തരമായ നത്യശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, വിനോദം ഒരിക്കലും നൃത്തത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാകരുത് മറിച്ച് ഒരു പാർശ്വഫലം മാത്രമേ ആകാവു. സംഗീതത്തിന്റെയും നൃത്തത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം രസമാണ്, ഇത് കാണികളെ ആഴമേറിയ സത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്നു, അവിടെ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ആത്മീയ, ധാർമ്മീക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നു.

ശിവ താണ്ഡവത്തിന്റെ നടരാജൻ

ശിവന്റെ വലതു കാൽ ഭൂതത്തെ മെതിക്കുന്നു

അപ്പോൾ ദൈവീക നൃത്തം എങ്ങനെയിരിക്കും? താണ്ഡവം (താണ്ഡവനത്യം അല്ലെങ്കിൽ നടന്ത) ദൈവങ്ങളുടെ നൃത്തത്തോട് ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ്. സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനു ആനന്ദതാണ്ഡവം എന്നും കോപമുള്ളപ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനു രുദ്രതാണ്ഡവം എന്നും പറയുന്നു. നടരാജൻ ദൈവീക നൃത്തത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ശിവനെ സുപരിജിതമായ മുദ്രയോട് കൂടെ (കാലുകളുടെയും കൈകളുടെയും സ്ഥിതി) നൃത്തങ്ങളുടെ ദൈവമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപസ്മാര അല്ലെങ്കിൽ മുയലക ഭൂതത്തെ അവന്റെ വലതു കാൽ മെതിച്ചു. എന്നാൽ വിരളുകൾ നിലത്തു നിന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇടതു കാലിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു.

ശിവന്റെ നൃത്തത്തിന്റെ വിശിഷ്ടമായ നടരാജ രൂപം

എന്തുകൊണ്ട് താൻ അതിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി?

കാരണം ആ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ശക്തിയെ ത്യജിച്ച ഉയർന്ന കാലുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ, മോക്ഷത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഉണ്മൈ ഉലകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

 “സൃഷ്ടി ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് വരുന്നു; പ്രത്യാശ്യുള്ള കൈകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വം വരുന്നു; തീയിൽ നിന്ന് നാശം വരുന്നു; മുയലഹന്റെ മുകളിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന കാലുകളിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടതയുടെ നാശം പുറപ്പെടുന്നു; ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കാലുകളിൽ നിന്ന് മുക്തി വരുന്നു….“

സർപ്പഭൂതമായ കാലിയയുടെ തലയിൽ കൃഷ്ണൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു

കാലിയ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ തലയിൽ കൃഷ്ണൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു

മറ്റൊരു വിശിഷ്ട ദൈവീക നൃത്തം കൃഷ്ണൻ കാലിയയുടെ മേൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിഹാസം അനുസരിച്ച് കാലിയ യമുന നദിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു, അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും തന്റെ വിഷം ദേശം മുഴുവൻ ആക്കുകയും ചെയ്തു.

കൃഷ്ണൻ നദിയിലേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ കാലിയ അവനെ പിടിച്ചു. കാലിയ കൃഷ്ണനെ കുത്തുകയും അവനെ ചുറ്റുകയും, കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണൻ അതിനായി വിട്ടു കൊടുത്തു എന്നാൽ കാണികൾ ഭയപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്താം എന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ സർപ്പത്തിന്റെ പത്തിയിലേക്ക് ചാടി കയറി, ലീല ദേവിയെ കാണിക്കുന്ന “ആരഭതി“ (ദൈവീക നൃത്തം) എന്ന തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ നൃത്തം ചവിട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. താളം പിടിച്ചു കൊണ്ട് കാലിയയുടെ ഓരോ പത്തിയിലും നൃത്തമാടി അവനെ തോൽപ്പിച്ചു.

ക്രൂശ് സർപ്പത്തിന്റെ തലമേലുള്ള താളമുള്ള നൃത്തമാണ്

യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണവും, പുനരുത്ഥാനവും സർപ്പത്തെ തോല്പിക്കുന്ന നൃത്തമായിരുന്നു എന്ന് സുവിശേഷം വിവരിക്കുന്നു. അത് ആനന്ദതാണ്ഡവവും, രുദ്രതാണ്ഡവവുമായിരുന്നു, അതിൽ കർത്താവിന്റെ സന്തോഷവും കോപവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നാം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ആദിയിൽ കാണുന്നു, അതായത് ആദ്യ മനുവായ ആദാം സർപ്പത്തിനു കീഴടങ്ങി. ദൈവം (ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു) സർപ്പത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു

15 ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും; നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും.

ഉല്പത്തി 3:15
സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കും

ഈ നാടകം സർപ്പവും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഈ സന്തതി യേശുവാണ്, അവർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റു മുട്ടൽ ക്രൂശിൽ അവസാനിച്ചു. കൃഷ്ണൻ തന്നെ അടിക്കുവാൻ കാലിയയെ അനുവദിച്ചതു പോലെ തന്റെ ഒടുവിലത്തെ ജയം ഉറപ്പായ യേശു സർപ്പത്തെ തന്നെ തകർക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു. ശിവൻ മോക്ഷത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടി കൊണ്ട് അപസ്മാരയെ മെതിച്ചതു പോലെ യേശു സർപ്പത്തിന്റെ മേൽ ചവിട്ടി ജീവനിലേക്ക് വഴി ഒരുക്കി. അവന്റെ ജയത്തെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയെ കുറിച്ചും ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

13 നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും ഗ്രഹിക്കുന്നതും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു എഴുതുന്നില്ല;

14 നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാളിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു എന്നപോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും പ്രശംസ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഏറക്കുറെ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം ഗ്രഹിക്കും എന്നു ഞാൻ ആശിക്കുന്നു.

15 ഇങ്ങനെ ഉറെച്ചിട്ടു നിങ്ങൾക്കു രണ്ടാമതു ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണം എന്നുവെച്ചു

കൊലോസ്സ്യർ 2:13-15

 ‘ഏഴുകളുടെയും‘ ‘മൂന്നുകളുടെയും‘ താള നൃത്തമായി അവർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം വെളിപ്പെട്ടു, സൃഷ്ടി മുതൽ യേശുവിന്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ച വരെ ഇത് കാണുന്നു.

എബ്രായ വേദങ്ങളുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻജ്ഞാനം വെളിപ്പെട്ടു

എല്ലാ പവിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലും നോക്കുമ്പോൾ (സംസ്കൃതം, എബ്രായ വേദങ്ങൾ, സുവിശേഷങ്ങൾ) എല്ലാ ദിവസത്തെയും സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ആഴ്ച, എബ്രായ വേദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നു, ദൈവം എങ്ങനെയാണ്  എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

എല്ലാ ദിവസത്തെയും സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു ആഴ്ച യേശുവിന്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണ്. ഒരു മുഴുവൻ ആഴ്ചയുടെ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു പ്രവാചകനോ, ഋഷിയോ ഇല്ല. എബ്രായ വേദത്തിലെ സൃഷ്ടി വിവരണം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിലെ ഓരോ സംഭവത്തിലൂടെയും നാം കടന്നു പോയി. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഈ രണ്ട് ആഴ്ചകളിലെ സംഭവങ്ങൾ അടുത്ത് അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ആഴ്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ‘ഏഴ്‘ എന്ന ശുഭ അക്കത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സൃഷ്ടിതാവ് ഈ താളം ഉണ്ടാക്കിയത്.  

ആഴ്ചയിലെ ദിവസംസൃഷ്ടി ആഴ്ചയേശുവിന്റെ അവസാന ആഴ്ച
ദിവസം 1ഇരുൾ മൂടി കിടന്നപ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ‘വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ‘ അങ്ങനെ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിയേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി വന്നു…“ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ട്
ദിവസം 2ദൈവം ഭൂമിയും ആകാശവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുആലയം പ്രാർത്ഥനാലയമാക്കി യേശു ഭൂമിയിലുള്ളതും സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു
ദിവസം 3ദൈവം സംസാരിച്ചപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നിലം പൊങ്ങി വന്നുമലയെ കടലിൽ ചാടിച്ച് കളയുന്ന വിശ്വാസത്തെ പറ്റി യേശു സംസാരിക്കുന്നു
 ദൈവം പിന്നെയും സംസാരിച്ചു ‘നിലങ്ങൾ ചെടികൾ വിളയിക്കട്ടെ‘ ചെടികൾ കിളിച്ച് വന്നു.യേശു ശപിച്ചപ്പോൾ മരം ഉണങ്ങി പോയി
ദിവസം 4യേശു പറഞ്ഞു ‘ആകാശത്ത് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ‘  ആകാശത്ത് വെളിച്ചമായി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിയേശു തന്റെ മടങ്ങി വരവിന്റെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു – സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇരുണ്ടു പോകും
ദിവസം 5ദൈവം പറക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയും, പറക്കുന്ന ഡൈനോസർ, ഇഴജന്തുക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗൺ എന്നിവയെ സൃഷ്ടിച്ചുയേശുവിനെ തകർക്കുവാനായി വലിയ ഡ്രാഗണായ പിശാച് പുറപ്പെടുന്നു
ദിവസം 6ദൈവം സംസാരിച്ചപ്പോൾ കരയിലെ മൃഗങ്ങൾ ഉളവായിപെസഹ കുഞ്ഞാടുകൾ ആലയത്തിൽ അറുക്കപ്പെടുന്നു
  ‘കർത്താവായ ദൈവം… ആദാമിന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി.‘ ആദാം ശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി“യേശു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു.” (മർക്കോസ് 15: 37)
 ദൈവം ആദാമിനെ തോട്ടത്തിലാക്കിയേശു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ തോട്ടത്തിൽ ചെന്നു.
 നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള മരത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ ശപിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആദാമിന്  താക്കീത് നൽകിയേശു മരത്തിൽ തൂങ്ങി ശാപഗ്രസ്ഥനായി. (ഗലാത്യർ 3: 13) ““മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവൻ എല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി ശാപമായിത്തീർന്നു. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽനിന്നു നമ്മെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങി.“
 ആദാമിന്  തുല്ല്യമായി ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടില്ല. മറ്റൊരു വ്യക്തി അത്യാവശ്യമായിരുന്നുപെസഹ മൃഗത്തിന്റെ യാഗം പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തി ആവശ്യമായിരുന്നു.
 (എബ്രായർ10:4-5) 4കാളകളുടെയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിനു പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. 
5ആകയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ: ഹനനയാഗവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല; എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
 ദൈവ ആദാമിന്  ഗാഡ നിദ്ര നൽകിയേശു മരണം എന്ന് നിദ്രയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു
 ആദാമിന്റെ മണവാട്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായി ദൈവം ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ല് എടുത്തു.യേശുവിന്റെ ഒരു വശം മുറിച്ചു. ഈ യാഗത്തിനാൽ അവന്റെ മണവാട്ടിയെ അവൻ വീണ്ടെടുത്തു
(വെളിപ്പാട് 21:9) അന്ത്യബാധ ഏഴും നിറഞ്ഞ ഏഴു കലശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴു ദൂതന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ വന്ന് എന്നോട്: വരിക, കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു.
ദിവസം 7ദൈവം തന്റെ പ്രവർത്തി തികച്ച് വിശ്രമിച്ചു.യേശു മരണത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു
യേശുവിന്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ച സൃഷ്ടി ആഴ്ചയുടെ അതേ താളത്തിൽ

ആദാമിന്റെ ആറാം ദിവസം യേശുവിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നു

ഈ രണ്ട് ആഴ്ചയുടെയും ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഒത്തു വരുന്നു, സമതുലന താളം നൽകുന്നു. ഈ രണ്ട് 7-ദിന ചക്രത്തിന്റെ അവസാനത്തിങ്കൽ പുതു ജീവന്റെ ആദ്യ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു, അതായത് പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ഗുണീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ആദാമും യേശുവും ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, സമ്മിശ്രമായ നാടകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ആദാമിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു

..ആദാം വരുവാനുള്ളവന്റെ ശരിയായ രീതിയാണ്.

റോമർ 5:14

21 മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി.
22 ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും.

1കൊരിന്ത്യർ 15:21-22

ഈ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദാം യേശുവിന്റെ അതേ രീതിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു, ഇത് രസം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്  ആറ് ദിവസം ആവശ്യമായിരുന്നുവോ? ഒരു കല്പനയിൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് കൂടായിരുന്നുവോ? താൻ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ എന്തു കൊണ്ട് ചെയ്തു? ക്ഷീണം വരാത്ത ദൈവം എന്തു കൊണ്ട ഏഴാം ദിനം വിശ്രമിച്ചു? യേശുവിന്റെ അവസാന ആഴ്ച സൃഷ്ടി സമയത്ത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സമയത്തും രീതിയിലും ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത്.

ആറാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതു പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ സമാനതകൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനു, ‘യേശു മരിച്ചു‘ എന്ന് പറയുന്നതിനു പകരം സുവിശേഷങ്ങളിൽ ‘അവൻ അന്ത്യ ശ്വാസം വലിച്ചു‘ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ‘ജീവ ശ്വാസം‘ ലഭിച്ച ആദാമിന്റെ രീതിക്ക് നേരെ വിപരീതം. കാലത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രീതി സമയത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും അകലത്തെ കാണിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് ഒരു ദൈവീക നൃത്തമാണ്.

 ‘മൂന്നിന്റെ‘ അളവിലെ നൃത്തം

ത്രിയ സൃഷ്ടിയെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന താളമായ രത്മയായി വെളിപ്പെട്ടതു മുതൽ മൂന്ന് എന്ന അക്കം ശുഭകരമാണ്. രത്മ എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയിൽ മുഴുവനുള്ള ഒരു ചലനമാണ്. ആയതിനാൽ, സമയവും, സംഭവങ്ങളും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇത് തന്നിൽ തന്നെ വെളിപ്പെടുന്നു.

ഈ സമയങ്ങൾ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തിലും യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തിലും കാണുന്നത് ആശ്ചര്യകരമല്ല. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഈ രീതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

 സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആഴ്ചയേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ
ദിവസം 1, ദുഃഖ വെള്ളിദിവസം ഇരുട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു. ‘വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ‘ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിവെളിച്ചത്തിനു (യേശു) ചുറ്റും ഇരുട്ടു മൂടിയാണ് ദിവസം തുടങ്ങിയത്. അവന്റെ മരണത്തിങ്കൽ വെളിച്ചം കെട്ടു പോകുകയും ലോകത്തിൽ ഇരുട്ടു മൂടുകയും ചെയ്തു.
ദിവസം 2, ശബത്ത് വിശ്രമംആകാശത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വേർതിരിച്ചുതന്റെ ശരീരം വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് പാതാളത്തിലെ മരിച്ച ബന്ധിതരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാനായി വിടുവിച്ചു.
ദിവസം 3, പുനരുത്ഥാനവും ആദ്യ ഫലവും‘ഭൂമിയിൽ സസ്യങ്ങൾ പൊട്ടി മുളക്കട്ടെ‘ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെടികൾ പൊട്ടി മുളച്ചു.മരിച്ച വിത്ത് പുതു ജീവൻ മുളപ്പിക്കുന്നു, ഇത് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നു.
നർത്തകർ ഒരു താളത്തിൽ ചലിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവം പ്രധാന അളവിലും (ഏഴു നാളുകൾ) അപ്രധാന അളവിലും (മൂന്നു നാളുകൾ) ചലിക്കുന്നു

തുടർന്നുള്ള മുദ്രകൾ

യേശുവിന്റെ വരവിനെ കാണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും, ഉത്സവങ്ങളും എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മനുഷ്യന്റെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ കളിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് ദൈവം ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ ലിങ്കുകൾ ഉൾപെടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. യേശു ജീവിച്ചതിനു നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതാണിത്.

എബ്രായ വേദങ്ങൾയേശുവിന്റെ വരവിനെ ഇത് എങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു
ആദാമിന്റെ അടയാളംദൈവം സർപ്പവുമായി ഏറ്റു മുട്ടുകയും സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കുവാനായി സന്തതി വരും എന്നും പ്രസ്താവിച്ചു
നോഹ വലിയ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചുയാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു, ഇത് യേശുവിന്റെ യാഗത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു
അബ്രഹാമിന്റെ യാഗത്തിന്റെ അടയാളംആയിര കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യേശു യാഗമാക്കപ്പെട്ട അതേ പർവ്വതത്തിലാണ് അബ്രഹാമിന്റെ യാഗം നടന്നത്. അവസാന നിമിഷത്തിൽ കുഞ്ഞാടിനെ യാഗമാക്കി ആയതിനാൽ പുത്രൻ ജീവിച്ചു. നാം ജീവിക്കേണ്ടതിന് ‘ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്‘ യാഗമായതിനെ കാണിക്കുന്നു
പെസഹയുടെ അടയാളംപെസഹ എന്ന പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ കുഞ്ഞാടുകൾ യാഗമാക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു. അനുസരിച്ചവർ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപെട്ടു, അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവർ മരിച്ചു. നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെസഹ എന്ന ഇതേ ദിനത്തിൽ യേശു യാഗമായി.
യോം കിപ്പൂർഈ ആണ്ട് ഉത്സവത്തിൽ ബലിയാടിനെ യാഗമാക്കുന്നു – യേശുവിന്റെ യാഗത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു
 ‘രാജ്‘ എന്നതു പോലെ ‘ക്രിസ്തുവിന്റെ‘ അർത്ഥം എന്താണ്?‘ക്രിസ്തു‘ എന്ന ശീർഷകം തന്റെ വരവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ എന്ന പോലെ’ക്രിസ്തു‘ യുദ്ധത്തിനായി ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിക്കും
ശാഖയുടെ അടയാളംമരിച്ച കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ‘ക്രിസ്തു‘ പൊട്ടി മുളയ്ക്കും
വരുന്ന ശാഖയുടെ പേർഈ മുളച്ച് വരുന്ന ‘ശാഖയ്ക്ക്‘ താൻ ജീവിച്ചതിന് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പേർ നൽകപ്പെട്ടു.
എല്ലാവർക്കുമായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ദാസൻഈ വ്യക്തി എല്ലാ മനുഷ്യ രാശിയെയും സേവിക്കും എന്ന വെളിപ്പാട്
വിശുദ്ധ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ വരുന്നുഅവൻ ഏഴ് എന്ന ചക്രത്തിൽ വരും എന്ന വെളിപ്പാട്
ജനനം പ്രവചിക്കപ്പെട്ടൂതാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ താൻ ജനിക്കുന്ന സ്ഥലവും കന്യകയിൽ ജനിക്കും എന്നും പ്രവചിക്കപ്പെട്ടു
നൃത്തങ്ങളിലെ മുദ്രകൾ പോലെ തന്നെ യേശുവിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന ഉത്സവങ്ങളും വെളിപ്പാടുകളും

നൃത്തത്തിലെ പ്രധാന ചലനങ്ങൾ കാലുകളും തുടകൾ കൊണ്ടുമാണ് എന്നാൽ ഈ ചലനങ്ങൾ ഭംഗി കൂട്ടുവാനായി കൈകളും വിരളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കൈകളുടെ ചലനങ്ങളെ മുദ്രകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ വെളിപ്പാടുകളും ഉത്സവങ്ങളും ദൈവീക നൃത്തത്തിലെ മുദ്ര പോലെയാണ്. ചിത്രീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിവരണങ്ങളും യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തികളെയും കാണിക്കുന്നു. നത്യശാസ്ത്രം നൃത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു രസത്തിൽ അപ്പുറമായി നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുവാനായി ദൈവം ഒരു താളത്തിൽ ചലിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ആഹ്വാനം

തന്റെ നൃത്തത്തിൽ ചേരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും .

രാമനും സീതയും സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവന്റെ ആഴമേറിയ സ്നേഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായി അവൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

യേശു തരുന്ന നിത്യജീവൻ എന്ന ദാനത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നു.

പുനരുത്ഥാന ആദ്യ ഫലങ്ങൾ: നിങ്ങൾക്കായി ജീവൻ

ഹിന്ദു കലണ്ടർ പ്രകാരം അവസാനത്തെ പൂർണ്ണചന്ദ്ര ദിനത്തിലാണ് ഹോലി ആചരിക്കുന്നത്. സൂര്യ-ചന്ദ്ര പ്രകാരം ഉത്ഭവിച്ച ഹോളി പാശ്ചാത്യ കലണ്ടറിൽ അല്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി വരുന്നു, കൂടുതലും വസന്ത കാലത്തിന്റെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ആഘോഷമായിട്ട് മാർച്ചിലാണ് വരുന്നത്. അനേകരും ഹോളി ആചരിക്കുന്നു എങ്കിലും, ഇത് ആദ്യ ഫലങ്ങൾക്ക് സമമാണെന്നും ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈസ്റ്റർ  വന്നത് എന്നും അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഈ ആഘോഷങ്ങൾ വസന്ത കാലത്തിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്ര ദിനത്തിലാണ് സാധാരണയായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്, ആയതിനാൽ ഇത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു.

ഹോളി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു

ആളുകൾ ഹോളി വസന്ത കാല ആഘോഷമായി, സ്നേഹത്തിന്റെ ഉത്സവമായി, നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. വസന്തത്തിന്റെ തുടക്കം കൊയ്ത്ത പ്രാരംഭമായി ആചരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. സമൃദ്ധിയായ വസന്ത കാല കൊയ്ത്തിനെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് ഹോളി എന്ന് പുരാതന സാഹിത്യങ്ങൾ പറയുന്നു.

തിന്മയെ നന്മ ജയിക്കുന്നതും ഹോളി സമയത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഹോളികാദഹൻ കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസം ഹോളി (അല്ലെങ്കിൽ രങ്കവാ ഹോളി, ദുളേട്ടി, ദുലണ്ടി, ഫഗവ) തുടരുന്നു.

അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിറങ്ങൾ വാരി പുരട്ടി ആളുകൾ ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നു. നിറങ്ങൾ വാരി എറിയുവാനായി വെള്ളത്തിന്റെ തോക്കുകളും നിറങ്ങൾ നിറച്ച ബലൂണുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സുഹൃത്തോ അപരിജിതനോ, ധനവാനോ പാവപ്പെട്ടവനോ, സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ, കുട്ടികളോ മുതിർന്നവരോ ആരാണെങ്കിലും ഈ കളി ന്യായമാണ്. ഈ നിറങ്ങളുടെ കളി നടക്കുന്നത്  തുറന്ന റോഡുകളിലോ, പാർക്കുകളിലോ, ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ, കെട്ടിടങ്ങളുടെയോ പുറത്തോ ആണ് നടക്കുന്നത്. ആളുകൾ കൂട്ടമായി ചെണ്ടകൾ മറ്റ് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മിത്രങ്ങളും ശത്രുക്കളും ഒരുമിച്ച് വന്ന് നിറങ്ങൾ അന്യോന്യം വാരി വിതറുകയും ചിരിക്കുകയും, ഹോളിക്ക് വിളമ്പുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഒരു നിറത്തിന്റെ കാന്വാസ് പോലെയിരിക്കും, ആയതിനാൽ ഈ ഉത്സവത്തെ “നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവം“ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.  

സാമൂഹിക പങ്കുകൾ മറിയുന്നു എന്നാണ് ഹോളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ബാത്ത്റൂം കഴുകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മിണന്റെ മേൽ നിറം പുരട്ടാം, അതാണ് ഹോളിയിൽ സാമൂഹിക പങ്ക് മറിയുന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. മാതാപിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ, സഹോദരങ്ങൾ, അയൽക്കാർ, വിവിധ ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള സാധാരണയായ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എല്ലാം മറിയുന്നു.

ഹോളി ഇതിഹാസം

ഹോളിയെ കുറിച്ച് അനേക ഇതിഹാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. പ്രഹ്ലദയെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ച പ്രത്യേക ശക്തിയുള്ള ഹിരന്യകശ്യപ്പ് രാജാവിന്റെ വിധിയെ കുറിച്ച് ഹോളികദഹനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയ്ക്ക് ശേഷം പറയുന്നു. മനുഷ്യനാലോ മൃഗത്താലോ, അകത്തോ പുറത്തോ, രാവിലെയോ രാത്രിയിലോ, അമ്പിനാലോ മറ്റ് കൈയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളാലോ, കരയിലോ, വെള്ളത്തിലോ, വായുവിലോ അവനെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. പ്രഹ്ലദയെ കൊല്ലുവാനുള്ള ഹോളികയുടെ ശ്രമം വിഫലമായതിനു ശേഷം, വിഷ്ണു നരസിംഹനായി അവതരിച്ച് അതായത് പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി സിംഹവും (മനുഷ്യനും അല്ല മൃഗവുമല്ല), സന്ധ്യയ്ക്ക് (രാവിലെയും അല്ല രാത്രിയുമല്ല), ഹിരന്യകശ്യപ്പിനെ ഒരു പടിവാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുപോയി (അകത്തുമല്ല പുറത്തുമല്ല), തന്റെ മടിയിൽ ഇരുത്തി (ഭൂമിയിലോ, വെള്ളത്തിലോ, വായുവിലോ അല്ല) തന്റെ സിംഹ നഖം (അമ്പോ ആയുധങ്ങളൊ അല്ല) കൊണ്ട് രാജാവിനെ കീറി കളഞ്ഞു. ഈ കഥ പ്രകാരം നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ ജയിച്ചതിനെ ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നു.

അതേ പോലെ തന്നെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ ഒരു ജയത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ദുഷ്ട രാജാവിനെയല്ല മറിച്ച് മരണത്തെ തന്നെ ജയിച്ചതിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ഞായർ  എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആദ്യ ഫലം എങ്ങനെ എനിക്കും നിനക്കും പുതിയ ജീവൻ നൽകുന്നത് എന്ന് സുവിശേഷം വിവരിക്കുന്നു.

പുരാതന എബ്രായ വേദ ഉത്സവങ്ങൾ

യേശുവിന്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയുടെ ദൈനം ദിന സംഭവങ്ങൾ നാം കണ്ടു. ഒരു പവിത്ര യെഹൂദ ഉത്സവമായ പെസഹ സമയത്ത് അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, ആഴ്ചയുടെ ഏഴാം ദിവസമായ ശബത്തിൽ മരണത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു.   എബ്രായ വേദ പ്രകാരം ഈ വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവം മുന്നമെ നിയമിച്ചിരുന്നു. ആ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്:

ഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു:
2 നീ യിസ്രായേൽമക്കളോടു പറയേണ്ടതു: എന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ, വിശുദ്ധസഭായോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടുന്ന യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ആവിതു:
3 ആറു ദിവസം വേല ചെയ്യേണം; ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭായോഗം കൂടേണ്ടുന്ന സ്വസ്ഥതെക്കുള്ള ശബ്ബത്ത്. അന്നു ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു; നിങ്ങളുടെ സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും അതു യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു.
4 അതതു കാലത്തു വിശുദ്ധസഭായോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടുന്ന യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ആവിതു:
5 ഒന്നാംമാസം പതിന്നാലം തിയ്യതി സന്ധ്യാസമയത്തു യഹോവയുടെ പെസഹ.

ലേവ്യ 23:1-5

1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ രണ്ട് പവിത്ര ഉത്സവങ്ങളുടെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ക്രൂശീകരണവും യേശുവിന്റെ വിശ്രമവും നടന്നത് ആശ്ചര്യ കാര്യമല്ലെ?

എന്തു കൊണ്ട്? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?

യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം പെസഹ ദിനത്തിലും (ദിവസം 6) വിശ്രമം ശബത്തു നാളിലുമാണ് (ദിവസം 7) നടന്നത്

എബ്രായ വേദ ഉത്സവങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ അത് തന്നെ നോക്കി പോരുന്നു. പെസഹയും ശബത്തിനും ശേഷമുള്ള അടുത്ത ഉത്സവം ‘ആദ്യഫലങ്ങളാണ്‘. അതിന് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ എബ്രായ വേദങ്ങൾ നൽകുന്നു.

എബ്രായ ആദ്യ ഫല പെരുന്നാൾ

9യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട് അരുളിച്ചെയ്തത്: 10നീ യിസ്രായേൽമക്കളോടു പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയശേഷം അതിലെ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൊയ്ത്തിലെ ആദ്യത്തെ കറ്റ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടു വരേണം. 11നിങ്ങൾക്കു പ്രസാദം ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആ കറ്റ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നീരാജനം ചെയ്യേണം. ശബ്ബത്തിന്റെ പിറ്റന്നാൾ പുരോഹിതൻ അതു നീരാജനം ചെയ്യേണം. 

ലേവ്യ  23:9-11

12കറ്റ നീരാജനം ചെയ്യുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ യഹോവയ്ക്കു ഹോമയാഗമായി ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആണാട്ടിൻകുട്ടിയെ അർപ്പിക്കേണം. 13അതിന്റെ ഭോജനയാഗം എണ്ണ ചേർത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി നേരിയ മാവ് ആയിരിക്കേണം; അതു യഹോവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയായുള്ള ദഹനയാഗം; അതിന്റെ പാനീയയാഗം ഒരു നാഴി വീഞ്ഞ് ആയിരിക്കേണം.

ലേവ്യ  23:14

പെസഹ പെരുനാളിൽ ‘ശബത്തിന്റെ പിറ്റെന്നാൾ‘ മൂന്നാമത്തെ പവിത്ര ഉത്സവമായ ആദ്യ ഫലം നടക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിനത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ പരിശുദ്ധ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കൊയത്തിന്റെ ആദ്യ ഫലം ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കും. ഹോളിയെ സമ്പന്ധിച്ച്, ശീതകാലത്തിനു ശേഷം പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിക്കുന്നു, ആളുകൾ സംതൃപ്തിയോട് ഭക്ഷിക്കുന്ന സമൃദ്ധിയായ കൊയ്ത്തിനെ നോക്കി പാർക്കുന്നു.

മരണത്തിൽ യേശു വിശ്രമിച്ച ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാൾ ആയ അതേ ദിനമായിരുന്നു ഇത്, അതായത് പുതിയ ആഴ്ചയുടെ ഞായറാഴ്ച, നിസാൻ 16. പുതിയ ജീവന്റെ ‘ആദ്യ ഫലം‘ അർപ്പിക്കുവാനായ മഹാ പുരോഹിതൻ ആലയത്തിൽ പോയപ്പോൾ എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

യേശു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തു

വർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗ്ഗം എടുത്തു ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം അതികാലത്തു കല്ലറെക്കൽ എത്തി,
2 കല്ലറയിൽ നിന്നു കല്ലു ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു.
3 അകത്തു കടന്നാറെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശരീരം കണ്ടില്ല.
4 അതിനെക്കുറിച്ചു അവർ ചഞ്ചലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മിന്നുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ടു പുരുഷാന്മാർ അരികെ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു.
5 ഭയപ്പെട്ടു മുഖം കുനിച്ചു നില്ക്കുമ്പോൾ അവർ അവരോടു: നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതു എന്തു?
6 അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു;
7 മുമ്പെ ഗലീലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ അവൻ നിങ്ങളോടു: മനുഷ്യപുത്രനെ പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു ക്രൂശിക്കയും അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും വേണം എന്നു പറഞ്ഞതു ഓർത്തുകൊൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു
8 അവർ അവന്റെ വാക്കു ഓർത്തു,
9 കല്ലറ വിട്ടു മടങ്ങിപ്പോയി പതിനൊരുവർ മുതലായ എല്ലാവരോടും ഇതു ഒക്കെയും അറിയിച്ചു.
10 അവർ ആരെന്നാൽ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ, യോഹന്നാ, യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മറിയ എന്നവർ തന്നേ. അവരോടുകൂടെയുള്ള മറ്റു സ്ത്രീകളും അതു അപ്പൊസ്തലന്മാരോടു പറഞ്ഞു.
11 ഈ വാക്കു അവർക്കു വെറും കഥപോലെ തോന്നി; അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല.
12 (എന്നാൽ പത്രൊസ് എഴുന്നേറ്റു കല്ലറെക്കൽ ഓടിച്ചെന്നു കുനിഞ്ഞു നോക്കി, തുണി മാത്രം കണ്ടു, സംഭവിച്ചതെന്തെന്നു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു മടങ്ങിപ്പോന്നു.)
13 അന്നു തന്നേ അവരിൽ രണ്ടുപേർ യെരൂശലേമിൽനിന്നു ഏഴു നാഴിക ദൂരമുള്ള എമ്മവുസ്സ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കു പോകയിൽ
14 ഈ സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു ഒക്കെയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
15 സംസാരിച്ചും തർക്കിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു താനും അടുത്തുചെന്നു അവരോടു ചേർന്നു നടന്നു.
16 അവനെ അറിയാതവണ്ണം അവരുടെ കണ്ണു നിരോധിച്ചിരുന്നു.
17 അവൻ അവരോടു: “നിങ്ങൾ വഴിനടന്നു തമ്മിൽ വാദിക്കുന്ന ഈ കാര്യം എന്തു” എന്നു ചോദിച്ചു; അവർ വാടിയ മുഖത്തോടെ നിന്നു.
18 ക്ളെയൊപ്പാവു എന്നു പേരുള്ളവൻ; യെരൂശലേമിലെ പരദേശികളിൽ നീ മാത്രം ഈ നാളുകളിൽ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം അറിയാതിരിക്കുന്നുവോ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
19 “ഏതു” എന്നു അവൻ അവരോടു ചോദിച്ചതിന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞതു: ദൈവത്തിന്നും സകലജനത്തിനും മുമ്പാകെ പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും ശക്തിയുള്ള പ്രവാചകനായിരുന്ന നസറായനായ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ളതു തന്നേ.
20 നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും അവനെ മരണവിധിക്കു ഏല്പിച്ചു ക്രൂശിച്ചു.
21 ഞങ്ങളോ അവൻ യിസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുപ്പാനുള്ളവൻ എന്നു ആശിച്ചിരുന്നു; അത്രയുമല്ല, ഇതു സംഭവിച്ചിട്ടു ഇന്നു മൂന്നാം നാൾ ആകുന്നു.
22 ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില സ്ത്രീകൾ രാവിലെ കല്ലറെക്കൽ പോയി
23 അവന്റെ ശരീരം കാണാതെ മടങ്ങിവന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ ദൂതന്മാരുടെ ദർശനം കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു.
24 ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ കല്ലറക്കൽ ചെന്നു സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നേ കണ്ടു; അവനെ കണ്ടില്ലതാനും.
25 അവൻ അവരോടു: “അയ്യോ, ബുദ്ധിഹീനരേ, പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു എല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളേ,
26 ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടു തന്റെ മഹത്വത്തിൽ കടക്കേണ്ടതല്ലയോ ” എന്നു പറഞ്ഞു.
27 മോശെ തുടങ്ങി സകലപ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാതിരുവെഴുത്തുകളിലും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ളതു അവർക്കു വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുത്തു.
28 അവർ പോകുന്ന ഗ്രാമത്തോടു അടുത്തപ്പോൾ അവൻ മുമ്പോട്ടു പോകുന്ന ഭാവം കാണിച്ചു.
29 അവരോ: ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കുക; നേരം വൈകി അസ്തമിപ്പാറായല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ നിർബന്ധിച്ചു; അവൻ അവരോടുകൂടെ പാർപ്പാൻ ചെന്നു.
30 അവരുമായി ഭക്ഷണത്തിന്നു ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അപ്പം എടുത്തു അനുഗ്രഹിച്ചു നുറുക്കി അവർക്കു കൊടുത്തു.
31 ഉടനെ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു അവർ അവനെ അറിഞ്ഞു; അവൻ അവർക്കു അപ്രത്യക്ഷനായി
32 അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോടു സംസാരിച്ചു തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
33 ആ നാഴികയിൽ തന്നേ അവർ എഴുന്നേറ്റു യെരൂശലേമിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോന്നു.
34 കർത്താവു വാസ്തവമായി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു ശിമോന്നു പ്രത്യക്ഷനായി എന്നു കൂടിയിരുന്നു പറയുന്ന പതിനൊരുവരെയും കൂടെയുള്ളവരെയും കണ്ടു.
35 വഴിയിൽ സംഭവിച്ചതും അവൻ അപ്പം നുറുക്കുകയിൽ തങ്ങൾക്കു അറിയായ്‍വന്നതും അവർ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു.
36 ഇങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നു: (“നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം എന്നു പറഞ്ഞു”.)
37 അവർ ഞെട്ടി ഭയപ്പെട്ടു; ഒരു ഭൂതത്തെ കാണുന്നു എന്നു അവർക്കു തോന്നി.
38 അവൻ അവരോടു “നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്നതു എന്തു? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം പൊങ്ങുന്നതും എന്തു?
39 ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്നു എന്റെ കയ്യും കാലും നോക്കി അറിവിൻ; എന്നെ തൊട്ടുനോക്കുവിൻ; എന്നിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഭൂതത്തിന്നു മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലല്ലോ ”എന്നു പറഞ്ഞു.
40 (ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ കയ്യും കാലും അവരെ കാണിച്ചു.)
41 അവർ സന്തോഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാതെ അതിശയിച്ചു നില്ക്കുമ്പോൾ അവരോടു: “തിന്നുവാൻ വല്ലതും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടോ ” എന്നു ചോദിച്ചു.
42 അവർ ഒരു ഖണ്ഡം വറുത്ത മീനും (തേൻ കട്ടയും) അവന്നു കൊടുത്തു.
43 അതു അവൻ വാങ്ങി അവർ കാൺകെ തിന്നു.
44 പിന്നെ അവൻ അവരോടു: “ഇതാകുന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കു. മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഒക്കെയും നിവൃത്തിയാകേണം എന്നുള്ളതു തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു
45 തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്നു അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു.
46 ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും
47 അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും യെരൂശലേമിൽ തുടങ്ങി സകലജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കയും വേണം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
48 ഇതിന്നു നിങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.

ലൂക്കോസ് 24:1-48

യേശുവിന്റെ ആദ്യ ഫല വിജയം

 ‘ആദ്യ ഫല‘ പരിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ യേശു മരണത്തെ ജയിച്ച് എഴുന്നേറ്റു, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും, ശത്രുക്കളും ഇത് അസാദ്ധ്യം എന്ന് കരുതിയിരുന്നു. തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ കൊണ്ട് ജയിച്ചത് ആഘോഷിക്കുവാൻ ഹോളി ആചരിക്കുന്നത് പോലെ നന്മ കൊണ്ടുള്ള ജയമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ജയം.

54 ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും.
55 ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ളു എവിടെ?
56 മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ളു പാപം; പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം.

1 കൊരിന്ത്യർ15:54-56

ഹോളിയിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്ക് മാറി മറിയുന്നത് പോലെ ‘ആദ്യ ഫലത്തിലും പങ്കുകൾ മാറി മറിഞ്ഞു. മുമ്പ് മരണം മനുഷ്യ രാശിയെ ഭരിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ യേശു ഇപ്പോൾ മരണത്തിന്മേൽ ജയം എടുത്തു. ആ ശ്കതിയെ അവൻ മറിച്ച് കളഞ്ഞു. ഹിരന്യകശ്യപ്പിന്റെ ശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ നരസിംഹൻ ഒരു അവസരം കണ്ടെത്തിയതുപോലെ, യേശു പാപം ഇല്ലാതെ മരിച്ചതു മൂലം മരണത്തെ തോല്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം യേശു കണ്ടെത്തി.

നിനക്കും എനിക്കും ജയം

എന്നാൽ ഇത് യേശുവിന് മാത്രമുള്ള ജയമായിരുന്നില്ല. ഇത് എനിക്കും നിനക്കും ഉള്ള ജയമാണ്. അദ്യ ഫലത്തിന്റെ സമയത്ത് ആയതു കൊണ്ട് ഇത് ഉറപ്പാകുന്നു. ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

20 എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്രകൊണ്ടവരിൽ ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു ഉയിർത്തിരിക്കുന്നു.
21 മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി.
22 ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും.
23 ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ നിരയിലത്രേ; ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു; പിന്നെ ക്രിസ്തുവിന്നുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ;
24 പിന്നെ അവസാനം; അന്നു അവൻ എല്ലാവാഴ്ചെക്കും അധികാരത്തിന്നും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തീട്ടു രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏല്പിക്കും.
25 അവൻ സകലശത്രുക്കളെയും കാൽക്കീഴാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു.
26 ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ടു മരണം നീങ്ങിപ്പോകും.

1 കൊരിന്ത്യർ 15:20-26

യേശു ആദ്യ ഫല ദിനത്തിൽ ഉയർത്തതു കൊണ്ട് തന്റെ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയർപ്പിൽ നമ്മെയും പങ്കാളികളാകുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. വലിയ കൊയ്ത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പുതിയ ജീവന്റെ കാണിക്കയായി ആദ്യ ഫലം നൽകുന്നതു പോലെ ‘ആദ്യ ഫല‘ ദിനത്തിൽ യേശു ഉയർത്തതു കൊണ്ട് ‘അവനുള്ളവർ‘ എല്ലാം പിന്നീട് ഉയർക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്.

വസന്തകാല വിത്ത്…

അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. ഒന്നാം ദിനം യേശു തന്നെ തന്നെ ‘വിത്ത്‘ എന്ന് വിളിച്ചു. വസന്തകാലത്തെ വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ജീവൻ പൊട്ടി പുറപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഹോളിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹോളി യേശുവിൽ അതായത് വസന്തകാലത്ത് ജീവനിലേക്ക് തിരികെ വന്ന ‘വിത്തിൽ‘ നിന്ന് ഉള്ള പുതിയ ജീവനിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു.

അടുത്ത മനു…

മനുവിന്റെ ആശയത്തെ വച്ച് യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ പറ്റി ബൈബിൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുരാണ വേദങ്ങളിൽ മനുഷ്യ രാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ മനുവായിരുന്നു. നാം എല്ലാം അവന്റെ മക്കളാണ്. പിന്നീട് പുരാണങ്ങളിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനായി ഓരോ മനുവിനെ നിയമിച്ചു (ഈ കല്പത്തിന്റെ മനവന്തരയായി ശ്രദ്ധദേവ മനുവിനെ നിയമിച്ചു). ഈ മനു ആദാമാണെന്നു എബ്രായ വേദങ്ങൾ പറയുന്നു, കാരണം അവനിലൂടെ മരണം അവന്റെ മക്കളായ മനുഷ്യരാശിയിലേക്ക് വന്നു.

എന്നാൽ യേശുവാണ് അടുത്ത മനു. താൻ മരണത്തെ ജയിച്ചത് മൂലം പുതിയ കല്പ അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിനു തുടക്കം ഇട്ടു. അവന്റെ മക്കളായ നാം മരണത്തെ ജയിച്ച് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർക്കും. അവൻ ആദ്യം ഉയർത്തു, നമ്മുടെ പുനരുത്ഥാനം പിന്നീട് വരും. പുതുജീവന്റെ ആദ്യഫലത്തെ തുടരുവാൻ അവൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈസ്റ്റർ: ഞായറാഴ്‌ച യിലെ പുനരുത്ഥാനത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നു

ഈസ്റ്ററും ഹോളിയും നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു

ഇന്ന്, യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ നാം ഈസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്‌ച യേശു ഉയർത്ത ഞായറാഴ്‌ച യെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. വീടു പോലെയുള്ള പുതു ജീവന്റെ അടയാളങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടുത്തു അനേകർ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു. നിറം ഉപയോഗിച്ച് ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈസ്റ്ററും നിറങ്ങൾ വച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഹോളി പുതു ജീവനെ കുറിച്ച് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു അതു പോലെ തന്നെ ഈസ്റ്ററും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുവാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക രീതികൾ ഇല്ല. എന്നാൽ, ആദ്യ ഫലത്തിന്റെ നിറവേറലായി യേശു ഉയർത്തു, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നാം സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

ഈ ആഴ്ചയുടെ കാലഘട്ട ചക്രത്തിൽ നാം ഇത് കാണുന്നു:

ആദ്യ ഫല ദിനത്തിൽ യേശു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തു – മരണത്തിൽ നിന്ന് പുതുജീവൻ എനിക്കും നിനക്കും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

 ‘ദു:ഖ വെള്ളിക്ക്‘ ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

‘ദുഃഖവെള്ളി‘ എന്തുകൊണ്ട് ‘നല്ലതാണ്‘ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനു ഇത് ഉത്തരം നൽകും.

9 എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ചവന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടു അവനെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു.

എബ്രായർ 2:9

എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അവനെ മഹത്ത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു. 

യേശു ‘മരണം ആസ്വദിച്ചപ്പോൾ‘ അവൻ നിനക്കും, എനിക്കും, ‘എല്ലാവർക്കുമായി‘ ചെയ്തു. ദുഃഖവെള്ളി ‘നല്ലതാണ്‘ കാരണം അത് നമുക്ക്  നല്ലതാണ്.

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം പരിഗണിക്കുന്നു

യേശു തന്റെ പുനരുത്ഥാനം തെളിയിക്കുവാൻ യേശു അനേക ദിനങ്ങൾ പലർക്കും തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി, അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്:

… ഈ വാക്ക് അവർക്കു വെറും കഥപോലെ തോന്നി

ലൂക്കോസ് 24: 10

യേശു

27 മോശെ തുടങ്ങി സകലപ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാതിരുവെഴുത്തുകളിലും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ളതു അവർക്കു വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുത്തു.

ലൂക്കോസ് 24:27

പിന്നീട് പിന്നെയും

44 പിന്നെ അവൻ അവരോടു: “ഇതാകുന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കു. മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഒക്കെയും നിവൃത്തിയാകേണം എന്നുള്ളതു തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു

ലൂക്കോസ് 24:44

നമ്മുക്ക് നിത്യ ജീവൻ തരുന്നത് ദൈവീക പദ്ധതിയെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്താം? ഭാവി ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളു. നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാർ ഇത് പ്രവചിച്ചു, ഇത് യേശുവിലൂടെ നിവർത്തിയായോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം.

4 അതു ക്രമമായി എഴുതുന്നതു നന്നെന്നു ആദിമുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ടു എനിക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു.

ലൂക്കോസ്1:4

യേശു മരണ, പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം:

 1. സൃഷ്ടി മുതൽ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച നൃത്തമായി എബ്രായ വേദങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.
 2. പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ തെളിവ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന്
 3. ഈ പുനരുത്ഥാന ജീവൻ എങ്ങനെ കൈവരിക്കാം
 4. ഭക്തി മൂലം യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുക
 5. രാമായണത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ സുവിശേഷം

ദിവസം 7: ശബത്ത് സ്വസ്ഥതയിൽ സ്വസ്തി

സ്വസ്തി എന്ന വാക്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ട്:

സു – നല്ലത്, തൃപ്തികരം, ശുഭം

അസ്തി – “അത്“

ആളുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെയോ നല്ലതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആശീർവാദമാണ് സ്വസ്തി. ദൈവത്തിലും ആത്മാവിലും ഉള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത്. സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിലും, മത കൂട്ടങ്ങളിലും ഒരാളുടെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തെ കാണിക്കുവാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആത്മീയ അടയാളമാണിത്.

ഈ ആശീർവാദത്തിന്റെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന അടയാളമാണ് സ്വസ്തിക. വലത്തോട്ടിരിക്കുന്ന സ്വസ്തിക (卐) നൂറ്റാണ്ടുകളായി ദൈവീകത്വത്തെ, കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു വ്യത്യ്സ്ത അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട്, കൂടാതെ നാസികൾ ഇതിനെ തരം താഴ്ത്തിയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രശസ്തി കുറഞ്ഞു പോയി. ആയതിനാൽ ഏഷ്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇതിനെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്നുവെങ്കിലും പാശ്ചാത്യരുടെ ഇടയിൽ ഇതിനോട് നിഷേധാത്മക വികാരം ധാരാളം ഉയർന്നു.സ്വസ്തികയെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത ചിന്തകൾ മൂലം ഏഴാം ദിവസത്തിന്റെ അതായത് ദുഃഖ വെള്ളി കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസത്തിന്റെ അടയാളമായി കാണപ്പെടുന്നു.

ദിവസം 7 – വിശ്രമം

ആറാം ദിവസം യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. അവസാനത്തെ സംഭവം യേശുവിന്റെ അടക്കമായിരുന്നു, ഇതു ഒരു പൂർത്തിയാകാത്ത സംഭവം ബാക്കി വച്ചു.

55 മടങ്ങിപ്പോയി സുഗന്ധവർഗ്ഗവും പരിമളതൈലവും ഒരുക്കി; കല്പന അനുസരിച്ചു ശബ്ബത്തിൽ സ്വസ്ഥമായിരന്നു.

ലൂക്കോസ് 23:55-56

സ്ത്രീകൾ അവന്റെ ശരീരം ഒരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി, വെള്ളി വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ ശബത്ത് ആരംഭിച്ചു. യെഹൂദന്മാർക്ക് ശബത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല, ഇത് സൃഷ്ടി മുതൽ ഉള്ളതാണ്. ആറു ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതിനു ശേഷം, എബ്രായ വേദം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

ങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞു.
2 താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ദൈവം തീർത്തശേഷം താൻ ചെയ്ത സകലപ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി

ഉല്പത്തി 2:1-2

സ്ത്രീകൾ യേശുവിന്റെ ശരീരം ഒരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വിശ്രമിച്ചു.

…മറ്റുള്ളവർ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ

എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശബത്തു  നാളിലും അവരുടെ വേല തുടർന്നു.

62 ഒരുക്കനാളിന്റെ പിറ്റെ ദിവസം മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും പീലാത്തൊസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൂടി:
63 യജമാനനേ, ആ ചതിയൻ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ: മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്കു ഓർമ്മ വന്നു.
64 അതുകൊണ്ടു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്നു അവനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടു, അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നു ജനത്തോടു പറകയും ഒടുവിലത്തെ ചതിവു മുമ്പിലത്തേതിലും വിഷമമായിത്തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു മൂന്നാം നാൾവരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കല്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
65 പീലാത്തൊസ് അവരോടു: കാവൽക്കൂട്ടത്തെ തരാം; പോയി നിങ്ങളാൽ ആകുന്നെടത്തോളം ഉറപ്പുവരുത്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
66 അവർ ചെന്നു കല്ലിന്നു മുദ്രവെച്ചു കാവൽക്കൂട്ടത്തെ നിറുത്തി കല്ലറ ഉറപ്പാക്കി.

മത്തായി 27:62-66

അങ്ങനെ ആ ശബത്തിൽ മഹാപുരോഹിതർ വേല ചെയ്തു, കല്ലറയിൽ കാവൽക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ശരീരം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, അതേ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ അനുസരണത്തോടു കൂടെ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു.

നരകത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ വിടുവിച്ചു

മനുഷ്യർ നോക്കുമ്പോൾ യേശു പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അന്ന് നരകത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു. വചനം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

8 അതുകൊണ്ടു: “അവൻ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്കു ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു” എന്നു പറയുന്നു.
9 കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിലേക്കു ഇറങ്ങി എന്നു വരുന്നില്ലയോ?

എഫെസ്യർ 4:8-9

നാം നരകം എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യമനും (യമ രാജൻ), യമ ദൂതന്മാരും നമ്മുടെ മരിച്ച പിതൃക്കളെ ബദ്ധന്മാരായി പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പാതാളത്തിലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങി ചെന്നു.  യമനും, ചിത്രഗുപ്തയും (ധർമ്മരാജൻ) മരിച്ചവരെ ബദ്ധന്മാരായി പിടിച്ചു വച്ചു, കാരണം അവരുടെ പ്രവർത്തികളെയും, കഴിവുകളെയും ന്യായം വിധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. യേശു തന്റെ ശരീരം ഏഴാം ദിവസം കല്ലറയിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മാവിൽ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി, ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിച്ച്, അവരെ കൊണ്ട് പുറത്തു വന്നു എന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു. തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

യമൻ, യമ ദൂതന്മാർ, ചിത്രഗുപ്ത തോല്പിക്കപ്പെട്ടു

15 വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗ്ഗം വെപ്പിച്ചു ക്രൂശിൽ അവരുടെമേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി.

കൊലോസ്സ്യർ 2:15

യേശു നരകത്തിലെ അധികാരികളെ തോല്പിച്ചു (യമൻ, യമ ദൂതന്മാർ, ചിത്രഗുപ്ത) ബൈബിൾ ഇവരെ സാത്താൻ (പരദൂഷകൻ), പിശാച് (എതിരാളി), സർപ്പം (നാഗം), പിന്നെ കീഴ് അധികാരികളും എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ അധികാരികളിൽ നിന്ന് ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി.

യേശു പാതാളത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാക്കളെ വിടുവിച്ചത് ഭൂമിയിൽ ഉള്ളവർ അറിഞ്ഞില്ല. യേശു മരണവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ കരുതി. ഇതാണ് ക്രൂശിന്റെ വിരോധാഭാസം. പരിണിതഫലങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് പല ദിശകളിലേക്ക് തിരിയുന്നെന്ന് തോന്നും. തന്റെ മരണം മൂലം വലിയ നഷ്ടത്തോടു കൂടെ ആറാം ദിവസം അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ നരകത്തിലെ ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു. ആറാം ദിവസത്തിലെ തോൽവി ഏഴാം ദിവസം അവരുടെ ജയമായിരുന്നു. സ്വസ്തിക ഒരേ സമയം രണ്ട് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രൂശും രണ്ട് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സ്വസ്തിക ഒരു അടയാളമായി പ്രതിബിംഭിക്കുക

സ്വസ്തികയിലെ നടുവിലത്തെ വരകൾ കുരിശ് പോലെയിരിക്കും. ഇതിനാൽ യേശുവിന്റെ ആദ്യ അനുഗാമികൾ സ്വസ്തിക അവരുടെ അടയാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

സ്വസ്തിക‘യിൽ‘ കുരിശ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് യേശുവിന് ഭക്തി കാണിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത അടയാളമാണ് സ്വസ്തിക.
സ്വസ്തിക കുരിശിന്റെ വിരോധാഭാസത്തെ കാണിക്കുന്നു

കൂടാതെ, എല്ലാ ദിശയിലോട്ടും തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിന്റെ കൈകൾ കുരിശിന്റെ ഈ വിരോധാഭാസത്തെയും, അതായത് അതിന്റെ ജയവും, പരാജയവും, അതിന്റെ ചിലവും നേട്ടവും, താഴ്ചയും ഉയർച്ചയും, ദുഃഖവും സന്തോഷവും, മരണത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ശരീരവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവും എന്നിവയെ കാണിക്കുന്നു. സ്വസ്തിക കാണിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ അന്ന് അനേക വിപരീത സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്നു.

എല്ലായിടത്തും കുരിശിന്റെ സ്വസ്തി

കുരിശിന്റെ അനുഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ നാലു ദിശയിലേക്കും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; അതായത് വടക്ക്, കിഴക്ക്, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ ദിശകളിലേക്ക്. നാല് ദിശകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൈകൾ ഇത് കാണിക്കുന്നു.

നാസി പക സ്വസ്തികയുടെ ശുഭത നശിപ്പിച്ചു. അനേക പാശ്ചാത്യർ ഇത് ശുഭമായി കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ, ശുഭമായ എന്തൊന്നിന്റെയും പവിത്രത സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് തിരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്വസ്തിക നമ്മെ കാണിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യത്വവും, മേൽകോയ്മ മനോഭാവവും സുവിശേഷത്തെ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണമുഖത്ത് നല്ല വാർത്തയും, പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശവുമായ ഇത് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഉൽഭവിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യക്കാർ ഇതിനെ പാശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായമായി കാണുന്നു. ഒരു പാശ്ചാത്യനോട് നാസി ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറം സ്വസ്തികയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പറയുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്ന സുവിശേഷം എന്തു ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നുവോ അത് തന്നെയാണ് സ്വസ്തികയും പറയുന്നതറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു.

…അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു

എന്നാൽ സ്വസ്തികയുടെ കുറുകെയുള്ള കൈകളാണ് ശബത്തു നാളായ ഏഴാം ദിവസത്തെ കുറിക്കുന്നത്.

ദിവസം 7 വീക്ഷണം: ആറം ദിവസത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞ് നോട്ടവും പുനരുത്ഥാന ആദ്യ ഫലത്തിലേക്കുള്ള നോട്ടവും

ഏഴാം നാൾ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെയും അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നു. സദൃശ്യമായി, സ്വസ്തികയുടെ താഴെയുള്ള കുറുകെയുള്ള കൈകൾ ദുഃഖവെള്ളിയും അതിന് അനുബന്ധമായ സംഭവങ്ങളിലേക്കും ചൂണ്ടുന്നു. മുകളിൽ ഉള്ള കുറുകെയുള്ള കൈകൾ അടുത്ത ദിവസം, പുതിയ ആഴ്ചയുടെ ഞായറാഴ്‌ച യിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു, അതായത്, യേശു മരണത്തെ ജയിച്ച ദിവസം, ഇതിനെ ആദ്യഫലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ദിവസം 7: എബ്രായ വേദ നിയമപ്രകാരം യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിനു ശബത്ത് വിശ്രമം

ദിവസം 6: ദുഃഖ വെള്ളി – യേശുവിന്റെ മഹാ ശിവരാത്രി

മഹാശിവരാത്രി (ശിവന്റെ വലിയ രാത്രി) ഫാൽഗുണിന്റെ (ഫെബ്രുവരി/മാർച്ച്) 13 ആം രാത്രി മുതൽ 14 ആം തീയതി വരെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റ് ഉത്സവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഒരു സൂര്യ അസ്തമനത്തിനു ശേഷം തുടങ്ങി അടുത്ത രാത്രി വരെ പോകുന്നു. മറ്റ് ഉത്സവങ്ങളെ പോലെ വിരുന്നും, ആഘോഷവും അല്ല മറിച്ച് ഉപവാസവും, സ്വയ ശോധനയും, ഉറക്കം ഇളച്ച് ജാഗരിക്കുക എന്നിവയാണ്  ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ജീവിതത്തിലെയും ലോകത്തിലെയും “ഇരുട്ടും അജ്ഞതയും അതിജീവിച്ചതിന്റെ“ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് മഹാശിവരാത്രി. ഉത്സുകരായ ഭക്തജനങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു.

മഹാശിവരാത്രിയും സമുദ്രം ഇളക്കലും

മഹാശിവരാത്രിയുടെ പല കാരണങ്ങൾ ഇതിഹാസത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം ശിവൻ സമുദ്രമന്തനിൽ (സമുദ്രം കലക്കൽ) നിന്ന് ഉണ്ടായ ഹലഹല വിഷം കുടിച്ചു, തന്റെ തുണ്ടയിൽ പിടിച്ചു വച്ചു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ഇതു മൂലം തന്റെ തുണ്ട മുറിയുകയും തുണ്ടയിൽ നീല നിറമാകുകയും ചെയ്തു, ഇത് തനിക്ക് നീൽ കാന്ത് എന്ന പേർ നൽകി. ഈ വീരകഥയെ പറ്റി ഭഗവത പുരാണം, മഹാഭാരതം, വിഷ്ണുപുരാണം വിവരിക്കുന്നു, കൂടാതെ അമർത്യതയുടെ അമൃതായ അമൃത എങ്ങനെ ഉളവായി എന്നും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അമർത്യതയുടെ അമൃത കൈവരിക്കുവാൻ സമുദ്രം ഇളക്കുക എന്ന തീർമാനത്തിലേക്ക് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും എത്തി എന്ന് കഥയിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നു. സമുദ്രം ഇളക്കുവാനായി ഇളക്കുന്ന മത്തായി മന്ദാര പർവ്വതത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. ശിവന്റെ കഴുത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന വാസുകി, അനഗ്ഗരാജ എന്നീ പാമ്പുകളെ കടയുന്ന കയറായി ഉപയോഗിച്ചു.

സമുദ്രം കടഞ്ഞതു മൂലം അനേക ചിത്രങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു

സമുദ്രം തന്നെ പിന്നെയും കടഞ്ഞതു മൂലം സർപ്പമായ വാസുകി മാരകമായ വിഷം പുറപ്പെടുവിച്ചു, ഇത് കടൽ കടയുന്നവരെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ കൊന്നു കളയുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശിവൻ ഈ വിഷം തന്റെ തുണ്ടയിൽ പിടിച്ചു വച്ചു, അങ്ങനെ തന്റെ തുണ്ട നീല നിറമായി. ചില പുസ്തകപ്രകാരം ശിവൻ ഈ വിഷം കുടിക്കുകയും തന്മൂലം തന്റെ ശരീരത്തിൽ അതി വേദൻ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.  ഈ കാരണത്തിനാൽ, ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തെ ഉപവാസത്തോടും, വലിയ ആഡംഭരമില്ലാതെയും ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ശിവൻ സർപ്പത്തിന്റെ വിഷം കുടിക്കുന്നത് നടിക്കുന്നു

സമുദ്രമന്തൻ കഥയും അതിനെ ഓർക്കുന്ന മഹാശിവരാത്രിയും യേശു കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയുടെ ആറാം ദിനം ചെയ്തത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ഇട വരുന്നു.

യേശുവും മാതൃകയായ കടൽ കടയലും

ഒന്നാം ദിനം യേശു യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വലിയ യാഗം ‘നടത്തപ്പെടും‘ (ഭാവി കാലത്തിൽ) അബ്രഹാം പ്രവചിച്ച അതേ മലയായ മോറിയ മലയിൽ നിന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

31 ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധി ആകുന്നു; ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ പുറത്തു തള്ളിക്കളയും.

യോഹന്നാൻ 12:31
സർപ്പത്തെ ക്രൂശിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചത് വലിയ കലയായി

 ‘ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായ‘ സർപ്പം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സാത്താനും അവനും തമ്മിൽ മല മുകളിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിനെ ചുറ്റിയായിരിക്കും ‘ലോകം‘ ചലിക്കുന്നത്. അലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞാൽ മോറിയ മല കടയലിന്  ഉപയോഗിച്ച മന്ദാര മല തന്നെയാണ്, ഇത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ തുടർമാനമായ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

ക്രിസ്തുവിന്  എതിരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനു അഞ്ചാം ദിനം യൂദയിൽ സർപ്പമാകുന്ന (നാഗരാജൻ) പ്രവേശിച്ചു. വാസുകി കടയൽ കയർ ആയതു പോലെ യുദ്ധം മുറുകുന്നത് അനുസരിച്ച് സാത്താൻ മോറിയ മലയ്ക്ക് ചുറ്റും കടയൽ കയർ ആകും.

അന്ത്യ അത്താഴം

അടുത്ത ദിവസം സന്ധ്യയിൽ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി അന്ത്യ അത്താഴം കഴിച്ചു. ആ മാസത്തിന്റെ 13ആം ദിവസം സന്ധ്യയായിരുന്നു, 13 ആം തീയതിയാണ് മഹാശിവരാത്രിയും തുടങ്ങുന്നത്. ആ അത്താഴത്തിൽ, ശിവൻ വാസുകിയുടെ വിഷം കുടിച്ചതു പോലെ തന്നെ യേശുവും താൻ കുടിക്കുവാൻ പോകുന്ന ‘പാനപാത്രം‘ പങ്കു വച്ചു. അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരണം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.

27 പിന്നെ പാനപാത്രം എടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്കു കൊടുത്തു: “എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു കുടിപ്പിൻ.
28 ഇതു അനേകർക്കുവേണ്ടി പാപമോചനത്തിന്നായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിന്നുള്ള എന്റെ രക്തം; എന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ പുതുതായി കുടിക്കുംനാൾവരെ ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നു ഇനി കുടിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു”

എന്നു പറഞ്ഞു.മത്തായി 26: 27-28

ഉദാഹരണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം എന്നും ദൈവത്തിന്റെ മഹാ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇവിടെ സുവിശേഷത്തിലെ വിവരണം നൽകുന്നു. അതിനു ശേഷം താൻ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കായും പ്രാർത്ഥിച്ചു. (ഇവിടെ വായിക്കുക)

ഗതസമന തോട്ടത്തിൽ

അതിനു ശേഷം, മഹാശിവരാത്രി പോലെ തന്നെ, താൻ തോട്ടത്തിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഉണർന്നിരുന്നു.

36 അനന്തരം യേശു അവരുമായി ഗെത്ത്ശെമന എന്ന തോട്ടത്തിൽ വന്നു ശിഷ്യന്മാരോടു: “ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുവോളം ഇവിടെ ഇരിപ്പിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു,
37 പത്രൊസിനെയും സെബെദി പുത്രന്മാർ ഇരുവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു ദുഃഖിച്ചും വ്യാകുലപ്പെട്ടും തുടങ്ങി:
38 “എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദനപോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിടെ താമസിച്ചു എന്നോടുകൂടെ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ” എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു.
39 പിന്നെ അവൻ അല്പം മുമ്പോട്ടുചെന്നു കവിണ്ണുവീണു: “പിതാവേ, കഴിയും എങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കൽ നിന്നു നീങ്ങിപ്പോകേണമേ; എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുംപോലെ അല്ല, നീ ഇച്ഛിക്കുംപോലെ ആകട്ടെ” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു.
40 പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു, അവർ ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു, പത്രൊസിനോടു: “എന്നോടു കൂടെ ഒരു നാഴികപോലും ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ലയോ?
41 പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ; ആത്മാവു ഒരുക്കമുള്ളതു, ജഡമോ ബലഹീനമത്രേ” എന്നു പറഞ്ഞു.
42 രണ്ടാമതും പോയി: “പിതാവേ, ഞാൻ കുടിക്കാതെ അതു നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ആകട്ടെ” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു.
43 അനന്തരം അവൻ വന്നു, അവർ കണ്ണിന്നു ഭാരം ഏറുകയാൽ പിന്നെയും ഉറങ്ങുന്നതുകണ്ടു.
44 അവരെ വിട്ടു മൂന്നാമതും പോയി ആ വചനം തന്നേ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു.
45 പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു: “ഇനി ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ചു കൊൾവിൻ; നാഴിക അടുത്തു; മനുഷ്യപുത്രൻ പാപികളുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നു;
46 എഴുന്നേല്പിൻ, നാം പോക; ഇതാ, എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.

മത്തായി 26:36-46

ജാഗരണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല! പിന്നിട് യൂദ തന്നെ എങ്ങനെ ചതിച്ചു എന്ന് സുവിശേഷം വിവരിക്കുന്നു.

തോട്ടത്തിലെ അറസ്റ്റ്

2 അവിടെ യേശു പലപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ പോയിരുന്നതുകൊണ്ടു അവനെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത യൂദയും ആ സ്ഥലം അറിഞ്ഞിരുന്നു.
3 അങ്ങനെ യൂദാ പട്ടാളത്തെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും അയച്ച ചേവകരെയും കൂട്ടികൊണ്ടു ദീപട്ടിപന്തങ്ങളും ആയുധങ്ങളുമായി അവിടെ വന്നു.
4 യേശു തനിക്കു നേരിടുവാനുള്ളതു എല്ലാം അറിഞ്ഞു പുറത്തുചെന്നു: നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു എന്നു അവരോടു ചോദിച്ചു.
5 നസറായനായ യേശുവിനെ എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ: അതു ഞാൻ തന്നേ എന്നു യേശു പറഞ്ഞു; അവനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന യൂദയും അവരോടുകൂടെ നിന്നിരുന്നു.
6 ഞാൻ തന്നേ എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പിൻവാങ്ങി നിലത്തുവീണു.
7 നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു എന്നു അവൻ പിന്നെയും അവരോടു ചോദിച്ചതിന്നു അവർ: നസറായനായ യേശുവിനെ എന്നു പറഞ്ഞു.
8 ഞാൻ തന്നേ എന്നു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞുവല്ലോ; എന്നെ ആകുന്നു തിരയുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ പോയ്ക്കൊള്ളട്ടെ എന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
9 നീ എനിക്കു തന്നവരിൽ ആരും നഷ്ടമായിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന്നു ഇതിനാൽ നിവൃത്തിവന്നു.
10 ശിമോൻ പത്രൊസ് തനിക്കുള്ള വാൾ ഊരി മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടി അവന്റെ വലത്തുകാതു അറുത്തു കളഞ്ഞു; ആ ദാസന്നു മൽക്കൊസ് എന്നു പേർ.
11 യേശു പത്രൊസിനോടു: വാൾ ഉറയിൽ ഇടുക; പിതാവു എനിക്കു തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടയോ എന്നു പറഞ്ഞു.
12 പട്ടാളവും സഹസ്രാധിപനും യെഹൂദന്മാരുടെ ചേവകരും യേശുവിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി
13 ഒന്നാമതു ഹന്നാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി; അവൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവിന്റെ അമ്മായപ്പൻ ആയിരുന്നു.

യോഹന്നാൻ 18:2-13
യേശു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടൂ: മൂവിയിലെ പടം

യേശു തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയി. അപ്പോൾ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ യൂദ പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ട് എത്തി. നമ്മെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ വരുമ്പോൾ നാം എതിർക്കുകയോ, ഓടി ഒളിക്കുകയോ ചെയ്യും, എന്നാൽ യേശു ഇത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അവർ അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തി താൻ തന്നെയെന്ന് ഏല്പിച്ചു കൊടുത്തു. തന്റെ സമ്മതം (“ഞാൻ തന്നെ“) പട്ടാളക്കാരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി, തന്റെ ശിഷ്യർ ഓടി രക്ഷപെട്ടു. യേശു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവാൻ സമ്മതിച്ചു, ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി തന്നെ കൂട്ടി കൊണ്ട് പോയി.

ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ

തന്നെ എങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്ന് സുവിശേഷം വിവരിക്കുന്നു:

19 മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിനോടു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഉപദേശത്തെയും കുറിച്ചു ചോദിച്ചു.
20 അതിന്നു യേശു: ഞാൻ ലോകത്തോടു പരസ്യമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; പള്ളിയിലും എല്ലാ യെഹൂദന്മാരും കൂടുന്ന ദൈവാലയത്തിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചു;
21 രഹസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. നീ എന്നോടു ചോദിക്കുന്നതു എന്തു? ഞാൻ സംസാരിച്ചതു എന്തെന്നു കേട്ടവരോടു ചോദിക്ക; ഞാൻ പറഞ്ഞതു അവർ അറിയുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
22 അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചേവകരിൽ അരികെ നിന്ന ഒരുത്തൻ: മഹാപുരോഹിതനോടു ഇങ്ങനെയോ ഉത്തരം പറയുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ കന്നത്തു ഒന്നടിച്ചു.
23 യേശു അവനോടു: ഞാൻ ദോഷമായി സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ തെളിവു കൊടുക്ക; അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തല്ലുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു.
24 ഹന്നാവു അവനെ കെട്ടപ്പെട്ടവനായി മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു.

യോഹന്നാൻ18:19-24

രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി തന്നെ മഹാ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു.

രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ

സകല നേതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു. രണ്ടാം ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

53 അവർ യേശുവിനെ മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി. അവന്റെ അടുക്കൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും എല്ലാം വന്നു കൂടിയിരുന്നു.
54 പത്രൊസ് മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനെക്കകത്തോളവും അവനെ ദൂരവേ അനുഗമിച്ചു, ഭൃത്യന്മാരോടു ചേർന്നു തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.
55 മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം ഒക്കെയും യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു അവന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ലതാനും.
56 അനേകർ അവന്റെ നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടും സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല.
57 ചിലർ എഴുന്നേറ്റു അവന്റെ നേരെ:
58 ഞാൻ കൈപ്പണിയായ ഈ മന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടു കൈപ്പണിയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നു പണിയും എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞതു ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്നു കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു.
59 എന്നിട്ടും അവരുടെ സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല.
60 മഹാപുരോഹിതൻ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടു യേശുവിനോടു: നീ ഒന്നും ഉത്തരം പറയുന്നില്ലയോ? ഇവർ നിന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.
61 അവനോ മിണ്ടാതെയും ഉത്തരം പറയാതെയും ഇരുന്നു. മഹാപുരോഹിതൻ പിന്നെയും അവനോടു: നീ വന്ദ്യനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്നു ചോദിച്ചു.
62 ഞാൻ ആകുന്നു; മുനഷ്യപുത്രൻ സർവ്വശക്തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളോടെ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നു യേശു പറഞ്ഞു.
63 അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി:
64 ഇനി സാക്ഷികളെകൊണ്ടു നമുക്കു എന്തു ആവശ്യം? ദൈവദൂഷണം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ; നിങ്ങൾക്കു എന്തു തോന്നുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്നു എല്ലാവരും വിധിച്ചു.
65 ചിലർ അവനെ തുപ്പുകയും അവന്റെ മുഖം മൂടി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തുകയും പ്രവചിക്ക എന്നു അവനോടു പറകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി; ചേവകർ അവനെ അടിച്ചുംകൊണ്ടു കയ്യേറ്റു.

മർക്കോസ് 14:53-65

യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ യെഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ റോമക്കാർ അവരെ ഭരിച്ചതിനാൽ റോമാ ഗവർണറിന് മാത്രമെ അവനെ കൊല്ലുവാൻ അനുവാദം നൽകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ആയതിനാൽ റോമാ ഗവർണറായ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന് അടുക്കലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടു പോയി. യേശുവിനെ ചതിച്ച യൂദ ഇസ്കര്യയോത്തായ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു.

ചതിയനായ യൂദയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു?

ലർച്ചെക്കു മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും എല്ലാം യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ കൂടിവിചാരിച്ചു,
2 അവനെ ബന്ധിച്ചു കെണ്ടുപോയി നാടുവാഴിയായ പീലാത്തൊസിനെ ഏല്പിച്ചു.
3 അവനെ ശിക്ഷെക്കു വിധിച്ചു എന്നു അവനെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത യൂദാ കണ്ടു അനുതപിച്ചു, ആ മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശ് മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും അടുക്കൽ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു:
4 ഞാൻ കുററമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചുകൊടുത്തതിനാൽ പാപം ചെയ്തു എന്നു പറഞ്ഞു. അതു ഞങ്ങൾക്കു എന്തു? നീ തന്നേ നോക്കിക്കൊൾക എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
5 അവൻ ആ വെള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തിൽ എറിഞ്ഞു, ചെന്നു കെട്ടിഞാന്നു ചത്തുകളഞ്ഞു.

മത്തായി 27:1-5

റോമാ ഗവർണറിനാൽ യേശു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു

11 എന്നാൽ യേശു നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നു നീ യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്നു നാടുവാഴി ചോദിച്ചു; “ഞാൻ ആകുന്നു” എന്നു യേശു അവനോടു പറഞ്ഞു
12 മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും കുറ്റം ചുമത്തുകയിൽ അവൻ ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.
13 പീലാത്തൊസ് അവനോടു: ഇവർ നിന്റെ നേരെ എന്തെല്ലാം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്നു കേൾക്കുന്നില്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചു.
14 അവൻ ഒരു വാക്കിന്നും ഉത്തരം പറയായ്കയാൽ നാടുവാഴി അത്യന്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.
15 എന്നാൽ ഉത്സവസമയത്തു പുരുഷാരം ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ നാടുവാഴി വിട്ടയക്കപതിവായിരുന്നു.
16 അന്നു ബറബ്ബാസ് എന്ന ശ്രുതിപ്പെട്ടോരു തടവുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
17 അവർ കൂടിവന്നപ്പോൾ പീലാത്തൊസ് അവരോടു: ബറബ്ബാസിനെയോ, ക്രിസ്തു എന്നു പറയുന്ന യേശുവിനെയോ, ആരെ നിങ്ങൾക്കു വിട്ടുതരേണം എന്നു ചോദിച്ചു.
18 അവർ അസൂയകൊണ്ടാകുന്നു അവനെ ഏല്പിച്ചതു എന്നു അവൻ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.
19 അവൻ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ ആളയച്ചു: ആ നീതിമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുതു; അവൻ നിമിത്തം ഞാൻ ഇന്നു സ്വപ്നത്തിൽ വളരെ കഷ്ടം സഹിച്ചു എന്നു പറയിച്ചു.
20 എന്നാൽ ബറബ്ബാസിനെ ചോദിപ്പാനും യേശുവിനെ നശിപ്പിപ്പാനും മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും പുരുഷാരത്തെ സമ്മതിപ്പിച്ചു.
21 നാടുവാഴി അവരോടു: ഈ ഇരുവരിൽ ഏവനെ വിട്ടുതരേണമെന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു ബറബ്ബാസിനെ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
22 പീലാത്തൊസ് അവരോടു: എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന യേശുവിനെ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: അവനെ ക്രൂശിക്കേണം എന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു.
23 അവൻ ചെയ്ത ദോഷം എന്തു എന്നു അവൻ ചോദിച്ചു. അവനെ ക്രൂശിക്കേണം എന്നു അവർ ഏറ്റവും നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
24 ആരവാരം അധികമാകുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു പീലാത്തൊസ് കണ്ടിട്ടുവെള്ളം എടുത്തു പുരുഷാരം കാൺകെ കൈ കഴുകി: ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്കു കുറ്റം ഇല്ല; നിങ്ങൾ തന്നേ നോക്കിക്കൊൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
25 അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെമേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്നു ജനം ഒക്കെയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
26 അങ്ങനെ അവൻ ബറബ്ബാസിനെ അവർക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു, യേശുവിനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിപ്പിച്ചു ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന്നു ഏല്പിച്ചു.

മത്തായി 27:11-26

യേശുവിന്റെ ക്രൂശികരണം, മരണം, അടക്കം

യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

27 അനന്തരം നാടുവാഴിയുടെ പടയാളികൾ യേശുവിനെ ആസ്ഥാനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി പട്ടാളത്തെ എല്ലാം അവന്റെ നേരെ വരുത്തി,
28 അവന്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു ഒരു ചുവന്ന മേലങ്കി ധരപ്പിച്ചു.
29 മുള്ളുകൊണ്ടു ഒരു കിരീടം മെടഞ്ഞു അവന്റെ തലയിൽ വെച്ചു, വലങ്കയ്യിൽ ഒരു കോലും കൊടുത്തു അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി: യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവേ, ജയജയ എന്നു പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു.
30 പിന്നെ അവന്റെമേൽ തുപ്പി, കോൽ എടുത്തു അവന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു.
31 അവനെ പരിഹസിച്ചുതീർന്നപ്പോൾ മേലങ്കി നീക്കി അവന്റെ സ്വന്തവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു, ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി.
32 അവർ പോകുമ്പോൾ ശീമോൻ എന്നു പേരുള്ള കുറേനക്കാരനെ കണ്ടു, അവന്റെ ക്രൂശ് ചുമപ്പാൻ നിർബന്ധിച്ചു.
33 തലയോടിടം എന്നർത്ഥമുള്ള ഗൊല്ഗോഥാ എന്ന സ്ഥലത്തു എത്തിയപ്പോൾ അവന്നു കൈപ്പു കലക്കിയ വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു;
34 അതു രുചിനോക്കിയാറെ അവന്നു കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല.
35 അവനെ ക്രൂശിൽ തറെച്ചശേഷം അവർ ചീട്ടിട്ടു അവന്റെ വസ്ത്രം പകുത്തെടുത്തു,
36 അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു അവനെ കാത്തു.
37 യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായ യേശു എന്നു അവന്റെ കുറ്റസംഗതി എഴുതി അവന്റെ തലെക്കുമീതെ വെച്ചു.
38 വലത്തും ഇടത്തുമായി രണ്ടു കള്ളന്മാരെയും അവനോടു കൂടെ ക്രൂശിച്ചു.
39 കടന്നുപോകുന്നുവർ തല കലുക്കി അവനെ ദുഷിച്ചു:
40 മന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു നാൾ കൊണ്ടു പണിയുന്നവനേ, നിന്നെത്തന്നേ രക്ഷിക്ക; ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ക്രൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവാ എന്നു പറഞ്ഞു.
41 അങ്ങനെ തന്നേ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും പരിഹസിച്ചു:
42 ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു, തന്നെത്താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴികയില്ല; അവൻ യിസ്രായേലിന്റെ രാജാവു ആകുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രൂശിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരട്ടെ; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കും.
43 അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു; അവന്നു ഇവനിൽ പ്രസാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കട്ടെ; ഞാൻ ദൈവപുത്രൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.
44 അങ്ങനെ തന്നേ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരുന്ന കള്ളന്മാരും അവനെ നിന്ദിച്ചു.
45 ആറാംമണി നേരംമുതൽ ഒമ്പതാംമണി നേരംവരെ ദേശത്തു എല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി.
46 ഏകദേശം ഒമ്പതാംമണി നേരത്തു യേശു: “ഏലീ, ഏലീ, ലമ്മാ ശബക്താനി” എന്നു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു; “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതു എന്തു” എന്നർത്ഥം.
47 അവിടെ നിന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ അതു കേട്ടിട്ടു; അവൻ ഏലീയാവെ വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
48 ഉടനെ അവരിൽ ഒരുത്തൻ ഓടി ഒരു സ്പോങ്ങ് എടുത്തു പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറെച്ചു ഓടത്തണ്ടിന്മേൽ ആക്കി അവന്നു കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു.
49 ശേഷമുള്ളവർ: നിൽക്ക; ഏലീയാവു അവനെ രക്ഷിപ്പാൻ വരുമോ എന്നു നോക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു.
50 യേശു പിന്നെയും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു.
51 അപ്പോൾ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശില മേൽതൊട്ടു അടിയോളം രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി;
52 ഭൂമി കുലുങ്ങി, പാറകൾ പിളർന്നു, കല്ലറകൾ തുറന്നു, നിദ്രപ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ പലതും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു
53 അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശേഷം കല്ലറകളെ വിട്ടു, വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ ചെന്നു പലർക്കും പ്രത്യക്ഷമായി.
54 ശതാധിപനും അവനോടുകൂടെ യേശുവിനെ കാത്തുനിന്നവരും ഭൂകമ്പം മുതലായി സംഭവിച്ചതു കണ്ടിട്ടു: അവൻ ദൈവ പുത്രൻ ആയിരുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു.

മത്തായി 27:27-54
യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടൂ: തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന നിമിഷ ചിത്രീകരണം

തന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ‘കുത്തി‘

ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചിന്തനീയമായ ഒരു കാര്യം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം വിവരിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ:

31 അന്നു ഒരുക്കനാളും ആ ശബ്ബത്ത് നാൾ വലിയതും ആകകൊണ്ടു ശരീരങ്ങൾ ശബ്ബത്തിൽ ക്രൂശിന്മേൽ ഇരിക്കരുതു എന്നുവെച്ചു അവരുടെ കാൽ ഒടിച്ചു എടുപ്പിക്കേണം എന്നു യെഹൂദന്മാർ പീലാത്തൊസിനോടു അപേക്ഷിച്ചു.
32 ആകയാൽ പടയാളികൾ വന്നു ഒന്നാമത്തവന്റെയും അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മറ്റെവന്റെയും കാൽ ഒടിച്ചു. അവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്നു കാൺകയാൽ അവന്റെ കാൽ ഒടിച്ചില്ല. എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുത്തൻ കുന്തംകൊണ്ടു അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തു കുത്തി; ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു.
35 ഇതു കണ്ടവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു; നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു താൻ സത്യം പറയുന്നു എന്നു അവൻ അറിയുന്നു.

യോഹന്നാൻ 19:31-35

റോമൻ പടയാളികൾ യേശുവിനെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയത് യോഹന്നാൻ കണ്ടു. വെള്ളവും രക്തവും വെവ്വേറെയായി പുറത്തു വന്നു, തന്റെ ഹൃദയം നിലച്ചതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

യേശുവിന്റെ വശത്ത് കുത്തുന്നു

മറ്റ് ചിലർ ശിവൻ പാർവ്വതിയെ വിവാഹം ചെയ്ത നാളായി മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നു. ദുഃഖവെള്ളിയും, മഹാശിവരാത്രിയും സമമാകുന്നു, കാരണം അതേ ദിനം, തന്റെ വശത്ത് കുത്തിയപ്പോൾ യേശു തന്റെ ഗൂഡ മണവാട്ടിയെ നേടി, അതിനെ പറ്റി ഇവിടെ അധികം വിവരിക്കുന്നു

യേശുവിന്റെ അടക്കം

അന്നത്തെ അവസാന സംഭവമായ – തന്റെ അടക്കം സുവിശേഷം വിവരിക്കുന്നു.

57 സന്ധ്യയായപ്പോൾ അരിമഥ്യക്കാരനായ യോസേഫ് എന്ന ധനവാൻ താനും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കയാൽ വന്നു,
58 പീലാത്തൊസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു; പീലത്തൊസ് അതു ഏല്പിച്ചുകൊടുപ്പാൻ കല്പിച്ചു.
59 യോസേഫ് ശരീരം എടുത്തു നിർമ്മലശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞു,
60 താൻ പാറയിൽ വെട്ടിച്ചിരുന്ന തന്റെ പുതിയ കല്ലറയിൽ വെച്ചു കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ ഒരു വലിയ കല്ലു ഉരുട്ടിവെച്ചിട്ടു പോയി.
61 കല്ലറെക്കു എതിരെ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും മറ്റെ മറിയയും ഇരുന്നിരുന്നു.

മത്തായി 27:57-61

ദിവസം 6 – ദുഖഃ വെള്ളി

യെഹൂദ കലണ്ടർ പ്രകാരം എല്ലാ ദിവസവും ആരംഭിക്കുന്നത് സന്ധ്യയ്ക്കാണ്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമാരുമായി അന്ത്യ അത്താഴം കഴിച്ചാണ് ദിവസം 6 ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്, രാത്രി മുഴുവൻ അനേക തവണ ചോദ്യം ചെയ്ത്, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട്, കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി, അടക്കപ്പെട്ടു. സത്യമായിട്ടും യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ‘ഒരു പ്രധാന രാത്രിയായിരുന്നു‘. ഈ ദിവസം വേദനയുടെയും, ദുഃഖത്തിന്റെയും നിന്ദയുടെയും, മരണത്തിന്റെയും നാളായി കാണപ്പെടുന്നു, ആയതിനാൽ മഹാശിവരാത്രിയുമായി സമപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ദിവസത്തെ ‘നല്ല വെള്ളി‘ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചതി, മരണം, നിന്ദ ഉള്ള ദിനം എങ്ങനെ ‘നല്ലത്‘ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും?

എന്തു കൊണ്ട് നല്ല വെള്ളി, ‘കെട്ട വെള്ളി‘ അല്ല?

ശിവൻ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി സർപ്പത്തിന്റെ വിഷം കുടിച്ചതു പോലെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി യേശു തന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുന്നു. 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച പെസഹയുടെ അതേ ദിനമായ നിസാൻ 14 ന് തന്നെയാണ് ഇതും സംഭവിച്ചത്. ഇത് എല്ലാം ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

ദിവസം 6- എബ്രായ വേദ നിയമ പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച

മനുഷ്യന്റെ വിവരണം മരണത്തോടു കൂടെ അവസാനിക്കുന്നു, എന്നാൽ യേശുവിന്റെ അങ്ങനെ അല്ല. അടുത്തത് ദിവസം 7 ശബത്ത് നാൾ വന്നു.