വരുവാനുള്ള ക്രിസ്തു: ‘ഏഴിന്റെ‘ ചക്രത്തിൽ

പവിത്ര ഏഴ്

പവിത്രതയുമായി ചേർത്തിണക്കി പറയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ശുഭ അക്കമാണ് ഏഴ്. ഏഴ് പവിത്ര നദികൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക: ഗംഗ, ഗോധാവരി, യമുന, സിന്ദു, സരസ്വതി, കാവേരി, നർമ്മദ.

ഏഴ് വിശുദ്ധ കാഴ്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ള ഏഴ് വിശുദ്ധ നഗരങ്ങൾ (സപ്ത പുരി) ഉണ്ട്. ആ ഏഴ് തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ:

  1. അയോദ്ധ്യ (അയോദ്ധ്യ പുരി),
  2. മധുര (മധുര പുരി),
  3. ഹരിദ്വാർ (മായാ പുരി),
  4. വാരണാസി (കാശി പുരി),
  5. കാഞ്ചിപുരം (കാഞ്ചി പുരി),
  6. ഉജ്ജെയിൻ (അവന്തിക പുരി),
  7. ദ്വാരക (ദ്വാരക പുരി)

പ്രപഞ്ചഘടനശാസ്ത്ര പ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുകളിൽ ഉള്ള ഏഴും താഴെയുള്ള ഏഴും ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിനെ പറ്റി വൈക്കിപീഡിയ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു

…14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട്, മുകളിൽ ഉള്ള ഏഴും (വ്യാഹൃതി) താഴെ ഉള്ള ഏഴും (പാതാളങ്ങൾ), അതായത്, ഭൂ, ഭൂവഃ, സ്വഃ, മഹഃ, ജനഃ, തപസ്, സത്യം എന്നിവ മുകളിലും, അതല, വിതല, സുതല, രസതല, തലതല, മഹാതല, പാതാളം എന്നിവ താഴെയും….

ചക്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ശരീരത്തിലെ ഏഴ് ചക്രത്തെ കുറിച്ച് തുടർമാനമായി പറയുന്നു.

മൂലാധാർ ചക്രം 2. സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം 3 നാഭി-മണിപുർ ചക്രം 4. അനാഹത ചക്രം 5. വിശുദ്ധി ചക്രം 6. ആജ്ഞാ ചക്രം, 7. സഹസ്രാര ചക്രം

എബ്രായ വേദങ്ങളിലെ പവിത്ര ‘ഏഴ്‘

നദികൾ, തീർത്ഥങ്ങൾ, വ്യാഹൃതികൾ, പാതാളങ്ങൾ, ചക്രങ്ങൾ എല്ലാം ‘ഏഴ്‘ എന്ന അക്കത്തിൽ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളും ഏഴ്  എന്ന അക്കം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യകരമല്ല. പുരാതന ഋഷിമാർ അവന്റെ വരവിനെ കാണിക്കുവാനായി ഏഴിന്റെ ചക്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ‘ഏഴുകളുടെ ഏഴിന്റെ‘ ചക്രം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആദ്യം പുരാതന എബ്രായ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് അല്പം വിവരണം നൽകുന്നു.

മാനുഷീകമായി ചേർന്നു പോകുവാൻ കഴിയാത്തതു പോലെ നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ എല്ലാം പ്രവചനം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാനായി യെശയ്യാവ് ശാഖയുടെ അടയാളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ ശാഖയുടെ പേര് യോശുവാ എന്നായിരിക്കും എന്ന് സെഖര്യാവ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു (മലയാളത്തിൽ യേശു). യേശു ജീവിച്ചതിനു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ഏഴിൽ

ഇപ്പോൾ ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. താൻ ബാബിലോണ്യ പ്രവാസത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബാബിലോണ്യ, പേർഷ്യ സർക്കാരിന്റെ ശക്തനായ അധികാരിയായിരുന്നു, കൂടാതെ താൻ ഒരു എബ്രായ പ്രവാചകനുമായിരുന്നു.

കാലചരിത്രത്തിൽ എബ്രായ വേദങ്ങളിലെ മറ്റു പ്രവാചകന്മാർക്കൊപ്പം ദാനിയേലിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, ദാനിയേലിന് തുടർന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സന്ദേശം ലഭിച്ചു:

21”ഞാൻ എന്റെ പ്രാർഥന കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ആദിയിങ്കൽ ഞാൻ അത്യന്തം ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന സമയം ദർശനത്തിൽ കണ്ട ഗബ്രീയേൽ എന്ന പുരുഷൻ ഏകദേശം സന്ധ്യായാഗത്തിന്റെ നേരത്ത് എന്നോട് അടുത്തുവന്നു. 22അവൻ വന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ: ദാനീയേലേ, നിനക്കു ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചുതരേണ്ടതിനു ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു. 23നീ ഏറ്റവും പ്രിയനാകയാൽ നിന്റെ യാചനകളുടെ ആരംഭത്തിങ്കൽ തന്നെ കല്പന പുറപ്പെട്ടു, നിന്നോട് അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നുമിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു നീ കാര്യം ചിന്തിച്ചു ദർശനം ഗ്രഹിച്ചുകൊൾക. 24അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്തു പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുവാനും അകൃത്യത്തിനു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത് നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്‍വാനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധനഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 25അതുകൊണ്ടു നീ അറിഞ്ഞു ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതെന്തെന്നാൽ: യെരൂശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കല്പന പുറപ്പെടുന്നതുമുതൽ അഭിഷിക്തനായോരു പ്രഭുവരെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം26അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് അതിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ വീണ്ടും പണിയും. അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും; അവന് ആരും ഇല്ലെന്നു വരും”

ദാനിയേൽ 9: 21-26 ए

 ‘അഭിഷിക്തൻ‘ (=ക്രിസ്തു =മശിഹ) വരും എന്ന് മുൻപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനമാണിത്. യെരൂശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാനുള്ള കല്പനയോടു കൂടെ ഇത് ആരംഭിച്ചു. ദാനിയേലിന് ഈ സന്ദേശം ലഭിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തെങ്കിലും (ബി സി 537) ഇത് തുടങ്ങിയത് കാണുവാൻ താൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. 

യെരുശലെമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കല്പന

എന്നാൽ നെഹമ്യാവ് , ദാനിയേലിന് നൂറു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കാര്യം തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടു. താൻ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി

1അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിന്റെ ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ നീസാൻമാസത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ ഇരുന്ന വീഞ്ഞ് എടുത്ത് അവനു കൊടുത്തു; ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പ് ഒരിക്കലും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ കുണ്ഠിതനായിരുന്നിട്ടില്ല. 2രാജാവ് എന്നോട്: നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്ത്? നിനക്കു ദീനം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ; ഇതു മനോദുഃഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 3അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു രാജാവിനോട്: രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കട്ടെ; എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകൾ ഉള്ള പട്ടണം ശൂന്യമായും അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീകൊണ്ടു വെന്തും കിടക്കെ എന്റെ മുഖം വാടാതെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നു പറഞ്ഞു. 4രാജാവ് എന്നോട്: നിന്റെ അപേക്ഷ എന്ത് എന്നു ചോദിച്ചു; ഉടനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോടു പ്രാർഥിച്ചിട്ട്, 5രാജാവിനോട്: രാജാവിന് തിരുവുള്ളമുണ്ടായി അടിയനു തിരുമുമ്പിൽ ദയ ലഭിച്ചു എങ്കിൽ അടിയനെ യെഹൂദായിൽ എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളുള്ള പട്ടണത്തിലേക്ക് അതു പണിയേണ്ടതിന് ഒന്ന് അയയ്ക്കേണമേ എന്നുണർത്തിച്ചു. 6അതിന് രാജാവ്-രാജ്ഞിയും അരികെ ഇരുന്നിരുന്നു-: നിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് എത്രനാൾ വേണം? നീ എപ്പോൾ മടങ്ങിവരും എന്ന് എന്നോടു ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ എന്നെ അയയ്പാൻ രാജാവിനു സമ്മതമായി; ഞാൻ ഒരു അവധിയും പറഞ്ഞു. 

നെഹമ്യാവ്  2:1-6

ഞാൻ യെരൂശലേമിൽ എത്തി അവിടെ മൂന്നു ദിവസം താമസിച്ചശേഷം 

നെഹമ്യാവ് 2:11

ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ച ‘യെരൂശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാനുള്ള‘ കല്പന ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെ 465 ബി സി ഇ യിൽ രാജത്വം ആരംഭിച്ച പേർഷ്യൻ രാജാവ് അർത്തസെർക്സസിന്റെ 20 താം ആണ്ടിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. തന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ 20ആം വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 444 ബി സി ഇയിലാണ്. ദാനീയേലിന് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പേർഷ്യൻ രാജാവ് ഈ കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു, അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ എണ്ണൽ തുടങ്ങി.

നിഗൂഢമായ ഏഴുകൾ

 “ഏഴ് ‘ആഴ്ചവട്ടത്തിനും‘ അറുപത്തി രണ്ട് ‘ആഴ്ചവട്ടത്തിനും‘“ ശേഷം ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും എന്ന് ദാനീയേൽ പ്രവചിച്ചു.

എന്താണ് ‘ഏഴ്‘?

മോശെയുടെ നിയമത്തിൽ ഏഴു-വർഷ ചക്രം ഉണ്ട്. മണ്ണ് വളക്കൂറുള്ളതായി മാറേണ്ടതിനു എഴാം വർഷം നിലം കൃഷി ചെയ്യാതെ വിടണം. ആയതിനാൽ ‘ഏഴ്‘ 7 വർഷ ചക്രമാണ്. ഇത് മനസ്സിൽ കരുതി ചിന്തിച്ചാൽ ഈ എണ്ണൽ രണ്ട് ഭാഗമായി തിരിക്കാം. ആദ്യത്തേത് ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് 7 വർഷ കാലം. അതായത് 7*7 = 49 വർഷങ്ങൾ യെരുശലേം പണിയുവാൻ എടുത്തു. ഇതിനു ശേഷം അറുപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം, അതായത് മുഴുവൻ സമയം 7*7 + 62*7=483 വർഷങ്ങൾ. കല്പന മുതൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്നതു വരെ 483 വർഷങ്ങൾ ഉണ്ട്.

360 ദിവസം ഉള്ള വർഷം

കലണ്ടറിൽ അല്പം മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പുരാതന ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചതു പോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്മാരും ഉപയോഗിച്ചതു 360 ദിവസം ഉള്ള കലണ്ടറാണ്. കലണ്ടറിലെ ഒരു ‘വർഷത്തിനു‘ ദിവസങ്ങൾ നിയമിക്കുവാൻ പല വഴികൾ ഉണ്ട്. പാശ്ചാത്യ കലണ്ടറിനു (സൂര്യ ഗ്രഹണം അനുസരിച്ചുള്ളത്) 365.24 ദിവസം ഉണ്ട്. എന്നാൽ മുസ്ലീം കലണ്ടറിനു (ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം അനുസരിച്ചുള്ളത്) 354 ദിവസമേ ഉള്ളു. ദാനിയേൽ ഉപയോഗിച്ചത് 360 ദിവസത്തിന്റെ പകുതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 483 ‘360 ദിവസം‘ വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 483*360/365.24 = 476 സൂര്യ വർഷങ്ങൾ.

ക്രിസ്തു ഏതു വർഷം വരുമെന്ന പ്രവചനം

ക്രിസ്തു എന്നു വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം. ഒരേ വർഷത്തിൽ തന്നെ നാം ‘ബി സി ഇ‘യിൽ നിന്ന് ‘സി ഇ‘യിലേക്ക് പോയി അതായത് 1 ബി സി ഇ- 1സി ഇ. (ഒരു ‘സീറോ‘ വർഷം ഇല്ല). കണക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.

തുടക്ക വർഷം 444 ബി സി ഇ (അർത്തസെർക്സസിന്റെ 20ആം വർഷം)
കാലയളവ്476 സൂര്യ വർഷം
ആധുനീക കലണ്ടറിൽ വരവിന്റെ സമയം(-444 + 476 + 1) (‘+1’ കാരണം 0 സി ഇ ഇല്ല) = 33
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വർഷം33 സി ഇ
ആധുനീക കലണ്ടർ പ്രകാരം ഉള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ കണക്ക്

നസ്രയനായ യേശു കഴുത പുറത്ത് യെരുശലേമിലേക്ക് വന്നത് പ്രസിദ്ധമായ ഹോശാന ഞായർ എന്ന ആഘോഷമായി. ഈ ദിനം താൻ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ക്രിസ്തുവായി യെരുശലേമിലേക്ക് വരുകയും ചെയ്തു. മുൻ പറഞ്ഞപ്രകാരം ഈ വർഷം 33 സി ഇ ആയിരുന്നു.

ക്രിസ്തു എപ്പോൾ വെളിപ്പെടുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വ്യത്യാസമായി ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകന്മരായ ദാനിയേലിനും, നെഹമ്യാവിനും ദൈവം നൽകി. ‘ആഴ്ചവട്ടത്തെ‘ കുറിച്ച് ദാനിയേലിന് വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതിനു 537 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവായി യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചു. സെഖര്യാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് മുൻപറഞ്ഞത് ഉൾപടെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രവചകന്മാർ മുൻപറഞ്ഞു.

വരവ് ഏതു ദിനംഎന്ന് മുൻപറഞ്ഞു

വരവിന്റെ വർഷം നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചത് ആശ്ചര്യകരമാണ്. എന്നാൽ അവർ ആ ദിനവും മുൻപറഞ്ഞു.

ദാനിയേൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് 483 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് 360-ദിവസ കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതനുസരിച്ച് ദിവസങ്ങൾ:

                    483 വർഷങ്ങൾ * 360 ദിവസങ്ങൾ/വർഷം = 173880 ദിവസങ്ങൾ

365.2422 ദിവസങ്ങൾ/വർഷം ഉള്ള ആധുനിക കലണ്ടർ പ്രകാരം ഈ 476 വർഷങ്ങൾക്ക് 25 ദിവസങ്ങൾ അധികം ഉണ്ട്. (173880/365.24219879 = 476 ബാക്കി 25)

യെരുശലേം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ അർത്തസെർക്സസ് രാജാവ് കല്പന നൽകി:

ഇരുപതാം വർഷം നിസാൻ മാസത്തിൽനെ

ഹമ്യാവ് 2:1

നിസാൻ ഒന്നെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇത് യെഹൂദാ പേർഷ്യ പുതുവർഷ ദിനമാണ്, ഈ ആഘോഷത്തിനിടയിലാണ് രാജാവ് നെഹമ്യാവിനോട് സംസാരിച്ചത്. നിസാൻ 1 പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെയും കാണിക്കുന്നു കാരണം അവർ ചന്ദ്ര മാസങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ആധുനിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം 444 ബിസിയിൽ നിസാൻ 1 എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. കണക്കു കൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് പേർഷ്യൻ രാജാവ് അർത്തസെർക്സസിന്റെ 20ആം ആണ്ടിലെ നിസാൻ 1 ആധുനിക കലണ്ടറിലെ മാർച്ച് 4, 444 ബിസി 10 പി എമ്മിനാണ്[[i]].

ഹോശാന ഞായറാഴ്ച  ദിനം

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെ ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ച 476 വർഷങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഈ ദിനം കൂട്ടുമ്പോൾ മാർച്ച 4, 33 സി ഇ വരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 25 ദിനങ്ങൾ ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ച മാർച്ച് 4, 33 സി ഇ മായി കൂട്ടുമ്പോൾ മാർച്ച് 29, 33 സി ഇ ലഭിക്കുന്നു. മാർച്ച് 29, 33 എഡിയിലായിരുന്നു ഞായറാഴ്ചഹോശാന ഞായറാഴ്ച താൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴുതയുടെ മേൽ യെരുശലേമിൽ യേശു പ്രവേശിച്ച അതേ ദിനം. [ii]

തുടക്കം കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചുമാർച്ച് 4, 444 ബിസി ഇ
സൂര്യ വർഷങ്ങൾ കൂട്ടുക (-444+ 476 +1)മാർച്ച് 4, 33 സി ഇ
ആഴ്ചവട്ടത്തിന്ഒപ്പം ബാക്കി 25 നാളുകൾ കൂട്ടുകമാർച്ച് 4 + 25 = മാർച്ച് 29, 33 സി ഇ
മാർച്ച് 29, 33 സി ഇഹോശാന ഞായറാഴ്ച യേശു യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.
മാർച്ച് 29, 33 സി ഇയിൽ കഴുതപുറത്തു കയറി യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചതിലൂടെ യേശു സെഖര്യാവിന്റെയും ദാനിയേലിന്റെയും പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു – ദിവസം വരെ.
ദാനിയേലിന്റെ ‘ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ‘ ചക്രം ഹോശാന ഞായറാഴ്ച ദിനം നിറവേറി

ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്നതിനു 173880 ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ചു; ആ സമയം നെഹമ്യാവിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങി. മാർച്ച് 29, 33 സി ഇ യിൽ യേശു ഹോശാന ഞായറാഴ്‌ച യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അത് അവസാനിച്ചു, ഇതെല്ലാം ‘ആഴ്ചവട്ടത്തിലാണ്‘ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

പിന്നീട് അതേ ദിനം തന്നെ, യേശു സൃഷ്ടിയുടെ ആഴ്ച പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, അതായത് മറ്റൊരു ആഴ്ച. ഇത് തന്റെ ശത്രുവിന്റെ മരണത്തിനു ഇടവരുന്ന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു.


[i] ഡോ. ഹാരോൾഡ് ഡ്ബ്ലു. ഹോനർ, ക്രോണോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്ട്സ് ഓഫ് ദ് ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. 1977. 176 പിപി.

[ii]വരുന്ന വെള്ളി പെസഹയായിരുന്നു, പെസഹ എപ്പോഴും നിസാൻ 14 നാണ്. 33 സിയിലെ നിസാൻ 14, ഏപ്രിൽ 3 ആണ്. ഏപ്രിൽ 3 വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് 5 ദിവസം മുമ്പ് മാർച്ച് 29 ഹോശാന ഞായറാണ്.

[1] ഡോ. ഹാരോൾഡ് ഡ്ബ്ലു. ഹോനർ, ക്രോണോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്ട്സ് ഓഫ് ദ് ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. 1977. 176 പിപി. [1]വരുന്ന വെള്ളി പെസഹയായിരുന്നു, പെസഹ എപ്പോഴും നിസാൻ 14 നാണ്. 33 സിയിലെ നിസാൻ 14, ഏപ്രിൽ 3 ആണ്. ഏപ്രിൽ 3 വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് 5 ദിവസം മുമ്പ് മാർച്ച് 29 ഹോശാന ഞായറാണ്.

വർണ്ണത്തിനായി അവർണ്ണത്തിലേക്ക്: എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കായി ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നു

റിഗ് വേദത്തിൽ, പുരുഷസൂക്തത്തിലെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വരുവാനുള്ള വ്യക്തിയെ പറ്റി വേദങ്ങൾ മുൻ കണ്ടു. പിന്നീട് നാം എബ്രായ വേദങ്ങളെ പറ്റി തുടർന്നു, അതായത് യേശു സത്സങ്ങ് (നസ്രയനായ യേശു) സംസ്കൃതവേദങ്ങളും എബ്രായ വേദങ്ങളും (ബൈബിൾ‌) നിറവേറ്റി.

വരുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ട പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവാണോ? എല്ലാ ജാതികളും, വർണ്ണരും അവർണ്ണരും ഉൾപ്പടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയോ അതോ ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടത്തിനു വേണ്ടിയാണോ താൻ വന്നത്?

പുരുഷസൂക്തത്തിലെ ജാതി (വർണ്ണം)

പുരുഷനെ പറ്റി പുരുഷസൂക്തത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്:

പുരുഷസൂക്തം വാക്യം 11-12 – സംസ്കൃതംസംസ്കൃത ലിപ്യന്തരണം തർജ്ജിമ
यत पुरुषं वयदधुः कतिधा वयकल्पयन |
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ||
बराह्मणो.अस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कर्तः |
ऊरूतदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ||
11 yat puruṣaṃ vyadadhuḥ katidhā vyakalpayan |
mukhaṃ kimasya kau bāhū kā ūrū pādā ucyete ||
12 brāhmaṇo.asya mukhamāsīd bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ |
ūrūtadasya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata
11 അവർ പുരുഷനെ വിഭജിച്ചപ്പോൾ എത്ര ഭാഗമായാണ് വിഭജിച്ചത്?
തന്റെ വായെയും കൈകളെയും എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത്? തന്റെ തുടകളെയും കാലുകളെയും എന്താണ് വിളിച്ചത്?
12 തന്റെ വായ് ബ്രാഹ്മണനും, തന്റെ കൈകൾ രാജന്യ നിർമ്മിതവുമാകുന്നു. തന്റെ തുടകൾ വൈശ്യരും, കാലുകൾ ശൂദ്രരരെയും പുറപ്പെടുവിച്ചു.

സംസ്കൃത വേദത്തിൽ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണത്തെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യ വിവരണമാണിത്. പുരുഷനിൽ നിന്ന് നാല് ജാതികൾ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്റെ വായിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മിണ ജാതി/വർണ്ണവും, കൈകളിൽ നിന്ന് രാജന്യയും (ഇന്ന് ഇത് ക്ഷത്രിയ ജാതി/വർണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു), തന്റെ തുടകളിൽ നിന്ന് വൈശ്യ ജാതി/വർണ്ണവും, കാലിൽ നിന്ന് ശൂദ്ര ജാതി/വർണ്ണവും പുറപ്പെട്ടു വന്നു. യേശു പുരുഷനാകുവാൻ എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കണം.

അവൻ പ്രതിനിധീകരിച്ചുവോ?

ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനുമായി യേശു

‘ഭരണാധികാരി‘ – ഭരണാധികാരികളുടെ ഭരണാധികാരി എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു പുരാണ എബ്രായ  ശീർഷകമാണ് ‘ക്രിസ്തു‘ എന്ന് നാം കണ്ടു. ‘ക്രിസ്തു‘ എന്ന യേശു ക്ഷത്രിയന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ‘ശാഖയായ‘ യേശു പുരോഹിതനായി വരുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യേശു പുരോഹിതന്റെയും രാജാവിന്റെയും കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒരേ പോലെ ചെയ്യും എന്ന് എബ്രായ പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ട്.

13 അവൻ തന്നേ യഹോവയുടെ മന്ദിരം പണിയും; അവൻ ബഹുമാനഭൂഷണം ധരിച്ചു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു വാഴും; അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ പുരോഹിതനുമായിരിക്കും; ഇരുവർക്കും തമ്മിൽ സമാധാനമന്ത്രണം ഉണ്ടാകും.

സെഖര്യാവ് 6:13

വൈശ്യയായി യേശു

വരുവാനുള്ളവൻ ഒരു വ്യാപാരിയെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് എബ്രായ ഋഷിമാർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

3 നിന്റെ ദൈവവും യിസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനുമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷകൻ; നിന്റെ മറുവിലയായി ഞാൻ മിസ്രയീമിനെയും നിനക്കു പകരമായി കൂശിനെയും സെബയെയും കൊടുത്തിരിക്കു

ന്നു.യെശയ്യാവ് 43:3

ദൈവം പ്രവചനാത്മാവിൽ വരുവാനുള്ളവനോട് അവൻ സാധനങ്ങൾ അല്ല മറിച്ച് ആളുകളെ തന്റെ ജീവൻ പകരം വച്ച് വ്യാപാരം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആയതിനാൽ വരുവാനുള്ളവൻ ആളുകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന വ്യാപാരിയായിരിക്കും. വ്യാപാരിയായ അവൻ വൈശ്യ ജാതിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ശൂദ്ര – ദാസൻ

വരുവാനുള്ളവൻ ദാസനായി വരുമെന്നും പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാപങ്ങളെ കഴുകി കളയുന്ന സേവ ചെയ്യുന്ന ദാസനായിരിക്കും വരുവാനുള്ള ശാഖ എന്ന് പ്രവചകന്മാരുടെ പ്രവചനം നാം കണ്ടു.

8 മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവേ, നീയും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാരും കേട്ടുകൊൾവിൻ! അവർ അത്ഭുതലക്ഷണപുരുഷന്മാരല്ലോ; ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ മുള എന്നവനെ വരുത്തും.
9 ഞാൻ യോശുവയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ; ഒരേ കല്ലിന്മേൽ ഏഴു കണ്ണും ഉണ്ടു; ഞാൻ അതിന്റെ കൊത്തുപണി കൊത്തും; ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ അകൃത്യം പോക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.

സെഖര്യാവ് 3:8-9

വരുവാനുള്ള ശാഖ പുരോഹിതൻ, ഭരണാധികാരി, വ്യാപാരി മാത്രമായിരുന്നില്ല, അവൻ ഒരു ദാസൻ -ശൂദ്രൻ കൂടിയായിരുന്നു. അവന്റെ ദാസൻ (ശൂദ്രൻ) എന്ന കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് യെശയ്യാവ് നന്നായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവചനത്തിൽ ‘ദൂരത്തുള്ള‘ (അത് നാമാണ്) രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം ശൂദ്രന്റെ സേവയെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ദൈവം ഉപദേശിക്കുന്നു.

പുകളേ, എന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ; ദൂരത്തുള്ള വംശങ്ങളേ, ശ്രദ്ധിപ്പിൻ; യഹോവ എന്നെ ഗർഭംമുതൽ വിളിച്ചു; എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കയിൽ തന്നേ എന്റെ പേർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.
2 അവൻ എന്റെ വായെ മൂർച്ചയുള്ള വാൾപോലെയാക്കി തന്റെ കയ്യുടെ നിഴലിൽ എന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു; അവൻ എന്നെ മിനുക്കിയ അമ്പാക്കി തന്റെ പൂണയിൽ മറെച്ചുവെച്ചു, എന്നോടു:
3 യിസ്രായേലേ, നീ എന്റെ ദാസൻ; ഞാൻ നിന്നിൽ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.
4 ഞാനോ; ഞാൻ വെറുതെ അദ്ധ്വാനിച്ചു; എന്റെ ശക്തിയെ വ്യർത്ഥമായും നിഷ്ഫലമായും ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; എങ്കിലും എന്റെ ന്യായം യഹോവയുടെ പക്കലും എന്റെ പ്രതിഫലം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലും ഇരിക്കുന്നു.
5 ഇപ്പോഴോ, യാക്കോബിനെ തന്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചുവരുത്തുവാനും യിസ്രായേലിനെ തനിക്കുവേണ്ടി ശേഖരിപ്പാനും എന്നെ ഗർഭത്തിൽ തന്റെ ദാസനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു–ഞാൻ യഹോവെക്കു മാന്യനും എന്റെ ദൈവം എന്റെ ബലവും ആകുന്നു–:
6 നീ യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങളെ എഴുന്നേല്പിക്കേണ്ടതിന്നും യിസ്രായേലിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചുവരുത്തേണ്ടതിന്നും എനിക്കു ദാസനായിരിക്കുന്നതു പോരാ; എന്റെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തേണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്കു പ്രകാശമാക്കിവെച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

യെശയ്യാവ് 49:1-6

അവൻ എബ്രായൻ/യെഹൂദാ ജാതിയിൽ ഉള്ളവനെങ്കിലും അവന്റെ സേവനം ‘ഭൂമിയുടെ അറ്റം വരെ എത്തും‘  എന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രവചനം പോലെ തന്നെ യേശുവിന്റെ സേവനം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും തൊട്ടിരിക്കുന്നു. ദാസനായ യേശു ശൂദ്രരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

അവർണ്ണരും….

എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യസ്ഥത വഹിക്കേണ്ടതിന് അവർണ്ണർ, പട്ടിക ജാതി, ഗോത്ര വർഗ്ഗക്കാർ, ദളിതർ എന്നിവരെയും യേശു പ്രതിനിധീകരിക്കണം. താൻ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും? താൻ തകർക്കപ്പെടുകയും, കൈവിടപ്പെടുകയും, മറ്റുള്ളവരാൽ അവർണ്ണനായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എങ്ങനെ?

വിവരണങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള പൂർണ്ണ പ്രവചനം ഇവിടെ നൽകുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ‘അവനെ‘ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആയതിനാൽ വരുവാനുള്ള മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ‘മുളയുടെ‘ ചിത്രം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുരോഹിതനും, ഭരണാധികാരി യുമായ ശാഖയെ കുറിച്ചാണ്  ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ വിവരണം അവർണ്ണമാണ്.

വരുവാനുള്ള കൈവിടപ്പെട്ടവൻ

ങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചതു ആർ‍ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു? യഹോവയുടെ ഭുജം ആർ‍ക്കു വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
2 അവൻ ഇളയ തൈപോലെയും വരണ്ട നിലത്തുനിന്നു വേർ‍ മുളെക്കുന്നതുപോലെയും അവന്റെ മുമ്പാകെ വളരും; അവന്നു രൂപഗുണം ഇല്ല, കോമളത്വം ഇല്ല; കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൌന്ദര്യവുമില്ല.
3 അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനായും ഇരുന്നു; അവനെ കാണുന്നവർ‍ മുഖം മറെച്ചുകളയത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു; നാം അവനെ ആദരിച്ചതുമില്ല.

യെശയ്യാവ് 53:1-3

ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ‘മുള‘യാണെങ്കിലും (ആൽമരത്തിന്റെ ശാഖ) ഈ മനുഷ്യൻ ‘കൈവിടപ്പെടുകയും‘, ‘തള്ളപ്പെടുകയും‘ ‘കഷ്ടത‘ അനുഭവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരാൽ ‘താഴ്ത്തപ്പെടുകയും‘ ചെയ്യും. അവൻ തൊട്ടുകൂടാത്ത വ്യക്തിയായി കണകാക്കപ്പെടും. പട്ടിക ജാതിക്കാരായ തൊട്ടുകൂടാത്തവരെയും (വനവാസികൾ) പുറജാതികളായ ദളിതരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ ഈ വരുന്നവന് സാധിക്കും.

4 സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു; നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു; നാമോ, ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു.
5 എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾനിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം തകർ‍ന്നും ഇരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്നായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെമേൽ ആയി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്കു സൌഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു.

യെശയ്യാവ് 53:4-5

നാം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വരുന്ന അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന അവസ്ഥ ഇവയെല്ലാം ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പരിണിതഫലം എന്ന് വിധിക്കാറുണ്ട്. അതേ പോലെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യന്റെ കഷ്ടത അതിഭയങ്കരമാണൺ, ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് നാം കരുതുന്നു. ഇതിനാൽ താൻ തള്ളപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ താൻ തന്റെ പാപത്തിനായല്ല, നമ്മുടെ പാപത്തിനായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ സൗഖ്യത്തിനും, സമാധാനത്തിനുമായി വലിയ ഭാരം അവൻ ചുമന്നു.

നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ ഇത് നിറവേറി. അവൻ ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു, നമുക്കായി തകർക്കപ്പെട്ടു. ഈ സംഭവം തന്റെ കാലത്തിനു 750 വർഷം മുമ്പ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. താൻ വളരെ താഴ്ത്തപ്പെടുകയും, കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ പ്രവചനം നിവർത്തിയായി, അങ്ങനെ പുറം ജാതികളെയും, ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ അവന് കഴിയും.

6 നാം എല്ലാവരും ആടുകളെപ്പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു; നാം ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞിരുന്നു; എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവന്റെമേൽ ചുമത്തി.
7 തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി വായെ തുറക്കാതെയിരുന്നിട്ടും അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു; കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെയും രോമം കത്രിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെയിരിക്കുന്ന ആടിനെപ്പോലെയും അവൻ വായെ തുറക്കാതിരുന്നു.

യെശയ്യാവ് 53:6-7

നാം ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി പാപം ചെയ്തതു കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാപങ്ങൾ ചുമക്കേണ്ട വന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊല്ലപ്പെടുവാൻ, ‘വായ് പോലും തുറക്കാതെ‘ സമാധാനത്തോടു കൂടെ സമ്മതിച്ചു. യേശു എങ്ങനെ മനസോട് കൂടെ ക്രൂശിൽ പോകുവാൻ തയ്യാറായി എന്ന പ്രവചനം നിറവേറി.

8 അവൻ പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും എടുക്കപ്പെട്ടു; ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തുനിന്നു അവൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു എന്നും എന്റെ ജനത്തിന്റെ അതിക്രമം നിമിത്തം അവന്നു ദണ്ഡനം വന്നു എന്നും അവന്റെ തലമുറയിൽ ആർ‍ വിചാരിച്ചു?

യെശയ്യാവ് 53:8

 ‘ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തു നിന്ന് താൻ നീക്കപ്പെടും‘ എന്ന പ്രവചനം യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ നിറവേറി.

9 അവൻ സാഹസം ഒന്നും ചെയ്യാതെയും അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയൊന്നും ഇല്ലാതെയും ഇരുന്നിട്ടും അവർ‍ അവന്നു ദുഷ്ടന്മാരോടുകൂടെ ശവക്കുഴി കൊടുത്തു; അവന്റെ മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാരോടു കൂടെ ആയിരുന്നു.

യെശയ്യാവ് 53:9

 ‘തന്റെ നാവിൽ ചതിവില്ലാതെയും‘, ‘തന്നിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ലാതെയും‘ ഇരിന്നിട്ടും ‘ദുഷ്ടന്മാരുടെ‘ കൂടെ അവൻ എണ്ണപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും ധനികനായ പുരോഹിതനായ അരിമത്ഥ്യക്കാരനായ യോസേഫിന്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടു. ‘ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂടെ അടക്കപ്പെട്ടു‘, ‘ധനികരുടെ കൂടെ മരിച്ചു‘ എന്ന ഈ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിറവേറി.

10 എന്നാൽ അവനെ തകർത്തുകളവാൻ യഹോവെക്കു ഇഷ്ടംതോന്നി; അവൻ അവന്നു കഷ്ടം വരുത്തി; അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകൃത്യയാഗമായിത്തീർ‍ന്നിട്ടു അവൻ സന്തതിയെ കാണുകയും ദീർ‍ഘായുസ്സു പ്രാപിക്കയും യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം അവന്റെ കയ്യാൽ സാധിക്കയും ചെയ്യും.

യെശയ്യാവ് 53:10

ഈ ക്രൂരമായ മരണം ഒരു അപകടം അല്ലായിരുന്നു. അത് ‘കർത്താവിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു.‘

എന്തുകൊണ്ട്?

കാരണം ഈ മനുഷ്യന്റെ ‘ജീവൻ‘ ‘പാപത്തിനു യാഗമായിരുന്നു.‘

ആരുടെ പാപത്തിനു?

 ‘തെറ്റി പോയ‘ ‘അനേക ജാതികളിൽ‘ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പാപത്തിനായി. ജാതി, മതം, സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി ഇവയെല്ലാം നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും പാപത്തിൽ നിന്ന് കഴുകേണ്ടതിനാണ് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്.

തള്ളപ്പെട്ടവൻ ജയാളിയായി

11 അവൻ തന്റെ പ്രയത്നഫലം കണ്ടു തൃപ്തനാകും; നീതിമാനായ എന്റെ ദാസൻ തന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ടു പലരെയും നീതീകരിക്കും; അവരുടെ അകൃത്യങ്ങളെ അവൻ വഹിക്കും.

യെശയ്യാവ് 53:11

പ്രവചനം ഇപ്പോൾ ജയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ‘കഷ്ടത‘ (‘തള്ളപ്പെട്ടു,‘ ‘ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് നീക്കപ്പെട്ടു‘, ‘കല്ലറ‘ കൊടുക്കപ്പെട്ടു)അനുഭവിച്ചതിനു ശേഷം ഈ ദാസൻ ‘ജീവന്റെ വെളിച്ചം‘ കാണും.

അവൻ ജീവനിലേക്ക് മടങ്ങി വരും! ഇതു മൂലം ദാസൻ അനേകരെ നീതീകരിക്കും.

‘നീതികരിക്കപ്പെടുന്നത്‘ നീതിമാന്മാർ ആകുന്നതിന്  തുല്ല്യമാണ്. ഋഷിയായ അബ്രഹാമിന് നീതിയായി കണക്കിടപ്പെട്ടൂ. തന്റെ വിശ്വാസം മൂലമാണ്  ഇത് നൽകപ്പെട്ടത്. ഇതേ രീതിയിൽ തൊട്ടുകൂടുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ താഴ്ത്തപ്പെട്ട ദാസൻ ‘അനേകരെ‘ നീതികരിക്കും. ക്രൂശീകരണത്തിനു ശേഷം മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ട യേശു ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മെ നീതികരിക്കുന്നു.

12 അതുകൊണ്ടു ഞാൻ അവന്നു മഹാന്മാരോടുകൂടെ ഓഹരി കൊടുക്കും; ബലവാന്മാരോടുകൂടെ അവൻ കൊള്ള പങ്കിടും; അവൻ തന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന്നു ഒഴുക്കിക്കളകയും അനേകരുടെ പാപം വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാർ‍ക്കു വേണ്ടി ഇടനിന്നുംകൊണ്ടു അതിക്രമക്കാരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്കയാൽ തന്നേ.

യെശയ്യാവ് 53:12

യേശു ജീവിക്കുന്നതിന് 750 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, ഇത് ദൈവീക പദ്ധതി എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഓരോന്നായി നിറവേറ്റപെട്ടു. ഏറ്റവും താഴ്ത്തപ്പെട്ട അവർണ്ണരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ യേശുവിനു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും, അതായത് ബ്രാഹ്മണരുടെയും, ക്ഷത്രിയരുടേയും, വൈശ്യരുടേയും, ശൂദ്രരുടെയും പാപം ചുമന്നു അത് കഴുകുവാനാണ് യേശു വന്നത്.

ദൈവീക പദ്ധതിപ്രകാരം എനിക്കും നിനക്കും ജീവൻ എന്ന ദാനം – കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാനാണ് യേശു വന്നത്. ഈ വിലയേറിയ ദാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ലേ? അറിയുവാൻ അനേക വഴികൾ ഉണ്ട്:

വരുവാനുള്ള കുലീനനായ രാജാവ്: നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പേരിടപ്പെട്ടവൻ

വീണ രാജാവിനെ പറ്റി വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നു. വീണ തുടക്കത്തിൽ നല്ല രാജാവായിരുന്നുവെങ്കിലും മലിന സ്വാധീനങ്ങൾ നിമിത്തം താൻ ദുഷ്ടനാകുകയും യാഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ വിഷ്ണുവിനെക്കാൾ വലിയവനെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു രാജാവെന്ന നിലയിൽ താൻ ഉപദേശിക്കുകയും ധാർമ്മീക കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചു കാണിക്കാതെ അതിൽ മാതൃകയായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഋഷിമാരും, പൂജാരികളായ ബ്രാഹ്മിണരും അദ്ദേഹത്തോട് വാദിച്ചു. എന്നാൽ വീണ അതിനൊന്നും ചെവി കൊടുത്തില്ല. പൂജാരികൾ ആയതിനാൽ, ധാർമ്മീകത വീണ്ടെടുക്കുവാനായും, ദുഷ്ട് രാജ്യത്തെ നീക്കി കളയുവാനും രാജാവിനെ മനസ്താപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു കളഞ്ഞു.

ഇതു മൂലം രാജ്യത്ത് രാജാവില്ലാതെയായി. പൂജാരികൾ രാജാവിന്റെ വലതു കരം തിരുമിയപ്പോൾ പ്രിതു/പ്രുതു എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുലീനനായ വ്യക്തി ഉരുവായി. വീണയുടെ പിൻ ഗാമിയായി പ്രിതുവിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. ഇത്ര നല്ല ധാർമ്മീക മനുഷ്യൻ രാജാവായതിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു. കൂടാതെ അവന്റെ രാജാഭിഷേകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് വരെ പ്രത്യക്ഷമായി. പ്രിതുവിന്റെ വാഴ്ച രാജ്യത്തിന്റെ സുവർണ്ണകാലഘട്ടമായിരുന്നു.  

എബ്രായ ഋഷിമാരായ യെശയ്യാവും, യിരമ്യാവും സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയത് ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ആദ്യം കുലീനന്മാരായിരുന്നു, പത്ത് കല്പനകൾ അനുസരിച്ച് പിന്നീട് വഷളായ ഇസ്രയേല്ല്യ രാജാക്കന്മാരെ അവർ കണ്ടതാണ്. ഒരു മരം മുറിക്കപ്പെടുന്നതു പോലെ രാജ്യം നശിക്കും എന്ന് അവർ പ്രവചിച്ചു. ഈ മുറിക്കപ്പെട്ട മരത്തിന്റെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് കുലീനനായ രാജാവായ ഒരു ശാഖ പൊട്ടി മുളയ്ക്കും എന്നും അവർ പ്രവചിച്ചു.

പൂജാരികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും വ്യക്തമായി വീണയുടെ കഥയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂജാരികൾ വീണ രാജാവിനെ രാജസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയതിന് ശേഷം അവർ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് അതിന് അധികാരമില്ലായിരുന്നു. യെശയ്യാവിന്റെയും യിരമ്യാവിന്റെയും കാലത്തും രാജാവിനും പൂജാരിക്കും വെവ്വേറെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു. പ്രിതുവിന് ജനനത്തിനു ശേഷമാണ് പേര് നൽകപ്പെട്ടത് എന്നാൽ വരുവാനുള്ള കുലീനനായ രാജാവിന്  തന്റെ ജനനത്തിന് നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പേർ നൽകപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കഥകളുടെ വ്യത്യാസം.

വരുവാനുള്ള ശാഖയെ കുറിച്ച് യെശയ്യാവാണ്  ആദ്യം എഴുതിയത്. ദാവീദിന്റെ വീണു പോയ രാജത്വത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും ശക്തിയും നിറഞ്ഞ ഒരു ‘അവൻ‘ വരുന്നു. അതിനു ശേഷം യിരമ്യാവ് ഇപ്രകാരം എഴുതി, ഈ ശാഖ് കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും – സൃഷ്ടിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ എബ്രായ പേർ, കൂടാതെ അവൻ നമ്മുടെ നീതിയായിരിക്കും.

സെഖര്യാവ് തുടരുന്നു, ശാഖ

ബാബിലോണ്യ പ്രവാസത്തിനു ശേഷം ആലയം പുനഃപണിയുവാൻ സെഖര്യാവ് മടങ്ങി

യെഹൂദന്മാർ ആദ്യത്തെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയ സമയമായ 520 ബി സി യിലാണ് സെഖര്യാവ് പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവർ മടങ്ങിയപ്പോൾ നശിച്ചു പോയ ആലയം പുനഃപണിയുവാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്തെ മഹാപുരോഹിതന്റെ പേർ യോശുവ എന്ന് ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹം ആലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ പണി ആരംഭിച്ചു. മടങ്ങി വരുന്ന യെഹൂദന്മാരെ സഹായിക്കുവാൻ മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവായോട് ചേർന്ന് പ്രവാചകനായ സെഖര്യാവും പ്രവർത്തിച്ചു. സെഖര്യാവിലൂടെ യോശുവായെ പറ്റി ദൈവം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു,

8 മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവേ, നീയും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാരും കേട്ടുകൊൾവിൻ! അവർ അത്ഭുതലക്ഷണപുരുഷന്മാരല്ലോ; ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ മുള എന്നവനെ വരുത്തും.
9 ഞാൻ യോശുവയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ; ഒരേ കല്ലിന്മേൽ ഏഴു കണ്ണും ഉണ്ടു; ഞാൻ അതിന്റെ കൊത്തുപണി കൊത്തും; ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ അകൃത്യം പോക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു

സെഖര്യാവ് 3:8-9

ശാഖ! 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യെശയ്യാവ്  തുടങ്ങി, 60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യിരമ്യാവ് തുടർന്നു, രാജ വാഴ്ച നശിച്ചിട്ടും ‘ശാഖ‘ എന്ന വിഷയത്തിൽ സെഖര്യാവ് തുടർന്നു. ഒരു ആൽമരം പോലെ തന്നെ, ഈ ശാഖ ഒരു കുറ്റിയിൽ നിന്ന് വേരുകൾ ഊന്നി വളർന്നു. ഈ ശാഖ ഇപ്പോൾ ‘എന്റെ ദാസൻ‘ – ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. 520 ബി സിയിൽ യെരുശലേമിൽ, സെഖര്യാവിന്റെ കൂട്ടു പ്രവർത്തകനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യോശുവ ചില രീതികളിൽ വരുവാനുള്ള ശാഖയുടെ  ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

എന്നാൽ എങ്ങനെ?

 ‘ഒരു ദിവസം കൊണ്ട്‘ പാപം എങ്ങനെ കഴുകൽപ്പെടും?

ശാഖ: പുരോഹിതനെയും രാജാവിനെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു

എബ്രായ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുരോഹിതന്റെയും രാജാവിന്റെയും കർത്തവ്യങ്ങൾ വെവ്വേറെയായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. രാജാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാരോ, പുരോഹിതർ രാജാക്കന്മാരോ ആകുവാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു. ദൈവത്തിനു യാഗം കഴിച്ചു മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും മദ്ധ്യേ മദ്ധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നതായിരുന്നു പുരോഹിതന്റെ കർത്തവ്യം, അപ്പോൾ തന്നെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് നീതിയോടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതായിരുന്നു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യം. രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതേ സമയം വ്യത്യസ്തവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സെഖര്യാവ് ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി:

9 യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:
10 നീ ഹെല്ദായി, തോബീയാവു, യെദായാവു എന്നീ പ്രവാസികളോടു വാങ്ങുക; അവർ ബാബേലിൽനിന്നു വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന സെഫന്യാവിന്റെ മകനായ യോശീയാവിന്റെ വീട്ടിൽ നീ അന്നു തന്നേ ചെല്ലേണം.
11 അവരോടു നീ വെള്ളിയും പൊന്നും വാങ്ങി കിരീടം ഉണ്ടാക്കി മഹാപുരോഹിതനായി യെഹോസാദാക്കിന്റെ മകനായ യോശുവയുടെ തലയിൽ വെച്ചു അവനോടു പറയേണ്ടതെന്തെന്നാൽ:
12 സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: മുള എന്നു പേരുള്ളൊരു പുരുഷനുണ്ടല്ലോ; അവൻ തന്റെ നിലയിൽനിന്നു മുളെച്ചുവന്നു യഹോവയുടെ മന്ദിരം പണിയും.
13 അവൻ തന്നേ യഹോവയുടെ മന്ദിരം പണിയും; അവൻ ബഹുമാനഭൂഷണം ധരിച്ചു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു വാഴും; അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ പുരോഹിതനുമായിരിക്കും; ഇരുവർക്കും തമ്മിൽ സമാധാനമന്ത്രണം ഉണ്ടാകും.

സെഖര്യാവ് 6:9, 11-13

പൂർവ്വസമ്പ്രദായത്തിനു വിപരീതമായി, സെഖര്യാവിന്റെ കാലത്തെ മഹാപുരോഹിതനെ (യോശുവ) ശാഖയുടെ  ദൃഷ്ടാന്തമായി രാജകിരീടം ധരിപ്പിച്ചു. (‘വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നു‘ യോശുവ എന്ന് ഓർക്കുക). മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവ രാജ കിരീടം ധരിച്ചപ്പോൾ ഭാവിയിൽ രാജാവും പുരോഹിതനും ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാകുന്നത് മുൻ കണ്ടു – അതായത് രാജ സിംഹാസനത്തിലെ പുരോഹിതൻ. സെഖര്യാവ പിന്നെയും എഴുതി, ശാഖയുടെ പേർ ‘യോശുവ‘ എന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്?

 ‘യോശുവ‘, ‘യേശു‘ എന്ന പേരുകൾ

ബൈബിൾ തർജ്ജിമയുടെ ചരിത്രം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എബ്രായ വേദങ്ങൾ മൂലഭാഷയിൽ നിന്ന് ഗ്രീക്കിലേക്ക് 250 ബി സിയിലാണ് തർജ്ജിമ ചെയ്തത്. ഇതിനെ സെപ്റ്റുവജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എക്സ് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും വായിക്കപ്പെടുന്ന എൽ എക്സ് എക്സിൽ ‘ക്രിസ്തു‘ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് നാം കണ്ടു. അതേ രീതിയിൽ ‘യോശുവായെ‘ പറ്റിയും പരിശോധിക്കാം.

‘യോശുവ‘ = ‘യേശു‘. രണ്ടും ‘Yhowshuwa’ എന്ന എബ്രായ പദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്

എബ്രായ മൂല ഭാഷയിലെ ‘Yhowshuwa’ എന്ന വാക്കിന്റെ ലിപ്യന്തരണമാണ് യോശുവ (മലയാളം). 520 ബി സി യിൽ എബ്രായ ഭാഷയിൽ സെഖര്യാവ് ‘യോശുവ‘ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് #1 ൽ നാം കണ്ടു. അത് [മലയാളത്തിൽ] ‘യോശുവ‘ എന്ന് ലിപ്യന്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു (#1=> #3). യോശുവ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് Yhowshuwa’ എന്നത് എബ്രായത്തിൽ ഉള്ളത്. 250 ബി സി യിൽ എൽ എക്സ് എക്സ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഗ്രീക്കിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തപ്പോൾ Yhowshuwa എന്ന വാക്ക് Iesous എന്ന് ലിപ്യന്തരണം ചെയ്തു (#1=>#2). എബ്രായത്തിൽ ‘Yhowshuwa’  എന്ന വാക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രീക്കിൽ Iesous. ഗ്രീക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തപ്പോൾ Iesous ‘യേശു‘ എന്ന് ലിപ്യന്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു (#2 => #3). ഗ്രീക്കിൽ Iesous ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ യേശു എന്നത്.

എബ്രായത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ Yhowshuwa എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്റെ പേർ ‘Iesous’ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അതായത് ഗ്രീക്ക് പഴയ നിയമമായ എൽ എക്സ് എക്സിൽ ആ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. പുതിയ നിയമം ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് (#2 => #3) തർജ്ജിമ ചെയ്തപ്പോൾ ‘Iesous’ എന്ന പേര് ‘യേശു‘ എന്ന് ലിപ്യന്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ‘യേശു‘ = ‘യോശുവ‘, ‘യേശു‘ ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും, ‘യോശുവ‘ എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ, നസ്രയനായ യേശുവും, 520 ബിസിയിലെ മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവായും ഒരേ പേരിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അതായത് Yhowshuwa’ എന്ന് എബ്രായ മൂല ഭാഷയിലും ഗ്രീക്കിൽ ‘Iesous’ എന്നും വിളിച്ചു.

നസ്രയനായ യേശുവാണ് ശാഖ

ഇപ്പോൾ സെഖര്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട്. 520 ബി സിയിൽ നസ്രയനായ യേശുവിനെ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്ന ‘യേശു‘ എന്നായിരിക്കും വരുവാനുള്ള ശാഖയുടെ പേര് എന്ന് പ്രവചിച്ചു.

യിശായിയും, ദാവീദും യേശുവിന്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ആയതുകൊണ്ട് അവൻ ‘യിശായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്.‘ തന്നെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന നിലയിൽ യേശു ജ്ഞാനവും അറിവും ഉള്ളവനായിരുന്നു. തന്നെ വിമർശിക്കുന്നവരും, അനുഗമിക്കുന്നവരും ഒരു പോലെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടത്തക്കവണ്ണം സാമർത്ഥ്യവും, ഉൾകാഴ്ചയും ഉള്ളവനായിരുന്നു അവൻ. സുവിശേഷങ്ങളിലെ തന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ട തന്റെ ശക്തി അവഗണിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാതെയിരിക്കാം എന്നാൽ അവഗണിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഈ ശാഖയിൽ  നിന്ന് വരുമെന്ന് യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ച ജ്ഞാനവും, ശക്തിയും എന്ന വിശിഷ്ടമായ ഗുണങ്ങൾ യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. താൻ രാജാവാണെന്ന് യേശു വാദിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് ‘ക്രിസ്തുവിന്റെ‘ അർത്ഥം. എന്നാൽ താൻ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തത് ഒരു പുരോഹിതന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഒരു പുരോഹിതൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കും. യേശുവിന്റെ മരണം വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു, കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാഗമായിരുന്നത്. അവന്റെ മരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ്. യേശു മരിച്ച്, എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും മറുവിലയായപ്പോൾ സെഖര്യാവ് പ്രവചിച്ച പോലെ തന്നെ ‘ഒരു ദിവസം കൊണ്ട്‘ ദേശത്തിന്റെ പാപം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറി പോയി. താൻ ഒരു ‘ക്രിസ്തു/രാജാവ്‘ എന്ന് സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ മരണം കൊണ്ട് ഒരു പുരോഹിതന്റെ കർത്തവ്യം എല്ലാം താൻ ചെയ്തു. തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ മരണത്തിന്മേലുള്ള തന്റെ അധികാരവും, ശക്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. രണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങളെയും താൻ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ദാവീദ് പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ ‘ക്രിസ്തു‘ എന്ന് വിളിച്ച ശാഖ തന്നെ പുരോഹിതനായ രാജാവ്. തന്റെ ജനനത്തിന് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തന്റെ പേര് സെഖര്യാവ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

പ്രവചന തെളിവ്

യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ തന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്ന വിമർശകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിനെ മുൻ കണ്ടു എന്ന് വാദിച്ച പ്രവാചകന്മാരിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു തന്റെ ഉത്തരം. തന്നെ എതിർത്തവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

… തിരുവെഴുത്തുകൾ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു….

യോഹന്നാൻ 5: 39

മറ്റ് വാക്കുകളിൽ, തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്ന് യേശു വാദിച്ചു. മാനുഷീക ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭാവി കാണുവാൻ കഴിയാത്തതു കൊണ്ട് ദൈവീക പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് മനുഷരാശിക്ക് വേണ്ടി താൻ വന്നത് എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. ഇത് തെളിയിക്കുവാൻ എബ്രായ വേദങ്ങൾ ഇന്ന് നുമുക്ക് ലഭ്യമാണ്.

എബ്രായ പ്രവാചകന്മാർ ഇന്നു വരെ പ്രവചിച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ നോക്കാം. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ യേശുവിന്റെ വരവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യേശു എവിടെ യാഗമാകും എന്നത് അബ്രഹാം മുൻ പറഞ്ഞു. വർഷത്തിലെ ഏത് ദിവസം യാഗമാകും എന്നത് പെസഹ മുന്നറിയിച്ചു. വരുവാനുള്ള രാജാവിനെ പറ്റി മുന്നറിയിക്കുവാൻ ‘ക്രിസ്തു‘ എന്ന ശീർഷകം സങ്കീർത്തനം 2ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു. തന്റെ കുലം, പുരോഹിത കർത്തവ്യം, പേര് എല്ലാം മുന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു. നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര അധികം പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതേ പോലെ പ്രവചനം ഉള്ള മറ്റ് ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുമോ?

ഉപസംഹാരം: എല്ലാവർക്കും ജീവ വൃക്ഷം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ബൈബിളിന്റെ അവസാന അദ്ധ്യായം വരെ ആൽമരം പോലെയുള്ള അനശ്വരമായതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ മരത്തിന്റെ ചിത്രം കാണുന്നു. ‘ജീവ ജല നദിയുള്ള‘ ഭാവിയിലെ പുതിയ ഭൂമിയും കാണുന്നു.

2 നദിക്കു ഇക്കരെയും അക്കരെയും ജീവവൃക്ഷം ഉണ്ടു; അതു പന്ത്രണ്ടുവിധം ഫലം കായിച്ചു മാസംതോറും അതതു ഫലം കൊടുക്കുന്നു; വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്കു ഉതകുന്നു.

വെളിപ്പാട് 22:2

നിങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള എല്ലാ ജാതികളെയും മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും, ജീവ വൃക്ഷത്തിന്റെ സമൃത്ഥിയും അനുഭവിക്കുവാൻ അഹ്വാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശാഖ ആദ്യം ‘മുറിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ‘ ആവശ്യകത പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നു. അത് നാം അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നു.

ശാഖയുടെ അടയാളം: വട സാവിത്രിയിൽ വിടാതെ പിടിക്കുന്ന ആൽമരം പോലെ

വട വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ആൽ മരം തെക്കൻ ഏഷ്യയുടെ മുഖ്യ ആത്മീയ വസ്തുവും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മരവുമാണ്. മരണ ദൈവമായ യമ ദേവനുമായി ഇതിനെ ഒത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആയതിനാൽ മിക്കപ്പോഴും ഇത് കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെയും പൊട്ടി മുളക്കുവാനുള്ള ഇതിന്റെ കഴിവ് നിമിത്തം ദീർഘകാലം ഇത് ഇരിക്കും, അമർത്യതയുടെ അടയാളവുമാണ്. ഒരു ആൽമരചുവട്ടിലാണ് സാവിത്രി ഒരു മകനെ ലഭിക്കുന്നതിനായി മരിച്ചു പോയ തന്റെ ഭർത്താവായ സത്യവൻ രാജാവിനായി യമ ദേവന്റെ അടുക്കൽ വിലപേശിയത്. വട പൂർണ്ണിമയും വട സാവിത്രിയും ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുന്നു.

ഇതിനൊട് സാമ്യമുള്ള വിവരണം എബ്രായ വേദമായ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു. ഒരു ചത്ത മരം ജീവിച്ചു വരുന്നു…. മരിച്ചു പോയ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരു പുതിയ മകൻ എന്ന പ്രതിനിധിയായി. എന്നാൽ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇത് ഒരു ഭാവിയെ നോക്കിയുള്ള പ്രവചനമാണ്, നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പല പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചതാണിത്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ, ആരോ വരുന്നു എന്നർത്ഥം. യെശയ്യാവ് (750 ബി സി) ഈ കഥ തുടങ്ങി വച്ചു, പിന്നീടുള്ള പ്രവാചകർ ഇതിനെ വികസിപ്പിച്ചു – ചത്ത മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുള

യെശയ്യാവും ശാഖയും

യെശയ്യാവ് ചരിത്രത്തിൽ തെളിയിക്കാവുന്ന സമയത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. യെഹൂദ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു.

Isaiah shown in historical timeline. He lived in the period of the Davidic Kings of Israel

ഇസ്രയേലിൽ ദാവീദ് കുലത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ ജിവിച്ചിരുന്ന യെശയ്യാവിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

ദാവീദ് കുലത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ യിസ്രയേലിൽ നിന്ന് വാഴുന്ന കാലത്താണ് (1000-600 ബി സി) യെശയ്യാവ് എഴുതപ്പെട്ടത്. യെശയ്യാവിന്റെ കാലത്ത് (750 ബി സി) വാഴ്ച അഴിമതി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഈ രാജാക്കന്മാർ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയുവാനും, മോശെയുടെ പത്ത് കല്പനകൾ അനുസരിക്കുവാനും യെശയ്യാവ് അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ യിസ്രയേൽ മനം തിരിയുകില്ല എന്നും രാജ്യം നശിക്കുകയും രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുകയില്ല എന്നും യെശയ്യാവിന് അറിയാമായിരുന്നു.

ഒരു വലിയ ആൽമരമായിട്ട് ഈ രാജ വാഴ്ചയെ യെശയ്യാവ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മരത്തിന്റെ വേര് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ പിതാവായ യിശായി ആയിരുന്നു. യിശായിടെ മേൽ രാജ വാഴ്ച ദാവീദിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, പിന്നീട് ശലോമോൻ രാജാവ് പിൻഗാമിയായി. താഴെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മരം വളർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു, ഈ വാഴ്ചയിൽ അടുത്ത മകനായി ഉത്ഭവിച്ചു.

യെശയ്യാവ് വാഴ്ചയെ വലിയ ആൽമരമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, വേരാകുന്ന സ്ഥാപകൻ -യിശായിൽ നിന്ന് തടിയായി രാജാക്കന്മാർ വളർന്നു

ആദ്യം ഒരു മരം… പിന്നെ ഒരു കുറ്റി… പിന്നെ ഒരു ശാഖ

ഈ ‘മരമാകുന്ന‘ വാഴ്ച വേഗത്തിൽ മുറിക്കപ്പെടും, ഒരു ചത്ത കുറ്റി മാത്രമായി ശേഷിക്കും എന്ന് യെശയ്യാവ് താക്കീത് നൽകി. ഒരു കുറ്റിയും, ശാഖയുമായി ചിത്രീകരിച്ച തന്റെ വെളിപ്പാട് ഇങ്ങനെ എഴുതി:

ന്നാൽ യിശ്ശായിയുടെ കുറ്റിയിൽനിന്നു ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടും; അവന്റെ വേരുകളിൽനിന്നുള്ള ഒരു കൊമ്പു ഫലം കായിക്കും.
2 അവന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവു ആവസിക്കും; ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ആത്മാവു, ആലോചനയുടെയും ബലത്തിന്റെയും ആത്മാവു, പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും യഹോവാഭക്തിയുടെയും ആത്മാവു തന്നേ.

യെശയ്യാവ് 11:1-2
ഈ വാഴ്ച ഒരു കുറ്റി മാത്രമാകുമെന്ന് യെശയ്യാവ് താക്കീത് നൽകി

യെശയ്യാവിന് 150 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം 600 ബി സി യിലാണ് ‘മരം‘ വീണത്. ഈ സമയം ബാബിലോണ്യർ യിസ്രയേലിനെ പിടിച്ചടക്കുകയും രാജാക്കന്മാരെ ചിതറിക്കുകയും, യിസ്രയേല്ല്യരെ ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് കൊണ്ട് പോകുകയും ചെയ്തു (കാലഘട്ടത്തിലെ ചുവന്ന കാലം). ഇതാണ് യെഹൂദന്മാരുടെ ആദ്യ പ്രവാസ കാലം, ചിലർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചേക്കേറി. സാവിത്രിയുടെയും സത്യവന്റെയും കഥയിൽ മരിച്ച് ഒരു രാജ പുത്രൻ ഉണ്ട് – സത്യവൻ. കുറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിൽ നിരയിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവസാനിക്കും, വാഴ്ചയും നശിച്ചു പോകും.

ശാഖ: ദാവീദിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വരുവാനുള്ള ‘അവൻ‘

യിശായിടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള

ഈ പ്രവചനം രാജാക്കന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഭാവിലേക്കും കൂടെ നോക്കിയിരുന്നു. ആൽമരത്തിന്റെ പൊതുവായ ഒരു ഗുണമാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൽമരത്തിന്റെ വിത്തുകൾ മറ്റ് മരങ്ങളുടെ കുറ്റിയിലാണ് സാധാരണ മുളയ്ക്കുന്നത്. ഈ മുളയ്ക്കുന്ന ആൽമരം വിത്തിന്റെ ആതിഥേയനാണ് കുറ്റി. ആൽമരം വിത്ത് സ്ഥാപിതമായാൽ ആതിഥേയനായ കുറ്റിയെക്കാൾ വളരും. യെശയ്യാവ് മുൻ കണ്ട മുള ആൽമരം പോലെയാണ്, കാരണം ഈ പുതിയ മുള വേരിൽ നിന്നാണ് ഒരു ശാഖയായി മാറുന്നത്.

ആൽമരത്തിന്റെ മുള കുറ്റിയിൽ നിന്ന് വളരും, യെശയ്യാവ് ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് ഒരു ദിവസം, വരും നാളിൽ യിശായിടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടും, അത് ഒരു ശാഖയായി മാറും. യെശയ്യാവ് ഈ മുളയെ ‘അവൻ‘ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് വാഴ്ച വീണു പോയതിനു ശേഷം ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റിയാണ് യെശയ്യാവ് പറയുന്നത്. ഈ മനുഷ്യന് ജ്ഞാനം, ശക്തി, അറിവ് ഉള്ളവനും, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേലും ഉണ്ടാകും.

ആതിഥേയ കുറ്റിയെക്കാൾ ഒരു ആൽമരം വളരുന്നു. വളരെ വേഗം കെട്ടുപിണഞ്ഞ വേരുകളും മുളകളുമാകും

പല ഇതിഹാസങ്ങളിലും അമർത്യതയുടെ അടയാളമായി ആൽമരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള വേരുകൾ മണ്ണിലേക്കിറങ്ങി അധികം തടികളായി തീരുന്നു. ഇത് ദീർഘായുസ്സിനെ കാണിക്കുന്നു, ആയതിനാൽ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യെശയ്യാവ് 750 ബി സി യിൽ മുൻ കണ്ട ഈ ശാഖയ്ക്ക് സമാനമായ ദൈവീക ഗുണങ്ങളുണ്ട്, രാജ്യത്വം എന്ന് ‘കുറ്റി‘ അപ്രത്യക്ഷമായതിനു ശേഷം ഈ ശാഖ ദീർഘകാലം വാഴുന്നു.  

യിരമ്യാവും ശാഖയും

ജനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാകേണ്ടതിന് യെശയ്യാവ് ഒരു ചൂണ്ടുപലക ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പല ചൂണ്ടുപലകളിൽ ആദ്യത്തേതായിരുന്നു യെശയ്യാവിന്റേത്. യെശയ്യാവിന് ഏകദേശം 150 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 600 ബി സിയിൽ, യിരമ്യാവ്, തന്റെ കണ്മുമ്പിൽ ദാവീദിന്റെ രാജത്വം നശിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി:

5 ഞാൻ ദാവീദിന്നു നീതിയുള്ളോരു മുളയായവനെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്ന കാലം വരും; അവൻ രാജാവായി വാണു ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു ദേശത്തു നീതിയും ന്യായവും നടത്തും.
6 അവന്റെ കാലത്തു യെഹൂദാ രക്ഷിക്കപ്പെടും; യിസ്രായേൽ നിർഭയമായി വസിക്കും; അവന്നു യഹോവ നമ്മുടെ നീതി എന്നു പേർ പറയും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.

യിരമ്യാവ് 23:5-6

യിരമ്യാവ് ദാവീദിന്റെ രാജത്വമായ യെശയ്യാവിന്റെ ശാഖയെ  വികസിപ്പിച്ചു. ശാഖയും ഒരു രാജാവായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു കുറ്റി മാത്രമായി മാറിയ മുൻ കാല ദാവീദ് കുലത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ പോലെയല്ല.

ശാഖ: കർത്താവ് നമ്മുടെ നീതി

ശാഖയുമായുള്ള വ്യത്യാസം അവന്റെ പേരിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. അവന് ദൈവം എന്ന പേരുണ്ടാകും (‘കർത്താവ്‘ – ദൈവത്തിന്റെ എബ്രായ പേർ). ആൽമരം പോലെ ഈ ശാഖ ദൈവത്തെ ചിത്രീകരിക്കും. അവൻ ‘നമ്മുടെ‘ (മനുഷ്യരുടെ) നീതിയും ആയിരിക്കും.

സാവിത്രി തന്റെ ഭർത്താവായ സത്യവന്റെ ശരീരത്തിനായി യമനെ നേരിട്ടു, അവളുടെ നീതിയാണ് മരണത്തെ (യമ) നേരിടുവാൻ ശക്തി നൽകിയത്. കുംഭമേളയെ പറ്റി നാം പഠിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മലിനത അല്ലെങ്കിൽ പാപമാണ് പ്രശ്നം ആയതിനാൽ നമ്മിൽ ‘നീതി‘ ഇല്ല.

14 മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോടു കൂടിയവർ ആകകൊണ്ടു അവനും അവരെപ്പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോടു കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ
15 തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ ഒക്കെയും വിടുവിച്ചു

എബ്രായർ 2:14b-15

ബൈബിളിൽ പിശാച് യമ ദേവനെപോലെയാണ്, കാരണം അവൻ നമുക്കെതിരായി മരണം കൊണ്ടുവരുന്നു. അതായത്, യമ ദേവൻ സത്യവന്റെ ശരീരത്തിനായി വാദിച്ചതു പോലെ ഒരു തവണ പിശാച് ഒരു ശരീരത്തിനായി വാദിച്ചു എന്ന് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നു.

9 എന്നാൽ പ്രധാനദൂതനായ മിഖായേൽ മോശെയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചു പിശാചിനോടു തർക്കിച്ചു വാദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂഷണവിധി ഉച്ചരിപ്പാൻ തുനിയാതെ: കർത്താവു നിന്നെ ഭർത്സിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ.

യൂദ 1:9

സാവിത്രി, സത്യവന്റെ കഥയിൽ യമ ദേവന് ശക്തിയുള്ളതുപോലെ പിശാചിന് ശക്തിയുണ്ട്, ഒരിക്കൽ സാധുവായ പ്രവാചകൻ മോശെയുടെ ശരീരത്തിനായി വാദിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മലിനതയും പാപവും ഉള്ള നമ്മുടെ മേലും മരണം കൊണ്ടുവരുവാൻ തീർച്ചയായും അവന് ശക്തിയുണ്ട്. മരണം കൊണ്ടു വരുന്ന പിശാചിനെ ശാസിക്കുവാൻ സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളു എന്ന് ദൂതന്മാർ വരെ അംഗീകരിക്കുന്നു.

ഇവിടെ, ‘ശാഖ‘ എന്നത് ഭാവിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് ‘നീതി‘ തരും എന്ന വാഗ്ദത്തമാണ്, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മരണത്തിന്മേൽ ജയം ഉണ്ട്.

എങ്ങനെ?

ഈ വിഷയത്തെ വികസിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സെഖര്യാവ് നൽകുന്നു. വരുവാനുള്ള ശാഖയുടെ പേര് വരെ അവൻ പ്രവചിക്കുന്നു. മരണത്തെ (യമ ദേവൻ) തിരസ്കരിക്കുന്ന സാവിത്രി, സത്യവന്റെ കഥയുടെ സാമ്യമാണിത്. ഇത് നാം അടുത്തതായി കാണുന്നു.

കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ: ‘അഭിഷിക്തന്റെ‘ വരവിനെ പറ്റി

മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രവസ്തുവായ അറിവാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഗീതമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് ഇത് പൊതുവെ വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് രാജകുടുഃബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ദേവനായ കൃഷ്ണനും, രാജ യോദ്ധാവായ അർജ്ജുനനും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് ഗീതയിൽ നാം കാണുന്നത്. പുരാണ രാജ വാഴ്ചയുടെ സ്ഥാപകനായ കുരു രാജാവിന്റെ രാജ പരമ്പരയിലെ രണ്ട് വംശങ്ങളിലെ യോദ്ധാക്കന്മാരും ഭരണകർത്താക്കന്മാരും തമ്മിലായിരുന്നു ഈ യുദ്ധം. പാണ്ഡവ രാജാവായ യുധിഷ്ഠിരനാണോ കൗരവ രാജാവായ ദുര്യോധനനാണോ ഭരണത്തിൽ വരുന്നത് എന്നനുസരിച്ചായിരുന്നു ബന്ധുക്കളായ പാണ്ഡവന്മാരും കൗരവന്മാരും യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയത്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ സിംഹാസനത്തെ ദുരോധനൻ അട്ടിമറിച്ചെടുത്തു. ആയതിനാൽ യുധിഷ്ഠിരനും തന്റെ കൂടെയുള്ള പാണ്ഡവന്മാരും തങ്ങളുടെ സിംഹാസനം തിരിച്ചു പിടിക്കുവാനായി യുദ്ധം ചെയ്തു. പാണ്ഡവന്മാരിലെ യൊദ്ധാവായ അർജ്ജുനനും ദേവനായ കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള  സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യവും, അനുഗ്രഹവും നേടി തരുന്ന അറിവുകളെ പറ്റിയുള്ള സംസാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത.

എബ്രായ സാഹിത്യമായ വേദപുസ്തകത്തിലെ ജ്ഞാന സാഹിത്യങ്ങളിലെ മുഖ്യമായതാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. ഇത് പാട്ടായിട്ടാണ് രചിച്ചതെങ്കിലും ഇന്ന് ഇത് വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവും തന്റെ അഭിഷിക്തനും (ഭരണകർത്താവ്) തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ മഹാന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും രാജാക്കന്മാരും രണ്ട് പക്ഷത്തും നിരന്നിരിക്കുന്നു. പുരാണ രാജകുലത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ പൂർവ്വപിതാവായ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ സന്തതിയാണ് ഒരു പക്ഷത്തെ രാജാവ്. ആർക്കാണ് ഭരണാധികാരം ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള യുദ്ധമാണിത്. സ്വാതന്ത്ര്യം, ജ്ഞാനം അനുഗ്രഹം എന്നിവയെ പറ്റിയാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കർത്താവും അഭിഷിക്തനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത്.

ഒരുപോലെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലെ?

സംസ്കൃത വേദങ്ങളിലെ അറിവുകളെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള പ്രധാന വഴി ഭഗവത്ഗീത ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ വേദപുസ്തകത്തിലെ അറിവുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള പ്രധാന വഴി സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ്. ഈ അറിവുകൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സങ്കീർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങളും, പ്രധാന രചയിതാവായ ദാവീദ് രാജാവിനെ പറ്റിയും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ആരാണ് ദാവീദ് രാജാവ്, എന്താണ് സങ്കീത്തനങ്ങ?

ചരിത്രത്തിൽ ദാവീദ് രാജാവ്, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, മറ്റ് എബ്രായ ഋഷിമാർ, എഴുത്തുകൾ എന്നിവയുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ

യിസ്രയേല്യരുടെ ചരിത്രത്തിലെ കാലഘട്ടങ്ങൾ എടുത്തു പഠിച്ചാൽ അബ്രഹാമിന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും മോശെയുടെ 500 വർഷങ്ങക്ക് ശേഷം ഏകദേശം 1000 ബിസിയിലാണ് ദാവീദ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. തന്റെ കുടുഃബത്തിന്റെ ആടുകളെ മേയിക്കുന്നവനായിരുന്നു ദാവീദ്. യിസ്രയേലിനെ പിടിച്ചടക്കുവാനായി മല്ലനായ ഗോല്യാത്ത് യിസ്രയേലിന് നേരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു. യിസ്രയേല്ല്യർ നിരാശപ്പെട്ടു, തോൽക്കപ്പെട്ടു. ദാവീദ് ഗോല്ല്യാത്തിനെ വെല്ലു വിളിക്കുകയും അവനെ യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നു കളയുകയും ചെയ്തു. യോദ്ധാവിന് മേലുള്ള ഇടയ ബാലന്റെ ജയം ദാവീദിനെ പ്രസിദ്ധനാക്കി.

എന്നിരുന്നാലും അനേക കഠിനവും, നീണ്ടതുമായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് താൻ രാജാവായത്, കാരണം തനിക്ക് യിസ്രയേലിലും പുറത്തും തന്നെ എതിർത്തിരുന്ന അനേക ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും, ദൈവം തന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതിക്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം താൻ അതിജീവിച്ചു. വേദപുസ്തകത്തിലെ അനേക പുസ്തകങ്ങളിൽ ദാവീദിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, ജയങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

ദൈവത്തിനായി പാട്ടുകളും, പദ്യങ്ങളും എഴുതിയ പാട്ടുകാരനായും ദാവീദ് പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. ഈ പാട്ടുകളും, പദ്യങ്ങളും എല്ലാം ദൈവം ഉത്തേജിപ്പിച്ചതും, വേദപുസ്തകത്തിലെ സങ്കീത്തനം എന്ന പുസ്തകമായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സങ്കീത്തനത്തിലെ ‘ക്രിസ്തുവിനെ‘ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങ

ദാവീദ് മഹാനായ രാജാവും, യോദ്ധാവും ആയിരുന്നെങ്കിലും തന്റെ രാജകുലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന, തന്നെക്കാൾ ശക്തനും, അധികാരമുള്ളവനുമായ ‘ക്രിസ്തുവിന്റെ‘ വരവിനെ പറ്റി സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിൽ സങ്കീർത്തനം 2 ൽ ക്രിസ്തിവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പോലെ ഒരു രാജ യുദ്ധത്തിലാണ്.

സങ്കീർത്തനം 2

1ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർഥമായതു നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത്?

2യഹോവയ്ക്കും അവന്റെ ‘അഭിഷിക്ത’നും വിരോധമായി

ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേല്ക്കയും

അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആലോചിക്കയും ചെയ്യുന്നത്:

3നാം അവരുടെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ച്

അവരുടെ കയറുകളെ എറിഞ്ഞുകളക.

4സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു;

കർത്താവ് അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു.

5അന്ന് അവൻ കോപത്തോടെ അവരോട് അരുളിച്ചെയ്യും;

ക്രോധത്തോടെ അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കും.

6എന്റെ വിശുദ്ധപർവതമായ സീയോനിൽ

ഞാൻ എന്റെ ‘രാജാവിനെ’ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു.

7ഞാൻ ഒരു നിർണയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു:

യഹോവ എന്നോട് അരുളിച്ചെയ്തത്,

നീ എന്റെ പുത്രൻ; ഇന്നു ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

8എന്നോടു ചോദിച്ചുകൊൾക;

ഞാൻ നിനക്കു ജാതികളെ അവകാശമായും ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളെ കൈവശമായും തരും;

9ഇരുമ്പുകോൽകൊണ്ട് നീ അവരെ തകർക്കും;

കുശവന്റെ പാത്രംപോലെ അവരെ ഉടയ്ക്കും.

10ആകയാൽ രാജാക്കന്മാരേ, ബുദ്ധി പഠിപ്പിൻ;

ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരേ, ഉപദേശം കൈക്കൊൾവിൻ.

11ഭയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിപ്പിൻ;

വിറയലോടെ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ.

12അവൻ കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽവച്ചു നശിക്കാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിപ്പിൻ.

അവന്റെ കോപം ക്ഷണത്തിൽ ജ്വലിക്കും;

അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഭാഗ്യവാന്മാർ.

ഇതേ ഭാഗം, ഗ്രീക്ക ഭാഷയിൽ നിന്ന് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്

സങ്കീർത്തനം 2:1-2
HebrewGreekEnglishമാതൃഭാഷ
א  לָמָּה, רָגְשׁוּ גוֹיִם;    וּלְאֻמִּים, יֶהְגּוּ-רִיק.   ב  יִתְיַצְּבוּ, מַלְכֵי-אֶרֶץ–    וְרוֹזְנִים נוֹסְדוּ-יָחַד: עַל-יְהוָה,    וְעַל-מְשִׁיחוֹ.1Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 2 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. διάψαλμα.  1 Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? 2 The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his Christ.1 ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായതു നിരൂപിക്കുന്നതും എന്തു? 2 യഹോവെക്കും അവന്റെ ക്രിസ്തു വിരോധമായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുയും അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആലോചിക്കയും ചെയ്യുന്നതു

കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണതഫലങ്ങൾ

നിങ്ങൾ കാണുന്നതു പോലെ സങ്കീർത്തനം 2 ലെ ‘ക്രിസ്തു‘/‘അഭിഷിക്തൻ‘ എന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഭഗവത്ഗീതയിലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം പോലെ തന്നെയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണതഫലങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. അർജ്ജുനനും പാണ്ഡവരും യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു, ആയതിനാൽ സിംഹാസനം അട്ടിമറിച്ച കൗരവരിൽ നിന്ന് രാജഭരണം പാണ്ഡവരുടെ കയ്യിൽ വന്നു, കൂടാതെ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവാകുകയും ചെയ്തു. പാണ്ഡവ സഹോദരങ്ങളും, കൃഷ്ണനും, ബാക്കി കയ്യിൽ എണ്ണുവാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ചു പേരും മാത്രമേ ഈ 18 ദിവസത്തെ യുദ്ധം അതിജീവിച്ചുള്ളു – ബാക്കി ജനം എല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുള്ള 36 വർഷത്തെ ഭരണത്തിനു ശേഷം യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസ്ഥാനം രാജി വച്ച് അർജ്ജുനന്റെ ചെറുമകനായ പരിക്ഷിത്തിന് ഈ സ്ഥാനം നൽകി. ദ്രൗപതിയും തന്റെ സഹോദരന്മാരും ഒത്ത് താൻ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ദ്രൗപതിയും, നാലു പാണ്ഡവന്മാരായ ഭീമൻ, അർജ്ജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ എന്നിവരും യാത്രയിൽ മരണമടഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിരന് മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചുള്ളു. യുദ്ധം നിർത്തലാക്കാഞ്ഞതു കൊണ്ട് കൗരവരുടെ മാതാവായ ഗാന്ധാരി കൃഷ്ണനോട് വളരെ കോപിച്ചു, അവനെ ശപിച്ചു, ഇതു മൂലം 36 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അബദ്ധത്തിൽ കുന്തം കൊണ്ട് മരണമടഞ്ഞു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും, അതിനു ശേഷമുള്ള കൃഷ്ണന്റെ കൊലയും ലോകത്തെ കലിയുഗത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടു.

ആയതിനാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു ലഭിച്ചു?

കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഫലങ്ങൾ

ആയിര കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജീവിക്കുന്ന നാം വലിയ ആവശ്യകതയിലാണ്. നാം ഒരു സംസാരയിലാണ് (ചക്രത്തിൽ) ജീവിക്കുന്നത്. വേദന, രോഗം, വയസ്സാകുക, മരണം എന്നിവയുടെ നിഴലിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. പണക്കാരെ മാത്രം സഹായിക്കുന്നതും, ഭർണകർത്താക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായ സർക്കാരിന്റെ കീഴിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. കലിയുഗം നമ്മെ പല വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

അഴിമതിയില്ലാത്ത സർക്കാരും, കലിയുഗത്തിലല്ലാത്ത സമൂഹവും, വീണ്ടും കറങ്ങി വരുന്ന പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിടുതലും വേണം എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 2 ലെ വരുവാനുള്ള ‘ക്രിസ്തുവിൽ‘ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ

സങ്കീർത്തനം 2 ൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ‘ക്രിസ്തു‘ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റി തരുമെന്ന് എബ്രായ ഋഷിമാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു ഒരു യുദ്ധം ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും, സങ്കീർത്തനം 2 ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണിത്. ഇത് ‘ക്രിസ്തുവിന്‘ മാത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന യുദ്ധമാണിത്. ശക്തിയും ബലവും കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നതിന് പകരം ക്രിസ്തു നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടു വന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സംസാരയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ ബലത്താലല്ല, സ്നേഹത്തിൽ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സങ്കീർത്തനം 2 ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു. ദാവീദിന്റെ കൊമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വന്ന മുളയിൽ നിന്ന് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു

രാജ് എന്ന വാക്ക് പോലെ: യേശു ക്രിസ്തുവിലെ ‘ക്രിസ്തു‘ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?

യേശുവിന്റെ അവസാനത്തെ പേരെന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അവർ മിക്കവാറും പറയുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ്,

 “അവന്റെ അവസാനത്തെ പേര് ‘ക്രിസ്തു‘എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നാൽ ഉറപ്പില്ല“

അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും,

 “അങ്ങനെയെങ്കിൽ, യേശു ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ, യോസേഫ് ക്രിസ്തുവും, മറിയ ക്രിസ്തുവും ബാലനായ യേശുവിനെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നുവോ?“

ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, യേശുവിന്റെ കുടുഃബപേരല്ല ‘ക്രിസ്തുവെന്ന്‘ അവർ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ, എന്താണ് ‘ക്രിസ്തു‘? ആ വാക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആശ്ചര്യം എന്ന് പറയട്ടെ, അനേകർ ‘ക്രിസ്തു‘ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ‘ഭരണകർത്താവ്‘ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഭരണം‘ എന്ന് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.  ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പ് ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലെ ‘ഭരണം‘ പോലെ തന്നെയുള്ളു ഇത്.

തർജ്ജിമയും ലിപ്യന്തരണവും

തർജ്ജിമയുടെ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം ഒരേ പോലെ ശബ്ദമുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന് ലിപ്യന്തരണം എന്ന് പറയും. ഉദാഹരണത്തിന്, “KumbhMela“ എന്ന വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലിപ്യന്തരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കുമ്പമേള എന്ന മലയാളം വാക്കാണ്. മേള എന്ന വാക്കിന്  ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘ഫേർ‘ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഫെസ്റ്റിവൽ‘ എന്ന വാക്കാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ ശബ്ദമുള്ള കുമ്പമേളയാണ് കുമ്പ്ഫേരിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. “Raj” എന്ന വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലിപ്യന്തരണം ചെയ്യപ്പെട്ട “രാജ്” എന്ന മലയാളം വാക്ക‍ാണ്. രാജ് എന്ന വാക്കിന്  ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘റൂൾ‘ എന്നാണർത്ഥം വരുന്നത് എങ്കിലും ഒരേപോലെ ശബ്ദം വരുന്ന “ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്“ എന്ന വാക്കാണ് “ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ“ എന്ന വാക്കിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പേരുകൾ തർജ്ജിമ (അർത്ഥം വച്ച്) ചെയ്യണോ അതോ ലിപ്യന്തരണം ചെയ്യണോ (ഒരേ പോലെയുള്ള ഉച്ചാരണം) എന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നവർ തീരുമാനിക്കണം. ഇതിന് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല.

സെപ്റ്റുവജിന്റ്

ഏകദേശം 250 ബി സിയിലാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ രാജ്യന്തര ഭാഷയായ ഗ്രീക്കിലേക്ക് എബ്രായ വേദം (പഴയനിയമം) ആദ്യമായി തർജ്ജിമ ചെയ്തത്. ഈ പരിഭാഷയെ സെപ്റ്റുവജിന്റ് (LXX) എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്, ഇത് വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. പുതിയ നിയമം ഗ്രീക്കിലാണ് എഴുതപെട്ടത്, ഇതിൽ പഴയനിയമത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്ധരണികൾ എല്ലാം സെപ്റ്റുവജിന്റിൽ നിന്നാണ്  എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റുവജിന്റിലെ തർജ്ജിമയും, ലിപ്യന്തരണവും

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയയും, ഇത് ആധുനിക  വേദപുസ്തകത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൂലഭാഷയിൽ നിന്ന് ആധുനിക വേദപുസ്തകത്തിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമ ഒഴുക്ക്

മൂല എബ്രായ ഭാഷയിലുള്ള പഴയനിയമം (1500 – 400 ബി സി വരെ എഴുതിയത്) ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ (#1) കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം, 250 ബി സിയിൽ എബ്രായത്തിൽ നിന്ന് ->ഗ്രീക്കിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാണ് സെപ്റ്റുവജിന്റ്, ഇത് കാണിക്കുവാൻ ഒന്നാം കോളത്തിൽ (#1) നിന്ന് രണ്ടാം കോളത്തിലേക്ക് (#2) ആരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് (50 – 90 എ ഡി), ആയതിനാൽ, രണ്ടാം കോളത്തിൽ (#2) പഴയനിയമവും, പുതിയനിയമവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവസാന പകുതിയിൽ (#3)വേദപുസ്തകം ആധുനിക ഭാഷയിൽ തർജ്ജിമപ്പെടുത്തിയത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പഴയനിയമം (എബ്രായ വേദം) എബ്രായത്തിൽ (1 –> 3) നിന്നും, പുതിയ നിയമം ഗ്രീക്കിൽ (2–>3) നിന്നുമാണ് തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുമ്പ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പേരുകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് തർജ്ജിമക്കാർ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. ഇത് ലിപ്യന്തരണം, തർജ്ജിമ എന്ന് എഴുതിയ രണ്ട് ആരോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

 ‘ക്രിസ്തുവിന്റെഉല്പത്തി

 ‘ക്രിസ്തു‘ എന്ന പദം ലക്ഷ്യമാക്കി മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രീയ തുടരാം

വേദപുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തുഎന്ന പദം എവിടെ നിന്നു വരുന്നു?

എബ്രായ ഭാഷയിലുള്ള പഴയ നിയമത്തിൽ ‘מָשִׁיחַ’ (മെശിയാക്ക്) എന്നാണ്  ഈ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകർത്താവിനെ പോലെ ‘അഭിഷിക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി‘ എന്നാണ്. ആ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ രാജസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അഭിഷേകം (എണ്ണ തലയിൽ പൂശും) ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അഭിഷിക്തർ അല്ലെങ്കിൽ മെശിയാക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന് ശേഷം അവർ ഭർണകർത്താക്കൾ ആകും, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം അവന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ ഭരണത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടായിരിക്കണം അവരുടെ ഭരണം. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ എബ്രായ രാജാക്കന്മാർ എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് പോലെയായിരുന്നു. ദക്ഷിണ ഏഷ്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് അധീന പ്രദേശങ്ങളെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ ബ്രിട്ടനിലുള്ള ഭരണത്തിനും അവരുടെ നിയമങ്ങൾക്കും കീഴ്പെട്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഭരണം.

അതുല്ല്യ രാജാവായ മെശിയാക്കിന്റെ വരവിനെ പറ്റി പഴയനിയമത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. 250 ബി സിയിൽ സെപ്റ്റുവജിന്റ് തർജ്ജിമ ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രീക്കിൽ സമാന അർത്ഥം ഉള്ള Χριστός (ക്രിസ്റ്റോസ്) എന്ന പദം തർജ്ജിമ ചെയ്തവർ ഉപയോഗിച്ചു, ഇത് എണ്ണ പൂശുക എന്ന് അർത്ഥം ഉള്ള ക്രിയോ എന്ന മൂല പദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. എബ്രായ പദം, ‘മെശിയാക്ക്‘ ഗ്രീക്ക് സെപ്റ്റുവജിന്റിൽ അർത്ഥം (ശബ്ദം അനുസരിച്ച് ലിപ്യന്തരണം ചെയ്തതല്ല) വച്ചാണ് Χριστός എന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ യേശു ‘മെശിയാക്കാണെന്ന്‘ കാണിക്കുവാനായി പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാർ ക്രിസ്റ്റോസ് എന്ന പേര് തന്നെ തുടർന്നും ഉപയോഗിച്ചു.

പാശ്ചാത്യ ഭാഷകളിൽ സമാനാർത്ഥം ഉള്ള വാക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു, ആയതിനാൽ, പുതിയ നിയമ ഗ്രീക്കിലെ ‘ക്രിസ്റ്റോസ്എന്ന പദം ലിപ്യന്തരണം ചെയ്ത് ‘ക്രൈസ്റ്റ്‘ (ക്രിസ്തു) എന്ന് പദം ഉളവായി. പഴയ നിയമ വേരുകൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക പേരാണ് ‘ക്രിസ്തു‘, അത് എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഗ്രീക്കിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടു, പിന്നീട് ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് ആധുനിക ഭാഷകളിലേക്ക് ലിപ്യന്തരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പഴയനിയമം എബ്രായ ഭാഷയിൽ  നിന്ന് നേരിട്ട് ആധുനിക ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എബ്രായ മൂലഭാഷയിലെ ‘മെശിയാക്ക്‘ എന്ന പദത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല തീരുമാനങ്ങളാണ് തർജ്ജിമക്കാർ എടുത്തത്.  ചില വേദപുസ്തകങ്ങളിൽ ‘മെശിയാക്ക്‘ എന്ന പദം ‘മശിഹ‘ എന്ന പദത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളിലേക്ക് ലിപ്യന്തരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റ് ചിലതിൽ ‘അഭിഷിക്തൻ‘ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ (മശിഹ) മലയാളത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വാക്ക് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് ലിപ്യന്തരണം ചെയ്തതാണ്. അറബിയിലെ ഈ വാക്ക് എബ്രായ മൂല ഭാഷയിൽ നിന്ന് ലിപ്യന്തരണം ചെയ്തതാണ്. ആയതിനാൽ ‘മശിഹ‘ എന്ന പദത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം മൂലഭാഷയുമായി വളരെ സാമ്യമുണ്ട്.

എബ്രായ പദം מָשִׁיחַ (മശിഹ) ഗ്രീക്ക് സെപ്റ്റുവജിന്റിൽ “ക്രിസ്റ്റോസ്“ എന്നാണ് തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് “ക്രൈസ്റ്റ്“ എന്നാണ് തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം ‘ക്രൈസ്റ്റ്‘ എന്നാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന പദത്തിന്റെ മലയാള പദം (ക്രിസ്തു) ഗ്രീക്ക് പദമായ “ക്രിസ്റ്റോസ്“ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം ക്രിസ്തു (kristhu)  എന്നാണ്. കാരണം പഴയനിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുഎന്ന പദം നാം കാണുന്നില്ല. പഴയനിയമവുമായുള്ള ഈ വാക്കിന്റെ ബന്ധം തെളിവല്ല. എന്നാൽ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ക്രിസ്തു‘ = ‘മശിഹ‘ = ‘അഭിഷിക്തൻകൂടാതെ ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത പേരാണ്.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തു

സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചു നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ അന്വേഷിച്ച് വിദ്വാന്മാർ വന്നപ്പോൾ ഹെരോദാവ് രാജാവിന്റെ പ്രതികരണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു, ഇത് ക്രിസ്തുമസ് കഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്.

3 ഹെരോദാരാജാവു അതു കേട്ടിട്ടു അവനും യെരൂശലേം ഒക്കെയും ഭ്രമിച്ചു,
4 ജനത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും എല്ലാം കൂട്ടിവരുത്തി: ക്രിസ്തു എവിടെ ആകുന്നു ജനിക്കുന്നതു എന്നു അവരോടു ചോദിച്ചു.

മത്തായി 2:3-4

യേശുവിനെ പറ്റി പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ‘ക്രിസ്തു‘ എന്ന ചിന്ത ഹെരോദാവിനും തന്റെ ഉപദേശകന്മാർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായിരുന്നു. ‘ക്രിസ്തു പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജനം (ഹെരോദാവും തന്റെ ഉപദേശകന്മാരെ പോലെയുള്ളവർ)ഗ്രീക്ക് സെപ്റ്റുവജിന്റിൽ നിന്ന് പഴയനിയമം വായിച്ചിരുന്നു. ‘ക്രിസ്തുഎന്നത് ഒരു പേരല്ല മറിച്ച് ഒരു ഭരണകർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനെ കാണിക്കുന്ന ശീർഷകം ആയിരുന്നു (ഇപ്പോഴും ആകുന്നു). അതു കൊണ്ടാണ് ഹെരോദാവ് രാജാവ് മറ്റൊരു രാജാവിനെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ ‘അസ്വസ്ഥനാകുകയും,‘ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. ‘ക്രിസ്തു‘ എന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കണ്ടുപിടിത്തമെന്ന തെറ്റുദ്ധാരണ മാറ്റിയെടുക്കാം. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ശീർഷകം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ വിരോധസത്യം

എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന വരുവാനുള്ള ക്രിസ്തു യേശുവാണെന്ന് യേശുവിന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിലർ അത് വിശ്വസിക്കാതെ എതിർത്തു.

എന്തുകൊണ്ട്?

സ്നേഹവും സത്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ വിരോധസത്യത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന്  ഉത്തരം ലഭിക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിന് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തിനു കീഴിൽ ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് തന്റെ സൈന്യ ബലത്തിൽ പുറമെയുള്ളത് പിടിച്ചടക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ രാജാവിനെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു, ഗാന്ധിജി പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ നിമിത്തം, ക്രമേണ രാജാവ് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു.

ക്രിസ്തുവായ യേശു തനിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാവരെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനല്ല  വന്നത്. സ്നേഹം എന്ന അടിസ്ഥാനം ഇട്ട നിത്യമായ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് താൻ വന്നത്. ഇതിന് ശക്തിയുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും വിരോധ സത്യങ്ങൾ  സ്നേഹവുമായി ഒത്തു ചേരണം. നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എബ്രായ ഋഷിമാർ ഈ വിരോധസത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 1000 ബി സിയിൽ എബ്രായ രാജാവായ ദാവീദ് എബ്രായ വേദത്തിൽ ‘ക്രിസ്തുവിന്റെ‘ വരവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ലക്ഷ്മി മുതൽ ശിവൻ വരെ: മോശെയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും ഇന്ന് എങ്ങനെ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു

നാം അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യം, ജയം, ധനം എന്നിവയുടെ ദേവിയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ഓർക്കും. അത്യാഗ്രഹമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ അവൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവന്മാരെ വിട്ട് പാൽ കടലിൽ പോയത് പാൽ കടൽ കടയുന്നു എന്ന കഥയിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ഇന്ദ്ര ബഹുമാനിക്കാതെ വിശുദ്ധ പൂക്കൾ എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞതു കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്. ആയിരം വർഷങ്ങൾ ഈ കടൽ കടഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ മടങ്ങിയപ്പോൾ അവളുടെ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസ്തരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 

നാശം, ഏകാന്തത, ഉന്മൂല നാശം എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശിവന്റെ മൂന്നാം കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിവന്റെ നിഷ്ഠൂര അവതാരമായ ഭൈരവയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വരും. ഇത് എപ്പോഴും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നാൽ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരെ തകർക്കുവാൻ തുറക്കപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മിക്കും ശിവനും ഭക്തരുടെ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നു, കാരണം ഒരാളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, മറ്റെ വ്യക്തിയെ ശപിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. 

നമ്മെ ഉപദേശിക്കുവാനായി യിസ്രയേല്യർക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും

ലക്ഷ്മി കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ശിവന്റെ മൂന്നാം കണ്ണായ ഭൈരവയുടെ നാശം അല്ലെങ്കിൽ ശാപത്തിന്റെയും ഉടയവൻ എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിതാവാം ദൈവം തന്നെയാണ്. തന്റെ ഭക്തജനങ്ങളായ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത യിസ്രയേല്ല്യർക്ക് ദൈവം ഇത് കൊടുത്തതാണ്.  ദൈവം യിസ്രയേല്ല്യരെ മിസ്രയീമിലെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതിന് ശേഷം പാപം അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്നറിയേണ്ടതിന് പത്ത് കല്പനകൾ നൽകി. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും ദൈവം യിസ്രയേല്ല്യർക്ക് നൽകിയതാണ് എന്നാൽ യിസ്രയേല്യർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്ത അതേ ബലത്തിൽ തന്നെ താൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും നൽകുന്നു എന്ന് അവർ അറിയേണ്ടതിന് അത് വിളമ്പരം ചെയ്തു. ശാപങ്ങളെ നീക്കി അനുഗ്രഹവും അഭിവൃദ്ധിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇസ്രയേലിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക.

ഏകദേശം 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മോശെയാണ് എബ്രായ വേദങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത്. താൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസാന വാക്കുകൾ താൻ എഴുതിയ അവസാന പുസ്തകമായ അവർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ യിസ്രയേലിനോടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല ശാപങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യെഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ സകല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ചരിത്രമാണ്. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാനാണ്  ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ചുരിക്കത്തിൽ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

മോശെയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ

നിയമങ്ങൾ (പത്ത് കല്പനകൾ) അനുസരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി ആദ്യം വിവരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ കാണത്തക്കവണ്ണമായിരിക്കും ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അനന്തരഫലം:

10 യഹോവയുടെ നാമം നിന്റെ മേൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഭൂമിയിലുള്ള സകലജാതികളും കണ്ടു നിന്നെ ഭയപ്പെടും.

ആവർത്തനം 28:10

… ശാപങ്ങൾ

അനുഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ തന്നെ, കല്പനകളോടുള്ള അനുസരണക്കേട് അവർക്ക് ശാപം വിളിച്ച് വരുത്തും. മറ്റ് ജനങ്ങൾ ഈ ശാപങ്ങൾ കാണും:

37 യഹോവ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സകലജാതികളുടെയും ഇടയിൽ നീ സ്തംഭനത്തിന്നും പഴഞ്ചൊല്ലിന്നും പരിഹാസത്തിന്നും വിഷയമായ്തീരും.

ആവർത്തനം 28:37

ഈ ശാപങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ട്.

46 അവ ഒരടയാളവും അത്ഭുതവുമായി നിന്നോടും നിന്റെ സന്തതിയോടും എന്നേക്കും പറ്റിയിരിക്കും.

ആവർത്തനം 28:46

മറ്റ് ജാതികളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാപം അനുഭവിക്കുക എന്ന് ദൈവം താക്കീത് നൽകി.

49 യഹോവ ദൂരത്തുനിന്നു, ഭൂമിയുടെ അറുതിയിൽനിന്നു, ഒരു ജാതിയെ കഴുകൻ പറന്നു വരുന്നതുപോലെ നിന്റെമേൽ വരുത്തും. അവർ നീ അറിയാത്ത ഭാഷ പറയുന്ന ജാതി; 
50 വൃദ്ധനെ ആദരിക്കയോ ബാലനോടു കനിവു തോന്നുകയോ ചെയ്യാത്ത ഉഗ്രമുഖമുള്ള ജാതി. 
51 നീ നശിക്കുംവരെ അവർ നിന്റെ മൃഗഫലവും നിന്റെ കൃഷിഫലവും തിന്നും; അവർ നിന്നെ നശിപ്പിക്കുംവരെ ധാന്യമോ വിഞ്ഞോ എണ്ണയോ നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേറോ ആടുകളുടെ പിറപ്പോ ഒന്നും നിനക്കു ശേഷിപ്പിക്കയില്ല. 
52 നിന്റെ ദേശത്തു എല്ലാടവും നീ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയരവും ഉറപ്പുമുള്ള മതിലുകൾ വീഴുംവരെ അവർ നിന്റെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും നിന്നെ നിരോധിക്കും; നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തന്ന നിന്റെ ദേശത്തു എല്ലാടുവുമുള്ള നിന്റെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും അവർ നിന്നെ നിരോധിക്കും.

ആവർത്തനം 28:49-52

ഇത് വഷളായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മഹാദുരിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങും.

63 നിങ്ങൾക്കു ഗുണംചെയ്‍വാനും നിങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിപ്പാനും യഹോവ നിങ്ങളുടെമേൽ പ്രസാദിച്ചിരുന്നതുപോലെ തന്നേ നിങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാനും നിർമ്മൂലമാക്കുവാനും യഹോവ പ്രസാദിച്ചു, നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളെ പറിച്ചുകളയും. 
64 യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റംമുതൽ മറ്റെഅറ്റംവരെ സർവ്വജാതികളുടെയും ഇടയിൽ ചിതറിക്കും; അവിടെ നീയും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവയായി മരവും കല്ലുംകൊണ്ടുള്ള അന്യദൈവങ്ങളെ നീ സേവിക്കും. 
65 ആ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിനക്കു സ്വസ്ഥത കിട്ടുകയില്ല; നിന്റെ കാലിന്നു വിശ്രാമസ്ഥലം ഉണ്ടാകയില്ല; അവിടെ യഹോവ നിനക്കു വിറെക്കുന്ന ഹൃദയവും മങ്ങുന്ന കണ്ണും നിരാശയുള്ള മനസ്സും തരും. 

ആവർത്തനം 28:63-65

ദൈവവുമായി യിസ്രയേലിന്റെ ഒരു ഉടമ്പടിക്ക് വേണ്ടിയാണ്  അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചത്. 

13 ഞാൻ ഈ നിയമവും സത്യബന്ധവും ചെയ്യുന്നതു നിങ്ങളോടു മാത്രമല്ല, 
14 ഇന്നു നമ്മോടുകൂടെ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്നവരോടും ഇന്നു ഇവിടെ നമ്മോടു കൂടെ ഇല്ലാത്തവരോടും തന്നേ. 
15 നാം മിസ്രയീംദേശത്തു എങ്ങനെ പാർത്തു എന്നും നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന ജാതികളുടെ നടുവിൽകൂടി എങ്ങനെ കടന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ.

ആവർത്തനം 29:13-15

മക്കൾക്കും ഭാവി തലമുറകൾക്കും ഈ ഉടമ്പടി ബാധകമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രയേലിന്റെയും വിദേശികളുടെയും മക്കൾക്കാണ്  ഈ ഉടമ്പടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

22 യഹോവ തന്റെ കോപത്തിലും ക്രോധത്തിലും സോദോം, ഗൊമോര, അദമ, സെബോയീം എന്ന പട്ടണങ്ങളെ മറിച്ചുകളഞ്ഞതുപോലെ വിതയും വിളവും ഇല്ലാതെയും പുല്ലുപോലും മുളെക്കാതെയും ഗന്ധകവും ഉപ്പും കത്തിയിരിക്കുന്ന ദേശമൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ 
23 യഹോവ ഈ ദേശത്തോടു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതു എന്തു? ഈ മഹാക്രോധാഗ്നിയുടെ കാരണം എന്തു എന്നു സകലജാതികളും ചോദിക്കും. 
24 അതിന്നുണ്ടാകുന്ന മറുപടി എന്തെന്നാൽ: അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ അവരോടു ചെയ്തിരുന്ന നിയമം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു;

ആവർത്തനം 29:22-24

ഉത്തരം ഇതാണ്:

25 തങ്ങൾ അറികയോ തങ്ങൾക്കു നിയമിച്ചുകിട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അന്യദൈവങ്ങളെ അവർ ചെന്നു സേവിക്കയും നമസ്കരിക്കയും ചെയ്തു. 
26 അതുകൊണ്ടു ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപം ഒക്കെയും ഈ ദേശത്തിന്മേൽ വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവയുടെ കോപം അതിന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു. 
27 യഹോവ കോപത്തോടും ക്രോധത്തോടും വലിയ വെറുപ്പോടുംകൂടെ അവരെ അവരുടെ ദേശത്തുനിന്നു പറിച്ചുകളകയും ഇന്നുള്ളതുപോലെ അവരെ മറ്റൊരു ദേശത്തേക്കു തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു. 
28 മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവെക്കുള്ളവയത്രേ; വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയോ നാം ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ സകലവചനങ്ങളും അനുസരിച്ചുനടക്കേണ്ടതിന്നു എന്നേക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഉള്ളവയാകുന്നു. 

ആവർത്തനം 29:25-28

ഈ അനുഗ്രങ്ങളും ശാപങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടോ?

അനുഗ്രഹങ്ങൾ സന്തോഷകരമാണ്, എന്നാൽ ശാപങ്ങൾ ഭയാനകമാണ്. എന്നാൾ ചോദ്യം ഇതാണ്: ഇത് നടക്കുമോ? എബ്രായ വേദത്തിന്റെ മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും യിസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രമാണ്, ആയതിനാൽ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാലം നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം. പഴയനിയമം കൂടാതെ അനേക ചരിത്രപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട്, കൂടാതെ പുരാതന സ്തൂപങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം യിസ്രയേൽ അല്ലെങ്കിൽ യെഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രത്തെ ഒരു പോലെ വരച്ചു കാട്ടുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മോശെയുടെ ശാപങ്ങൾ എല്ലാം നടപ്പിലായോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച് നോക്കുക. എന്തുകൊണ്ട് യെഹൂദന്മാർ 2700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ട് സ്വദേശം വിട്ട് പോകുവാൻ തുടങ്ങി എന്ന് ഇത് വിവരിക്കുന്നു. മോശെ താക്കീത് ചെയ്തതു പോലെ തന്നെ ബാബിലോണ്യരും അസ്സീറിയരും ദേശം പിടിച്ചടക്കി അവരെ നാടുകടത്തിയപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചിതറി പോയി. 

മോശെയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശാപങ്ങളുടെയും ഉപസംഹാരം

മോശെയുടെ അവസാന വാക്കുകൾ ശാപങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അവസാനിച്ചത്. ഇതാണ് മോശെയുടെ അവസാന വാക്കുകൾ

ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും ശാപവുമായ ഈ വചനങ്ങൾ ഒക്കെയും നിന്റെമേൽ നിവൃത്തിയായി വന്നിട്ടു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അതതു ജാതികളുടെ ഇടയിൽവെച്ചു നീ അവയെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർത്തു 
നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു നീയും നിന്റെ മക്കളും പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ, ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നതുപോലെ ഒക്കെയും അവന്റെ വാക്കു കേട്ടനുസരിച്ചാൽ 
നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുകയും നിന്നോടു മനസ്സലിഞ്ഞു നിങ്കലേക്കു തിരികയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ചിതറിച്ചിരുന്ന സകലജാതികളിൽനിന്നും നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. 
നിനക്കുള്ളവർ ആകാശത്തിന്റെ അറുതിവരെ ചിതറിപ്പോയിരുന്നാലും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവിടെനിന്നു നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും; അവിടെനിന്നു അവൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും. 
നിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്കു കൈവശമായിരുന്ന ദേശത്തേക്കു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും; നീ അതു കൈവശമാക്കും; അവൻ നിനക്കു ഗുണംചെയ്തു നിന്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ആവർത്തനം 30:1-5

നാട് കടത്തപ്പെട്ട് ആയിരകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1948 – അതായത് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ യു എന്നിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം പുതിയ ഇസ്രയേൽ രൂപപ്പെട്ടു. മോശെ പ്രവചിച്ചതു പോലെ തന്നെ ചിതറിപോയ യെഹൂദന്മാർ എല്ലാം തിരികെ അവരുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇന്ത്യയിലെ, കൊച്ചി, ആന്ദ്രപ്രദേശ്, മിസോറാം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ യെഹൂദാ സമൂഹം കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കാരണം അവർ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5000 യെഹൂദന്മാർ മാത്രമേയുള്ളു. മോശെയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്മുമ്പിൽ തന്നെ നിറവേറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ശാപങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവരുടെ ചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി. 

നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ അനേക കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആദ്യമായി, ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശാപങ്ങളുടെയും മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരവും ശക്തിയുമുണ്ട്. പ്രകാശനം ലഭിച്ച ഒരു സന്ദേശവാഹകൻ മാത്രമായിരുന്നു മോശെ. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും ആയിര കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും കോടി കണക്കിന്  ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം, (യെഹൂദന്മാരുടെ മടക്കയാത്ര വലിയ ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും, ഇത് വലിയ വാർത്തകൾ ആകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന് ശക്തിയും അധികാരവും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ഇതേ എബ്രായ വേദത്തിൽ “ഈ ലോകത്തിലെ സകല ജനങ്ങളെയും“ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനും നീയും ഉൾപെടെയുള്ള ജനം. അബ്രഹാമിന്റെ മകന്റെ യാഗ സമയത്തും ദൈവം പിന്നെയും പറഞ്ഞു, “എല്ലാം ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.“ ഈ യാഗത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് അറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ദൈവം ഇന്ത്യയിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ വാഗ്ദത്തം ചെയതത് പോലെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ തയ്യാറെന്ന് യെഹൂദന്മാരുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. യെഹൂദന്മാരെ പോലെ തന്നെ, ശാപങ്ങളുടെ മദ്ധ്യയിൽ നമുക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.എന്തുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടി കൂടാ? 

യോം കിപ്പൂർ – യഥാർത്ഥ ദുർഗാ പൂജ

തെക്കെ ഏഷ്യയിൽ അശ്വൻ മാസത്തിൽ 6-10 ദിവസം വരെ കൊണ്ടാടുന്ന ആഘോഷമാണ് ദുർഗാ പൂജ (അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗോത്സവം). അസുരൻ മഹിഷാസുരയ്ക്ക് എതിരായുള്ള ദുർഗ്ഗാ ദേവിയുടെ യുദ്ധത്തിലുള്ള വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഈ പൂജ. ഏകദേശം 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഘോഷിച്ചിരുന്ന യോം കിപ്പൂർ (പ്രായശ്ചിത്ത ദിനം) എന്ന പുരാതന ഉത്സവുമായി ഇത് ഒത്തു വരുന്നു എന്ന് അനേക ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എബ്രായ വർഷത്തിൽ ഏഴാം മാസത്തിൽ 10ആമത്തെ ദിവസമാണിത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഉത്സവങ്ങളും പുരാതനമാണ്, രണ്ടും ഒരേ ദിവസമാണ് വരുന്നത് (അവരവരുടെ കലണ്ടറിൽ. വ്യത്യസ്ത വർഷങ്ങളിലാണ് ഹിന്ദു കലണ്ടറിലും എബ്രായ കലണ്ടറിലും അധിക മാസമുള്ളത്. ആയതിനാൽ പാശ്ചാത്യ കലണ്ടറിൽ ഇത് ഒരേ സമയം വരാറില്ല എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ – ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് വരുന്നത്) ഇത് രണ്ടിനും യാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്, കൂടാതെ രണ്ടും വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്. ദുർഗാപൂജയുടെയും യോ കിപ്പോറിന്റെയും സാമ്യം ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചിൽ വ്യത്യാസങ്ങളും ചിന്തനീയമാണ്.

പ്രായശ്ചിത്ത ദിനം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

മോശെയും അഹരോനും യിസ്രയേൽ ജനത്തെ നടത്തി, യേശുവിന്റെ നാളിൽ നിന്ന് 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിയമം ലഭിച്ചു

മോശെ യിസ്രയേൽ ജനത്തെ (എബ്രായർ അല്ലെങ്കിൽ യെഹൂദന്മാർ)  അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നതും കലിയുഗത്തിൽ യിസ്രയേൽ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ പത്ത് കല്പനകൾ ലഭിച്ചതിനെ പറ്റിയും നാം പഠിച്ചു. ആ പത്ത് കല്പനകൾ വളരെ കഠിനമാണ്, കൂടാതെ പാപത്തിന് അധീനൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് അനുസരിക്കുക എന്നതും കഠിനമാണ്. നിയമ പെട്ടകം എന്ന പ്രത്യേക പെട്ടിയിലാണ്ീ കല്പനകൾ വെച്ചിരുന്നത്. ഈ നിയമ പെട്ടകം അതി പരിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന ആലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് വച്ചിരുന്നത്. 

മോശെയുടെ സഹൊദരനായ അഹരോനും അവന്റെ സന്തതികളുമാണ് ജനങ്ങളുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി ആലയത്തിൽ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ. പ്രായശ്ചിത്ത ദിനമായ യോം കിപ്പൂർ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രായശ്ചിത്ത ദിനവും (യോം കിപ്പൂർ)  ദുർഗ്ഗാ പൂജയുടെ ക്രീയകളും തമ്മിൽ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ പഠിക്കുവാൻ അനേക കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇത് ഒരു വിലയേറിയ പാഠമാണ്. 

പ്രായശ്ചിത്ത ദിനവും ബലിയാടും

പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിൽ എങ്ങനെ യാഗം കഴിക്കണം എന്നുള്ള നിയമങ്ങൾ മോശെയുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ അതായത് ഇന്നത്തെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം:

അഹരോന്റെ രണ്ടുപുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തുചെന്നിട്ടു മരിച്ചുപോയ ശേഷം യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു എന്തെന്നാൽ: 
കൃപാസനത്തിന്മീതെ മേഘത്തിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തിരശ്ശീലെക്കകത്തു പെട്ടകത്തിന്മേലുള്ള കൃപാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ എല്ലാസമയത്തും വരരുതു എന്നു അവനോടു പറയേണം. 

ലേവ്യ 16: 1-2

ദൈവ സാന്നിദ്ധ്യം ഉള്ള അതി പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഭയ ഭക്തിയില്ലാതെ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതനായ അഹരോന്റെ രണ്ട് മക്കൾ മരിച്ച് പോയി. ആ പരിശുദ്ധ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പത്ത് കല്പനകൾ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർ മരിച്ചു.

മഹാപുരോഹിതന് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു – അതായത് പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിൽ, ഇതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും ദിനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നിശ്ചയമായി താൻ മരിക്കും. എന്നാൽ തനിക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആ ദിനത്തിൽ,  നിയമപെട്ടകത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി താൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം.

പാപയാഗത്തിന്നു ഒരു കാളക്കിടാവിനോടും ഹോമയാഗത്തിന്നു ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനോടും കൂടെ അഹരോൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടക്കേണം. 
അവൻ പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധമായ അങ്കി ധരിച്ചു ദേഹത്തിൽ പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടുള്ള കാൽചട്ട ഇട്ടു പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടുള്ള നടുക്കെട്ടു കെട്ടി പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടുള്ള മുടിയും വെക്കേണം; ഇവ വിശുദ്ധവസ്ത്രം ആകയാൽ അവൻ ദേഹം വെള്ളത്തിൽ കഴുകീട്ടു അവയെ ധരിക്കേണം. 

ലേവ്യ 16: 3-4

ദുർഗാപൂജയുടെ സപ്തമി ദിനത്തിൽ പ്രാൺ പ്രതിസ്ഥാൻ ചെയ്ത് ദുർഗായെ ആവാഹിച്ച് ബിംബങ്ങളിൽ കയറ്റും, കൂടാതെ ഈ മൂർത്തി കഴുകി ഒരുക്കും. യോം കിപ്പൂറിലും ഈ കഴുകൽ ഉൾപെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇവിടെ മഹാപുരോഹിതനാണ് കുളിച്ച് അതി പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ദൈവമല്ല. ഇവിടെ ദൈവത്തെ ആവഹിച്ച് കയറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല – കാരണം തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം വർഷം മുഴുവൻ അതി പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു. അവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പോകുവാൻ പോകുന്നവർ ഒരുങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു. മഹാപുരോഹിതൻ കുളിച്ച് ഒരുങ്ങിയതിനു ശേഷം യാഗത്തിനുള്ള മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരേണം. 

അവൻ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ സഭയുടെ പക്കൽനിന്നു പാപയാഗത്തിന്നു രണ്ടു കോലാട്ടുകൊറ്റനെയും ഹോമയാഗത്തിന്നു ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും വാങ്ങേണം. 
തനിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കാളയെ അഹരോൻ അർപ്പിച്ചു തനിക്കും കുടുംബത്തിന്നും വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം. 

ലേവ്യ 16: 5-6

അഹരോന്റെ പാപ പരിഹാരത്തിനായി ഒരു കാളയെ യാഗം കഴിക്കും. ദുർഗാപൂജ സമയത്തും ചിലപ്പോൾ കാളയെയോ ആടിനെയോ യാഗം കഴിക്കും. യോ കിപ്പൂറിൽ പുരോഹിതന്റെ പാപ പരിഹാരത്തിനായി കാളയെ യാഗം കഴിക്കുക എന്നത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നില്ല. കാളയെ യാഗം കഴിച്ച് തന്റെ പാപം മറയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ മരിച്ച് പോകും. 

അതിനു ശേഷം, പുരോഹിതൻ രണ്ട് ആടുകളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ക്രീയ ചെയ്യും.

അവൻ ആ രണ്ടു കോലാട്ടുകൊറ്റനെ കൊണ്ടുവന്നു സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തേണം. 
പിന്നെ അഹരോൻ യഹോവെക്കു എന്നു ഒരു ചീട്ടും അസസ്സേലിന്നു എന്നു മറ്റൊരു ചീട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ടു കോലാട്ടുകൊറ്റനും ചീട്ടിടേണം. 
യഹോവെക്കുള്ള ചീട്ടു വീണ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ അഹരോൻ കൊണ്ടുവന്നു പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കേണം. 

ലേവ്യ 16: 7-9

തന്റെ പാപ പരിഹാരത്തിനായി കാളയെ യാഗം കഴിച്ചതിനു ശേഷം, പുരോഹിതൻ രണ്ട് ആടുകളെ എടുത്ത് നറുക്കിടും. അതിൽ ഒരു ആട് ബലിയാടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. രണ്ടാമത്തെ ആട് പാപ യാഗത്തിനായി അറുക്കപ്പെടും. എന്തിന്?

15 പിന്നെ അവൻ ജനത്തിന്നുവേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ അറുത്തു രക്തം തിരശ്ശീലെക്കകത്തു കൊണ്ടുവന്നു കാളയുടെ രക്തംകൊണ്ടു ചെയ്തതുപോലെ ഇതിന്റെ രക്തംകൊണ്ടും ചെയ്തു അതിനെ കൃപാസനത്തിന്മേലും കൃപാസനത്തിന്റെ മുമ്പിലും തളിക്കേണം. 
16 യിസ്രായേൽമക്കളുടെ അശുദ്ധികൾനിമിത്തവും അവരുടെ സകലപാപവുമായ ലംഘനങ്ങൾനിമിത്തവും അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം; അവരുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ അശുദ്ധിയുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്നും അവൻ അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യേണം. 

ലേവ്യ 16: 15-16

ബലിയാടിന്  എന്തു സംഭവിച്ചു?

20 അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നും സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും ഇങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു തീർന്നശേഷം ജീവനോടിരിക്കുന്ന കോലാട്ടുകൊറ്റനെ കൊണ്ടു വരേണം. 
21 ജീവനോടിരിക്കുന്ന കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെ തലയിൽ അഹരോൻ കൈ രണ്ടും വെച്ചു യിസ്രായേൽമക്കളുടെ എല്ലാകുറ്റങ്ങളും സകലപാപങ്ങളുമായ ലംഘനങ്ങളൊക്കെയും ഏറ്റുപറഞ്ഞു കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെ തലയിൽ ചുമത്തി, നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആളുടെ കൈവശം അതിനെ മരുഭൂമിയിലേക്കു അയക്കേണം. 
22 കോലാട്ടുകൊറ്റൻ അവരുടെ കുറ്റങ്ങളെ ഒക്കെയും ശൂന്യപ്രദേശത്തേക്കു ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകേണം; അവൻ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ മരുഭൂമിയിൽ വിടേണം. 

ലേവ്യ 16: 20-22

അഹരോന്റെ പാപത്തിനായായിരുന്നു കാളയെ യാഗം കഴിച്ചത്. ഒരു ആടിനെ യാഗം കഴിച്ചത് യിസ്രയേൽ ജനത്തിന്റെ പാപത്തിനായി. ജനങ്ങളുടെ പാപം ഈ ബലിയാടിന്റെ മേൽ പകരുന്നതിന് അടയാളമായി ജീവനുള്ള ബലിയാടിന്റെ തലയിൽ അഹരോൻ കൈ വയ്ക്കും. ജനങ്ങളുടെ പാപം അവരിൽ നിന്ന് ദൂരെ അകറ്റിയെന്നതിന് അടയാളമായി ഈ ആടിനെ കാട്ടിലേക്ക് അഴിച്ച് വിടും. ഈ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നു. പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്.

പ്രായശ്ചിത്ത ദിനവും ദുർഗാപൂജയും

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ ഉത്സവം എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിനത്തിൽ ആചരിക്കണം എന്ന് കല്പിച്ചത്? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാള ഭൂതമായ മഹിഷാസുരയെ ദുർഗാ തോല്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നതാണ് ദുർഗാ പൂജ. അതായത് പഴയ ഒരു സംഭവത്തെ ഓർക്കുന്നു. പ്രായശ്ചിത്ത ദിനവും ഒരു വിജയത്തെ ഓർക്കുന്നു എന്നാൽ വരുവാനുള്ള ഒരു സംഭവത്തെയാണ്  ഓർക്കുന്നത്, അതായത് ദുഷ്ടതയുടെ മേലുള്ള ഭാവിയിലെ വിജയം. മൃഗങ്ങളെ യാഗം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് അടയാളമായായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. വേദപുസ്തകം ഇതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

കാളകളുടെയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിന്നു പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. 

എബ്രായർ  10:4

പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിലെ യാഗങ്ങൾ പുരോഹിതന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെ പാപങ്ങളെ ശരിക്കും കഴുകി കളയുന്നില്ല, പിന്നെയെന്തിനാണ്  ഈ യാഗങ്ങൾ വർഷാവർഷം നടത്തിയിരുന്നത്? വേദപുസ്തകം പറയുന്നു:

ന്യായപ്രമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ നിഴലല്ലാതെ കാര്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപമല്ലായ്കകൊണ്ടു ആണ്ടുതോറും ഇടവിടാതെ കഴിച്ചുവരുന്ന അതേ യാഗങ്ങളാൽ അടുത്തുവരുന്നവർക്കു സൽഗുണപൂർത്തി വരുത്തുവാൻ ഒരുനാളും കഴിവുള്ളതല്ല. 
അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനക്കാർക്കു ഒരിക്കൽ ശുദ്ധിവന്നതിന്റെ ശേഷം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം പിന്നെ ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു യാഗം കഴിക്കുന്നതു നിന്നുപോകയില്ലയോ? 
ഇപ്പോഴോ ആണ്ടുതോറും അവയാൽ പാപങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നു.

എബ്രായർ 10:1-3

ഈ യാഗങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങളെ കഴുകി കളയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇത് നടത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് ഫലവത്തായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു (യേശു സത്സങ്ങ്) തന്നെതാൻ യാഗമായപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥകൾ എല്ലാം മാറി.

ആകയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ: “ഹനനയാഗവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല; എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്കു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 
സർവ്വാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിച്ചില്ല. 
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: ഇതാ, ഞാൻ വരുന്നു; പുസ്തകച്ചുരുളിൽ എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നു; ദൈവമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്‍വാൻ ഞാൻ വരുന്നു” എന്നു അവൻ പറയുന്നു. 

എബ്രായർ 10:5-7

തന്നെതാൻ യാഗമാകുവാൻ താൻ വന്നു. താൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ

10 ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

എബ്രായർ 10: 10

രണ്ട് ആടുകളുടെ യാഗം യേശുവിന്റെ ഭാവി യാഗത്തെയും തന്റെ വിജയത്തെയും ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു. താൻ യാഗമാക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് യാഗമാക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് താനായിരുന്നു. നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്ന് അത് ദൂരെയാക്കിയത് കൊണ്ട് താൻ ബലിയാടുമാണ്. 

പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിൽ നിന്നാണോ ദുർഗാ പൂജ വന്നത്?

ഏകദേശം 700 ബിസിയിൽ യിസ്രായേലിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന യെഹൂദന്മാരെ പറ്റി ഇസ്രയേല്യരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നാം കണ്ടു. ഇവർ ഇന്ത്യയിലെ സാഹിത്യത്തിലും, മതത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും ഏഴാം മാസത്തിന്റെ പത്താം തീയതി ഈ ജനം പ്രായശ്ചിത്ത ദിനം ആചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അവർ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതു പോലെ അവരുടെ പ്രായശ്ചിത്ത ദിനം ദുഷ്ടതയുടെ മേലുള്ള വിജയത്തിന്റെ ഓർമയായ ദുർഗാ പൂജയായതായിരിക്കാം. ഏകദേശം 600 ബിസിയിൽ ആചരിച്ച് തുടങ്ങിയ ദുർഗാ പൂജാ ഈ ചരിത്രവുമായി ഒത്തു വരും. 

പ്രായശ്ചിത്ത യാഗം നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ

നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്റെ (യേശു സത്സങ്ങ്) യാഗം ഫലപ്രദവും പര്യാപ്തമായതുമായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ യാഗത്തിന് (33 എ ഡി) അല്പകാലത്തിനു ശേഷം എഡിയിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യം അതി 70 വിശുദ്ധ സ്ഥലം ഉൾപെടെയുള്ള ആലയം തകർത്തു കളഞ്ഞു. ആ നാളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും യെഹൂദന്മാർ പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിൽ യാഗം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന്, ഒരു ദിനത്തെ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നു.വേദപുസ്തകം പറയുന്നതുപോലെ ആ ഫലപ്രദമായ യാഗത്തിനു ശേഷം മറ്റൊരു മൃഗയാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ആയതിനാൽ ദൈവം അതു നിർത്തലാക്കി.

ദുർഗാപൂജയുടെയും പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിന്റെയും പ്രതിച്ഛായകൾ

ദൈവം ഒരു മൂർത്തിയിൽ വസിക്കുവാനായി ദുർഗായെ ഒരു മൂർത്തിക്കുള്ളിൽ ആവാഹിച്ച് കയറ്റുന്നതാണ് ദുർഗാ പൂജയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ഒരു മൂർത്തിയിലും ആവാഹിക്കാതെ വരുവാനുള്ള യാഗത്തെ വിളിച്ച് പറയുന്നതായിരുന്നു പ്രായശ്ചിത്ത ദിനം. അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്നു, ആയതിനാൽ ഒരു മൂർത്തിയുടെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. 

പ്രായശ്ചിത്ത ദിനം ആചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഫലപ്രദമായ യാഗത്തിൽ ഒരു രൂപത്തിൽ ആവാഹിച്ചിരുന്നു. വേദപുസ്തകം അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു

15 അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനും ആകുന്നു.

കൊലൊസ്സ്യർ 1:15

ഫലപ്രദമായ യാഗത്തിൽ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയിൽ അവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാവാഹിച്ച് യേശുവെന്ന മനുഷ്യനായി അവതരിപ്പിച്ചു. 

പുനഃപരിശോധന

നാം വേദപുസ്തകം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവം തന്റെ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്തെല്ലാം അടയാളങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്നു കണ്ടു. ‘അവന്റെ‘ വരവിനെകുറിച്ച് ആദിയിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു. ഇതിന് ശേഷം അബ്രഹാമിന്റെ യാഗംപെസഹ, പ്രായശ്ചിത്ത ദിനവും വന്നു. യിസ്രയേലിന്മേലുള്ള മോശെയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് യിസ്രയേല്ല്യരെ ഭൂമി മുഴുവനും ചിതറിച്ച് കളഞ്ഞു.

പത്ത് കല്പനകൾ: കലി യുഗത്തിലെ കൊറോണ വൈറസ് പരീക്ഷണം പോലെ

നാം കലി യുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കലി കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നാല് യുഗങ്ങളായ കൃതയുഗം(സത്യയുഗം), ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നിവയിൽ നാം പാർക്കുന്ന യുഗം അവസാനത്തേതാണ്.  ധാർമ്മീകവും, സാമൂഹികവുമായുള്ള തുടർമാനമായ അധപതനമാണ് ആദ്യയുഗമായ സത്യയുഗം മുതൽ ഇപ്പം ഉള്ള യുഗം വരെ ഒരു പോലെ നടന്ന കാര്യം.

കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യ രീതികളെ മഹാഭാരതത്തിലെ മാർക്കണ്ടെയ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

കോപം, ഈർഷ്യ, അജ്ഞത വർദ്ധിക്കും

ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഭക്തി, സത്യസന്ധത, വൃത്തി, സഹിഷ്ണത, കരുണ, ശാരീരിക ബലം, ഓർമ്മ ഇവയെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരും.

ന്യായീകരണം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആളുകൾക്ക് കൊലപാതക ചിന്തകൾ വരും, അത് അവർക്ക് തെറ്റായി തോന്നുകയും ഇല്ല.

മോഹം സാമൂഹികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ലൈംഗീക ബന്ധം ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ ആവശ്യകതയുമായി കാണപ്പെടും.

പാപം അധികമായി പെരുകുകയും അതേസമയം നന്മ മങ്ങുകയും വളരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആളുകൾ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായി തീരും.

ഗുരുക്കന്മാർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാതെയും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ മുറിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഹേളിക്കപ്പെടുകയും, കാമാനുകാരികൾ സകല മനുഷ്യരാശിയുടെയും മനസ്സുകളെ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യും.

മനുഷ്യരെല്ലാം തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവമായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരെന്ന് സ്വയം പ്രസ്താവിക്കുകയും, ഉപദേശിക്കുന്നതിന് പകരമായി അത് ഒരു വ്യാപാരമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യും.

മനുഷ്യർ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ലൈംഗീക സുഖത്തിനായി മാത്രം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കും.

മോശെയും പത്ത് കല്പനകളും

എബ്രായ വേദവും ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനത്തിന് പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രവണത ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെസഹയ്ക്ക് ശേഷം മിസ്രയിമിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം മോശെയ്ക്ക് പത്ത് കല്പനകൾ നൽകി. യിസ്രയേല്ല്യരെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടു വരിക എന്ന് മാത്രമല്ലായിരുന്നു മോശെയുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് അവരെ പുതിയ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇസ്രയേല്ല്യരെ രക്ഷിച്ച പെസഹയ്ക്ക് 50 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോശെ ജനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കല്പന ലഭിച്ച സീനായി മലയിലേക്ക് (ഹോരേബ് പർവ്വതം) നയിച്ചു. കലി യുഗത്തിൽ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനായാണീ കല്പനകൾ ലഭിച്ചത്.

മോശെയ്ക്ക് ലഭിച്ച കല്പനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിയമങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും പത്ത് കല്പനകൾ  എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ധാർമ്മീക കല്പനകളാണ് മോശെയ്ക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ചത്. വിവരിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സംക്ഷിപ്തമാണീ പത്ത് കല്പനകൾ. കലിയുഗത്തിലെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സജീവമായ ശക്തിയും കൂടിയാണിത്.   

പത്ത് കല്പനകൾ

ദൈവം കല്ലിന്മേൽ എഴുതിയതും പിന്നീട് മോശെ എബ്രായ വേദത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതുമായ പത്തു കല്പനകളുടെ മുഴുവൻ പട്ടിക ഇതാ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വം ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും അരുളിച്ചെയ്തു:
2 അടിമവീടായ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം ആകുന്നു.
3 ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്കു ഉണ്ടാകരുതു.
4 ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതു; മിതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിൽ എങ്കിലും ഭൂമിക്കു കീഴെ വെള്ളത്തിൽ എങ്കിലും ഉള്ള യാതൊന്നിന്റെ പ്രതിമയും അരുതു.
5 അവയെ നമസ്കരിക്കയോ സേവിക്കയോ ചെയ്യരുതു. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയായ ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം ആകുന്നു; എന്നെ പകെക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കയും
6 എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്കു ആയിരം തലമുറ വരെ ദയകാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു.
7 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമം വൃഥാ എടുക്കരുതു; തന്റെ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നവനെ യഹോവ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല.
8 ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക.
9 ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക.
10 ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത്ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു.
11 ആറു ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിനക്കു ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകുവാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക.
13 കുല ചെയ്യരുതു.
14 വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു.
15 മോഷ്ടിക്കരുതു.
16 കൂട്ടുകാരന്റെ നേരെ കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു.
17 കൂട്ടുകാരന്റെ ഭവനത്തെ മോഹിക്കരുതു; കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയെയും അവന്റെ ദാസനെയും ദാസിയെയും അവന്റെ കാളയെയും കഴുതയെയും കൂട്ടുകാരനുള്ള യാതൊന്നിനെയും മോഹിക്കരുതു.

പുറപ്പാട് 20:1-1 7

പത്തു കല്പനകളുടെ നിലവാരം

ഇത് കല്പനകളാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം ഇന്ന് മറന്നു പോകുന്നു. ഇത് ഒരു ആശയമോ ശുപാർശയോ അല്ല. എന്നാൽ ഏതു പരിധി വരെ ഈ കല്പനകൾ അനുസരിക്കണം? പത്തു കല്പനകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് തുടർന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്.

3 മോശെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ കയറിച്ചെന്നു; യഹോവ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നു അവനോടു വിളിച്ചു കല്പിച്ചതു: നീ യാക്കോബ് ഗൃഹത്തോടു പറകയും യിസ്രായേൽമക്കളോടു അറിയിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നാൽ:
4 ഞാൻ മിസ്രയീമ്യരോടു ചെയ്തതും നിങ്ങളെ കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിന്മേൽ വഹിച്ചു എന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തിയതും നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ.
5 ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേട്ടു അനുസരിക്കയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്കു സകലജാതികളിലുംവെച്ചു പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും; ഭൂമി ഒക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ.

പുറപ്പാട് 19:3,5

പത്തു കല്പനകൾ കൊടുത്തതിന് പിൻപാണ് ഇത് നൽകപ്പെട്ടത്.

7 അവൻ നിയമപുസ്തകം എടുത്തു ജനം കേൾക്കെ വായിച്ചു. യഹോവ കല്പിച്ചതൊക്കെയും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നടക്കുമെന്നു അവർ പറഞ്ഞു.

പുറപ്പാട് 24:7

സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് അദ്ധ്യാപകർ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം നൽകിയാൽ മതി എന്ന് പറയും. ഉദാഹരണത്തിന്, 20 ചോദ്യങ്ങളിൽ 15 എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം നൽകിയാൽ മതി. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അവർക്ക് എളുപ്പമുള്ള 15 ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇങ്ങനെ അദ്ധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കാര്യങ്ങൾ സുലഭമാക്കി കൊടൂക്കുന്നു.  

ഇങ്ങനെയാണ് പത്ത് കല്പനകളെയും ആളുകൾ കാണുന്നത്. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, ദൈവം പത്ത് കല്പനകൾ നൽകിയിട്ട് “അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആറെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി“ എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാണ്. നമ്മുടെ “തിന്മകളെ“ ദൈവം നമ്മുടെ “നന്മകൊണ്ട് “ മറക്കും എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ തിന്മ പ്രവർത്തികളെ മായിച്ച് കളയുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെയും നേടാം എന്ന് നാം കരുതുന്നു.

എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ല അത് നൽകപ്പെട്ടത് എന്ന് ശരിയായി പത്ത് കല്പനകൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. എല്ലാ കല്പനകളും – എല്ലാ കാലത്തും ജനങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ഇതിന്റെ കാഠിന്യം മൂലം അനേകർ പത്തു കല്പനകൾ വിട്ടു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ കലി യുഗം കൊണ്ടു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ വീണു പോയി.

പത്തു കല്പനകളും കൊറോണ വൈറസ് പരീക്ഷണവും

ഈ 2020ൽ ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരി പടർന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ പത്ത് കല്പനകളുടെ പ്രാധാന്യത കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. പനി, ചുമ, ശ്വാസം മുട്ടൽ മുതലായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു രോഗമാണ് കോവിഡ് – 19, നമുക്ക് കാണുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത ചെറിയ ഒരു വൈറസിൽ നിന്നാണീ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഒരാൾക്ക് പനിക്കോളും ചുമയും ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക. തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആ വ്യക്തി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു സാധാരണ പനിയാണോ അതോ കൊറോണവൈറസാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. കൊറോണയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു തീവ്രമായ പ്രശ്നമാണ് –പ്രാണന് പോലും ഹാനി വരുത്തുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതാണ്. കൊറോണ വൈറസ് വേഗത്തിൽ പടരുകയും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ അതിന് വഴങ്ങുവാൻ സാദ്ധ്യതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടൊ എന്ന് അറിയുവാൻ ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് പരീക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്  രോഗശമനം കൊണ്ട് വരത്തില്ല മറിച്ച് സാധാരണ പനിയാണോ അതോ കോവിഡ് – 19 കൊണ്ട് വരുന്ന കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടൊ എന്ന് തെളിയിക്കും.

ഇതു തന്നെയാണ് പത്തു കല്പനകൾ ചെയ്യുന്നത്. 2020ൽ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കലി യുഗത്തിൽ മൂല്ല്യച്യുതി വേഗത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധാർമ്മീകത കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം നീതിമാന്മാരോ അതോ പാപത്താൽ കളങ്കപ്പെട്ടവരോ എന്ന് അറിയുവാൻ അഗ്രഹം നമുക്ക് കാണും. പാപമോ അല്ലെങ്കിൽ പാപ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് നാം മോചിതരാണോ അതോ പാപത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് നമ്മെ തന്നെ പത്ത് കല്പനകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുവാനാണ് നമുക്ക് അത് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് പരീക്ഷണം പോലെ തന്നെയാണ് പത്ത് കല്പനകൾ. നമുക്ക് ഈ രോഗം (പാപം) ഉണ്ടൊ അതോ അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാണോ എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കും.

മറ്റുള്ളവരെയും, നമ്മെ തന്നെയും, ദൈവീക വിഷയവും നാം എങ്ങനെ കരുതണം എന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട്, ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ‘മാറി പോകുന്നതാണ്‘ ശരിക്കും പാപം. എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യും(നമ്മെ തെറ്റായ നിലവാരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യും), എന്നിട്ട് മതപരമായ യോഗ്യതയ്ക്കായി പ്രയാസപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ച് ലോകമോഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോകും. ആയതിനാൽ ദൈവം നമുക്ക് പത്ത് കല്പനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

20 അതുകൊണ്ടു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല; ന്യായപ്രമാണത്താൽ പാപത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനമത്രേ വരുന്നതു.

റോമർ 3:20

കൊറോണ വൈറസ് പരീക്ഷണം പോലെ പത്തു കല്പനയുമായി ഒത്തു വച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആന്തരീക പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട്  പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പത്ത് കല്പനകൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ‘പരിഹരിക്കുകയില്ല‘ എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇത് കാണിച്ച് തരും കൂടാതെ ദൈവം നമുക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന പരിഹാര മാർഗ്ഗം അംഗീകരിക്കുവാനും സഹായിക്കും. സ്വയം വഞ്ചനയിൽ തുടരാതെ നമ്മെ തന്നെ ശരിയായി കാണുവാൻ നിയമം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ നൽകപ്പെടുന്ന ദൈവ ദാനം

യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ –(യേശുസത്സങ്ങ്) മരണ അടക്ക പുനരുത്ഥാനം മൂലം പാപ ക്ഷമ എന്ന ദാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിഹാരം. യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ വിശ്വാസവും ആശ്രയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ എന്ന ദാനം ലഭിക്കുകയുള്ളു.

   16 യെഹൂദന്മാരത്രെ; എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലല്ലാതെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ മനുഷ്യൻ നീതികരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടു നാമും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാലല്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തന്നേ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു; ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ലല്ലോ.

ഗലാത്യർ 2:16

അബ്രഹാം ദൈവ മുമ്പാകെ നീതികരിക്കപ്പെട്ടതു പോലെ നമുക്കും നീതി ലഭിക്കും. എന്നാൽ നാം അതിനായി മാനസാന്തരപ്പെടണം. എപ്പോഴും തെറ്റ് ധരിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് മാനസാന്തരം, പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിങ്കലേക്കും അവന്റെ ദാനത്തിങ്കലേക്കും തിരിയുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം. വേദ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

19 ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞുകിട്ടേണ്ടതിന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു തിരിഞ്ഞുകൊൾവിൻ; എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ സമ്മുഖത്തുനിന്നു

പ്രവർത്തികൾ 3:19

നാം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപം നമ്മോട് കണക്കിടുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തം. ദൈവം തന്റെ കരുണയിൽ, പാപം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാനുള്ള പരീക്ഷണവും, വാക്സിനും ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കാളി, മരണം, പെസഹ അടയാളവും

മരണദേവത എന്നാണ് കാളി സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്നത്, എന്നാൽ സമയം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന കൽ  എന്ന സംസ്കൃത പഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് ഉൽഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാളിയുടെ രൂപങ്ങൾ എല്ലാം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാരണം മുറിക്കപ്പെട്ട തലകളുടെ മാലയും, മുറിക്കപ്പെട്ട കൈകളുടെ പാവാടയും ധരിച്ച്, രക്തം വാർന്നൊലിക്കുന്നതും, ഉടൻ മുറിക്കപ്പെട്ടതുമായ തല കൈയ്യിൽ പിടിച്ച്, തന്റെ ഭർത്താവായ ശിവന്റെ വശംവദനായ ശരീരത്തിൻ മേൽ ഒരു പാദം വച്ചുമാണ് അവളെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എബ്രായ വേദമായ ബൈബിളിലെ മറ്റൊരു മരണത്തിന്റെ കഥ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ കാളി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

മുറിക്കപ്പെട്ട തലകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടും വശംവദനായ ശിവന്റെ മേൽ കാൽ വച്ച് നിൽക്കുന്നതുമായ കാളി

പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ പ്രകാരം മഹിഷാസുര എന്ന ഭൂത രാജാവ് ദൈവങ്ങളുടെ എതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ സത്തുകളിൽ നിന്ന് കാളിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. കാളി തന്റെ വഴിയിൽ ഉള്ളവരെയെല്ലാം തകർത്തും കൊണ്ട്, വലിയ രക്ത ചൊരിച്ചിലോട് കൂടെ ദുഷ്ടസൈന്യത്തെ നിഷ്ഠൂരമായി ചീന്തി കളഞ്ഞു. ഭൂതരാജാവായ മഹിഷാസുരമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു അവളുടെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥിതി, ഇവിടെ ഉഗ്രമായ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടു. കാളി തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം മുറിച്ചു, എന്നാൽ ഈ രക്തത്തിനാൽ അവൾ മത്തു പിടിച്ച് കൊലയും നശീകരണവും നിർത്തുവാൻ കഴിയാതെ മുമ്പോട്ട് പോയി. അവളെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം എന്ന് ദൈവങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കുഴഞ്ഞപ്പോൾ ശിവൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പോയി അനങ്ങാതെ കിടക്കുവാൻ സ്വയം സന്നദ്ധനായി. കാളി തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ തലകളും കൈകളും ധരിച്ച് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ശിവന്റെ മേൽ കാൽ വച്ച് അവനെ നോക്കി, അപ്പോൾ അവൾക്ക് സുബോധം തിരികെ ലഭിക്കുകയും നാശം വിതക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

എബ്രായ വേദത്തിലെ പെസഹ എന്ന സംഭവം കാളിയുടെയും ശിവന്റെയും കഥയുമായി സാമ്യമുണ്ട്. ഒരു ദുഷ്ടനായ രാജാവിനോടുള്ള എതിർപ്പിൽ ഒരു ദൂതൻ കാളിയെ പോലെ അനേക മരണം കൊണ്ടു വന്നു എന്ന് പെസഹ എന്ന സംഭവത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കാളിയെ തടയുവാൻ ശിവൻ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ വന്നതുപോലെ നിസ്സഹായനായ ആടിനെ യാഗം കഴിച്ച വീടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ മരണ ദൂതൻ തടയപ്പെട്ടിരുന്നു. അഹന്തയെ പിടിച്ചടക്കുന്നതിനോട് കാളിയുടെ കഥ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഋഷിമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നസ്രയനായ യേശു അല്ലെങ്കിൽ യേശുസത്സങ്ങിന്റെ വരവും, അഹന്തയെ പിടിച്ചടക്കുന്ന തന്റെ താഴ്മയും, നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായതിനെയും എല്ലാം ഈ പെസഹ എന്ന സംഭവം ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു. പെസഹ എന്ന സംഭവം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

പെസഹ  പുറപ്പാട്

യേശുവിന്റെ യാഗത്തെ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് നാം കണ്ടു. അബ്രഹാമിന് ശേഷം ഇസഹാക്കിന്റെ സന്തതികൾ ഇസ്രയേൽ എന്ന വലിയ ജാതിയായി എന്നാൽ അവർ മിസ്രയേമിൽ അടിമകളായി.

എബ്രായ വേദത്തിലെ പുറപ്പാട് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മോശെ എന്ന യിസ്രയേല്ല്യ നേതാവിന്റെ കഠിനയത്നത്തെ നാം കാണുന്നു. ഏകദേശം 1500 ബി സി യിൽ അബ്രാഹാമിന് ശേഷമുള്ള 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോശെ യിസ്രയേൽ ജനത്തെ എങ്ങനെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മിസ്രയേമ്യ ഭരണാധികാരിയായ ഫറവോനെ നേരിടുവാൻ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം മോശെയോട് കല്പിച്ചു, പരിണിതഫലമായി മോശെയും ഫറവോനും തമ്മിൽ ഇടച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയും മിസ്രയേമിൽ ഒമ്പത് ബാധകൾ നാശം വിതക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുവാൻ ഫറവോൻ തയ്യാറായില്ല ആയതിനാൽ ദൈവം പത്താമത്തേതും, അവസാനത്തേതുമായ ബാധ അയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. പത്താമത്തെ ബാധയുടെ പൂർണ്ണ രേഖ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

പത്താമത്തെ ബാധയായി, ഒരു സംഹാര ദൂതനോട് (ആത്മാവ്) മിസ്രയേമിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലൂടെ കടക്കുവാൻ ദൈവം കല്പിച്ചു. ആടിനെ യാഗം കഴിച്ച് അതിന്റെ രക്തം അവരുടെ വീടുകളുടെ കട്ടളകാലിന്മേൽ പുരട്ടാതെ, വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ പാർക്കാത്ത എല്ലാ വീടുകളിലെയും ആദ്യജാതന്മാർ ആ പ്രത്യേക രാത്രിയിൽ മരിച്ചു പോകും. ഇത് അനുസരിക്കാതെയും, ആടിന്റെ രക്തം കട്ടളകാലിന്മേൽ പുരട്ടാതെയും ഇരുന്നാൽ ഫറവോന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയായിരിക്കും അതായത് തന്റെ പിൻഗാമിയായ ആദ്യജാതൻ മരിക്കും. ആടിന്റെ രക്തം കട്ടളകാലിന്മേൽ പുരട്ടാതെ ഇരുന്നാൽ മിസ്രയേമിലെ എല്ലാ വീടുകളിലെയും ആദ്യജാതന്മാർ മരിക്കും. മിസ്രയീം ഒരു ദേശീയ ദുരന്തമാണ് നേരിട്ടത്.

എന്നാൽ ആടിനെ യാഗം കഴിച്ചും, അതിന്റെ രക്തം കട്ടളകാലിന്മേൽ പുരട്ടുകയും ചെയ്ത വീടുകളിലെ ജനം സുരക്ഷിതരായിരിക്കും എന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു. മരണ ദൂതൻ ആ വീടിനെ കടന്നു പോകും. ആ ദിനത്തെ പെസഹഎന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. (കാരണം ആടിന്റെ രക്തം പുരട്ടിയ എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും മരണം കടന്നു പോയി).

പെസഹ എന്ന അടയാളം

കതകിന്മേൽ പുരട്ടിയ രക്തം മരണദൂതന് ഒരു അടയാളമായിരുന്നു എന്ന് ഈ കഥ കേട്ടവർ കരുതും. എന്നാൽ 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം.

ദൈവം മോശെയോട്… “ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു. നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന വീടുകളിന്മേൽ രക്തം നിങ്ങൾക്ക്(പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ) അടയാളമായിരിക്കും; ഞാൻ രക്തം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകു.“

പുറപ്പാട് 12: 13

രക്തം കാണുമ്പോൾ മരണം മാറി പോകും എന്ന് ദൈവം കണ്ടപ്പോൾ കതകിന്മേൽ രക്തം പുരട്ടുവാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ, രക്തം ദൈവത്തിന് ഒരു അടയാളമായിരുന്നില്ല. രക്തം “നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളം“ (ജനത്തിന്) ആയിരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വിവരണം വായിക്കുന്ന നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ഇത് ഒരു അടയാളമാണ്. എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അടയാളമാകുന്നത്?പിന്നീട് ദൈവം അവരോട് ഇങ്ങനെ കല്പിച്ചു:

27 മിസ്രയീമ്യരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കയിൽ മിസ്രയീമിലിരുന്ന യിസ്രായേൽമക്കളുടെ വീടുകളെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു നമ്മുടെ വീടുകളെ രക്ഷിച്ച യഹോവയുടെ പെസഹയാഗം ആകുന്നു ഇതു എന്നു നിങ്ങൾ പറയേണം. അപ്പോൾ ജനം കുമ്പിട്ടു നമസ്കരിച്ചു.

പുറപ്പാട് 12: 24-27

പെസഹ കുഞ്ഞാടുമായി യെഹൂദ മനുഷ്യൻ

എല്ലാ വർഷവും അതേ ദിനം പെസഹ പെരുനാൾ യിസ്രയേല്ല്യർ ആചരിക്കണം എന്ന് കല്പന ലഭിച്ചു. യെഹൂദാ കലണ്ടർ ഹിന്ദു കലണ്ടറിനെ പോലെ ലൂണാർ കലണ്ടറായിരുന്നു, ആയതിനാൽ പാശ്ചാത്യ കലണ്ടറുമായി അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. പാശ്ചാത്യ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് പെരുനാൾ ദിനം മാറി കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്നെ ദിനം വരെ, 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും, യെഹൂദന്മാർ ഈ ദിനത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായും, അവർക്ക് ലഭിച്ച് കല്പന പ്രകാരവും വർഷത്തിന്റെ അതേ ദിനത്തിൽ പെസഹ പെരുനാൾ കൊണ്ടാടുന്നു.

പെസഹ എന്ന അടയാളം കർത്താവായ യേശുവിനെ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു

ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ പെരുനാളിനെ പറ്റി നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസാധാരണമായതൊന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. യേശുവിന്റെ അറസ്റ്റും കോടതി വിചാരണയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണുവാൻ കഴിയും. (ആദ്യത്തെ പെസഹയ്ക്കും ബാധകൾക്കും 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം):

28 പിതാവേ, നിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ. അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു; ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇനിയും മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി:

യോഹന്നാൻ 18: 28

39 എന്നാൽ പെസഹയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഒരുത്തനെ വിട്ടുതരിക പതിവുണ്ടല്ലോ; യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ വിട്ടുതരുന്നതു സമ്മതമോ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു അവർ പിന്നെയും:

യോഹന്നാൻ 18: 39

മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, യെഹൂദാ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് പെസഹ ദിനത്തിലാണ്  യേശുവിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതും ക്രൂശിച്ചതും. യേശുവിന് കൊടുത്ത ഒരു തലകെട്ട്

 29 പിറ്റെന്നാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതു അവൻ കണ്ടിട്ടു: ഇതാ, ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടു;
30 എന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു; അവൻ എനിക്കു മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു എനിക്കു മുമ്പനായി തീർന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നേ.

യോഹന്നാൻ 1: 29-30

പെസഹ എങ്ങനെ നമുക്ക് അടയാളം ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ നാം കാണുന്നു. 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ആദ്യത്തെ പെസഹയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി യെഹൂദന്മാർ ആടിനെ യാഗം കഴിക്കുന്ന അതേ ദിനത്തിൽ തന്നെ ‘ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാകുന്ന‘ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു (യാഗമായി). എല്ലാ വർഷവും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന രണ്ട് അവധികളുടെ വാർഷീക സമയം ഇത് വിവരിക്കുന്നു. മിക്കവാറും വർഷങ്ങളിലും ഈസ്റ്ററിന്റെ അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് യെഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ പെരുനാൾ നടക്കുന്നത് – ഒരു കലണ്ടർ പരിശോധിക്കുക. (യെഹൂദ കലണ്ടറിൽ എല്ലാ 19ആം വർഷത്തിലും ചന്ദ്ര ലക്ഷണം അനുസരിച്ചുള്ള അധി വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം വ്യത്യാസം ഉണ്ട്). ഈസ്റ്റർ പെസഹയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റർ ഓരോ വർഷവും ചില ദിവസങ്ങൾ മാറി വരുന്നത്. പാശ്ചാത്യ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ യെഹൂദാ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചാണ് പെസഹയുടെ സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

 ‘അടയാളങ്ങൾ‘ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കൂ. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇന്ത്യയുടെ  അടയാളം

മക്ക്ഡൊണാൾഡിന്റെയും നൈക്കിയുടെയും വാണിജ്യ അടയാളങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അടയാളമാണ് കൊടി. ഓറഞ്ചും പച്ചയും വെള്ളയും നിറമുള്ള ഒരു ദീർഘചതുരം മാത്രമാണോ നാം ‘കാണുന്നത്.‘ അല്ല, കൊടി കാണുമ്പോൾ നാം ഇന്ത്യയെ ഓർക്കുന്നു. ‘സ്വർണ്ണനിറത്തിലുള്ള അർദ്ധവൃത്താകൃതി‘ കാണുമ്പോൾ നാം മക്ക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഓർക്കും. നഡാലിന്റെ തലകെട്ടിൽ ഉള്ള ‘√’ അടയാളം നൈക്കിയുടെ അടയാളമാണ്. നഡാലിനെ കാണുമ്പോൾ തങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം എന്ന് നൈക്കി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തിരിക്കുവാനുള്ള ചൂണ്ടുപലകയാണ് അടയാളങ്ങൾ.

അടയാളം ദൈവത്തിനല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതാണെന്ന് എബ്രായ വേദത്തിൽ, പുറപ്പാടിലെ പെസഹയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. (എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ദൈവം രക്ത അടയാളം അന്വേഷിക്കുകയും അത് ഉള്ള ഭവനങ്ങളെ കടന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു). എല്ലാ അടയാളങ്ങൾ പോലെ, പെസഹ കാണുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം  ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? യേശു യാഗമായതു പോലെ അന്നു  ആടുകളെ യാഗം കഴിച്ചത് കൊണ്ട്, ഇത് യേശുവിന്റെ യാഗത്തിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകയാണ് (അടയാളമാണ്).

നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചുവടെയുള്ള ചിത്രം കാണുക.  ഈ അടയാളം യേശുവിന്റെ യാഗം ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു.

യെഹൂദ കലണ്ടറിലെ അതേ ദിനം

മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കേണ്ടതിന് കുഞ്ഞാട് ചാകുന്നു

യേശുവിന്റെ യാഗവും, പെസഹയും ഒരേ സമയമായത് ഒരു അടയാളമാണ്.

ആദ്യത്തെ പെസഹയിൽ, മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് ആടുകൾ യാഗമാക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ രക്തം ചീന്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആയതിനാൽ യേശുവിങ്കലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന ഈ അടയാളം പറയുന്നത്, നമുക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ‘ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്‘യാഗമാക്കപ്പെടുകയും തന്റെ രക്തം ചീന്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അബ്രഹാമിന്റെ അടയാളത്തിൽ മോറിയ മല എന്ന സ്ഥലത്താണ് അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ യാഗമാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ആട് യാഗമാക്കപ്പെട്ടു.

“അവൻ കരുതികൊള്ളും“

അതേ സ്ഥലം – പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം
കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടു

അബ്രഹാമിന്റെ അടയാളം ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു

മോറിയ മല എന്ന അതേ സ്ഥലത്താണ്  യേശു യാഗമാക്കപ്പെട്ടത്. യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ അർത്ഥം നാം കാണേണ്ടതിന് ഈ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ അടയാളം. പെസഹയിൽ യേശുവിന്റെ യാഗത്തിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു ചൂണ്ടുപലക കാണുന്നു – അതായത് വർഷത്തിലെ ഒരെ ദിനം.  യാദൃച്ഛീക സംഭവം അല്ല ഇത് എന്ന് കാണിക്കുവാൻ – യേശുവിന്റെ യാഗത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിക്കുവാൻ – ഒരു ആടിന്റെ യാഗം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എബ്രായ വേദപുസ്തകത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന പെരുനാളുകൾ രണ്ട് തരത്തിൽ (സ്ഥലവും സമയവും) യേശുവിന്റെ യാഗത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു. ഇത്ര നാടകീയമായ സമാന്തരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം ചരിത്രത്തിൽ വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവോ?

യേശുവിന്റെ യാഗം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയും അവനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതുമാണെന്ന് ധൈര്യമായി പറയുവാനായി ഈ അടയാളങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ യാഗം നമ്മെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും പാപങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു – അത് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ചിത്രീകരണമാണ് ഈ അടയാളങ്ങൾ.