പത്ത് കല്പനകൾ: കലി യുഗത്തിലെ കൊറോണ വൈറസ് പരീക്ഷണം പോലെ

നാം കലി യുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കലി കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നാല് യുഗങ്ങളായ കൃതയുഗം(സത്യയുഗം), ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നിവയിൽ നാം പാർക്കുന്ന യുഗം അവസാനത്തേതാണ്.  ധാർമ്മീകവും, സാമൂഹികവുമായുള്ള തുടർമാനമായ അധപതനമാണ് ആദ്യയുഗമായ സത്യയുഗം മുതൽ ഇപ്പം ഉള്ള യുഗം വരെ ഒരു പോലെ നടന്ന കാര്യം.

കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യ രീതികളെ മഹാഭാരതത്തിലെ മാർക്കണ്ടെയ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

കോപം, ഈർഷ്യ, അജ്ഞത വർദ്ധിക്കും

ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഭക്തി, സത്യസന്ധത, വൃത്തി, സഹിഷ്ണത, കരുണ, ശാരീരിക ബലം, ഓർമ്മ ഇവയെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരും.

ന്യായീകരണം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആളുകൾക്ക് കൊലപാതക ചിന്തകൾ വരും, അത് അവർക്ക് തെറ്റായി തോന്നുകയും ഇല്ല.

മോഹം സാമൂഹികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ലൈംഗീക ബന്ധം ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ ആവശ്യകതയുമായി കാണപ്പെടും.

പാപം അധികമായി പെരുകുകയും അതേസമയം നന്മ മങ്ങുകയും വളരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആളുകൾ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായി തീരും.

ഗുരുക്കന്മാർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാതെയും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ മുറിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഹേളിക്കപ്പെടുകയും, കാമാനുകാരികൾ സകല മനുഷ്യരാശിയുടെയും മനസ്സുകളെ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യും.

മനുഷ്യരെല്ലാം തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവമായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരെന്ന് സ്വയം പ്രസ്താവിക്കുകയും, ഉപദേശിക്കുന്നതിന് പകരമായി അത് ഒരു വ്യാപാരമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യും.

മനുഷ്യർ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ലൈംഗീക സുഖത്തിനായി മാത്രം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കും.

മോശെയും പത്ത് കല്പനകളും

എബ്രായ വേദവും ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനത്തിന് പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രവണത ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെസഹയ്ക്ക് ശേഷം മിസ്രയിമിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം മോശെയ്ക്ക് പത്ത് കല്പനകൾ നൽകി. യിസ്രയേല്ല്യരെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടു വരിക എന്ന് മാത്രമല്ലായിരുന്നു മോശെയുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് അവരെ പുതിയ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇസ്രയേല്ല്യരെ രക്ഷിച്ച പെസഹയ്ക്ക് 50 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോശെ ജനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കല്പന ലഭിച്ച സീനായി മലയിലേക്ക് (ഹോരേബ് പർവ്വതം) നയിച്ചു. കലി യുഗത്തിൽ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനായാണീ കല്പനകൾ ലഭിച്ചത്.

മോശെയ്ക്ക് ലഭിച്ച കല്പനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിയമങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും പത്ത് കല്പനകൾ  എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ധാർമ്മീക കല്പനകളാണ് മോശെയ്ക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ചത്. വിവരിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സംക്ഷിപ്തമാണീ പത്ത് കല്പനകൾ. കലിയുഗത്തിലെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സജീവമായ ശക്തിയും കൂടിയാണിത്.   

പത്ത് കല്പനകൾ

ദൈവം കല്ലിന്മേൽ എഴുതിയതും പിന്നീട് മോശെ എബ്രായ വേദത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതുമായ പത്തു കല്പനകളുടെ മുഴുവൻ പട്ടിക ഇതാ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വം ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും അരുളിച്ചെയ്തു:
2 അടിമവീടായ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം ആകുന്നു.
3 ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്കു ഉണ്ടാകരുതു.
4 ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതു; മിതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിൽ എങ്കിലും ഭൂമിക്കു കീഴെ വെള്ളത്തിൽ എങ്കിലും ഉള്ള യാതൊന്നിന്റെ പ്രതിമയും അരുതു.
5 അവയെ നമസ്കരിക്കയോ സേവിക്കയോ ചെയ്യരുതു. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയായ ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം ആകുന്നു; എന്നെ പകെക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കയും
6 എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്കു ആയിരം തലമുറ വരെ ദയകാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു.
7 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമം വൃഥാ എടുക്കരുതു; തന്റെ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നവനെ യഹോവ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല.
8 ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക.
9 ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക.
10 ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത്ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു.
11 ആറു ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിനക്കു ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകുവാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക.
13 കുല ചെയ്യരുതു.
14 വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു.
15 മോഷ്ടിക്കരുതു.
16 കൂട്ടുകാരന്റെ നേരെ കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു.
17 കൂട്ടുകാരന്റെ ഭവനത്തെ മോഹിക്കരുതു; കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയെയും അവന്റെ ദാസനെയും ദാസിയെയും അവന്റെ കാളയെയും കഴുതയെയും കൂട്ടുകാരനുള്ള യാതൊന്നിനെയും മോഹിക്കരുതു.

പുറപ്പാട് 20:1-1 7

പത്തു കല്പനകളുടെ നിലവാരം

ഇത് കല്പനകളാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം ഇന്ന് മറന്നു പോകുന്നു. ഇത് ഒരു ആശയമോ ശുപാർശയോ അല്ല. എന്നാൽ ഏതു പരിധി വരെ ഈ കല്പനകൾ അനുസരിക്കണം? പത്തു കല്പനകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് തുടർന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്.

3 മോശെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ കയറിച്ചെന്നു; യഹോവ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നു അവനോടു വിളിച്ചു കല്പിച്ചതു: നീ യാക്കോബ് ഗൃഹത്തോടു പറകയും യിസ്രായേൽമക്കളോടു അറിയിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നാൽ:
4 ഞാൻ മിസ്രയീമ്യരോടു ചെയ്തതും നിങ്ങളെ കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിന്മേൽ വഹിച്ചു എന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തിയതും നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ.
5 ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേട്ടു അനുസരിക്കയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്കു സകലജാതികളിലുംവെച്ചു പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും; ഭൂമി ഒക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ.

പുറപ്പാട് 19:3,5

പത്തു കല്പനകൾ കൊടുത്തതിന് പിൻപാണ് ഇത് നൽകപ്പെട്ടത്.

7 അവൻ നിയമപുസ്തകം എടുത്തു ജനം കേൾക്കെ വായിച്ചു. യഹോവ കല്പിച്ചതൊക്കെയും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നടക്കുമെന്നു അവർ പറഞ്ഞു.

പുറപ്പാട് 24:7

സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് അദ്ധ്യാപകർ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം നൽകിയാൽ മതി എന്ന് പറയും. ഉദാഹരണത്തിന്, 20 ചോദ്യങ്ങളിൽ 15 എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം നൽകിയാൽ മതി. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അവർക്ക് എളുപ്പമുള്ള 15 ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇങ്ങനെ അദ്ധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കാര്യങ്ങൾ സുലഭമാക്കി കൊടൂക്കുന്നു.  

ഇങ്ങനെയാണ് പത്ത് കല്പനകളെയും ആളുകൾ കാണുന്നത്. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, ദൈവം പത്ത് കല്പനകൾ നൽകിയിട്ട് “അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആറെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി“ എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാണ്. നമ്മുടെ “തിന്മകളെ“ ദൈവം നമ്മുടെ “നന്മകൊണ്ട് “ മറക്കും എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ തിന്മ പ്രവർത്തികളെ മായിച്ച് കളയുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെയും നേടാം എന്ന് നാം കരുതുന്നു.

എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ല അത് നൽകപ്പെട്ടത് എന്ന് ശരിയായി പത്ത് കല്പനകൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. എല്ലാ കല്പനകളും – എല്ലാ കാലത്തും ജനങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ഇതിന്റെ കാഠിന്യം മൂലം അനേകർ പത്തു കല്പനകൾ വിട്ടു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ കലി യുഗം കൊണ്ടു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ വീണു പോയി.

പത്തു കല്പനകളും കൊറോണ വൈറസ് പരീക്ഷണവും

ഈ 2020ൽ ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരി പടർന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ പത്ത് കല്പനകളുടെ പ്രാധാന്യത കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. പനി, ചുമ, ശ്വാസം മുട്ടൽ മുതലായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു രോഗമാണ് കോവിഡ് – 19, നമുക്ക് കാണുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത ചെറിയ ഒരു വൈറസിൽ നിന്നാണീ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഒരാൾക്ക് പനിക്കോളും ചുമയും ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക. തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആ വ്യക്തി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു സാധാരണ പനിയാണോ അതോ കൊറോണവൈറസാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. കൊറോണയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു തീവ്രമായ പ്രശ്നമാണ് –പ്രാണന് പോലും ഹാനി വരുത്തുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതാണ്. കൊറോണ വൈറസ് വേഗത്തിൽ പടരുകയും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ അതിന് വഴങ്ങുവാൻ സാദ്ധ്യതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടൊ എന്ന് അറിയുവാൻ ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് പരീക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്  രോഗശമനം കൊണ്ട് വരത്തില്ല മറിച്ച് സാധാരണ പനിയാണോ അതോ കോവിഡ് – 19 കൊണ്ട് വരുന്ന കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടൊ എന്ന് തെളിയിക്കും.

ഇതു തന്നെയാണ് പത്തു കല്പനകൾ ചെയ്യുന്നത്. 2020ൽ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കലി യുഗത്തിൽ മൂല്ല്യച്യുതി വേഗത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധാർമ്മീകത കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം നീതിമാന്മാരോ അതോ പാപത്താൽ കളങ്കപ്പെട്ടവരോ എന്ന് അറിയുവാൻ അഗ്രഹം നമുക്ക് കാണും. പാപമോ അല്ലെങ്കിൽ പാപ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് നാം മോചിതരാണോ അതോ പാപത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് നമ്മെ തന്നെ പത്ത് കല്പനകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുവാനാണ് നമുക്ക് അത് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് പരീക്ഷണം പോലെ തന്നെയാണ് പത്ത് കല്പനകൾ. നമുക്ക് ഈ രോഗം (പാപം) ഉണ്ടൊ അതോ അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാണോ എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കും.

മറ്റുള്ളവരെയും, നമ്മെ തന്നെയും, ദൈവീക വിഷയവും നാം എങ്ങനെ കരുതണം എന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട്, ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ‘മാറി പോകുന്നതാണ്‘ ശരിക്കും പാപം. എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യും(നമ്മെ തെറ്റായ നിലവാരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യും), എന്നിട്ട് മതപരമായ യോഗ്യതയ്ക്കായി പ്രയാസപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ച് ലോകമോഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോകും. ആയതിനാൽ ദൈവം നമുക്ക് പത്ത് കല്പനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

20 അതുകൊണ്ടു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല; ന്യായപ്രമാണത്താൽ പാപത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനമത്രേ വരുന്നതു.

റോമർ 3:20

കൊറോണ വൈറസ് പരീക്ഷണം പോലെ പത്തു കല്പനയുമായി ഒത്തു വച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആന്തരീക പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട്  പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പത്ത് കല്പനകൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ‘പരിഹരിക്കുകയില്ല‘ എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇത് കാണിച്ച് തരും കൂടാതെ ദൈവം നമുക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന പരിഹാര മാർഗ്ഗം അംഗീകരിക്കുവാനും സഹായിക്കും. സ്വയം വഞ്ചനയിൽ തുടരാതെ നമ്മെ തന്നെ ശരിയായി കാണുവാൻ നിയമം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ നൽകപ്പെടുന്ന ദൈവ ദാനം

യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ –(യേശുസത്സങ്ങ്) മരണ അടക്ക പുനരുത്ഥാനം മൂലം പാപ ക്ഷമ എന്ന ദാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിഹാരം. യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ വിശ്വാസവും ആശ്രയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ എന്ന ദാനം ലഭിക്കുകയുള്ളു.

   16 യെഹൂദന്മാരത്രെ; എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലല്ലാതെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ മനുഷ്യൻ നീതികരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടു നാമും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാലല്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തന്നേ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു; ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ലല്ലോ.

ഗലാത്യർ 2:16

അബ്രഹാം ദൈവ മുമ്പാകെ നീതികരിക്കപ്പെട്ടതു പോലെ നമുക്കും നീതി ലഭിക്കും. എന്നാൽ നാം അതിനായി മാനസാന്തരപ്പെടണം. എപ്പോഴും തെറ്റ് ധരിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് മാനസാന്തരം, പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിങ്കലേക്കും അവന്റെ ദാനത്തിങ്കലേക്കും തിരിയുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം. വേദ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

19 ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞുകിട്ടേണ്ടതിന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു തിരിഞ്ഞുകൊൾവിൻ; എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ സമ്മുഖത്തുനിന്നു

പ്രവർത്തികൾ 3:19

നാം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപം നമ്മോട് കണക്കിടുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തം. ദൈവം തന്റെ കരുണയിൽ, പാപം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാനുള്ള പരീക്ഷണവും, വാക്സിനും ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു.

യാഗത്തിന്റെ പൊതുവിലുള്ള ആവശ്യകത

ജനം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലെയും ഋഷിമാർക്കും മുനിമാർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ‘ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം‘ എന്ന ആവശ്യബോധം എല്ലാ മതത്തിലുള്ളവർക്കും, വയസ്സിലുള്ളവർക്കും, വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്കും ഇതു മൂലം ഉണ്ടായി. ഇതു മൂലം അനേക ജനങ്ങൾ കുമ്പമേളയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നു, പൂജയ്ക്ക് മുമ്പായി പ്രാർത്ഥാസന മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു. (“ഞാൻ ഒരു പാപി, ഞാൻ പാപത്തിന്റെ പരിണിതഫലമാണ്, ഞാൻ പാപത്തിൽ പിറന്നു, എന്റെ ദേഹി പാപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഞാൻ പാപിയിൽ പാപി, സൗന്ദര്യമുള്ള കണ്ണുകൾ ഉള്ള കർത്താവേ, യാഗങ്ങളുടെ കർത്താവേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ.) ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ആവശ്യകതയ്ക്ക് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെയും (തമസ്) ‘മറുവിലയായി‘ ഒരു യാഗം ആവശ്യമാണ്. പൂജകളിലെ യാഗങ്ങളിൽ, കുമ്പമേളയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി ആളുകൾ സമയം, പണം അർപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കഠിന വൃതം എടുക്കുകയോ ചെയ്യും. ഒരു പശുവിന്റെ വാലിൽ പിടിച്ച് നദി നീന്തി കടക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ഷമ ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള യാഗമാണിത്.

പണ്ട് കാലം മുതലെ ഈ യാഗത്തിനായുള്ള ആവശ്യകത നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ള് പറയുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു – യാഗം വളരെ മുഖ്യവും അതു കൊടുക്കുകയും വേണം. ഉദാഹരണത്തിന് തുടർന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നോക്കുക.

കഥോപനിഷത്തിൽ (ഹിന്ദു പുസ്തകം) മുഖ്യ കഥാപാത്രമായ നസികേത്ത പറയുന്നു:

 “തീയിലുള്ള യാഗം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നും സ്വർഗ്ഗം പൂകാൻ ഉള്ള മാർഗ്ഗം എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു.“

കഥോപനിഷത്ത് 1.14

ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

 “യാഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തുന്നു“

ശതപഥബ്രാഹ്മണം VIII.6.1.10

 “മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, ദേവന്മാരും യാഗത്തിലൂടെ അനശ്വരത പ്രാപിച്ചു.“

ശതപഥബ്രാഹ്മണം II.2.2.8-14

യാഗത്തിലൂടെയാണ് നാം അനശ്വരതയും, സ്വർഗ്ഗവും (മോക്ഷം) നേടുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള യാഗം, നമ്മുടെ പാപത്തിനും/ഇരുട്ടിനും ‘മറുവിലയായി‘ എത്ര യാഗം വേണം എന്നുള്ള ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നു. 5 വർഷത്തെ കഠിന വൃതം മതിയാകുമോ? പാവങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നത് മതിയാകുമോ? മതിയെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണം?

പ്രജാപതി/യഹോവ: യാഗത്തിൽ കരുതുന്ന ദൈവം

പുരാതന വേദങ്ങളിൽ സൃഷ്ടികർത്താവിനെ – പ്രപഞ്ചത്തെ നിർമ്മിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തവനെ പ്രജാപതി എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. പ്രജാപതിയിലൂടെയാണ് സകലവും നിലവിൽ വന്നത്.

വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ പുസ്തകങ്ങളെ തോറ എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. 1500 ബി സിയിൽ ഏകദേശം റിഗ് വേദ എഴുതിയ സമയത്ത് തന്നെയാണ് തോറ എഴുതപ്പെട്ടത്. സകല ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവമുണ്ട് എന്ന പ്രസ്താവനയോടെയാണ് തോറ തുടങ്ങുന്നത്. എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഈ ദൈവം ഏലോഹിമോർ യാഹവേ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്, ഇത് എല്ലാ എബ്രായ പുസ്തകങ്ങളിലും മാറ്റിയും മറിച്ചും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. റിഗ് വേദയിലെ പ്രജാപതി പോലെ തോറയിലെ യാഹ്വേ അല്ലെങ്കിൽ ഏലോഹിം സൃഷ്ടികർത്താവാകുന്നു.

അബ്രഹാം ഋഷിയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ യാഹ്വേയെ ‘കരുതുന്നവനായി‘ തോറയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കരുതുന്ന യാഹ്വേയും (എബ്രായത്തിൽ യഹോവ യിരേ) “സൃഷ്ടിയെ സൂക്ഷിക്കുന്ന“ റിഗ് വേദയിലെ പ്രജാപതിയും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം എന്നെ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി.

യഹോവ ഏത് രീതിയിലാണ് കരുതുന്നത്? ജനം യാഗം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നാം കണ്ടു. എന്നാൽ നാം കഴിക്കുന്ന യാഗം മതിയാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മുടെ ഈ ആവശ്യകതയിൽ പ്രജാപതി എങ്ങനെ നമുക്കായി കരുതുന്നു എന്ന് തന്ത്യമഹാ ബ്രാഹ്മണത്തിൽ പറയുന്നു എന്നത് രസകരമായ കാര്യമാണ്. അത് ഇങ്ങനെയാണ്:

 “പ്രജാപതി (സൃഷ്ടികർത്താവ്) സ്വയം യാഗമായി ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു.“

തന്ത്യമഹാബ്രഹ്മണ, 2 ആം കണ്ടത്തിന്റെ പാഠം 7

[സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ: “പ്രജാപതിദെവെമത്മനം യജ്ഞംകർത്തവ്യപ്രായച്ചത്“]

ഇവിടെ പ്രജാപതി ഏകവചനത്തിലാണ്. തോറയിൽ ഒരു യഹോവ മാത്രമുള്ളതു പോലെ ഒരു പ്രജാപതി മാത്രമേയുള്ളു. പിന്നീട് പുരാണങ്ങളിൽ അനേക പ്രജാപതിമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രജാപതിയെ ഏകവചനത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രജാപതി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം യാഗമായി എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകത്തിൽ നാം കാണുന്നു. റിഗ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ വാചകത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു:

 “പ്രജാപതി തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യാഗം“ (സംസ്കൃതം : പ്രജാപതിയജ്ഞ)

ശതപഥബാഹ്മണത്തിൽ നിന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്ത് സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ എച്ച്. ആഗ്യുലാർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

യാഗ ഇരയായി പ്രജാപതിയല്ലാതെ  മറ്റാരുമില്ല, ദേവന്മാർ അവനെ യാഗമാക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി. ആയതിനാൽ ഋഷി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ‘യാഗത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ദേവന്മാർ യാഗം നടത്തി – യാഗത്തിന്റെ സഹായത്താൽ അവർ അവനെ (പ്രജാപതി) യാഗമാക്കി. ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കല്പനകൾ, ഈ നിയമങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത്.“ എച്ച് ആഗ്യുലാർ, റിഗ് വേദത്തിലെ യാഗം

പ്രജാപതി/യഹോവ നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് സ്വയം യാഗമായി എന്ന് പുരാണ വേദങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പുരുഷസൂക്തത്തിലെ പുരുഷ-പ്രജാപതി യാഗത്തെ കുറിച്ച് നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെ യാഗമായി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എത്ര പ്രാധാന്യം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. സ്വേതസ്വതരോപനിഷദ് പറയുന്നു:

നിത്യജീവനിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ വേറെ വഴിയില്ല (സംസ്കൃതം: നന്യപന്തവിദ്യതെ- അയനയ)സ്വേതസ്

വതരൊപനിഷദ് 3: 8

നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ വേണമെങ്കിൽ, മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശനം ആവശ്യമെങ്കിൽ, നാം സ്വർഗ്ഗം പൂകേണ്ടതിന് പ്രജാപതി (യഹോവ) എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് സ്വയം യാഗമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വേദങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രകാശനം നൽകുന്നു. റിഗ് വേദയിലെ പുരുഷസൂക്തം പ്രജാപതിയുടെ അവതാരത്തെ പറ്റിയും, അവൻ നമുക്കായി യാഗമായതിനെ പറ്റിയും വിവരിക്കുന്നു. വേദപുസ്തകം യേശുസത്സങ്ങിനെയും (നസ്രയനായ യേശു) മോക്ഷത്തിനായുള്ള (അനശ്വരത) തന്റെ യാഗത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഇവിടെ പുരുഷസൂക്ത പുരുഷനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ നാം യേശുവിന്റെ (യേശു സത്സങ്ങ്) യാഗത്തെ പറ്റിയും അവന്റെ ദാനത്തെ പറ്റിയും ശ്രദ്ധിക്കും.  

സൂര്യന്റെ കീഴിൽ ജീവിത സംതൃപ്തി അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ വ്യർത്ഥത (മായ)

 ‘അല്ല‘, ‘വ്യാമോഹം‘ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് മായ എന്ന വാക്ക് വരുന്നത്. ഋഷിമാരും ചിന്താശാലകളും മായയുടെ വ്യർത്ഥതയ്ക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഒരു പോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഭൗതീകം നമ്മുടെ ദേഹിയെ അടിമപ്പെടുത്തി കുടുക്കി കളയുമെന്നാണ്. നമ്മുടെ ദേഹി എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം എന്നും എല്ലാറ്റിലും സന്തോഷിക്കണം എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ മോഹത്തിനും, അത്യാഗ്രഹത്തിനും, കോപത്തിനും അടിമപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നാം പിന്നെയും ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുവാൻ ശ്രമിക്കും, എന്നാൽ കൂടുതൽ തെറ്റു ചെയ്യുകയും മായയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. മായ നമ്മെ ഒരു ചുഴി പോലെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കുടുക്കുകയും നിരാശയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താൽകാലികമായതിന് വില കൊടുക്കുകയും ഈ ലോകത്തിന് തരുവാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷത്തിന് പുറകെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.  

തിരുക്കുറൽ എന്ന തമിഴ് ജ്ഞാനപുസ്തകത്തിൽ മായയെ കുറിച്ചും അതിന് നമ്മുടെ മേലുള്ള സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

 “ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ അള്ളിപിടിച്ച് അതിനെ വിടാതെയിരുന്നാൽ ദുഃഖം ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ പിടി മുറുക്കും.“

തിരുക്കുറൽ 35.347–348

തിരുക്കുറലുമായി വളരെ സാമ്യമുള്ള ജ്ഞാന സാഹിത്യങ്ങൾ എബ്രായ വേദത്തിലുണ്ട്. ശലോമോനാണ്  ഈ ജ്ഞാന പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ. ‘സൂര്യന്റെ കീഴിൽ‘ താൻ തങ്ങിയപ്പോൾ അനുഭവിച്ച മായയും അതിന്റെ സ്വാധീനങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു –  അതായത് ഭൗതീക കാര്യങ്ങൾക്ക് വില കല്പിച്ച് സൂര്യന്റെ കീഴിൽ ഭൗതീക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്തോഷം അന്വേഷിക്കുന്നു.

 ‘സൂര്യന്റെ കീഴിൽ‘ ശലോമോൻ അനുഭവിച്ച മായ

തന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് പ്രസിദ്ധനായ ശലോമോൻ എന്ന പുരാതന രാജാവ്, ഏകദേശം  950 ബി സിയിൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പഴയനിയമത്തിൽ അനേക പദ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി അന്വേഷിക്കുവാൻ താൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് താൻ സഭാപ്രസംഗിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി:

  ൻ എന്നോടു തന്നേ പറഞ്ഞു: വരിക; ഞാൻ നിന്നെ സന്തോഷംകൊണ്ടു പരീക്ഷിക്കും; സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊൾക.
2 എന്നാൽ അതും മായ തന്നേ. ഞാൻ ചിരിയെക്കുറിച്ചു അതു ഭ്രാന്തു എന്നും സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചു അതുകൊണ്ടെന്തു ഫലം എന്നും പറഞ്ഞു.
3 മനുഷ്യർക്കു ആകാശത്തിൻ കീഴെ ജീവപര്യന്തം ചെയ്‍വാൻ നല്ലതു ഏതെന്നു ഞാൻ കാണുവോളം എന്റെ ഹൃദയം എന്നെ ജ്ഞാനത്തോടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, ഞാൻ എന്റെ ദേഹത്തെ വീഞ്ഞുകൊണ്ടു സന്തോഷിപ്പിപ്പാനും ഭോഷത്വം പിടിച്ചു കൊൾവാനും എന്റെ മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ചു.
4 ഞാൻ മഹാപ്രവൃത്തികളെ ചെയ്തു; എനിക്കു അരമനകളെ പണിതു; മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി.
5 ഞാൻ തോട്ടങ്ങളെയും ഉദ്യാനങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി; അവയിൽ സകലവിധ ഫലവൃക്ഷങ്ങളെയും നട്ടു.
6 വൃക്ഷം വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചിരുന്ന തോപ്പു നനെപ്പാൻ കുളങ്ങളും കുഴിപ്പിച്ചു.
7 ഞാൻ ദാസന്മാരെയും ദാസിമാരെയും വിലെക്കു വാങ്ങി; വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസന്മാരും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു; യെരൂശലേമിൽ എനിക്കുമുമ്പു ഉണ്ടായിരുന്ന ഏവരിലും അധികം ആടുമാടുകളായ ബഹുസമ്പത്തു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.
8 ഞാൻ വെള്ളിയും പൊന്നും രാജാക്കന്മാർക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഭണ്ഡാരവും സ്വരൂപിച്ചു; സംഗീതക്കാരെയും സംഗീതക്കാരത്തികളെയും മനുഷ്യരുടെ പ്രമോദമായ അനവധി സ്ത്രീജനത്തെയും സമ്പാദിച്ചു.
9 ഇങ്ങനെ ഞാൻ, എനിക്കുമുമ്പു യെരൂശലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരിലും മഹാനായിത്തീർന്നു അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു; ജ്ഞാനവും എന്നിൽ ഉറെച്ചുനിന്നു.
10 എന്റെ കണ്ണു ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും ഞാൻ അതിന്നു നിഷേധിച്ചില്ല; എന്റെ ഹൃദയത്തിന്നു ഒരു സന്തോഷവും വിലക്കിയില്ല; എന്റെ സകലപ്രയത്നവും നിമിത്തം എന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ചു; എന്റെ സകലപ്രയത്നത്തിലും എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇതു തന്നേ.

സഭാപ്രസംഗി 2:1-10

ധനം, മാനം, ജ്ഞാനം, പദ്ധതികൾ, സ്ത്രീകൾ, സുഖം, രാജ്യം, തൊഴിൽ, വീഞ്ഞ്…. ഇവയെല്ലാം ശലോമോന് ഉണ്ടായിരുന്നു – അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉള്ള ജനങ്ങളെക്കാളെല്ലാം അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐൻസ്റ്റീന്റെ ബുദ്ധി, ലക്ഷ്മി മിത്തലിന്റെ ധനം, ബോളിവുഡ് നടീനടന്മാരുടെ സാമുഹ്യ ജീവിത ശൈലി, ബ്രിട്ടീഷ് രാജ കുടുഃബത്തിലെ വില്ല്യം രാജകുമാരന്റെ പ്രൗഡി – ഇവയെല്ലാം ചേർന്നുള്ളതായിരുന്നു ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ ജീവിതം. വേറെ ആർക്കാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ജീവിതം ലഭിച്ചത്? മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ എല്ലാം ശലോമോൻ രാജാവ് തൃപതനായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ?

വേദപുസ്തകത്തിലെ തന്റെ മറ്റൊരു പദ്യമായ ഉത്തമഗീതത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രേമ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു – ഇതു ഒരു പക്ഷെ തനിക്ക് ദീർഖകാല സംതൃപ്തി നൽകിയിരിക്കാം. ആ മുഴുവൻ പദ്യം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. തന്റെയും തന്റെ സ്നേഹിതയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഉത്തമഗീതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം

അവൻ
9 എന്റെ പ്രിയേ, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ജോലിക്കാരനോട് ഉപമിക്കുന്നു
ഫറവോന്റെ രഥ കുതിരകളിൽ.
10 നിങ്ങളുടെ കവിളുകൾ കമ്മലുകൾ കൊണ്ട് മനോഹരമാണ്,
നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ ആഭരണങ്ങളുടെ കമ്പികൾ.
11 ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വർണ്ണ കമ്മലുകളാക്കും;
വെള്ളി നിറഞ്ഞു.

അവൾ
12 രാജാവു തന്റെ മേശയിലിരിക്കുമ്പോൾ
എന്റെ സുഗന്ധം അതിന്റെ സുഗന്ധം പരത്തി.
13 എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എനിക്ക് മൂറിൻറെ ഒരു പാത്രമാണ്
എന്റെ മുലകൾക്കിടയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു.
14 എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എനിക്ക് മൈലാഞ്ചി പുഷ്പങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്
എൻ ഗെഡിയുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്.

അവൻ
15 പ്രിയേ, നീ എത്ര സുന്ദരിയാണ്!
ഓ, എത്ര മനോഹരമാണ്!
നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ പ്രാവുകളാണ്.

അവൾ
16 പ്രിയനേ, നീ എത്ര സുന്ദരനാണ്!
ഓ, എത്ര മനോഹരം!
ഞങ്ങളുടെ കിടക്ക വിശാലമാണ്.

അവൻ

17 നമ്മുടെ വീടിന്റെ കിരണങ്ങൾ ദേവദാരുക്കളാണ്;
ഞങ്ങളുടെ റാഫ്റ്ററുകൾ സരളവൃക്ഷങ്ങളാണ്.

അവൾ

3 കാട്ടിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ആപ്പിൾ മരം പോലെ
ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ.
അവന്റെ നിഴലിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,
അവന്റെ ഫലം എന്റെ രുചിക്ക് മധുരമാണ്.
4 അവൻ എന്നെ വിരുന്നു ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടെ,
അവന്റെ മേൽ എന്റെ ബാനർ സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ.
5 ഉണക്കമുന്തിരി ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക,
ആപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ പുതുക്കുക,
ഞാൻ സ്നേഹത്താൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 അവന്റെ ഇടങ്കൈ എന്റെ തലയ്ക്കു താഴെ;
അവന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു.
7 ജറുസലേം പുത്രിമാരേ, ഞാൻ നിന്നോടു കൽപിക്കുന്നു
ഗസലുകളാലും വയലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും:
സ്നേഹത്തെ ഉണർത്തുകയോ ഉണർത്തുകയോ ചെയ്യരുത്
അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുവരെ.

ഉത്തമഗീതം 1:9 – 2:7

ഈ പദ്യത്തിന് ഏകദേശം 3000 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു ബോളിവുഡ് സിനിമ പോലെ തന്നെ ഒരു ഉത്തമ പ്രണയ പദ്യമാണ്. തന്റെ അധിക ധനം കൊണ്ട് താൻ ഏകദേശം 700 വെപ്പാട്ടിമാരെ സമ്പാദിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു! ബോളിവുഡിലെയോ, ഹോളിവുഡിലെയോ ഏതൊരു കമിതാവിനെക്കാൾ അധികമാണിത്. തന്റെ ഈ പ്രണയങ്ങൾ കൊണ്ട് താൻ സംതൃപ്തനായിരുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കും. എന്നാൽ ഈ പ്രണയങ്ങൾ, ധനങ്ങൾ, മാനങ്ങൾ, ജ്ഞാനം എലാം ഉണ്ടായിട്ടും – അവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി:

രൂശലേമിലെ രാജാവായി ദാവീദിന്റെ മകനായ സഭാപ്രസംഗിയുടെ വചനങ്ങൾ.
2 ഹാ മായ, മായ എന്നു സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു; ഹാ മായ, മായ, സകലവും മായയത്രേ.
3 സൂര്യന്നു കീഴിൽ പ്രയത്നിക്കുന്ന സകലപ്രയത്നത്താലും മനുഷ്യന്നു എന്തു ലാഭം?
4 ഒരു തലമുറ പോകുന്നു; മറ്റൊരു തലമുറ വരുന്നു;
5 ഭൂമിയോ എന്നേക്കും നില്ക്കുന്നു; സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു; സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു; ഉദിച്ച സ്ഥലത്തേക്കു തന്നേ ബദ്ധപ്പെട്ടു ചെല്ലുന്നു.
6 കാറ്റു തെക്കോട്ടു ചെന്നു വടക്കോട്ടു ചുറ്റിവരുന്നു; അങ്ങനെ കാറ്റു ചുറ്റിച്ചുറ്റി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടു പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.
7 സകലനദികളും സമുദ്രത്തിലേക്കു ഒഴുകിവീഴുന്നു; എന്നിട്ടും സമുദ്രം നിറയുന്നില്ല; നദികൾ ഒഴുകിവീഴുന്ന ഇടത്തേക്കു പിന്നെയും പിന്നെയും ചെല്ലുന്നു.
8 സകലകാര്യങ്ങളും ശ്രമാവഹങ്ങളാകുന്നു; മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല; കണ്ടിട്ടു കണ്ണിന്നു തൃപ്തി വരുന്നില്ല; കേട്ടിട്ടു ചെവി നിറയുന്നതുമില്ല.
9 ഉണ്ടായിരുന്നതു ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതും, ചെയ്തുകഴിഞ്ഞതു ചെയ്‍വാനുള്ളതും ആകുന്നു; സൂര്യന്നു കീഴിൽ പുതുതായി യാതൊന്നും ഇല്ല.
10 ഇതു പുതിയതു എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം വല്ലതും ഉണ്ടോ? നമുക്കു മുമ്പെ, പണ്ടത്തെ കാലത്തു തന്നേ അതുണ്ടായിരുന്നു.
11 പുരാതന ജനത്തെക്കുറിച്ചു ഓർമ്മയില്ലല്ലോ; വരുവാനുള്ളവരെക്കുറിച്ചു പിന്നത്തേതിൽ വരുവാനുള്ളവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകയില്ല.
12 സഭാപ്രസംഗിയായ ഞാൻ യെരൂശലേമിൽ യിസ്രായേലിന്നു രാജാവായിരുന്നു.
13 ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെയും ജ്ഞാനത്തോടെ ആരാഞ്ഞറിയേണ്ടതിന്നു ഞാൻ മനസ്സുവെച്ചു; ഇതു ദൈവം മനുഷ്യർക്കു കഷ്ടപ്പെടുവാൻ കൊടുത്ത വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടു തന്നേ.
14 സൂര്യന്നു കീഴെ നടക്കുന്ന സകല പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു; അവയൊക്കെയും മായയും വൃഥാപ്രയത്നവും അത്രേ.

സഭാപ്രസംഗി 1:1-14

  11 ഞാൻ എന്റെ കൈകളുടെ സകലപ്രവൃത്തികളെയും ഞാൻ ചെയ്‍വാൻ ശ്രമിച്ച സകലപരിശ്രമങ്ങളെയും നോക്കി; എല്ലാം മായയും വൃഥാപ്രയത്നവും അത്രേ; സൂര്യന്റെ കീഴിൽ യാതൊരു ലാഭവും ഇല്ല എന്നു കണ്ടു.
12 ഞാൻ ജ്ഞാനവും ഭ്രാന്തും ഭോഷത്വവും നോക്കുവാൻ തിരിഞ്ഞു; രാജാവിന്റെ ശേഷം വരുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്യും? പണ്ടു ചെയ്തതു തന്നേ.
13 വെളിച്ചം ഇരുളിനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ജ്ഞാനം ഭോഷത്വത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ കണ്ടു.
14 ജ്ഞാനിക്കു തലയിൽ കണ്ണുണ്ടു; ഭോഷൻ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നു; എന്നാൽ അവർക്കു എല്ലാവർക്കും ഗതി ഒന്നു തന്നേ എന്നു ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു.
15 ആകയാൽ ഞാൻ എന്നോടു: ഭോഷന്നും എനിക്കും ഗതി ഒന്നു തന്നേ; പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന്നു അധികം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതും മായയത്രേ എന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു.
16 ഭോഷനെക്കുറിച്ചാകട്ടെ ജ്ഞാനിയെക്കുറിച്ചാകട്ടെ ശാശ്വതമായ ഓർമ്മയില്ല; വരുംകാലത്തും അവരെ ഒക്കെയും മറന്നുപോകും; അയ്യോ ഭോഷൻ മരിക്കുന്നതുപോലെ ജ്ഞാനിയും മരിക്കുന്നു;
17 അങ്ങനെ സൂര്യന്നു കീഴെ നടക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കു അനിഷ്ടമായതുകൊണ്ടു ഞാൻ ജീവനെ വെറുത്തു; എല്ലാം മായയും വൃഥാപ്രയത്നവും അത്രേ.
18 സൂര്യന്നു കീഴെ ഞാൻ പ്രയത്നിച്ച പ്രയത്നം ഒക്കെയും ഞാൻ വെറുത്തു; എന്റെ ശേഷം വരുവാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്നു ഞാൻ അതു വെച്ചേക്കേണ്ടിവരുമല്ലോ.
19 അവൻ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുമോ ഭോഷനായിരിക്കുമോ? ആർക്കറിയാം? എന്തായാലും ഞാൻ സൂര്യന്നു കീഴെ പ്രയത്നിച്ചതും ജ്ഞാനം വിളങ്ങിച്ചതും ആയ സകലപ്രയത്നഫലത്തിന്മേലും അവൻ അധികാരം പ്രാപിക്കും. അതും മായ അത്രേ.
20 ആകയാൽ സൂര്യന്നു കീഴെ പ്രയത്നിച്ച സർവ്വപ്രയത്നത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി.
21 ഒരുത്തൻ ജ്ഞാനത്തോടും അറിവോടും സാമർത്ഥ്യത്തോടുംകൂടെ പ്രയത്നിക്കുന്നു; എങ്കിലും അതിൽ പ്രയത്നിക്കാത്ത ഒരുത്തന്നു അവൻ അതിനെ അവകാശമായി വെച്ചേക്കേണ്ടിവരുന്നു; അതും മായയും വലിയ തിന്മയും അത്രേ.
22 സൂര്യന്നു കീഴെ പ്രയത്നിക്കുന്ന സകലപ്രയത്നംകൊണ്ടും ഹൃദയപരിശ്രമംകൊണ്ടും മനുഷ്യന്നു എന്തു ഫലം?
23 അവന്റെ നാളുകൾ ഒക്കെയും ദുഃഖകരവും അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടു വ്യസനകരവും അല്ലോ; രാത്രിയിലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്നു സ്വസ്ഥതയില്ല; അതും മായ അത്രേ.

സഭാപ്രസംഗി 2:11-23

തന്നെ ആത്യന്തികമായി സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തും എന്നു കരുതിയ സുഖം, ധനം, തൊഴിൽ, വളർച്ച, പ്രണയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് താൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം വ്യർത്ഥം എന്നാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്നു ഇന്നും നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ വഴികൾ ഒന്നും തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് ശലോമോന്റെ പദ്യം പറയുന്നു.

ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും മരണത്തെ കുറിച്ചും ശലോമോൻ തന്റെ പദ്യത്തിൽ തുടർന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

19 മനുഷ്യർക്കു ഭവിക്കുന്നതു മൃഗങ്ങൾക്കും ഭവിക്കുന്നു; രണ്ടിന്നും ഗതി ഒന്നു തന്നേ; അതു മരിക്കുന്നതുപോലെ അവനും മരിക്കുന്നു; രണ്ടിന്നും ശ്വാസം ഒന്നത്രേ; മനുഷ്യന്നു മൃഗത്തെക്കാൾ വിശേഷതയില്ല; സകലവും മായയല്ലോ.
20 എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു തന്നേ പോകുന്നു; എല്ലാം പൊടിയിൽ നിന്നുണ്ടായി, എല്ലാം വീണ്ടും പൊടിയായ്തീരുന്നു.
21 മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവു മേലോട്ടു പോകുന്നുവോ? മൃഗങ്ങളുടെ ആത്മാവു കീഴോട്ടു ഭൂമിയിലേക്കു പോകുന്നുവോ? ആർക്കറിയാം?

സഭാപ്രസംഗി 3:19-21

2 എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു; നീതിമാന്നും ദുഷ്ടന്നും നല്ലവന്നും നിർമ്മലന്നും മലിനന്നും യാഗം കഴിക്കുന്നവനും യാഗം കഴിക്കാത്തവന്നും ഒരേ ഗതി വരുന്നു; പാപിയും നല്ലവനും ആണ പേടിക്കുന്നവനും ആണയിടുന്നവനും ഒരുപോലെ ആകുന്നു.
3 എല്ലാവർക്കും ഒരേഗതി വരുന്നു എന്നുള്ളതു സൂര്യന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും ഒരു തിന്മയത്രേ; മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലും ദോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ജീവപര്യന്തം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭ്രാന്തു ഉണ്ടു; അതിന്റെ ശേഷമോ അവർ മരിച്ചവരുടെ അടുക്കലേക്കു പോകുന്നു.
4 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവന്നൊക്കെയും പ്രത്യാശയുണ്ടു; ചത്ത സിംഹത്തെക്കാൾ ജീവനുള്ള നായ് നല്ലതല്ലോ.
5 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കും എന്നറിയുന്നു; മരിച്ചവരോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല; മേലാൽ അവർക്കു ഒരു പ്രതിഫലവും ഇല്ല; അവരെ ഓർമ്മ വിട്ടുപോകുന്നുവല്ലോ.

സഭാപ്രസംഗി 9:2-5

വിശുദ്ധപുസ്തകമായ വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധനവും, പ്രണയവും അന്വേഷിക്കുന്ന പദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് – നാം ഈ വിഷയങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്  എതിരായി കാണുന്നു. വൃതങ്ങൾ, ധർമ്മങ്ങൾ, ജീവിതരീതികൾ ഇവയെല്ലാം പറ്റി വിശുദ്ധ പുസ്തകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് നാം കരുതുന്നു. പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ്  മരണത്തെ കുറിച്ച് ശലോമോൻ അവസാനത്തിൽ വിഷാദാത്മകമായ രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്?

തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെയും, തന്റെ സുഖത്തിനും, തന്റെ ചിന്താരീതിയിലും ജീവിക്കേണ്ടതിന് ലോകം സാധാരണമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴി ശലോമോൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ ശലോമോന് അതിന്റെ അന്ത്യം നല്ലതായിരുന്നില്ല – തന്റെ സംതൃപ്തി താൽക്കാലീകവും വ്യർത്ഥവുമായിരുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിലെ തന്റെ പദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നു – “ഇവിടെ പോകരുത് – അത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തും.“ ശലോമോൻ പോയ പാത നാം എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്ന പാതകളാണ് എന്നാൽ താൻ പറയുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നാം ബുദ്ധിമാന്മാരാകും.

ശലോമോന്റെ പദ്യത്തിന് സുവിശേഷം നൽകുന്ന ഉത്തരം

വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തികളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവാണ് (യേശുസത്സങ്ങ്). ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് താനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു

 “നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ജീവിൻ ഉണ്ടാകുവാനും ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു.“ ()

യോഹന്നാൻ 10: 10

28 അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ, എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും.
29 ഞാൻ സൌമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എന്റെ നുകം ഏറ്റുകൊണ്ടു എന്നോടു പഠിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്കു ആശ്വാസം കണ്ടത്തും.
30 എന്റെ നുകം മൃദുവും എന്റെ ചുമടു ലഘുവും ആകുന്നു.”

(മത്തായി 11:28-30)

ശലോമോൻ തന്റെ പദ്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആശയില്ലായ്മയ്ക്കും, വ്യർത്ഥതയ്ക്കും ഉള്ള യേശുവിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. ശലോമോൻ തീർന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് വഴിയുടെ ഉത്തരമായിരിക്കാം ഇത്. സുവിശേഷം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ‘നല്ല വാർത്ത‘ എന്നാണ്. സുവിശേഷം ശരിക്കും ‘നല്ല വാർത്തയാണോ?‘ ഇതിന് ഉത്തരം പാറയുവാൻ നമുക്ക് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല അറിവ് വേണം. സുവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് വെറുതെ കേട്ട് വാദിക്കാതെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾ നാം പഠിക്കണം.

എന്റെ കഥയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ, ഞാൻ എടുത്ത പാതയാണിത്. ഈ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള് ലേഖനങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് വായിക്കുക. യേശുവിന്റെ അവതാരം തുടക്കക്കാർക്ക് നല്ല വിഷയമാണ്.

കുംബമേള : പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള മോശ വാർത്തയും നമ്മുടെ ശുദ്ധീകാരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും

ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആണ് അതും 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ.55 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കുംബ മേളയോട് അനുബന്ധിച്ച് 10 കോടി ജനങ്ങൾ ആണ് അവസാനം ആയി 2013 ഇൽ നടന്ന മേളയിൽ ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള അലഹബാദ് എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തിയത്. അതിൽ 1 കോടി ജനങ്ങൾ ആദ്യദിവസം തന്നെ സ്നാനം നിർവഹിച്ചു.

Devotees at Ganges for Kumbh Mela Festival
കുംബമേളയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് തടിച്ചു കൂടിയ ഭക്തജനങ്ങൾ

NDTV യുടെ റിപ്പോർട്ട്‌ അനുസരിച്ച് കുംബമേളയുടെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ദിവസങ്ങളിൽ സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 2 കോടിയോളം ജനങ്ങൾ സ്നാനം നിർവഹിക്കും എന്നാണ്. ഓരോ വർഷവും 30 ലക്ഷം മുതൽ 40 ലക്ഷം വരെ മുസ്ലിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഹജ്ജ് തീര്‍ത്ഥാടനത്തെ ഇത് നിസാരം ആക്കി കളയുന്നു.

ഞാൻ ഒരിക്കൽ അലഹബാദ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലഹബാദ് പോലെ അത്ര വലുതല്ലാത്ത ഒരു പട്ടണത്തിൽ പെട്ടെന്ന്‌ കോടികണക്കിന് ജനങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കാതെ എങ്ങനെ ഒത്തു കൂടി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാനെ കഴിഞ്ഞില്ല. BBC യുടെ റിപ്പോർട്ട്‌ അനുസരിച്ച് ടോയിലെറ്റുകളും ഡോക്ടര്മാരും ഉൾപെടെ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള സൌകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ വളരെ വലിയ അധ്വാനം ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വേണ്ടി വന്നത്.

10 കോടി ജനങ്ങൾ 1200 കോടി രൂപ മുടക്കി ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ? നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭക്തൻ BBC യോട് പറഞ്ഞു.

“ഞാൻ എന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകി കളഞ്ഞു”

Reuters ന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ തണുപ്പത്തു നഗ്നനായി വിറയ്ക്കുന്ന 77 വയസുള്ള സ്വാമി ശങ്കരാനന്ദ് സ്വരസ്വതി പറഞ്ഞു.

“ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിലെയും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെയും എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളഞ്ഞു”

NDTV പറയുന്നു

“പുണ്യജലത്തിൽ സ്നാനം നിർവഹിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകി കളയുന്നു എന്ന് ആരാധകർ വിശ്വസിക്കുന്നു.”

BBC ലെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ 2001 ഇൽ നടന്ന കുംബമേളയിൽ മോഹൻ ശർമ എന്ന തീര്‍ത്ഥാടകന്‍ പറയുന്നു.

“ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇവിടെ കഴുകി കളയുന്നു.”

പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ സാര്വ്വത്രികമായ ബോധം

വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ,   കോടിക്കണക്കിനു ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എല്ലാം കഴുകി കളയാൻ കാശെല്ലാം ചിലവാക്കി, തിങ്ങിനിറഞ്ഞ തീവണ്ടിയിൽ എല്ലാം കയറി, നിരവതി കഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം സഹിച്ചു ഗംഗയിൽ എത്തി സ്നാനം നിർവഹിക്കുന്നു. ഇവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തിരയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന പാപം എന്ന പ്രശ്‌നത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പര്യാലോചിക്കാം.

ശ്രീ സത്യസായി ബാബയും, “തെറ്റും” “ശരിയും

ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി ആണ് സത്യസായി ബാബ. ധാര്‍മ്മികതയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ധ്യേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വളരെ പ്രശംസനീയമായി എനിക്ക് തോന്നി .   അദ്ധ്യേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളെ താഴെ പറയും പ്രകാരം സംഗ്രഹിക്കാം. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. “ഈ നല്ല ധാര്‍മ്മിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുവാൻ കഴിയുമോ ?” “ഈ ധാര്‍മ്മിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ പിന്തുടരണോ “?

“”എന്താണ് ധർമം(നമ്മുടെ ധാർമിക ബാദ്ധ്യത) ? പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുക , ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുക, നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക , ക്രമത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുക. ധര്‍മ്മനിഷ്ഠയോടെ സമ്പാതിക്കുക, ഭക്തിയോടെ അഭിലഷിക്കുക, ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കുക , ദൈവത്തിൽ എത്തി ചേരാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുക: അതാണ് ധർമ്മം”

Sathya Sai Speaks 4, p. 339

“എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം?

  • ഒന്നാമതായി, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൃജ്ഞതയോടും കൂടി പരിചരിക്കുക
  • രണ്ടാമത് , സത്യം പറയുകയും ധര്മ്മനിഷ്ഠയോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക
  • മൂന്നാമത്, എപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു സമയം ലഭിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിൽ ഒരു രൂപം സങ്കൽപിച്ചു ഭഗവാന്റെ നാമം ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലുക.
  • നാലാമതായി, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് തിന്മ പറയുന്നതിൽ       ആനന്ദം കണ്ടെത്താതെ ഇരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • അവസാനം ആയി, മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു തരത്തിലും വേദന ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക “ (Sathya Sai Speaks 4, pp.348-349)

“ആരെല്ലാം അവരുടെ സ്വാര്‍ത്ഥതയെ കീഴ്പെടുത്തുന്നുവോ , അവരെല്ലാം സ്വാര്‍ത്ഥമായ മോഹങ്ങളെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുകയും, മൃഗീയമായ വികാരത്തെയും ഉള്‍പ്രരണകളേയും നശിപ്പിക്കുകയും, ശരീരത്തെ താൻ ആയി കരുതുന്ന പ്രകൃത്യാ ഉള്ള പ്രവണത ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു”

Dharma Vahini, p.4

ഞാൻ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇവയാണ് ഒരു ധാർമിക ചുമതലയായി ഞാൻ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ധര്‍മ്മോപദേശം എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. നിങ്ങൾ എന്നോട് യോജിക്കുന്നില്ലേ ? പക്ഷെ, നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങൾ (ഞാനും) അതിനു പര്യാപ്തർ ആണോ? ഈ നല്ല ധാർമിക നിയമങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരാജയപെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപര്യാപ്തർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ശ്രീ സത്യ സായി ബാബ താഴെ പറയും പ്രകാരം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുന്നു.

“പൊതുവെ , ഞാൻ മാധുര്യത്തോടെ ആണ് സംസാരിക്കാറ്, പക്ഷെ ഈ അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വിട്ടു വീഴ്ചയും ചെയ്യാറില്ല.ഞാൻ കര്‍ശനമായ അനുസരണം നിര്‍ബന്ധിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യം ആകാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ കാഠിന്യം കുറക്കില്ല.”

Sathya Sai Speaks 2, p.186

അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ കാഠിന്യത്തിന്റെ അളവ്‌ നല്ലതാണു. തൃപ്തിപെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഇവിടെ നിന്നും ആണ് പാപം എന്ന ആശയം ഉടലെടുക്കുനത്. എപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ധാർമികമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താതിരിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നറിയുകയും അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നു;ഞാൻ പാപി ആകുന്നു.

ഒരാളും താൻ ഒരു പാപി ആണ് എന്ന് വിളിക്കപെടാൻ താൽപര്യപെടുന്നില്ല , അത് അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയും കുറ്റക്കാരനാക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ചിന്തകളെ ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാനസികവും വൈകാരികവും ആയ ഊര്‍ജ്ജം ചിലവഴികേണ്ടിയും വരും. ഒരു പക്ഷെ സത്യസായി ബാബ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. ഒരു നല്ല അദ്ധ്യാപകൻ ആണ് അയാൾ എങ്കിൽ ആ അദ്ധ്യാപന്റെ ധാർമിക നിർദേശങ്ങളും സത്യസായി ബാബയുടെതിനു സമവും അതുപോലെ പ്രവർത്തിപദത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും ആയിരിക്കണം.

ബൈബിൾ(സത്യവേദപുസ്തകം) പറയുന്നു, മതമോ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ പരിഗണിക്കാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരിലും പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധം ഉണ്ട്, അതിനു കാരണം ഈ ബോധം ജനിക്കുന്നത് അന്തഃകരണത്തിൽ(മനസ്സാക്ഷി) നിന്നും ആണ് എന്നാണ്. വേദപുസ്തകം അത് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

“ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത(ബൈബിളിലെ പത്തു കൽപനകൾ) ജാതികൾ(യെഹൂദർ അല്ലാത്തവർ) ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളതു സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്കു തന്നേ ഒരു ന്യായപ്രമാണം ആകുന്നു.അവരുടെ മനസ്സാക്ഷികൂടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ പ്രതിവാദിക്കയോ ചെയ്തുംകൊണ്ടു അവർ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു;”

റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2:13-14

അതുകൊണ്ടാണ് കോടികണക്കിന് തീർഥാടകർ തങ്ങളുടെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ആണ് വേദപുസ്തകവും പറയുന്നത്.

“ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല; എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവതേജസ്സു ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു,”

റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3:23

പ്രതസന മന്ത്രത്തിലെ പാപം

പ്രശസ്തമായ പ്രതസന മന്ത്രത്തിലെ ഒരു ആശയം ഞാൻ താഴെ പറയും പ്രകാരം പുനക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഞാൻ ഒരു പാപി ആണ്. ഞാൻ പാപത്തിന്റെ ഫലം ആണ്. ഞാൻ പാപത്തിൽ ഉരുവായി. എന്റെ ആത്മാവ്‌ പാപത്തിനു കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പാപികളിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനാണ്. അതിമനോഹര നയനങ്ങൾ ഉള്ള കർത്താവേ (ഭഗവാനെ) എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ പരിത്യാഗത്തിന്റെ കർത്താവേ(ഭഗവാനെ).”

ഇതിലെ പ്രസ്‌താവനയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയും നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ?

സുവിശേഷംനമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകി കളയുന്നു

കുംബമേളയിലെ തീര്‍ത്ഥാടകരും , പ്രതസന മന്ത്രം ഉരുവിടുന്ന ഭക്തരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരേ പ്രശ്നം , അതായതു പാപത്തെ കഴുകി കളയുക എന്നുള്ളത് സുവിശേഷങ്ങളും സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അത് തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം(അവരുടെ ധാർമിക വ്യവഹാരം) അലക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വാഗ്‌ദാനം ആശംസിക്കുന്നു. അത് സ്വർഗത്തിൽ(നഗരം) ഉള്ള ഒരു അനശ്വരത(ജീവന്റെ വൃക്ഷം) ആണ്.

ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്കു അധികാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നും ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിന്നും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.

വെളിപാട് 22 :14

കുംബ മേള പാപത്തിന്റെ യഥാതഥ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള മോശമായ വാർത്ത‍ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നു തദ്വാര പാപശുദ്ധി വരുത്തേണ്ട ആവശ്യകതയെ ഉണർത്തുന്നു. സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഈ വാഗ്ദാനം ഒരു വിദൂരമായ സാധ്യത ആണെന്ന് വരികിൽ കൂടി, അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാകയാൽ തീർച്ചയായും അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ലാഭകരമായിരിക്കും. അതാണ്‌ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്യേശിക്കുന്നത്

നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനിൽ താൽപര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ , പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രജാപതി – നമ്മെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം – നൽകപെട്ടു എന്നും അതുവഴി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും എന്നും ഒരുമിച്ചു യാത്ര ചെയ്തു മനസിലാക്കുന്നത്‌ വിവേകം ആയിരിക്കും. വേദങ്ങളും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഋഗ് വേദത്തിലെ പുരുഷസൂക്തത്തിൽ പ്രജാപതിയുടെ മനുഷ്യവതാരത്തെ കുറിച്ചും അവൻ നമുക്കായി യാഗം ആയി തീര്ന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രതിപാതിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ആണ് ഈ പദ്ധതി യേശു മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാരം, ജീവിതം , മരണം മൂലം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വേദപുസ്തകം കൂടുതൽ വിശദം ആയി തന്നെ പ്രതിപാതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചു സമയം എടുത്തു ഈ പദ്ധതി വഴി നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസിലാക്കാനും ശ്രമിച്ചു കൂടാ?

ദീപാവലി കർത്താവായ യേശുവിനെ

diwali-lamps

ദീപാവലി ഞാൻ കൂടുതൽ അടുത്ത് പരിചയപെട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആയിരുന്നു. ഒരു മാസം താമസിച്ചു ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്ന അവസരത്തിൽ താമസത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ എന്റെ ചുറ്റുപാടും ദീപാവലി ആഘോഷം നടന്നു. ഞാൻ കൂടുതലും ഓർക്കുന്നത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതാണ്, വായു മുഴുവൻ പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണ് ചെറുതായി വേദനഎടുത്തു.  എന്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന  ആവേശതിമർപ്പിനിടയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ദീപാവലി എന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്താണ് ദീപാവലി? എന്താണ് അത് അർത്ഥം ആക്കുന്നത്? അധികം താമസിക്കാതെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപെട്ടു.

ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവം എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു കാരണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു വെക്തി ആണ്. അദ്ധ്യേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിന്റെ പരമപ്രധാനം ആയ ആശയം തന്നിൽ ഉള്ള പ്രകാശം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ള അന്ധകാരത്തെ കീഴടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീപാവലി കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പടിപ്പിക്കലും ആയി വളരെ അഭേദ്യം ആയി ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്നു.

നമ്മിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അന്ധകാരം മൂലം പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒട്ടു മിക്കവരും മനസിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കോടികണക്കിന് ജനങ്ങൾ കുംബമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കാരണം അവരെല്ലാവരും തങ്ങളിൽ പാപം കുടികൊള്ളുന്നു എന്നും അത് കഴുകി സ്വയം ശുദ്ധിവരുത്തണം എന്നും മനസിലാക്കുന്നു. വളരെ പ്രാചീനപ്രശസ്തമായ പ്രാർത്ഥസ്നാന മന്ത്രത്തിൽ നമ്മിൽ ഉള്ള പാപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തെ അത് ഏറ്റുപറയുന്നത്.

“ഞാൻ ഒരു പാപി ആണ്. ഞാൻ പാപത്തിന്റെ ഫലം ആണ്. ഞാൻ പാപത്തിൽ ഉരുവായി. എന്റെ ആത്മാവ്‌ പാപത്തിനു കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പാപികളിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനാണ്. അതിമനോഹര നയനങ്ങൾ ഉള്ള  കർത്താവേ (ഭഗവാനെ)  എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ പരിത്യാഗത്തിന്റെ കർത്താവേ(ഭഗവാനെ).”

എന്നാൽ ഈ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പ്രത്സാഹജനകം അല്ല. യഥാർഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ചില അവസരത്തിൽ മോശം വാർത്ത‍ ആയി പരിഗണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചം അന്ധകാരത്തെ കീഴ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയും ആഘോഷവും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത്. തന്മൂലം വിളക്കുകളും, മധുരപലഹാരങ്ങളും, പടക്കവും എല്ലാം വഴി, ദീപാവലി, വെളിച്ചം അന്ധകാരത്തിന് മേൽ നേടിയ ഈ വിജയത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

കർത്താവായ യേശു – ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം

ഇതാണ് കർത്താവായ യേശുവും സംശയലേശമന്യേ ചെയ്തതും. സത്യവേദ പുസ്തകത്തിലെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിനെ താഴെ കാണും പ്രകാരം ചിത്രീകരിചിരിക്കുന്നു.

“ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു; വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു. അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു. സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി; ഉളവായതു ഒന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല. അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു; ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല.”

യോഹന്നാൻ 1:1-5

ദീപാവലി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രതീക്ഷ ഈ “വചന”ത്തിൽ നിറവേറുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ “വചന”തിലേക്ക് വരുന്ന ആ പ്രതീക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണ്, അത് തന്നെ ആണ് യോഹന്നാൻ യേശു ആയി തിരിച്ചറിയുന്നത്‌. സുവിശേഷം അത് തുടർന്ന് പ്രതിപാതിക്കുന്നുണ്ട്.

ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്കു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; ലോകം അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി; ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്കു വന്നു; സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല. അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചതു.”

യോഹന്നാൻ 1:9-13

കർത്താവായ യേശു എങ്ങനെ ആണ് എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചം പകരാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. കുറച്ചു പേർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രം ഉള്ളത് എന്നാണ്, പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞിരികുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് എന്നാണ്. തങ്ങളിൽ ഉള്ള അന്ധകാരത്തെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് കീഴടക്കുന്ന ദീപാവലി പോലെ  യേശുവിൽ താല്‍പര്യം ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ജീവിതം നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പ്രവചിക്കപെട്ടത്

കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അസാധാരണം ആയിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവതാരം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ പല വഴികളിലൂടെയും സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലൂടെയും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും പ്രവചിക്കപെടുകയും  അവയെല്ലാം ഹെബ്രായ വേദങ്ങളിൽ രേഖപെടുത്തിവക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ചു പ്രവചനങ്ങൾ പ്രാചീന വേദം ആയ ഋഗ് വേദത്തിലും പ്രതിപാതിക്കുന്നുണ്ട്.ഋഗ് വേദം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മനുവിന്റെ കാലത്തെ ജലപ്രളയത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ഇതേ മനു തന്നെ ആണ് വേദ പുസ്തകത്തിലെ നോഹ. ഈ പുരാണ ലിഖിതങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ പപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ ആകുന്ന പുരുഷനെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഋഗ് വേദത്തിൽ പൂര്‍ണ്ണനായ മനുഷ്യൻ ആയി ദൈവം  അവതരിക്കുന്ന ആ പുരുഷൻ സ്വയം  യാഗം ആയി  തീരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ യാഗം നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ കർമത്തിനു  മറുവില നൽകുവാനും നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തെ  ശുദ്ധി ചെയ്യാനും  മതിയായത് ആകുന്നു. ശരീരം ശുചി ആക്കുന്നതും പൂജ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ അവ നമ്മുടെ ബഹ്യം ആയ ശുദ്ധിക്ക് മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ. നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തെ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന കൂടുതൽ മെച്ചം ആയ ഒരു യാഗം ആണ് അവശ്യം ആയി ഇരികുന്നത്

ഹെബ്രായ വേദങ്ങളിൽ പ്രവചിക്കപെട്ട കർത്താവായ യേശു

ഋഗ്വേദത്തിനു ഒപ്പം തന്നെ ഹെബ്രായ വേദങ്ങളിലും വരാനിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഹെബ്രായ വേദത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപെട്ടതായിരുന്നു ഋഷി ഏശയ്യ ( ജീവിച്ചിരുന്നത് 750 ബി.സി., മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതിനും 750 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്). അധ്യേഹത്തിനു വരാനിരിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച് കുറെ ഉൾകാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവായ യേശുവിനെ വിളംബരം  ചെയ്യുമ്പോൾ അധ്യേഹം ഒരു ദീപാവലി പ്രതീക്ഷിച്ചു.

“ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു; അന്ധതമസ്സുള്ള ദേശത്തു പാർത്തവരുടെമേൽ പ്രകാശം ശോഭിച്ചു.”

യെശയ്യാവ് 9:2

എന്തായിരിക്കും ഈ സംഭവം, അധ്യേഹം തുടരുന്നു

“നമുക്കു ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു; നമുക്കു ഒരു മകൻ നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും; അവന്നു അത്ഭുതമന്ത്രി, വീരനാംദൈവം, നിത്യപിതാവു, സമാധാനപ്രഭു എന്നു പേർ വിളിക്കപ്പെടും.”

യെശയ്യാവ് 9:6

ഈ പ്രവചിക്കപെട്ട ആൾ ഒരു അവതാര പുരുഷൻ എങ്കിലും നമ്മുടെ സേവകൻ ആയി നമ്മുടെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ അവൻ സഹായിക്കുന്നു.

“സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു; നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു; നാമോ, ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു.എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾനിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്നായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെമേൽ ആയി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്കു സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു.നാം എല്ലാവരും ആടുകളെപ്പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു; നാം ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞിരുന്നു; എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവന്റെമേൽ ചുമത്തി.”

യെശയ്യാവ് 53:4-6

എശയ്യാവ് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അധ്യേഹം ഇത് എഴുതിയത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിനും 750 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും, ഈ യാഗം നമ്മെ സുഖപെടുത്താൻ ഉള്ളത് ആണ് എന്നും ആണ്.  ആ ബലിയെ കുറിച്ച് ദൈവം ഈ ദാസനോട് പറയുന്നതായി യേശയ്യാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

“എന്റെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തേണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്കു (യെഹൂദർ അല്ലാത്തവർക്ക്) പ്രകാശമാക്കിവെച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.”

യെശയ്യാവ് 49:6b

നോക്കൂ! ഈ യാഗം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആണ്.

പൗലോസിന്റെ ഉദാഹരണം

യേശുവിന്റെ പേരിനെ പോലും വെറുത്തിരുന്ന പൌലോസ് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ബലി തനിക്കു വേണ്ടി ഉള്ളത് ആണ് എന്ന് ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചില്ല. പക്ഷെ യേശുവും ആയുള്ള പൌലോസിന്റെ കണ്ടുമുട്ടൽ പൌലോസിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ആക്കി.

“ഇരുട്ടിൽനിന്നു വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കേണം എന്നു അരുളിച്ചെയ്ത ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തിലുള്ള ദൈവതേജസ്സിന്റെ പരിജ്ഞാനം വിളങ്ങിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു.”

1 കൊരി.4:6

പൌലോസ് യേശുവിനെ കാണുകയും അത് വെളിച്ചം  “അദ്ധ്യേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കാനും ഇടയാക്കി.”

കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പ്രകാശം നിങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കാം

പൌലോസ് അനുഭവിച്ച , എശയ്യാവ് പ്രവചിച്ച, കർത്താവായ യേശുവിൽ ലഭ്യം ആയിട്ടുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള ആ “രക്ഷ” നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പൌലോസ് ഇതിനു മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ ഉത്തരം തരുന്നുണ്ട്.

“പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ; ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നേ.”

റോമ. 6:23

നോക്കൂ, എങ്ങനെ ആണ് അധ്യേഹം അതിനെ കൃപാവരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌. കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ദാനം എന്നുള്ളത് സമ്പാതിക്കാൻ കഴിയുന്നത്‌ അല്ല. ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനു പത്രീഭവിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മെച്ചവും ഉണ്ടാകില്ല അത് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതെ യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്.

“അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു.”

യോഹന്നാൻ 1:12

അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ സ്വീകരിക്കുക. അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബാതം ലഭ്യം ആയ കൃപ അവനോട് ചോദിക്കുക. അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനു കഴിയും. അതെ, ഋഷി എശയ്യാവ് താഴെ നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പീഡസഹിക്കുന്ന ദാസനെ പറ്റി  പ്രവചിച്ച പോലെ, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടി ബലി ആയി തീരുകയും  മൂന്നാം ദിവസം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

“അവൻ തന്റെ പ്രയത്നഫലം കണ്ടു തൃപ്തനാകും; നീതിമാനായ എന്റെ ദാസൻ തന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ടു പലരെയും നീതീകരിക്കും; അവരുടെ അകൃത്യങ്ങളെ അവൻ വഹിക്കും.”

യെശയ്യാവ് 53:11

കർത്താവായ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ അവനു കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥ സ്നാന മന്ത്രം അവനോടു ഉരുവിടാം. അവൻ നിന്നെ കേൾക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി  സ്വയം യാഗം ആയി തീരുകയും ഇപ്പോൾ എല്ലാ അധികാരവും ഉള്ളവനും ആയി തീർന്നും ഇരിക്കുന്നു. ഇതാ ഇവിടെ ആ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കൽ കൂടി, നിങ്ങൾക്ക് അവനോടു അപേക്ഷിക്കാം:

“ഞാൻ ഒരു പാപി ആണ്. ഞാൻ പാപത്തിന്റെ ഫലം ആണ്. ഞാൻ പാപത്തിൽ ഉരുവായി. എന്റെ ആത്മാവ്‌ പാപത്തിനു കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പാപികളിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനാണ്. അതിമനോഹര നയനങ്ങൾ ഉള്ള  കർത്താവേ (ഭഗവാനെ)  എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ പരിത്യാഗത്തിന്റെ കർത്താവേ”

ഭഗവാനെ

ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റു ലേഖനങ്ങളും വായിക്കാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അത് ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ  സംസ്കൃത, ഹെബ്രായ വേദങ്ങളിൽ നമ്മെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു പ്രകാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ആയ ആ പദ്ധതി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. സമയം കിട്ടുന്ന മുറക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ ലേഖങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ബന്ധപെടുക.

ഈ ദീപാവലിക്ക് ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കുമ്പോഴും സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോഴും പൌലോസ് അനുഭവിച്ച അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച കർത്താവായ യേശുവിൽ ഉള്ള ആ ആന്തരിക വെളിച്ചം നിങ്ങളിലും അനുഭവവേദ്യം ആകട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു. സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദീപാവലി – Happy Deewali

യേശുവിന്റെ ബലി വഴി എങ്ങനെ നമുക്ക് ശുചീകരണത്തിന്റെ വരപ്രസാദം സ്വീകരിക്കാം?

സമർപ്പിക്കാൻ ആയിരുന്നു.ഈ വാർത്ത‍ ഋഗ്വേദത്തിലെ സ്‌തുതി ഗീതങ്ങളിലും  ഹെബ്രായ വേദങ്ങളിൽ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ ആയും ഉത്സവങ്ങളായും  മുന്‍കൂട്ടി അടയാളപെടുത്തിയും  ഇരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥ സ്നാന മന്ത്രം ഉരുവിടുന്ന ഓരോ അവസരത്തിലും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം യേശു ആകുന്നു. അത് അങ്ങനെ ആകുന്നത്‌ ഏതു വിധം? വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിയമം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നത് ആണ്.

പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ;…

റോമർ 6:23

താഴെ കാണുന്നത് ഈ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിയമത്തിന്റെ ഒരു  ചിത്രീകരണം ആണ്. “മരണം” എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു  അകല്‍ച്ച അല്ലെങ്കിൽ വിച്ഛേദനം ആണ്. എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും  ആത്മാവ്‌ വിച്ഛേദിക്കപെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൌതീകം ആയി മരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ആത്മീയം ആയി ദൈവത്തിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് സത്യം ആണ് കാരണം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ആണ് (പാപം ഇല്ലാത്തവൻ).

രണ്ടു കുന്നുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഗർത്തം മൂലം അകന്നു ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ദൈവവും ആയി പാപം മൂലം അകന്നിരിക്കുന്നു.
രണ്ടു കുന്നുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഗർത്തം മൂലം അകന്നു ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ദൈവവും ആയി പാപം മൂലം അകന്നിരിക്കുന്നു.

നമ്മളെ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലും  ദൈവത്തെ മറ്റൊരു കുന്നിനു മുകളിലും ചിത്രീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ പാപം ആകുന്ന അവസാനം ഇല്ലാത്ത ഗർത്തം വഴി വേർതിരിക്കപെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ വേർപാട് അപരാധത്തിനും ഭയത്തിനും കാരണം ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികം ആയി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കൂടി നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ എത്തിക്കുക ആണ്. നമ്മൾ ബലികഴിക്കുന്നു, പൂജ ചെയ്യുന്നു , തപസനുഷ്ടിക്കുന്നു, ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നു കൂടാതെ പാപം ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാനോ നിർത്താനോ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മിൽ ചിലരുടെ പുണ്യം നേടി എടുക്കാൻ ഉള്ള  പ്രവൃത്തിയുടെ പട്ടിക വളരെ വലുത് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ, പുണ്യങ്ങൾ, ബലികൾ, തപസുകൾ ഇത്യാതി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മോശം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അവ അപര്യാപ്തം ആണ് കാരണം പാപത്തിന്റെ പ്രതിഫലം മരണം ആകുന്നു. ഇത് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മതപരമായ യോഗ്യത അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ കൂടി അതൊരിക്കലും നമ്മളും ദൈവവും തമ്മിൽ ഉള്ള വിടവിൻറെ അന്തരം കുറയ്ക്കില്ല
മതപരമായ യോഗ്യത അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ കൂടി അതൊരിക്കലും നമ്മളും ദൈവവും തമ്മിൽ ഉള്ള വിടവിൻറെ അന്തരം കുറയ്ക്കില്ല

നമ്മൾ നമ്മുടെ മതപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ കൂടി ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിൽ ഉള്ള ആ വിടവ് നികത്താൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതൊരു മോശം കാര്യം ആകണം എന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നില്ല കാരണം അതൊരിക്കലും നമ്മളെ വിജയകരം ആയി അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് എത്തിക്കുക ഇല്ല. നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ എല്ലാം അതിനു  പര്യാപ്‌തമല്ല. കാൻസർ സുഖപെടുത്താൻ സസ്യാഹാരം കഴിച്ചും ബാണ്ടേജസ് ധരിച്ചും ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ആണ് അത്. സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നതും ബാണ്ടേജസ് ധരികുന്നതും എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ കാൻസറിനെ അത് സുഖപെടുത്തില്ല. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തീർത്തും വെത്യസ്ഥം ആയ ഒരു ചികിത്സ ആണ് അവശ്യം. മതപരമായ പ്രവർത്തികളുടെ ഒരു പാലത്തിൽ കൂടി ഈ ഗർത്തത്തെ മറികടക്കുന്നത്‌ ചിത്രീകരിച്ചാൽ അത് പകുതി വഴി മാത്രം ചെല്ലുകയും നമ്മളെ ദൈവവും ആയി പിന്നെയും വേർതിരിക്കുന്നത് കാണാം.

നമ്മുടെ അവസ്ഥയുടെ സര്‍വ്വപ്രധാനസംഗതിയായി നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് വരെ കർമ്മത്തെ സംബതിച്ചുള്ള ഈ നിയമം ഒരു മോശം വാർത്ത‍ ആണ്. അതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് താൽപര്യം  ഇല്ല, നമ്മൾ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി പല പ്രവർത്തികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഈ നിയമത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല.

അത് പുതിയ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു , ഒരു മംഗള വാർത്തയിലേക്ക് — സുവിശേഷതിലേക്ക്. കർമത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ നിയമം മോക്ഷത്തിന്റെയും  പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഒരു നേര്‍വിപരീതം ആണ്. എന്താണ് ആ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ മംഗള വാർത്ത‍?

പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ; ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നേ.

റോമൻസ് 6:23

സുവിശേഷത്തിൽ ഉള്ള ഈ നല്ല വാർത്ത‍ എന്നുള്ളത് യേശുവിന്റെ കുരിശിലെ ബലി ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിൽ ഉള്ള ആ വേർപാടിന് മറികടക്കാൻ ഒരു പാലം ആയി വർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം യേശു മരണ ശേഷം മൂനാം നാൾ ശരീരത്തിൽ ഉയിർത്തു എഴുനേൽക്കുകയും ഭൌതീക ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും ജീവനിൽ ആയെന്നും. എങ്കിലും കുറച്ചു ആൾക്കാർ യേശുവിന്റെ ഈ പുനരുദ്ധാനം വിശ്വസിക്കാൻ താൽപര്യപെടാറില്ല ഈ ലിങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ട്. (വീഡിയോ ഇവിടെ )

യേശു സമ്പൂർണ്ണ ബലി നൽകുന്ന ആ “പുരുഷൻ” ആണ്. യേശു ഒരു മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ വിടവിനെ നികത്തുന്ന ഒരു പാലം ആയി മനുഷ്യരുടെ ഭാകത്തെ കൂട്ടി ഇണക്കാനും അവൻ നിര്‍ദ്ദോഷനായിരുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭാകത്തെ കൂട്ടി ഇനക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അവൻ ജീവന്റെ പാലം ആണ് അതാണ് താഴെ ഉള്ള ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്.

ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഉള്ള ആ വിടവ് യേശു ആകുന്ന പാലം വഴി ബന്ധിക്കപെടുന്നു. അവന്റെ ബലി നമ്മുടെ പാപത്തിനു പകരം നൽകുന്നു。
ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഉള്ള ആ വിടവ് യേശു ആകുന്ന പാലം വഴി ബന്ധിക്കപെടുന്നു. അവന്റെ ബലി നമ്മുടെ പാപത്തിനു പകരം നൽകുന്നു。

ഈ മോക്ഷ തത്ത്വം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ആണ് യേശുവിന്റെ ബലി നമുക്ക് നൽകപെട്ടത് എന്ന് നോക്കൂ. അത് നൽകപെട്ടതു ഒരു കൃപാവരം അഥവ സമ്മാനം ആയാണ്.  കൃപ അഥവ സമ്മാനം എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും, അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തതിനു ലഭിച്ച പ്രതിഫലമോ യോഗ്യതക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരമോ ആകരുത്. അങ്ങനെ വരുകിൽ അതൊരിക്കലും ഒരു സമ്മാനം അഥവ കൃപ അല്ലാതാകും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും യേശുവിന്റെ ബലി സ്വന്തം ആക്കാനോ അര്‍ഹതപെടുത്താനോ കഴിയില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപെടുന്ന കൃപ(സമ്മാനം) ആണ്. എന്താണ് ആ കൃപ? അത് നിത്യതയിൽ ഉള്ള ജീവിതം ആണ്. അത് അർത്ഥം ആക്കുന്നത് പാപം മൂലം വന്നു ഭാവിച്ച മരണത്തിന്റെ റദ്ദാക്കൽ‍ ആണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി ഒരു പാലം പോലെ നിങ്ങളെ ദൈവവും ആയി ബന്ധിപ്പികുകയും നിത്യതയിൽ ഉള്ള ജീവനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമാറക്കുന്നു. മരണത്തെ ജയിച്ചു ഉയർത്തു എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ കർത്താവായി  വെളിപെടുത്തിയ  കൃസ്തു വഴി ആണ് ഈ കൃപ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്。

അങ്ങനെ എങ്കിൽ എനിക്കും താങ്കൾക്കും  യേശു തരുന്ന  ജീവന്റെ ഈ പാലം എങ്ങനെ മുറിച്ചു കടക്കാൻ(cross) കഴിയും?  വീണ്ടും സമ്മാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃപയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ.   അദ്ധ്വാനിചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വന്നു ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്ന് കരുതുക.  പക്ഷെ ആ സമ്മാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം ലഭിക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് കൈകൊള്ളേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ ഒരു ഉപഹാരം വാഗ്ദാനം നല്കപെട്ടാൽ രണ്ടു വഴികൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്നിലെ ആ ഉപഹാരം തിരസ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുക. യേശു നല്കുന്ന ഈ ഉപഹാരം കൂടിയേ കഴിയൂ അത് കേവലം വിശ്വസിക്കലോ, പഠിക്കലോ മനസിലാക്കാലോ അല്ല. ഇത് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അവിടുന്ന് നല്കുന്ന ആ ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കാൻ  ആ പാലത്തിൽ കൂടി നടക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു.

യേശുവിന്റെ ബലി   ഒരു ഉപഹാരം ആണ്. നമ്മൾ  ഓരോരുത്തരും അത് തീർച്ചയായും സ്വീകരികേണ്ടി ഇരിക്ക്കുന്നു.
യേശുവിന്റെ ബലി ഒരു ഉപഹാരം ആണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് തീർച്ചയായും സ്വീകരികേണ്ടി ഇരിക്ക്കുന്നു.

അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഈ ഉപഹാരം എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു.

“കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും” 

റോമൻസ് 10:13

ഈ വാഗ്‌ദാനം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അവന്റെ ഉയിർപ്പ് മുതൽ ഇന്നോളം അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും കർത്താവും ആണ്. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അവനെ വിളിക്കുക ആണെങ്കിൽ അവൻ താങ്കളുടെ വിളി കേൾക്കുകയും അവൻ നല്കുന്ന ജീവന്റെ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക്  തരികയും ചെയ്യും.

ഒരു സംഭാഷണം പോലെ താങ്കൾ അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക . ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്തിരിക്കില്ല. നിങ്ങളെ അതിനു സഹായിക്കാൻ  ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം. ഇതൊരു അത്ഭുത മന്ത്രോച്ചാരണം അല്ല . ഇത് ഏതെങ്കിലും ശക്തി നല്കുന്ന സവിശേഷമായ കുറെ പദങ്ങളൊ അല്ല. മേൽ പറഞ്ഞ  ഉപഹാരം( കൃപ) നമുക്ക് നല്കാനുള്ള അവിടുത്തെ കഴിവിലും സന്നദ്ധതയിലും  ഉള്ള ആശ്രയിക്കാൻ  ഇത്  താങ്കളെ സഹായിക്കുന്നു. അവനിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ കേൾക്കുകയും പ്രത്യുത്തരം നല്‍കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഈ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം അതുപോലെ പിന്തുടർന്ന് അത് ഉറക്കെ ഉച്ചരിക്കുകയോ ആത്മാവിൽ  പറയുകയോ ചെയ്തു യേശുവിൽ ഉള്ള ആ കൃപ (സമ്മാനം) സ്വീകരിക്കുക.

പ്രാർത്ഥന,

“കർത്താവായ യേശുവേ , എൻറെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ മൂലം ഞാൻ ദൈവവും ആയി വേര്‍പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നു. ഞാൻ കഠിനമായി  പരിശ്രമിച്ചാലും , എൻറെ പരിശ്രമങ്ങളോ ബലികളൊ ഒന്നും തന്നെ ഈ വേർപാടിനെ കുറയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തം അല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ മരണമാകുന്ന ബലി വഴി എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയുന്നു , എന്റെ പാപങ്ങൾ ഉൾപെടെ.  കുരിശിലെ ബലിക്കു ശേഷം അങ്ങ് മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തു എഴുന്നേറ്റതായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ ബലി പര്യാപ്തമായതെന്നു എന്ന്  ഞാൻ അറിയുന്നു. എൻറെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ  കഴുകി  ദൈവവും ആയി രമ്യത പെട്ട്  നിത്യജീവൻ ലഭ്യമാക്കാൻ  ഞാൻ അങ്ങയോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു. പാപത്തിനു അടിമപെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ പാപത്തിന്റെ കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കർമത്തിന്റെ  സ്വാധീനശക്തിനിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിക്കേണമേ. കർത്താവായ യേശുവേ, എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ചെയ്ത എല്ലാത്തിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിലും എന്നെ വഴിനടത്തേണമേ അങ്ങനെ അങ്ങയെ എന്റെ കർത്താവായി പിന്തുടരാൻ അനുവധിക്കേണമേ”