ദിവസം 4: നക്ഷത്രങ്ങളെ കെടുത്തി കളയുവാൻ കൽക്കിയെപോലൊരു സവാരി

തന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക എന്ന ശാപം മൂന്നാം ദിനത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു. ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഈ ശാപം മാറി പോകും എന്നും യേശു പ്രവചിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർ ഇതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ കൽക്കിയെ (കൽക്കിൻ) പോലെ ഉള്ള തന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ പറ്റി യേശു വിവരിച്ചു.

താൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി.

ശു ദൈവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവന്നു ദൈവാലയത്തിന്റെ പണി കാണിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.
2 അവൻ അവരോടു: “ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ലയോ? ഇടിഞ്ഞുപോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ലു ഇവിടെ ശേഷിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
3 അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ചു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: അതു എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്നു നിന്റെ വരവിന്നും ലോകാവസാനത്തിന്നു അടയാളം എന്തു എന്നും പറഞ്ഞുതരേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു.

മത്തായി 24:1-3

തന്റെ ശാപത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ച് തുടങ്ങി. സന്ധ്യയായപ്പോൾ താൻ ആലയം വിട്ട് യെരുശലേമിന് പുറത്തുള്ള ഒലീവ് മലയിലേക്ക് പോയി(i). യെഹൂദന്മാരുടെ ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതു കൊണ്ട് തന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചപ്പോൾ ദിവസം 4 ആയിരുന്നു.

കൽക്കി ഇതിഹാസത്തിൽ

വിഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാരത്തിൽ (പത്ത് പ്രധാന അവതരണങ്ങൾ) അവസാനത്തെ അവതാരമാണ് കൽക്കി എന്ന് ഗരുഡപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ യുഗമായ കലി യുഗത്തിന്റെ  അവസാനത്തിങ്കൽ കൽക്കി വരും.   കൽക്കിയുടെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ലോകം ധർമ്മമില്ലാതെ അധഃപതിക്കും എന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ജനങ്ങൾ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗീക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും, നഗ്നചിത്രങ്ങൾ, അനീതി പ്രവർത്തികൾ  എന്നിവയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് കൽക്കി എന്ന അവതാരം ഭീകര വാളും പിടിച്ച് കുതിര പുറത്ത് പ്രത്യക്ഷമാകും. കൽക്കി ഭൂമിയിലെ ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തെ സത്യ യുഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്ന പുതിയ യുഗം കൊണ്ടു വരികയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ വേദങ്ങളിൽ കൽക്കിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വിക്കിപീഢിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരശുരാമന്റെ 6ആമത്തെ ദശാവതാരമായിട്ട് മഹാഭാരതത്തിലാണ് തന്നെ കുറിച്ച് ആദ്യം വെളിപ്പെടൂത്തിയിരിക്കുന്നത്. മഹാഭാരതം അനുസരിച്ച് കൽക്കി ദുഷ്ട രാജാക്കന്മാരെ കൊല്ലുന്നു എന്നാൽ സത്യം യുഗം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. 7-9 നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൽക്കി മാതൃക വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

കൽക്കി വാഞ്ച

കൽക്കിയുടെ വികസനവും അതേപോലുള്ള മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിലെ വ്യക്തികളെയും (ബുദ്ധ മതത്തിലെ മൈത്രയ, ഇസ്ലാമിലെ മഹതി, സിക്കു മതത്തിന്റെ മഹതി മീർ) കാണുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിനു എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇത് ശരിയാക്കണം എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിച്ച്, മലിനത മാറ്റി, ധർമ്മം ഉയർത്തണം എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ ‘പുറത്തെ മലിനത‘ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മലിനതയും അകറ്റണം. ആരെങ്കിലും വന്ന് ദുഷ്ടത അകറ്റണം എന്നുള്ള വാഞ്ച കാലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വിശുദ്ധ പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തികൾ താൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ആദ്യ വരവിങ്കൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മലിനത ശുദ്ധീകരിക്കും, രണ്ടാം വരവിങ്കൽ രാഷ്ട്രീയവും, സാമൂഹികവുമായ അധർമ്മത്തെയും മാറ്റും. ഈ ആഴ്ചയുടെ 4 ആം ദിവസം യേശു തന്റെ വരവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അതിന്റെ അടയാളങ്ങളും വിവരിച്ചു.

ദിവസം 4- തന്റെ മടങ്ങി വരവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ

4 അതിന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ.
5 ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്നു പറഞ്ഞു അനേകർ എന്റെ പേർ എടുത്തു വന്നു പലരെയും തെറ്റിക്കും.
6 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ചുകേൾക്കും; ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ; അതു സംഭവിക്കേണ്ടതു തന്നേ;
7 എന്നാൽ അതു അവസാനമല്ല; ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും; ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടവിടെ ഉണ്ടാകും.
8 എങ്കിലും ഇതു ഒക്കെയും ഈറ്റുനോവിന്റെ ആരംഭമത്രേ.
9 അന്നു അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിന്നു ഏല്പിക്കയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും; എന്റെ നാമം നിമിത്തം സകലജാതികളും നിങ്ങളെ പകെക്കും.
10 പലരും ഇടറി അന്യോന്യം ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കയും അന്യോന്യം പകെക്കയും ചെയ്യും
11 കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്നു അനേകരെ തെറ്റിക്കും.
12 അധർമ്മം പെരുകുന്നതുകൊണ്ടു അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തുപോകും.
13 എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നില്ക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും.
14 രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകലജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും; അപ്പോൾ അവസാനം വരും.
15 എന്നാൽ ദാനീയേൽപ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ളേച്ഛത വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിൽ നില്ക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ” – വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ –
16 “അന്നു യെഹൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്കു ഓടിപ്പോകട്ടെ.
17 വീട്ടിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിലുള്ളതു എടുക്കേണ്ടതിന്നു ഇറങ്ങരുതു;
18 വയലിലുള്ളവൻ വസ്ത്രം എടുപ്പാൻ മടങ്ങിപ്പോകരുതു.
19 ആ കാലത്തു ഗർഭിണികൾക്കും മുലകുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം!
20 എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോകൂ ശീതകാലത്തോ ശബ്ബത്തിലോ സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ.
21 ലോകാരംഭംമുതൽ ഇന്നുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി മേൽ സംഭവിക്കാത്തതും ആയ വലിയ കഷ്ടം അന്നു ഉണ്ടാകും.
22 ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല; വൃതന്മാർ നിമിത്തമോ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങും.
23 അന്നു ആരാനും നിങ്ങളോടു: ഇതാ, ക്രിസ്തു ഇവിടെ, അല്ല അവിടെ എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുതു.
24 കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റു കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും.
25 ഓർത്തുകൊൾവിൻ; ഞാൻ മുമ്പുകൂട്ടി നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
26 ആകയാൽ നിങ്ങളോടു: അതാ, അവൻ മരുഭൂമിയിൽ എന്നു പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടരുതു; ഇതാ, അറകളിൽ എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുതു.
27 മിന്നൽ കിഴക്കു നിന്നു പുറപ്പെട്ടു പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങും പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരുവു ആകും.
28 ശവം ഉള്ളേടത്തു കഴുക്കൾ കൂടും.
29 ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകും; ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കും; നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തു നിന്നു വീഴും; ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകും.
30 അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം ആകാശത്തു വിളങ്ങും; അന്നു ഭൂമിയിലെ സകലഗോത്രങ്ങളും പ്രലാപിച്ചുംകൊണ്ടു, മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിന്മേൽ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നതു കാണും.
31 അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാ കാഹളധ്വനിയോടുംകൂടെ അയക്കും; അവർ അവന്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതിമുതൽ അറുതിവരെയും നാലു ദിക്കിൽനിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും.

മത്തായി 24:4-31

നാലാം ദിവസം വരുവാനുള്ള ആലയത്തിന്റെ നാശത്തിനു ശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു. തന്റെ വരവിനു മുമ്പ് ദുഷ്ടത വർദ്ധിക്കും, ഭൂകമ്പം, ക്ഷാമം, യുദ്ധം, പീഡനം എന്നിവ  ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് താൻ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാലും, ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടും എന്നും താൻ പഠിപ്പിച്ചു (വാ 14). ലോകം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കള്ള പ്രവാചകന്മാരും തങ്ങൾ യേശു എന്ന് വാദിക്കുന്നവരും വർദ്ധിക്കും. യുദ്ധങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശമായിരിക്കും അവന്റെ മടങ്ങി വരവിന്റെ പ്രധാന അടയാളം. നക്ഷത്രങ്ങൾ, സുര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവ ഇരുണ്ടു പോകും.

അവന്റെ മടങ്ങി വരവിന്റെ വിവരണം

യോഹന്നാൻ പിന്നീട് അവന്റ് മടങ്ങി വരവിനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൽക്കിയെ പോലെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

11 അനന്തരം സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി; അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന്നു വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്നും പേർ. അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു.
12 അവന്റെ കണ്ണു അഗ്നിജ്വാല, തലയിൽ അനേകം രാജമുടികൾ; എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു നാമവും അവന്നുണ്ടു; അതു അവന്നല്ലാതെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ.
13 അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പു ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന്നു ദൈവവചനം എന്നു പേർ പറയുന്നു.
14 സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തു കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു.
15 ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽ നിന്നു മൂർച്ചയുള്ളവാൾ പുറപ്പെടുന്നു; അവൻ ഇരിമ്പുകോൽ കൊണ്ടു അവരെ മേയക്കും; സർവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപവും ക്രോധവുമായ മദ്യത്തിന്റെ ചക്കു അവൻ മെതിക്കുന്നു.
16 രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും എന്ന നാമം അവന്റെ ഉടുപ്പിന്മേലും തുടമേലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
17 ഒരു ദൂതൻ സൂര്യനിൽ നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അവൻ ആകാശമദ്ധ്യേ പറക്കുന്ന സകല പക്ഷികളോടും:
18 രാജാക്കന്മാരുടെ മാംസവും സഹസ്രാധിപന്മാരുടെ മാംസവും വീരന്മാരുടെ മാംസവും കുതിരകളുടെയും കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരുടെയും മാംസവും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരും ചെറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാവരുടെയും മാംസവും തിന്മാൻ മഹാദൈവത്തിന്റെ അത്താഴത്തിന്നു വന്നു കൂടുവിൻ എന്നു ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
19 കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനോടും അവന്റെ സൈന്യത്തോടും യുദ്ധം ചെയ്‍വാൻ മൃഗവും ഭൂരാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വന്നു കൂടിയതു ഞാൻ കണ്ടു.
20 മൃഗത്തെയും അതിന്റെ മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ചു മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏല്പിക്കയും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിൽ ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
21 ശേഷിച്ചവരെ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന്റെ വായിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാൾകൊണ്ടു കൊന്നു അവരുടെ മാംസം തിന്നു സകല പക്ഷികൾക്കും തൃപ്തിവന്നു.

വെളിപ്പാട് 19:11-21

അടയാളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക

യുദ്ധങ്ങൾ, ക്ഷാമം, പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു – അവന്റെ വരവിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. എന്നാൽ ആകാശത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല, അതിനാൽ അവൻ വന്നിട്ടില്ല.

നാം എത്ര അടുത്തിരിക്കുന്നു?

ഇതിനു ഉത്തരമായി യേശു ഇങ്ങനെ തുടർന്നു

32 അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിൻ; അതിന്റെ കൊമ്പു ഇളതായി ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ.
33 അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതു ഒക്കെയും കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കെ വാതിൽക്കൽ തന്നേ ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ.
34 ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
35 ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകും; എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല.

മത്തായി 24:32-35

അത്തി മരം നമ്മുടെ കണ്മുമ്പിൽ തളിർക്കുന്നു

യിസ്രയേലിനു അടയാളമായ, യേശു മൂന്നാം ദിവസം ശപിച്ച അത്തി മരം ഓർക്കുക. 70 സി ഇയിൽ റോമാക്കാർ ആലയം നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ യിസ്രയേലിന്റെ നാശം ആരംഭിച്ചു, അത് 1900 വർഷങ്ങൾ നിലനിന്നു. തന്റെ വരവ് ‘അടുത്തുവോ‘ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത്തി മരം തളിർക്കുന്നുവോ എന്ന് നോക്കുവാൻ യേശു പഠിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 70 വർഷക്കാലം ‘അത്തി മരം‘ പിന്നെയും തളിർക്കുന്നത് നാം കണ്ടു. അതെ, ഇതോടൊപ്പം യുദ്ധം, പ്രശ്നങ്ങൾ, ക്ഷാമം എല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നാൽ നാം ഇതിനാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കാരണം അവൻ ഇത് നമ്മോട് മുൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ആയതിനാൽ നമ്മുടെ സമയത്ത് നാം ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം കാരണം അവന്റെ വരവിങ്കൽ ധാരാളം അജാഗ്രതകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

36 ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എന്റെ പിതാവു മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല.
37 നോഹയുടെ കാലംപോലെ തന്നേ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആകും
38 ജലപ്രളയത്തിന്നു മുമ്പുള്ള കാലത്തു നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയനാൾവരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന്നു കൊടുത്തും പോന്നു;
39 ജലപ്രളയം വന്നു എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല; മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നേ ആകും.
40 അന്നു രണ്ടുപേർ വയലിൽ ഇരിക്കും; ഒരുത്തനെ കൈക്കൊള്ളും, മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും.
41 രണ്ടുപേർ ഒരു തിരിക്കല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും; ഒരുത്തിയെ കൈക്കൊള്ളും, മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കും.
42 നിങ്ങളുടെ കർത്താവു ഏതു ദിവസത്തിൽ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയായ്ക കൊണ്ടു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.
43 കള്ളൻ വരുന്നയാമം ഇന്നതെന്നു വീട്ടുടയവൻ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരിക്കയും തന്റെ വീടു തുരക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യും എന്നു അറിയുന്നുവല്ലോ.
44 അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിനെക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.
45 എന്നാൽ യജമാനൻ തന്റെ വീട്ടുകാർക്കു തത്സമയത്തു ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ മേൽ ആക്കിവെച്ച വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനും ആയ ദാസൻ ആർ?
46 യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ.
47 അവൻ അവനെ തനിക്കുള്ള സകലത്തിന്മേലും യജമാനൻ ആക്കിവെക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
48 എന്നാൽ അവൻ ദുഷ്ടദാസനായി: യജമാനൻ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്നു ഹൃദയംകൊണ്ടു പറഞ്ഞു,
49 കൂട്ടു ദാസന്മാരെ അടിപ്പാനും കുടിയന്മാരോടുകൂടി തിന്നുകുടിപ്പാനും തുടങ്ങിയാൽ
50 ആ ദാസൻ നിരൂപിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത നാഴികയിലും യജമാനൻ വന്നു അവനെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു അവന്നു കപടഭക്തിക്കാരോടുകൂടെ പങ്കുകല്പിക്കും; അവിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും”

മത്തായി 24:36-51

യേശു പിന്നെയും പഠിപ്പിച്ചു. ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു

ദിവസം 4 – ചുരുക്കം

ബുധനാഴ്ച, കഷ്ടാനുഭ ആഴ്ചയുടെ നാലാം ദിനത്തിൽ തന്റെ വരവിന്റെ അടയാളം താൻ വിവരിച്ചു. ഒടുവിൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഇരുണ്ടു പോകും.

ദിവസം 4: എബ്രായ വേദ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കഷ്ടാനുഭ ആഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങൾ

തന്റെ വരിവിനായി ജാഗ്രതയോടെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് അവൻ നമുക്ക് താക്കീത് നൽകി. ഇപ്പോൾ അത്തി മരം തളിർക്കുന്നതിനാൽ നാം ഒരിങ്ങിയിരിക്കണം.

അടുത്തതായി, ദിവസം 5 ൽ തന്റെ ശത്രു തനിക്കെതിരായി എങ്ങനെ നീങ്ങി എന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു.

[i] ആ ആഴ്ചയുടെ ഓരോ ദിവസവും വിവരിച്ചു കൊണ്ട് ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

ലൂക്കോസ് 21:37

ദിവസം 3: ഉണങ്ങി പോകട്ടെ എന്ന് യേശു ശപിച്ചു

ദുർവാസ ശകുന്തളയെ ശപിച്ചു

ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഉടനീളം ശാപങ്ങളെ പറ്റി നാം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുരാതന നാടകകൃത്തായ കാളിദാസന്റെ (400 സി ഇ) അഭിജ്ഞാനശകുന്തളം (ശകുന്തളയെ തിരിച്ചറിയുന്നത്) എന്ന നാടകത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധ ശാപം കാണുന്നത്. ഈ നാടകം ഇന്നും കളിച്ച് വരുന്നു. അതിൽ, ദുഷ്യന്തൻ രാജാവ്, വനത്തിൽ, ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെ കാണുകയും അവളുമായി സ്നേഹത്തിലാകുകയും ചെയ്തു. ദുഷ്യന്തൻ അവളെ വേഗത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്തു എന്നാൽ അവന് തന്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ട വന്നപ്പോൾ, തന്റെ മുദ്ര മോതിരം അവൾക്ക് നൽകി അവൻ മടങ്ങി. സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയ ശകുന്തള അവളുടെ പുതിയ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പകൽ കിനാവ് കാണുവാൻ തുടങ്ങി.

അവൾ അങ്ങനെ കിനാവ് കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ശക്തനായ ഋഷി ആ വഴി വന്നു, അവൾ അദ്ദേഹത്തെ ശരിയായി വണങ്ങാഞ്ഞതു മൂലം കുപിതനായി. ആയതിനാൽ അവൾ കിനാവ് കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്നയാൾ അവളെ തിരിച്ചറിയാതെയാകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. പിന്നീട് ആ വ്യക്തി അവൾക്ക് നൽകിയ സാധനം തിരികെ നൽകിയാൽ അവൻ ഓർക്കും എന്നതായി ആ ശാപം കുറച്ചു. ദുഷ്യന്തൻ അവളെ ഓർക്കും എന്ന് കരുതി അവൾ ആ മോതിരം കൊണ്ട് തലസ്ഥാനത്തേക്ക് യാത്രയായി. എന്നാൽ യാത്രയിൽ ആ മോതിരം കളവ് പോകുകയും അവൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ രാജാവ് അവളെ തിരിച്ചാറിയുകയും ചെയ്തില്ല.

ബ്രിഗു വിഷ്ണുവിനെ ശപിച്ചു

ദേവന്മാർ എപ്പോഴും വിജയിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന നിരന്തരമായ ദേവാസുര യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് മത്സ്യപുരാണം പറയുന്നു. നാണം തോന്നിയ അസുര ഗുരു, ശുക്രാചാര്യ അസുരന്മാരെ അപരാജിതരാക്കുന്ന മൃതസഞ്ചീവിനിസ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രത്തിനായി ശിവനെ സമീപിച്ചു. ആയതിനാൽ അസുരന്മാർ തന്റെ പിതാവിന്റെ (ബ്രിഗു) ആശ്രമത്തിൽ അഭയം തേടി. എന്നാൽ ശുക്രാചാര്യ പോയതിന് ശേഷം ദേവന്മാർ പിന്നെയും യുദ്ധത്തിനു ചെന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രയെ ചലമറ്റതാക്കിയ ബ്രിഗുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ സഹായം അസുരന്മാർക്ക് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ദ്ര ഇവളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സഹായം തേടി. വിഷ്ണു തന്റെ സുധരശന ചക്രം കൊണ്ട് അവളുടെ തല ഛേദിച്ചു. തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് വിഷ്ണു കണ്ടപ്പോൾ വിഷ്ണു വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് ഇവിടുത്തെ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. ആയതിനാൽ വിഷ്ണുവിന് പല തവണ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കേണ്ട വന്നു.

ബ്രിഗു വിഷ്ണുവിനെ ശപിക്കുവാൻ വന്നു

കഥകളിലെ ശാപങ്ങൾ മാരകമാണ്, എന്നാൽ അവയെല്ലാം നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ദുരവാസ ശകുന്തളയെ ശപിച്ചതും, ബ്രിഗു വിഷ്ണുവിനെ ശപിച്ചതും എന്തായി എന്ന് അറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

വിശുദ്ധ ആഴ്ചയുടെ മൂന്നാം ദിവസം യേശു ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപ വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചു. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച പരിശോധിക്കാം.

യേശുവിന്റെ ആസ്പഷ്ടമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ

പ്രവചനം പോലെ ഞായറാഴ്ച യേശു യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ച്, തിങ്കളാഴ്ച ആലയം അടച്ചു പൂട്ടിയതിനു ശേഷം യെഹൂദ നേതാക്കന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. എന്നാൽ അത് നേരിട്ടായിരുന്നില്ല.

നിസാൻ 10 ആം തീയതി യേശു ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം ദൈവം അവനെ പെസഹ കുഞ്ഞാടായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ആട്ടിൻകുട്ടി ഊനമില്ലാത്തതും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ആണുമായിരിക്കേണം; അതു ചെമ്മരിയാടോ കോലാടോ ആകാം. 6ഈ മാസം പതിന്നാലാം തീയതിവരെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കേണം.

പുറപ്പാട് 12: 5- 6 എ 12:5b-6a

ജനങ്ങൾ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ കാത്തതു പോലെ ദൈവം തന്റെ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ കരുതി, യേശുവിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് അവനെ (ഇതുവരെ) പിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യേശു അടുത്ത ദിവസം, ചൊവ്വാഴ്ച, ആ ആഴ്ചയുടെ ദിവസം 3 ൽ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

യേശു അത്തി മരത്തെ ശപിച്ചു

17പിന്നെ അവരെ വിട്ടു (തിങ്കളാഴ്‌ച, ദിവസം 2, നിസാൻ 10)നഗരത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ബേഥാന്യയിൽ ചെന്ന് അവിടെ രാത്രി പാർത്തു.

18രാവിലെ (ചൊവ്വാഴ്ച, നിസാൻ 11, ദിവസം 3)അവൻ നഗരത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയം വിശന്നിട്ടു 

19വഴിയരികെ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം കണ്ട്, അടുക്കെ ചെന്നു, അതിൽ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കാണായ്കയാൽ: ഇനി നിന്നിൽ ഒരുനാളും ഫലം ഉണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്ന് അതിനോടു പറഞ്ഞു; ക്ഷണത്തിൽ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി.

മത്തായി 21: 17-19 21:17-19

യേശു അത്തിമരത്തെ ശപിച്ചു

യേശു അത്തി മരത്തെ ശപിച്ചു

എന്തിനാണ് താൻ അത് ചെയ്തത്?

എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം?

അത്തിമരത്തിന്റെ അർത്ഥം

മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അത് നമുക്ക് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യിസ്രയേലിന്മേലുള്ള ന്യായവിധി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതിനു എബ്രായ വേദങ്ങൾ അത്തി മരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഹോശെയ തുടർന്ന് പറയുന്നു, ഇസ്രയേലിന്മേലുള്ള ശാപം കാണിക്കുവാൻ അത്തി മരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

10 മരുഭൂമിയിൽ മുന്തിരിപ്പഴംപോലെ ഞാൻ യിസ്രായേലിനെ കണ്ടെത്തി; അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ തലക്കനിപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കണ്ടു; ബാൽ-പെയോരിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ തങ്ങളെത്തന്നേ ലജ്ജാബിംബത്തിന്നു ഏല്പിച്ചു; അവരുടെ ഇഷ്ടദേവനെപ്പോലെ മ്ളേച്ഛതയുള്ളവരായ്തീർന്നു

.ഹോശെയ 9:10

 

16 എഫ്രയീമിന്നു പുഴുക്കുത്തു പിടിച്ചു; അവരുടെ വേർ ഉണങ്ങിപ്പോയി; അവർ ഫലം കായിക്കയില്ല; അവർ പ്രസവിച്ചാലും ഞാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടകരമായ ഗർഭഫലത്തെ കൊന്നുകളയും.
17 അവർ എന്റെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കായ്കകൊണ്ടു അവൻ അവരെ തള്ളിക്കളയും; അവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഉഴന്നു നടക്കേണ്ടിവരും.

ഹോശെയ 9:16-17 (എഫ്രയീം=ഇസ്രയേൽ)

586 ബിസി ഇയിൽ യെരുശലേം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതും മോശെയുടെ ശാപങ്ങളും (ചരിത്രം നോക്കുക)നിറവേറി. യേശു അത്തി മരത്തെ ശപിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു യെരുശലേമിന്റെ നാശത്തിന്റെയും, യെഹൂദന്മാരുടെ വരുവാനുള്ള പ്രവാസകാലത്തിന്റെയും അടയാളമായ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. അവർ പിന്നെയും പ്രവാസത്തിൽ പോകും എന്ന് അവൻ ശപിച്ചു.

അത്തിമരത്തെ ശപിച്ചതിനു ശേഷം യേശു ദേവാലയത്തിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും, ചർച്ച നടത്തുകയും  ചെയ്തു. സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

ശാപം നിറവേറുന്നു

യെരുശലേമിന്റെയും ആലയത്തിന്റെയും നാശവും70 സി ഇ യിൽ നടന്ന യെഹൂദന്മാരുടെ ലോക വ്യാപക പ്രവാസവും ചരിത്രത്തിൽ നാം കാണുന്നു. നാടു കടത്തപ്പെട്ട ചിലർ ഇന്ത്യയിലും വന്നു.

70 സി ഇ യിൽ ദേവാലയം നശിച്ചതോടു കൂടി യിസ്രയേൽ ഉണങ്ങി പോയി, അങ്ങനെ ആയിര കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തുടർന്നു.

70 സി ഇ യിൽ റോമക്കാർ യെരുശലേം ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചു. സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട റോമാ സ്തംഭങ്ങൾ ആലയം കൊള്ളയടിച്ച് മെനോര (സ്വർണ്ണം പൊതിഞ്ഞ വിളക്ക്) എടുത്തു കൊണ്ട് പോകുന്നത് കാണിക്കുന്നു (വലിയ, 7 വിളക്ക്)

ഈ ശാപം സുവിശേഷങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ പോലും സ്വാധീനിച്ച ഇത് നടന്നു എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. യേശു പറഞ്ഞ ഉണങ്ങിപോകട്ടെ എന്ന ശാപം വളരെ ശക്തിയേറിയതായിരുന്നു. തന്റെ കാലത്തെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ നാശം അവഗണിച്ചു.

ആലയം നശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു

ശാപം മാറി പോകും

എങ്ങനെ ശാപം വരും എന്നും എത്ര നാൾ നിലനിൽക്കും എന്നും യേശു പിന്നീട് വിവരിച്ചു.

അവർ (യെഹൂദർ) വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ വീഴുകയും അവരെ സകല ജാതികളിലേക്കും ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോകയും ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം ജാതികൾ യെരൂശലേം ചവിട്ടിക്കളകയും ചെയ്യും.

ലൂക്കോസ്21:24

അവന്റെ ശാപം (നാടു കടത്തൽ, ജാതികളുടെ യെരുശലേം ഭരണം) ജാതികളുടെ (യെഹൂദർ അല്ലാത്തവർ) കാലം തികയുവോളം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളു എന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചു, അവന്റെ ശാപം ഇല്ലാതെയാകും എന്ന് പ്രവചിച്ചു. ദിവസം 4 ൽ അവൻ അത് വിവരിച്ചു.

ശാപം എടുത്തു മാറ്റി

യെഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്ര കാലഘട്ടം വലിയ തോതിൽ – അവരുടെ രണ്ട് പ്രവാസ കാലം കാണിക്കുന്നു

ഈ കാലഘട്ടം യെഹൂദ ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രം കാണിക്കുന്നു, വിവരണങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ആധുനിക നാളിലെ കാലപട്ടികയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രവാസം അവസാനിച്ചതായി കാണുന്നു. 1948 ൽ യു എന്നിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ആധുനിക യിസ്രയേൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. 1967 ൽ ആറു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധത്തിൽ യെരുശലേം, ഇന്നത്തെ തലസ്ഥാന നഗരം തിരിച്ചു പിടിച്ചു. ‘ജാതികളുടെ കാലം‘ അവസാനിച്ചതായി നാം വാർത്തകളിൽ കണ്ടു.

ആലയത്തിൽ യെഹൂദന്മാർ ഇന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

അത്തി മരത്തോട് അടയാളമായി പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ ശാപത്തിന്റെ തുടക്കുവും അവസാനവും, അത് അവൻ കേൾവിക്കാർക്ക് വിവരിച്ചതും സുവിശേഷങ്ങളുടെ താളുകളിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് തെളിവുള്ളതും, ഇന്ന് വാർത്തകളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യമാണ് (ഉദാ. യുഎസ് എ തങ്ങളുടെ എമ്പസ്സി യെരുശലേമിലേക്ക് മാറ്റി). യേശു ഗഹനമായി പഠിപ്പിച്ചു, പ്രകൃതിയുടെ മേൽ ഓം പറഞ്ഞു, തന്റെ ശാപം വർഷങ്ങളായി രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ അലയടിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കഷ്ടതയിൽ അവനെ നാം അവഗണിക്കുന്നു.

ദിവസം 3 ന്റെ ചുരുക്കം

ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായി കാക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ദിവസം 3, ചൊവ്വാഴ്ച യേശു അത്തി മരത്തെ ശപൈക്കുന്നു എന്ന് പുതുക്കിയ ചാർട്ട് പറയുന്നു. ദിനം 4ൽ തന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ പറ്റി, തെറ്റുകളെ ശരിയാക്കുവാൻ വരുന്ന ഒരു കൽകിനെ പറ്റി പറയുന്നു.

ദിവസം 3: യേശു അത്തി മരത്തെ ശപിക്കുന്നു

ദിവസം 2: യേശു ആലയം അടച്ചുപൂട്ടി… ഇത് മാരകമായ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നയിച്ചു

രാജസ്ഥാനം അവകാശപ്പെടുന്ന രീതിയിലും, രാജ്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചമായുമാണ് യേശു യെരുശലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ഇത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ആഴ്ചയായി മാറി, അത് ഇന്നും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആലയത്തിൽ താൻ അടുത്തതായി ചെയ്തതാണ് മത നേതാക്കന്മാരുമായി ഇടർച്ചയുണ്ടാക്കിയത്. അന്ന് ആ ആലയത്തിൽ നടന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാനായി ഇന്ന് പ്രസിദ്ധമായതും, സമ്പന്നവുമായ ആലയങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം.

ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്നവും, പ്രസിദ്ധവുമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

ബ്രിഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം

 (രാജരാജേശ്വരം അല്ലെങ്കിൽ പെരുവുടൈയാർകോവിൽ)രാജ ചോള 1 എന്ന തമിഴ് രാജാവാണ് പണിതത്, അങ്ങനെ അത് രാജകീയ ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെട്ടു. ആ പണിയുടെ പിന്നിലെ രാജാവിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ശക്തിയും പണവും നിമിത്തം ക്ഷേത്രം വളരെ വലുതും വലിയ വെട്ടിയെടുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ലുകളും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ബ്രിഹദീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആലയമായി, കൂടാതെ ഇന്ന് ഇത് ചോള സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണവുമായി.

 • പ്രൗഡമായ ബ്രിഹദീശ്വര ആലയം
 • ബ്രിഹദീശ്വര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം
 • ബ്രിഹദീശ്വര: മറ്റൊരു ആനുകൂല്യം

ശിവന്റെ കൈലാസ പർവ്വതത്തിലുള്ള സ്ഥിര ഭവനം പൂരണം ചെയ്യുവാനായി ഒരു തെക്കൻ ഭവനം കൂടി പണിതു. അത് ഒരു യജമാനനായും, ഭൂ ഉടമയായും, പണം കടം നൽകുന്നവനായും പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തികൾ മൂലം ബ്രിഹദീശ്വരാലയം തെക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തീക സ്ഥാപനമായി, ധാരാളം സമ്പത്ത് ഇതു മൂലം ഉണ്ടായി. ശക്തിയോടും, ഉത്തരവാദിത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ച രാജകീയ ആലയ പ്രവർത്തകരെ രാജാവിന്റെ ഗവണ്മെന്റെ ജോലിക്കാക്കി. ആയതിനാൽ ഇത്ര അധികം സ്ഥലം, സ്വർണ്ണം, പണം എന്നിവ ഉള്ള ക്ഷേത്രം വേറെ ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ മറ്റൊരു ആലയം വരുന്ന വരെ മാത്രം….

വെങ്കട്ടേശ്വര ക്ഷേത്രം

ഇത് ആന്ദ്രപ്രദേശിൽ, തിരുപതിയിലാണ്. ഈ ക്ഷേത്രം വെങ്കിട്ടേശ്വരയ്ക്കായി (ബാലാജി, ഗോവിന്ദാ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനിവാസ) സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മറ്റു പേരുകൾ: തിരുമല ക്ഷേത്രം, തിരുപതി ക്ഷേത്രം, തിരുപതിബാലാജി ക്ഷേത്രം. ഇത് ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആന്ദ്ര പ്രദേശ് സർക്കാരാണ്, ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന ക്ഷേത്രമാണ് വെങ്കട്ടേശ്വര ക്ഷേത്രം, ലോകത്തിലെ എല്ലാ സമ്പന്ന മത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.

 • തിരുപതിയിലെ വെങ്കട്ടേശ്വര ക്ഷേത്രം
 • ആന്ദ്ര പ്രദേശിലെ ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടം

ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം സന്ദർശകർ വരുന്നു, ഭക്തജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പണവും, സ്വർണ്ണവും കാണിക്കയായി വരുന്നു, കൂടാതെ മുടിയും നേർച്ചയായി നൽകുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കഥ വെങ്കട്ടേശ്വര ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് മൂലം സ്ത്രീ ധന കുരുക്കിൽ പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ പലിശ അടച്ചു തീർക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയാണെന്നാണ് അനേക ഭക്തർ കരുതുന്നത്. കോവിഡ് -19 മൂലം ക്ഷേത്രത്തിന് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുകയും 1200 ജോലിക്കാരെ പിരിച്ച് വിടേണ്ടിയും വന്നു.

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം….

കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം  ഏറ്റവും സമ്പന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പട്ടികയിൽ ഈയിടയ്ക്ക് സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആടിശേഷ സർപ്പത്തിന്റെ സംരക്ഷണയിലുള്ള പത്മനാഭസ്വാമിയാണ് പ്രധാന ദേവൻ. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഉത്സവം ലക്ഷദീപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ദീപമാണ്, ഇത് 6 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്നു. 2011 ൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ രഹസ്യ അറകളിൽ നിന്ന് രത്നം, സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ, സ്വർണ്ണ ബിംബങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന നിധികൾ കണ്ടെടുത്തു എന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് ഏകദേശം 20 ബില്ല്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ ആസ്തിയുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

 • സുവർണ്ണ പത്മനാഭസ്വാമി
 • പത്മനാഭസ്വാമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടം
 • പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം

എബ്രായരുടെ ആലയം

എബ്രായർക്ക് ഒരു ആലയമേ ഉള്ളു അത് യെരുശലേമിലാണ്. ബ്രിഹദീശ്വര പോലെ ഇത് 950 ബി സി ഇയിൽ ശലോമോൻ രാജാവ് പണിത ഒരു രാജകീയ ആലയമാണ്. അനേക കൊത്തുപണികളും, അലങ്കാരങ്ങളും, സ്വർണ്ണവും കൊണ്ട് പണിത ഒരു വലിയ ആലയമാണിത്. ആദ്യത്തെ ആലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം എബ്രായർ ഇതെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആലയം പണിതു. ശക്തനായ ഹെരോദ രാജാവ് ഇത് പുനർനിർമ്മിച്ചു, ആയതിനാൽ യേശുവിന്റെ പ്രവേശന സമയത്ത് സ്വർണ്ണം കൊണ്ട്  അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയഹാരിയായ കെട്ടിടമായിരുന്നു ഇത്. ഉത്സവങ്ങളുടെ സമയത്ത് യെഹൂദ തീർത്ഥാടകരും മറ്റ് സഞ്ചാരികളും ഇവിടേക്ക് ഒഴുകി എത്തി. അങ്ങനെ പുരോഹിതരും, വില്പനക്കാരും ഈ ആലയത്തിലെ ആരാധന കച്ചവടമാക്കി മാറ്റി.

 • യെരുശലേം ആലയത്തിന്റെ ചരിത്ര രൂപം
 • യെരുശലേമിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആലയം

ധനത്തിലും, പെരുമയിലും, ബലത്തിലും, മഹിമയിലും ബ്രിഹദേശ്വര, വെങ്കട്ടേശ്വര, പത്മനാഭസ്വാമി എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇത്.

എന്നാൽ മറ്റ് രീതികളിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും കൂടി ഒരു ആലയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ എങ്ങും മൂർത്തികളൊ ബിംബങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പുരാതന എബ്രായ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രതിബിംബനമായിരുന്നു ഇത്.

1യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സ്വർഗം എന്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി എന്റെ പാദപീഠവും ആകുന്നു; നിങ്ങൾ എനിക്കു പണിയുന്ന ആലയം ഏതുവിധം? എന്റെ വിശ്രാമസ്ഥലവും ഏത്? 

യെശയ്യാവ് 66:1-2a

2എന്റെ കൈ ഇതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങനെയാകുന്നു ഇതൊക്കെയും ഉളവായത് എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

ദൈവം വസിച്ചിരുന്ന ആലയമായിരുന്നില്ല ഇത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും കഴിയുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. അരാധകർ അല്ല മറിച്ച് ദൈവമായിരുന്നു അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.

സജീവഹേതു പരീക്ഷ: ദൈവമോ, യാത്രക്കാരോ?

ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. ബ്രിദേശ്വര, വെങ്കട്ടേശ്വര, പത്മനാഭസ്വാമി എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഭക്തർ തീരുമാനിക്കും തങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കും എന്നുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിനു  ബ്രിഹദേശ്വര ശിവന്റെ ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും വിഷ്ണു, ഗണേശൻ, ഹരിഹരൻ (പാതി ശിവനും പാതി വിഷ്ണുവും), സരസ്വതി എന്നീ ദൈവങ്ങളും അവിടെ വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രിഹദേശ്വരയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ആരെ ആരാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അവർ എല്ലാവരെയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെ, അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളതു പോലെ ആരാധിക്കും. അനേക മൂർത്തികൾ ഉള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇതേ അവസ്ഥയാണ്. യാത്രീകരാണ് ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

അതു കൂടാതെ, എന്ത്, എത്ര നേർച്ച നൽകണം എന്നുള്ളത് ഭക്തജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർ, രാജാക്കന്മാർ, നേതാക്കൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതു മൂലം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ എല്ലാം സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള ദൈവങ്ങൾ അവർക്ക് എന്ത് നേർച്ച നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല.

നാം ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാൻ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ ദൈവങ്ങൾ എല്ലാം ശക്തിയില്ലത്തവരെ പോലെയാണ് നാം പെരുമാറുന്നത്, കാരണം അവർ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു പകരം നാം അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.

ആലയത്തിലെ സജീവഹേതു ദൈവമോ അതോ യാത്രീകരോ എന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ യേശുവിനു  കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയുടെ രണ്ടാം ദിവസം, തിങ്കളാഴ്ച എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാകും. ആ ആലയത്തിലെ ദൈവം, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും ഉണ്ടാക്കിയവൻ അവനെയും വേണ്ട നേർച്ചയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവടുത്തെ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കാം.

ആ ദിവസത്തെ കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

നിസാൻ 9 ലെ പരിശുദ്ധ ആഴ്ചയുടെ ദിവസം 1, ഞായറാഴ്ച യേശു യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചു. അടുത്ത ദിവസമായ നിസാൻ പത്താം തീയതിക്ക് എബ്രായ വേദങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇതു മൂലം കലണ്ടറിൽ ഈ ദിനം പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിരുന്നു. വരുന്ന പെസഹ പെരുനാൾ എങ്ങനെ ആചരിക്കണം എന്ന് 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം മോശെയ്ക്ക് നിയമങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

1യഹോവ മോശെയോടും അഹരോനോടും മിസ്രയീംദേശത്തുവച്ച് അരുളിച്ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ: 2ഈ മാസം നിങ്ങൾക്കു മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസം ആയിരിക്കേണം. 3നിങ്ങൾ യിസ്രായേലിന്റെ സർവസംഘത്തോടും പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ: ഈ മാസം പത്താം തീയതി അതതു കുടുംബത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി വീതം ഓരോരുത്തൻ ഓരോ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുക്കേണം.

പുറപ്പാട് 12:1-3

ആ ദിവസം മാത്രം

യെഹൂദ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ മാസമായിരുന്നു നിസാൻ. ആയതിനാൽ മോശെ മുതലുള്ള എല്ലാ കുടുഃബങ്ങളും നിസാൻ പത്തിന് വരുന്ന പെസഹ പെരുനാളിനായി കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു. ആ ദിവസം മാത്രമേ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുള്ളു. യെരുശലേമിനെ വിശുദ്ധമാക്കിയ അബ്രഹാമിന്റെ യാഗം നടന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ – അതായത് യെരുശലേം ആലയത്തിൽ അവർ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത്, ആ ദിവസം മാത്രം (നിസാൻ 10) വരുന്ന പെസഹ പെരുനാളിനായി (നിസാൻ 14) കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിസാൻ പത്താം തീയതി വലിയ ഒരു ജനങ്ങളുടെയും, മൃഗങ്ങളുടെയും കൂട്ടം, വില്പനയുടെ ശബ്ദം, പണം ഇടപാട് ഇവയെല്ലാം ആലയത്തെ ഒരു ചന്തയാക്കി മാറ്റും. താരമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ബ്രിഹദേശ്വര, വെങ്കട്ടേശ്വര, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രവർത്തികളും, തീർത്ഥാടകരും ഇതിലും ശാന്തമാണ്.

യേശു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു – ആലയം അടച്ചു പൂട്ടിയതു മൂലം

യേശു അന്ന് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ‘അടുത്ത ദിവസം‘ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ യെരുശലേമിലേക്കുള്ള രാജകീയ പ്രവേശനത്തിന്റെ അടുത്ത നാളായിരുന്നു. അതായത്, നിസാൻ 10, ആലയത്തിൽ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നാൾ.

അവൻ യെരൂശലേമിൽ ദൈവാലയത്തിലേക്കു ചെന്നു. (നിസാൻ 9)

മർക്കോസ് 11:11

പിറ്റെന്നാൾ (നിസാൻ 10)

പിറ്റെന്നാൾ(നിസാൻ 10).

മർക്കോസ് 11:12അ

15അവർ യെരൂശലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു; ദൈവാലയത്തിൽ വില്ക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി; പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ മേശകളെയും പ്രാക്കളെ വില്ക്കുന്നവരുടെ പീഠങ്ങളെയും മറിച്ചിട്ടുകളഞ്ഞു; 

16ആരും ദൈവാലയത്തിൽക്കൂടി ഒരു വസ്തുവും കൊണ്ടുപോകുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. 

17പിന്നെ അവരെ ഉപദേശിച്ചു: എന്റെ ആലയം സകല ജാതികൾക്കും പ്രാർഥനാലയം എന്നു വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലയോ? നിങ്ങളോ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കിത്തീർത്തു എന്നു പറഞ്ഞു.

മർക്കോസ് 11: 15-17

നിസാൻ 10 ആം തീയതി, തിങ്കളാഴ്ച യേശു ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് എരിവോടു കൂടി കച്ചവടക്കാരെ പുറത്താക്കി. ഈ കച്ചവടം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്. ജാതികൾക്ക് വെളിച്ചമായിരിക്കുന്ന യേശു, ഈ കച്ചവടം നിർത്തി തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റി. അതേ സമയത്ത് കാണപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി സംഭവിച്ചു, സ്വാമി യോഹന്നാൻ യേശുവിന് നൽകിയ ശീർഷകം മൂലം ഇത് വെളിപ്പെട്ടൂ വന്നു.

ദൈവം തന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

പിറ്റന്നാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടിട്ട്: ഇതാ, ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്.

യോഹന്നാൻ1:29

യേശു ‘ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്‘ ആയിരുന്നു. അബ്രഹാമിന്റെ യാഗത്തിൽ, ദൈവമായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ മകന് പകരമായി കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്  ആലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിസാൻ 10 ആം തീയതി യേശു ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവനെ പെസഹ കുഞ്ഞാടായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാനായി അവൻ ആ ദിവസം തന്നെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമായിരുന്നു.

അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിളി കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു:

ത്യാഗവും വഴിപാടും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ല-
നീ എന്റെ ചെവി തുറന്നു
നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഹോമയാഗങ്ങളും പാപയാഗങ്ങളും.
7 അപ്പോൾ ഞാൻ: ഞാൻ ഇതാ, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു
അത് എന്നെക്കുറിച്ച് ചുരുളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
8 എന്റെ ദൈവമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു;
നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ”

സങ്കീർത്തനം 40:6-8

ലഭിക്കുന്ന കാണിക്കകളുടെയും, നേർച്ചകളുടെയും സഹായത്താലാണ്  ആലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഇതല്ലായിരുന്നു. അവൻ ഒരാളിനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് പ്രവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അവനെ വിളിക്കുകയും അവൻ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും. യേശു ആലയം അടച്ചു പൂട്ടിയപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചു. പ്രവചനങ്ങൾ അത് മുൻപറഞ്ഞു, ആ ആഴ്ചയിൽ പിന്നീട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

എന്തിനാണ് യേശു ആലയം അടപ്പിച്ചത്

എന്തിനാണ് താൻ അത് ചെയ്തത്? യെശയ്യാവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ച് യേശു ഇതിനു ഉത്തരം നൽകി, എന്റെ ആലയം സകല ജാതികൾക്കും പ്രാർഥനാലയം എന്നു വിളിക്കപ്പെടും.‘  ഈ മുഴുവൻ പ്രവചനം വായിക്കുക (തന്റെ ഉദ്ധരണി അടിവരയിട്ട് വായിക്കുക).

6യഹോവയെ സേവിച്ച്, അവന്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിച്ച്, അവന്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കേണ്ടതിനു യഹോവയോടു ചേർന്നു വരുന്ന അന്യജാതിക്കാരെ, ശബ്ബത്തിനെ അശുദ്ധമാക്കാതെ ആചരിക്കയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിച്ചു നടക്കയും ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെയും തന്നെ, 

യെശയ്യാവ് 56:6-7

7ഞാൻ എന്റെ വിശുദ്ധപർവതത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്ന്, എന്റെ പ്രാർഥനാലയത്തിൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും; അവരുടെ ഹോമയാഗങ്ങളും ഹനനയാഗങ്ങളും എന്റെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ പ്രസാദകരമായിരിക്കും; എന്റെ ആലയം സകല ജാതികൾക്കും ഉള്ള പ്രാർഥനാലയം എന്നു വിളിക്കപ്പെടും.

 ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ യെശയ്യാവും മറ്റ് എബ്രായ ഋഷിമാരും (പ്രവാചകന്മാരും)

ചരിത്രപരമായ ടൈംലൈനിൽ Rsi യെശയ്യയും മറ്റ് എബ്രായ Rsis (പ്രവാചകന്മാരും)

ദൈവം അബ്രഹാമിന്  കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത മോറിയ മലയാണ് ‘വിശുദ്ധ പർവ്വതം.‘ നിസാൻ 10 ആം തീയതി യേശു പ്രവേശിച്ച ആലയമാണ് ‘പ്രാർത്ഥനാലയം.‘ എന്നാൽ യെഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ആലയത്തിൽ പ്രവേശനമുള്ളു. എന്നാൽ ഒരു നാൾ ജാതികളും (യെഹൂദർ അല്ലാത്തവർ) തങ്ങളുടെ നേർച്ചകൾ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നത് കാണും എന്ന് യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചു. ഈ അടച്ചിടൽ ജാതികൾക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന്  കാരണമാകും എന്ന് യെശയ്യാവ് മൂലം യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാകും.

വിശുദ്ധ ആഴ്ചയിലെ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ

തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നാം കാലപട്ടികയിൽ ചേർത്തു, പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ മുകളിലും, യേശു ആലയം അടച്ചു പൂട്ടിയത് താഴ്വശത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ദിവസം 2, തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എബ്രായ വേദങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളുമായി തുലനം ചെയ്ത്.

യേശു ആലയം അടച്ചു പൂട്ടിയതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

അതു കേട്ടിട്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു. പുരുഷാരം എല്ലാം അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അതിശയിക്കയാൽ അവർ അവനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു.

മർക്കോസ് 11: 18

ആലയം അടച്ചു പൂട്ടിയതു മൂലം യേശു മത നേതാക്കന്മാരുമായി ഏറ്റു മുട്ടി, അവർ അന്ന് മുതൽ അവനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കം കാത്തിരുന്നു. അടുത്തതായി 3ആം ദിവസം യേശു ശപിക്കുന്നത് കാണുന്നു, ഈ ശാപം ആയിര കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിലനിന്നു.

ദിവസം 1: യേശു – രാജ്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചം

 ‘അടയാളം‘ അല്ലെങ്കിൽ ‘ചിഹ്നം‘ എന്നർത്ഥം ഉള്ള സംസ്കൃത പഥത്തിൽ നിന്നാണ് ‘ലിംഗം‘ എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ശിവന്റെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട അടയാളമാണ് ലിംഗം. ശിവ ലിംഗത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം സിലിണ്ടർ രീതിയും, ഉരുണ്ട തലയും, ശിവ-പിത എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റ് പ്രധാനമല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ബ്രഹ്മ-പിത (ഉരുണ്ട ചുവട്), വിഷ്ണു-പിതാ(ഉരുണ്ട പാത്രം പോലെ മദ്ധ്യ ഭാഗത്ത്) എന്നിവയാണ്.

ശിവ-പിതാ, വിഷ്ണു-പിതാ, ബ്രഹ്മ പിതാ എന്നിവ കാണിക്കുന്ന ലിംഗം

ജ്യോതിർലിംഗം

പല വലിപ്പത്തിലും, അളവിലും, പല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ ലിംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിലെല്ലാം പവിത്രമായത് ജ്യോതിർലിംഗം (ജ്യോതി = ‘വെളിച്ചം‘) അല്ലെങ്കിൽ ‘പ്രകാശിത അടയാളങ്ങളാണ്.‘ ബ്രഹ്മാവും, വിഷ്ണുവും തങ്ങളിൽ ആരാണ് ശക്തർ എന്നുള്ള തർക്കത്തെ വിവരിക്കുന്ന ഇതിഹാസമാണ് ജ്യോതിർലിംഗത്തിന്റെ (അല്ലെങ്കിൽ ദ്വദശ് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങൾ) പിറകിൽ. പിന്നീട് ശിവൻ ഒരു പ്രകാശ തൂണായി (പ്രകാശ ലിംഗം) വെളിപ്പെട്ടു. അവസാനത്തിങ്കൽ എത്തും എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ വിഷ്ണു പ്രകാശ ലിംഗത്തിന്റെ മുകളിലേക്കും, ബ്രഹ്മാവ് പ്രകാശ ലിംഗത്തിന്റെ താഴേക്കും യാത്ര ചെയ്തു. രണ്ടുപേർക്കും എത്തി ചേരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ പ്രകാശ തൂണിന് അവസാനം ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ അത് ഒരു ദൈവീക അടയാളമായി.

ശിവൻ പ്രകാശതൂണായി വെളിപ്പെട്ടു

ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

ശിവൻ പ്രകാശ തൂണായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച പന്ത്രണ്ട് പവിത്ര സ്ഥലങ്ങളാണ് ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ 12 തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ ചൊല്ലിയാൽ പോലും മരണ ജീവൻ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ 12 ജ്യോതിർലിംഗങ്ങൾ:

ജ്യോതിർലിംഗ സ്ഥലങ്ങൾ

 1. സോമനാഥ്
 2. മല്ലികാർജ്ജുന
 3. മഹകൽ
 4. ഓംകാരം
 5. കേദാരേശ്വര
 6. ഭീമശങ്കർ
 7. വിശ്വേശ്വർ/വിശ്വനാഥ്
 8. ത്രീയംബക്കേശ്വർ
 9. വൈദ്യനാഥ്
 10. നാഗേശ്വർ
 11. രാമേശ്വരം
 12. ഗ്രിശ്നേശ്വർ

ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും കുറവുകളും

ജ്യോതിർലിംഗത്തിനു സഹജമായതാണ് ലാക്കിന്റെയും പ്രകാശനത്തിന്റെയും ആവശ്യകത. ആയതിനാൽ അനേകർ ഈ 12 തീരത്ഥ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനായും അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഇരുൾ നീക്കുവാനും യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആത്മീയത്തിന്റെ ഉച്ച സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയവർക്ക് മാത്രമേ ജ്യോതിർലിംഗത്തിലെ ഈ ദൈവീക വെളിച്ചം കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു. 

ആ ആത്മീയ സ്ഥിതിയിൽ നാം എത്തിയില്ലായെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നാം ജ്യോതിർലിംഗം സന്ദർശിച്ച് അനേക കാലമായി, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മങ്ങി പോയെങ്കിൽ? അതിനു ശേഷം ധാരാളം പാപം ചെയ്തെങ്കിൽ? തീർത്ഥാടനത്തിനു പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ? പിന്നെ ജ്യോതിർലിംഗം കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം? മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ ‘മക്കൾ‘ ആകുവാൻ പിന്നെ നമ്മിലുള്ള വെളിച്ചം എങ്ങനെ നിലനിർത്താം?

യേശു: എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചം നൽകുന്ന വെളിച്ചം

താൻ വെളിച്ചം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച യേശു ഒരു പുണ്യ തീർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല വെളിപ്പെട്ടത് മറിച്ച് എല്ലാവരും അത് കണ്ട്‘വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ‘ ആകേണ്ടതിനു ലോകത്തിനു വെളിപ്പെട്ടു. ശിവന്റെ അടയാളം ഉരുണ്ട സിലിണ്ടർ ആകൃതിയാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും വെളിപ്പെടൽ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ജ്യോതിയെ കുറിച്ചു പഠിപ്പിക്കുവാൻ യേശു ‘വിത്തിന്റെ ലിംഗമാണ് (ആകൃതി/അടയാളം) ഉപയോഗിച്ചത്.

എങ്ങനെയാണ് അവൻ ‘വിത്ത്‘ ലിംഗമായി ഉപയോഗിച്ചത്?

താൻ മരണത്തെ തന്നെ തോല്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണെന്ന് ലാസറിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച കരസേവക ദൗത്യം, യെരുശലേം പ്രവേശനം പുണ്യ ‘ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ‘ മുൻപറഞ്ഞത് എന്നിവയിൽ നാം കണ്ടു. ഈ ദിവസം (ഹോശാന ഞായർ) ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും തുടർന്നു വരുന്നു. വരുന്ന പെസഹ പെരുനാളിന് ലോകമെമ്പാടിൽ നിന്ന് യെഹൂദന്മാർ യെരുശലേമിൽ തീർത്ഥാടകരെ കൊണ്ട് നിറയ തക്കവണ്ണം എത്തുന്നു. യേശു കഴുതപുറത്തു വന്നത് യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ കലക്കം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

20 പെരുനാളിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നവരിൽ ചില യവനന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
21 ഇവർ ഗലീലയിലെ ബേത്ത്സയിദക്കാരനായ ഫിലിപ്പൊസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവനോടു: യജമാനനേ, ഞങ്ങൾക്കു യേശുവിനെ കാണ്മാൻ താല്പര്യമുണ്ടു എന്നു അപേക്ഷിച്ചു.
22 ഫിലിപ്പൊസ് ചെന്നു അന്ത്രെയാസിനോടു പറഞ്ഞു. അന്ത്രെയാസും ഫിലിപ്പൊസും കൂടെ ചെന്നു യേശുവിനോടു പറഞ്ഞു.

യോഹന്നാൻ 12:20-22

യേശുവിന്റെ കാലത്തുള്ള യെഹൂദ-ഗ്രീക്ക് തടസ്സങ്ങൾ

ഗ്രീക്കാളുകൾ (യെഹൂദർ അല്ലാത്തവർ) യെഹൂദ ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടു പോലുമില്ല.യെഹൂദന്മാർ ഗ്രീക്കുകാരെയും റോമാക്കാരെയും അശുദ്ധർ എന്ന് കരുതിയിരുന്നു. യെഹൂദന്മാരുടെ കാണപ്പെടാത്ത ദൈവവും അവരുടെ ഉത്സങ്ങളും വിഡ്ഡിത്തം എന്ന് ഗ്രീക്കാളുകൾ കരുതിയിരുന്നു. ആയതിനാൽ യെഹൂദരും, യെഹൂദർ അല്ലാത്തവരും എപ്പോഴും ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നു.

എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കായും ജ്യോതി വരുന്നു

എന്നാൽ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (750 ബി സി ഇ) യെശയ്യാവ് ഒരു മാറ്റം കണ്ടിരുന്നു.

ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ യെശയ്യാവും മറ്റ് എബ്രായ ഋഷിമാരും

അവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി:

പുകളേ, എന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ; ദൂരത്തുള്ള വംശങ്ങളേ, ശ്രദ്ധിപ്പിൻ; യഹോവ എന്നെ ഗർഭംമുതൽ വിളിച്ചു; എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കയിൽ തന്നേ എന്റെ പേർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

യെശയ്യാവ് 49:1

5 ഇപ്പോഴോ, യാക്കോബിനെ തന്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചുവരുത്തുവാനും യിസ്രായേലിനെ തനിക്കുവേണ്ടി ശേഖരിപ്പാനും എന്നെ ഗർഭത്തിൽ തന്റെ ദാസനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു- ഞാൻ യഹോവയ്ക്കു മാന്യനും എന്റെ ദൈവം എന്റെ ബലവും ആകുന്നു-: 6നീ യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങളെ എഴുന്നേല്പിക്കേണ്ടതിനും യിസ്രായേലിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചുവരുത്തേണ്ടതിനും എനിക്കു ദാസനായിരിക്കുന്നതു പോരാ; എന്റെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തേണ്ടതിനു ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്കു പ്രകാശമാക്കി വച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

യെശയ്യാവ് 49:5-6

ഴുന്നേറ്റു പ്രകാശിക്ക; നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു; യഹോവയുടെ തേജസ്സും നിന്റെമേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു.
2 അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിരുട്ടു ജാതികളെയും മൂടുന്നു; നിന്റെമേലോ യഹോവ ഉദിക്കും; അവന്റെ തേജസ്സും നിന്റെമേൽ പ്രത്യക്ഷമാകും.
3 ജാതികൾ നിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്കും രാജാക്കന്മാർ‍ നിന്റെ ഉദയശോഭയിലേക്കും വരും.

യെശയ്യാവ് 60:1-3

വരുവാനുള്ള കർത്താവിന്റെ ‘ദാസൻ‘ യെഹൂദനാണെങ്കിലും (‘യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രം‘) ‘ജാതികൾക്കും (യെഹൂദർ അല്ലാത്തവർ) വെളിച്ചമായിരിക്കും‘ എന്ന് യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചു. കൂടാതെ അവന്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എത്തും. എന്നാൽ യെഹൂദന്മാരും ജാതികളും തമ്മിലുള്ള വർഷങ്ങളായുള്ള അകൽച്ച നിമിത്തം ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും?

ഹോശാന ഞായർ: എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള ജ്യോതി വന്നിരിക്കുന്നു

എന്നാൽ ഹോശാന ഞായറാഴ്ച ഗ്രീക്കാളുകളും യേശുവിനെ കാണുവാൻ യെരുശലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നാം കണ്ടു. സുവിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു:

23യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. 24ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു: കോതമ്പുമണി നിലത്തു വീണു ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയേ ഇരിക്കും; ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും. 25തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും; ഇഹലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും. 26എനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ; ഞാൻ ഇരിക്കുന്നേടത്ത് എന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും; എനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവു മാനിക്കും. 27ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എന്തു പറയേണ്ടൂ? പിതാവേ, ഈ നാഴികയിൽനിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ; എങ്കിലും ഇതു നിമിത്തം ഞാൻ ഈ നാഴികയിലേക്കു വന്നിരിക്കുന്നു. 28പിതാവേ, നിന്റെ നാമത്തെ മഹത്ത്വപ്പെടുത്തേണമേ. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽനിന്നു; ഞാൻ മഹത്ത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇനിയും മഹത്ത്വപ്പെടുത്തും എന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. 29അതു കേട്ടിട്ട് അരികെ നില്ക്കുന്ന പുരുഷാരം: ഇടി ഉണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞു; മറ്റു ചിലർ: ഒരു ദൈവദൂതൻ അവനോട് സംസാരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. 30അതിന് യേശു: ഈ ശബ്ദം എന്റെ നിമിത്തമല്ല; നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം അത്രേ ഉണ്ടായത്. 31ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധി ആകുന്നു; ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ പുറത്തു തള്ളിക്കളയും. 32ഞാനോ ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 33ഇതു താൻ മരിപ്പാനുള്ള മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതത്രേ. 34പുരുഷാരം അവനോട്: ക്രിസ്തു എന്നേക്കും ഇരിക്കും എന്നു ഞങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വായിച്ചുകേട്ടിരിക്കുന്നു; പിന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതെന്നു നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ? ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ ആർ എന്നു ചോദിച്ചു. 35അതിനു യേശു അവരോട്: ഇനി കുറെക്കാലം മാത്രം വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കും; ഇരുൾ നിങ്ങളെ പിടിക്കാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു വെളിച്ചം ഉള്ളേടത്തോളം നടന്നുകൊൾവിൻ. ഇരുളിൽ നടക്കുന്നവൻ താൻ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. 36നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ ആകേണ്ടതിന്; വെളിച്ചം ഉള്ളേടത്തോളം വെളിച്ചത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 37ഇതു സംസാരിച്ചിട്ടു യേശു വാങ്ങിപ്പോയി അവരെ വിട്ടു മറഞ്ഞു. അവർ കാൺകെ അവൻ ഇത്ര വളരെ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടും അവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല.38“കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു? കർത്താവിന്റെ ഭുജം ആർക്കു വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?” എന്നു യെശയ്യാപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വചനം നിവൃത്തിയാവാൻ ഇടവന്നു. 39അവർക്കു വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിന്റെ കാരണം യെശയ്യാവ് വേറേ ഒരേടത്തു പറയുന്നത്: 40“അവർ കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുകയോ ഹൃദയംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കയോ മനംതിരികയോ താൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണ് അവൻ കുരുടാക്കി ഹൃദയം തടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.” 41യെശയ്യാവ് അവന്റെ തേജസ്സു കണ്ട് അവനെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടാകുന്നു ഇതു പറഞ്ഞത്. 42എന്നിട്ടും പ്രമാണികളിൽ തന്നേയും അനേകർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു; പള്ളിഭ്രഷ്ടർ ആകാതിരിപ്പാൻ പരീശന്മാർ നിമിത്തം  ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ലതാനും. 43അവർ ദൈവത്താലുള്ള മാനത്തെക്കാൾ മനുഷ്യരാലുള്ള മാനത്തെ അധികം സ്നേഹിച്ചു. 44യേശു വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്: എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്നിലല്ല എന്നെ അയച്ചവനിൽതന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. 45എന്നെ കാണുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ കാണുന്നു. 46എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഇരുളിൽ വസിക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ വെളിച്ചമായി ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 47എന്റെ വചനം കേട്ടു പ്രമാണിക്കാത്തവനെ ഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല; ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല; ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. 48എന്റെ വചനം കൈക്കൊള്ളാതെ എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ ഉണ്ട്; ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനംതന്നെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും. ഞാൻ സ്വയമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല; 49എന്നെ അയച്ച പിതാവുതന്നെ ഞാൻ ഇന്നതു പറയേണം എന്നും ഇന്നതു സംസാരിക്കേണം എന്നും കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു. 50അവന്റെ കല്പന നിത്യജീവൻ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു; ആകയാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവ് എന്നോട് അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെതന്നെ സംസാരിക്കുന്നു.

യോഹന്നാൻ 12:23-50

ഗ്രീക്കാളുകളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ യേശു ആവേശഭരിതനായിരുന്നു, ‘എല്ലാ ജനങ്ങളും‘ (യെഹൂദർ മാത്രമല്ല) വെളിച്ചം കാണണം എന്നുള്ളതിന്റെ തുടക്കമാണ്  ഇത് എന്ന് അവൻ മുൻ കണ്ടു. വലിയ ആത്മീയ നിലവാരം ഇല്ലാത്തവരും, പാപഭാരമുള്ളവരും, മായയാൽ കുരുടായവരും ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാം കാരണം ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ‘ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായാണ് അവൻ വന്നത്‘ (വാ 46). അവനെ കാണുന്നവർ ‘അവനെ അയച്ചവനെ കാണും‘ (വാ 45) – ദൈവത്തിനെ അവതരണം കാണും.

യേശു: ‘വിത്തിനാലുള്ള‘ (ലിംഗം) അടയാളം

ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. താൻ ഉപയോഗിച്ച അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗം ‘വിത്താണ്‘ (വാ 24). എന്തുകൊണ്ടാണ്  ഈ അടയാളം ഉപയോഗിച്ചത്? ശിവന്റെ ജ്യോതിർലിംഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിത്ത് ചെറുതും അപ്രധാനവുമാണ്. ‘ഉയരത്തപ്പെടും‘ എന്നത് വരുവാനുള്ള ക്രൂശിലെ മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് താൻ പറയുന്നത് എന്ന് സുവിശേഷം വിവരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ മരണം മരണത്തിന്മേലുള്ള ജയമാകും?ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും ശത്രുക്കളെ തോല്പിച്ചാണ് ജയം കൈവരിച്ചത് അല്ലാതെ മരിച്ചല്ല.

കഷ്ടാനുഭ ആഴ്ചയുടെ വെളിച്ചം മനസ്സിലാക്കുക

ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ ആഴ്ച നാം അവനെ അനുഗമിക്കണം. കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച എന്ന ഈ ആഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി മറിച്ച സംഭവങ്ങളാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ലോക സ്ഥാപനം മുതൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആദിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചവൻ തന്നെയാണ് ജ്യോതിയായി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയിലെ ഒരോ ദിവസത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു കാലപട്ടിക സൃഷ്ടിച്ച്, ഈ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു.

കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച സംഭവങ്ങൾ: ദിവസം 1, ഞായറാഴ്ച

ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിനമായ. ഹോശാന ഞായറാഴ്ച, മൂന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെ മൂന്നു പ്രവചനങ്ങൾ താൻ നിറവേറി. ആദ്യം, സെഖര്യാവ് പ്രവചിച്ചതു പോലെ  കഴുത പുറത്ത് അവൻ യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചു. രണ്ടാമത്, ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ച സമയത്ത് അത് നടന്നു. മൂന്നാമത്, അവൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വെളിച്ചം പകർന്നു, ഇത്, ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കും, എല്ലാ ജാതികളിലും പ്രകാശം പകരും എന്ന് യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചതു പോലെയാണ്.  

2 ആം ദിനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പത്തുള്ള ക്ഷേത്രം അവൻ എങ്ങനെ അടച്ചു പൂട്ടി എന്ന് അടുത്തതായി കാണാം.

ജീവമുക്തിയായ യേശു മരിച്ചവരുടെ പുണ്യ പട്ടണത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു

ഏഴു പുണ്യ പട്ടണങ്ങളിലെ (സപ്തപുരി) ഏറ്റവും പവിത്രമായ പട്ടണമാണ് ബനാറസ്. ഇതിഹാസത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യത നിമിത്തവും, അതിന്റെ സ്ഥാനം നിമിത്തവും (ഇവിടെ വരുണ അസ്സി നദികൾ ഗംഗ നദിയോട് ചേരുന്നു) ജീവമുക്തിക്കായി കോടി കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ വർഷാവർഷം തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ എത്തുന്നു. ബനാറസ് ബനാറെസ്, വാരണാസി, അവിമുക്ത, കാശി (“വെളക്കുകളുടെ പട്ടണം“) എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയാണ് ശിവന് പാപ ക്ഷമ ലഭിച്ചത്.

വാരണാസിയിൽ മണികർണിക ചുരത്തിൽ മരിച്ചവരെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു.

കാശികന്ദ (പ്രധാന തീർത്ഥാടന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള “യാത്ര ഗൈഡ്“ പുരാണം)അനുസരിച്ച്, ഭൈരവയുടെ രൂപത്തിൽ ശിവൻ ബ്രഹ്മാവുമായി ഒരു പൊരിഞ്ഞ തർക്കം ഉണ്ടാകുകയും അവന്റെ ഒരു തല ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു. സങ്കടകരമായ ഈ കുറ്റകൃത്യം നിമിത്തം ഈ തല അവന്റെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപോകുകയും, കുറ്റബോധം അവനെ വിട്ടു മാറാതെയും ഇരുന്നു. ഈ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാൻ ശിവൻ/ഭൈരവ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ തലയുമായി യാത്ര ചെയ്തു എന്നാൽ ബനാറസിൽ വന്ന ശേഷമാണ് ഈ തല അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണു പോയത്. മറ്റ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെക്കാൾ ശിവൻ ബനാറസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, ആയതിനാൽ ഇവിടെ ശിവന്റെ പേരിൽ അനേക ക്ഷേത്രങ്ങളും, ലിംഗങ്ങളും ഉണ്ട്.

ബനാറസ്: മരിച്ചവരുടെ പുണ്യ പട്ടണം

ശിവൻ ഭീകര ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള അവതാരമാണ് കാലൻ ഭൈരവ, കാലൻ (സംസ്കൃതത്തിൽ: കാൽ) എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ‘മരണം‘ അല്ലെങ്കിൽ ‘കറുപ്പ് എന്നാണ്. ഇതു മൂലം ബനാറസിലെ മരിച്ചവരുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഭൈരവനാണ്. മറ്റൊരു മരണത്തിന്റെ ദൈവമായ യമന് വാരണാസിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല. ആയതിനാൽ ആന്മാക്കളെ ശിക്ഷിക്കുകയും, ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കടമ ഭൈരവനാണ്. വാരണാസിയിൽ മരിക്കുന്നവർ ഭൈരവനെ (ഭൈരവിയാതന) അഭിമുഖീകരിക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു

ബനാറസ് മരിക്കുവാനും ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുവാനും ശുഭ സ്ഥലമാണ് കാരണം മരണം എന്ന വിഷയം അവിടെ ശക്തിയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ മരണത്തിൽ നിന്നും സംസാരയിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അനേകർ തങ്ങളുടെ മരണം കാത്ത് പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വാരണാസി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവിത യാത്രയുടെ അവസാനത്തെ ലക്ഷ്യമാണ് വാരണാസി. ബനാറസിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്, മണികർണികയും, ഹരിഷ്ചന്ദ്രയും. ഇതിൽ മണികർണികയാണ് പ്രസിദ്ധം, ഇതിനെ മരണ ആലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഇവിടെ നദീ തീരത്ത് എപ്പോഴും ദഹന അഗ്നി കത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതു ദിനത്തിലും ഏകദേശം 30000 തീർത്ഥാടകർ ബനാറസ് ഗാട്ടിൽ നിന്ന് ഗംഗ നദിയിൽ കുളിക്കുവാൻ എത്തുന്നു.

അങ്ങനെ ബനാറസിൽ മരിക്കുവാനായി ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ കടന്നു വരും, അവർ മരിക്കുമ്പോൾ പുനഃജന്മത്തിന്റെ ചക്രം എങ്ങനെ മുറിക്കാം എന്ന് ശിവൻ ഉപദേശിക്കും എന്നും അങ്ങനെ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ബനാറസ് മരിച്ചവരുടെ പുണ്യ പട്ടണമാണ്. ഇതേപോലെ മറ്റൊരു പട്ടണം ഉണ്ട്, അതും പുരാതനമേ വിശുദ്ധമാണ്.

യെരുശലേം: മരിച്ചവരുടെ പുണ്യ പട്ടണം

മരിച്ചവരുടെ പുണ്യ പട്ടണമായ യെരുശലേം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പട്ടണമാണ്. ഇവിടെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെടുന്നത് ശുഭകരമായി കാണപ്പെടുന്നു, കാരണം അവരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. അനന്തരഫലമായി, വർഷങ്ങളായി, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് യെഹൂദന്മാർ അവിടെ അടക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ആധുനിക യെരുശലേമിലെ കല്ലറകൾ: മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും കാത്ത്

ഇന്ന് നാം ഹോശാന ഞായർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നാളിലാണ് ഈ പുണ്യ പട്ടണത്തിലേക്ക് യേശു വന്നത്. അവൻ ചെയ്ത രീതിയും, സമയവും അവൻ ജീവമുക്തി (ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവൻ) പ്രാപിച്ചവൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ അവന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ജീവ മുക്തി പ്രാപിച്ചത് മറിച്ച് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി ജീവമുക്തിയായി. ലാസറിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം മരിച്ചവരുടെ പുണ്യ പട്ടണത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നാം പഠിക്കുന്നു. സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

യേശു യെരുശലേമിൽ രാജാവായി വരുന്നു

12പിറ്റേന്നു പെരുന്നാൾക്കു വന്നൊരു വലിയ പുരുഷാരം യേശു യെരൂശലേമിലേക്കു വരുന്നു എന്നു കേട്ടിട്ട് 

13ഈത്തപ്പനയുടെ കുരുത്തോല എടുത്തുംകൊണ്ട് അവനെ എതിരേല്പാൻ ചെന്നു: ഹോശന്നാ, യിസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ആർത്തു. 

14യേശു ഒരു ചെറിയ കഴുതയെ കണ്ടിട്ട് അതിന്മേൽ കയറി. 

15“സീയോൻപുത്രീ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഇതാ, നിന്റെ രാജാവ് കഴുതക്കുട്ടിപ്പുറത്തു കയറിവരുന്നു” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ. 

16ഇത് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആദിയിൽ ഗ്രഹിച്ചില്ല; യേശുവിനു തേജസ്കരണം വന്നശേഷം അവനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നും തങ്ങൾ അവനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നും അവർക്ക് ഓർമ വന്നു. 

17അവൻ ലാസറെ കല്ലറയിൽനിന്നു വിളിച്ചു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് എഴുന്നേല്പിച്ചപ്പോൾ അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. 

18അവൻ ഈ അടയാളം ചെയ്തപ്രകാരം പുരുഷാരം കേട്ടിട്ട് അവനെ എതിരേറ്റുചെന്നു. 

19ആകയാൽ പരീശന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ: നമുക്ക് ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ; ലോകം അവന്റെ പിന്നാലെ ആയിപ്പോയി എന്നു പറഞ്ഞു.

യോഹന്നാൻ 12: 12-19

നടന്നത് എന്തെന്ന് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുവാനായി പുരാതന എബ്രായ രാജാക്കന്മാരുടെ ആചാരങ്ങൾ എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം.

ദാവീദിന്റെ ‘അശ്വമേദ‘ യജ്ഞ ആചാരം

പൂർവ്വീകനായ ദാവീദ് രാജാവ് മുതൽ (1000 ബിസി) എല്ലാം എബ്രായ രാജാക്കന്മാരും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ തങ്ങളുടെ കുതിരയിൽ കയറി പുണ്യ പട്ടണമായ യെരുശലേമിൽ പോകുമായിരിന്നു. പുരാതന അശ്വമേദ/അശ്വമേദ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നും ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഒന്നായിരുന്നു. അതായത് അവരുടെ പ്രജകളുടെ മേലും മറ്റ് ഭരണാധികാരികളുടെ മേലും തങ്ങളുടെ അധികാരം ഇത് കാണിച്ചിരുന്നു.

സെഖര്യാവ് പ്രവചിച്ച വ്യത്യസ്തപ്രവേശനം

വരുവാനുള്ള രാജാവിന്റെ പേര് പ്രവചിച്ച സെഖര്യാവ്, ഈ വരുവാനുള്ള രാജാവ് യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നും, ഒരു രാജകീയ മൃഗത്തിനു പകരം ഒരു കഴുതപുറത്ത് വരുമെന്നും പ്രവചിച്ചു. ഈ വ്യത്യസ്തമായ സംഭവത്തെ വളരെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പല പ്രവാചകന്മാരും മുൻ കണ്ടു.

വരുവാനുള്ള രാജാവിന്റെ യെരുശലേമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മുൻ കണ്ട സെഖര്യാവും മറ്റുള്ളവരും

സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെഖര്യാവിന്റെ ഭാഗീക പ്രവചനം അടിവരയിട്ടിട്ടുണ്ട്. സെഖര്യാവിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവചനം ഇതാണ്:

സീയോന്റെ രാജാവിന്റെ വരവ്

സീയോൻപുത്രിയേ, ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്ക; യെരൂശലേംപുത്രിയേ, ആർപ്പിടുക! ഇതാ, നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു; അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനും ആയി കഴുതപ്പുറത്തും പെൺകഴുതയുടെ കുട്ടിയായ ചെറുകഴുതപ്പുറത്തും കയറിവരുന്നു. 10ഞാൻ എഫ്രയീമിൽനിന്നു രഥത്തെയും യെരൂശലേമിൽനിന്നു കുതിരയെയും ഛേദിച്ചുകളയും; പടവില്ലും ഒടിഞ്ഞുപോകും; അവൻ ജാതികളോടു സമാധാനം കല്പിക്കും; അവന്റെ ആധിപത്യം സമുദ്രംമുതൽ സമുദ്രംവരെയും നദിമുതൽ ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളോളവും ആയിരിക്കും. 11നീയോ- നിന്റെ നിയമരക്തം ഹേതുവായി ഞാൻ നിന്റെ ബദ്ധന്മാരെ വെള്ളമില്ലാത്ത കുഴിയിൽനിന്നും വിട്ടയയ്ക്കും. 

സെഖര്യാവ്9:9-11

വരുവാനുള്ള രാജാവ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിരിക്കും എന്ന് സെഖര്യാവ് പ്രവചിച്ചു. ‘രഥങ്ങൾ‘, ‘പടകുതിരകൾ‘, ‘ അമ്പുകൾ‘എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് താൻ രാജാവായില്ല. മറിച്ച് ഈ രാജാവ് ഈ ആയുധങ്ങൾ എല്ലാം നീക്കി ‘രാജ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പ്രഖ്യാപിക്കും.‘ എന്നിരുന്നാലും ഈ രാജാവിന് ഒരു ശത്രുവിനെ കീഴടക്കണം – ആ വലിയ ശത്രുവിനെ.

ഈ രാജാവ് എന്താണ് അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ അല്പം കൂടി ഇത് വ്യക്തമാകും. സാധാരണയായി ഒരു രാജാവിന്റെ ശത്രു എതിർ രാജ്യത്തിൽ നിന്നോ, മറ്റൊരു സൈന്യത്തിൽ നിന്നോ, തനിക്കെതിരെയുള്ള തന്റെ ജനത്തിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ‘കഴുത‘ പുറത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ഈ രാജാവ് ‘ബദ്ധന്മാരെ വെള്ളമില്ലാത്ത കുഴിയിൽ നിന്ന് വിട്ടയക്കുംഎന്ന് പ്രവാചകൻ സെഖര്യാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു (വാ 11). കല്ലറ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് എബ്രായ രീതിയിൽ ‘കുഴി‘ എന്നാണ് സാധാരണയായി പറയുക. ഏകാധിപന്മാരുടെയോ, മലിനപ്പെട്ട രഷ്ട്രീയക്കാരുടെയോ, ദുഷ്ട രാജാക്കന്മാരുടെയോ ബദ്ധന്മാരെയല്ല ഈ രാജാവ് വിടുവിക്കുന്നത് മറിച്ച് ‘മരണത്തിന്റെ‘ ബദ്ധന്മാരെയാണ് വിടുവിക്കുന്നത്.

മരണത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിടുവിക്കും എന്നും പറയുമ്പോൾ മരിക്കുവാൻ താമസിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നാം രക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് രക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാം മരണം താമസിപ്പിക്കും എന്നേയുള്ളു, ഈ ‘രക്ഷിച്ച‘ വ്യക്തി പിന്നീട് മരിക്കും. ‘മരണത്തിൽ നിന്ന്‘ ആളുകളെ വിടുവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല സെഖര്യാവ് പ്രവചിച്ചത് മറിച്ച് മരണത്താൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ – മരിച്ചവരെ വിടുവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. സെഖര്യാവ് പ്രവചിച്ച കഴുത പുറത്ത് വന്ന രാജാവ് മരണത്തിനെ തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടി തോല്പിച്ച് അതിന്റെ ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിക്കും.

ഹോശാന ഞായറാഴ്‌ചയിൽ യേശുവിന്റെ നിറവേറൽ

ഹോശാന ഞായറാഴ്‌ച യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചതിലൂടെ രാജകീയ എബ്രായ ഘോഷയാത്രയായ ‘അശ്വമേദ‘ യജ്ഞവും സെഖര്യാവിന്റെ പ്രവചനവും യേശു ഒരുമിച്ച് ചേർത്തു. പടകുതിരയക്ക് പകരം താൻ കഴുത പുറത്തു കയറി. ജനങ്ങൾ ദാവീദിനു ചെയ്തതു പോലെ തന്നെ പവിത്ര ഗീതങ്ങൾ (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ) പാടി.

25യഹോവേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ;

യഹോവേ, ഞങ്ങൾക്കു ശുഭത നല്കേണമേ.

26യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ;

ഞങ്ങൾ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിന്നു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

27യഹോവ തന്നെ ദൈവം; അവൻ നമുക്കു പ്രകാശം തന്നിരിക്കുന്നു;

യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളോളം

യാഗപശുവിനെ കയറുകൊണ്ടു കെട്ടുവിൻ

സങ്കീർത്തനം 118: 25-27

യേശു ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ് അവർ യേശുവിനായി ഈ പുരാതന ഗീതം പാടി, അവർ യെരുശലേമിലേക്കുള്ള തന്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനം 118: 25 പോലെ തന്നെ ‘രക്ഷിക്കണമേ‘ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ‘ഹോശാന‘  എന്ന ഗീതം അവർ പാടി. അവരെ എന്തിൽ നിന്നാണ് യേശു ‘രക്ഷിക്കുവാൻ‘ പോകുന്നത്? സെഖര്യാവ് പ്രവാചകൻ നമ്മോട് ഇത് പറഞ്ഞു – മരണത്തിൽ നിന്ന്. യേശു അവരുടെ മരിച്ചവരുടെ പുണ്യ പട്ടണത്തിൽ കഴുത പുറത്ത് പ്രവേശിച്ച് തന്നെ തന്നെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എത്ര ഉത്തമമാണ്.

യേശു ദുഃഖത്തോട് കരഞ്ഞു

ഹോശാന ഞായറാഴ്‌ച യേശു യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ (ജയോത്സവമായ പ്രവേശനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) മതനേതാക്കന്മാർ അത് തടഞ്ഞു. അവരുടെ തടയലിന് യേശു എങ്ങനെ മറുപടി കൊടുത്തു എന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു

41അവൻ നഗരത്തിനു സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചു കരഞ്ഞു: 42ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ അതു നിന്റെ കണ്ണിനു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 43നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്കു ചുറ്റും വാടകോരി നിന്നെ വളഞ്ഞ് നാലു പുറത്തും ഞെരുക്കി 44നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്തു തള്ളിയിട്ട്, നിങ്കൽ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം നിനക്കു വരും.

ലൂക്കോസ് 19: 41-44

 ‘ഈ ദിനത്തിൽ‘ ‘ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനകാലംനേതാക്കന്മാർ അറിയേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു.

എന്താണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അവർ എന്താണ് അറിയാതെയിരുന്നത്?

അവരുടെ വേദങ്ങളിൽ 537 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ചിരുന്ന ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ പ്രവചനം അവർ വിട്ടു കളഞ്ഞു. ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജാവിന്റെ വരവിന്റെ നാളിനെ പറ്റി ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അവന്റെ വരവിനെ പറ്റി ദാനിയേലിന്റെ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു

ഹോശാന ഞായറാഴ്‌ച ഒരു ശുഭ ദിനമാണ് കാരണം സെഖര്യാവിന്റെ പ്രവചനവും (മരണത്തെ തോല്പിക്കുവാൻ കഴുതപുറത്ത് രാജാവ് വരുന്നു) ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനവും ചേർത്താൽ ഒരേ ദിനം, മരിച്ചവരുടെ പുണ്യ പട്ടണമായ യെരുശലേം എന്ന ഒരേ പട്ടണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു.

നമുക്കായി രാജ്യങ്ങളിൽ

ബനാറസിന്റെ ശുഭസ്ഥിതി നിമിത്തം അത് മരിച്ചവരുടെ തീർത്ഥയാത്ര പുണ്യ പട്ടണമാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭൈരവയുടെ കഥയിലെ സ്ഥലത്ത് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ തീർത്ഥാടകർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുള്ളു. അതിനാലാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് വെളക്കിന്റെ പട്ടണം എന്നർത്ഥമുള്ള കാശി എന്നത്.

നമ്മുടെ ജീവമുക്താവായ യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, യെരുശലേമിലെ അവന്റെ മരണത്തിനു മേലുള്ള ജയം യെരുശലേമിന് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കും

എന്തുകൊണ്ട്?

കാരണം ‘ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി‘ അവനെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, അവന്റെ ജയം യെരുശലേമിൽ നിന്ന് നീയും ഞാനും ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. യേശുവിന്റെ ജയം അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്ക് യെരുശലേമിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. ആ ആഴ്ചയിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ അവന്റെ മരണവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് നാം കാണും.

വരുവാനുള്ള ക്രിസ്തു: ‘ഏഴിന്റെ‘ ചക്രത്തിൽ

പവിത്ര ഏഴ്

പവിത്രതയുമായി ചേർത്തിണക്കി പറയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ശുഭ അക്കമാണ് ഏഴ്. ഏഴ് പവിത്ര നദികൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക: ഗംഗ, ഗോധാവരി, യമുന, സിന്ദു, സരസ്വതി, കാവേരി, നർമ്മദ.

ഏഴ് വിശുദ്ധ കാഴ്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ള ഏഴ് വിശുദ്ധ നഗരങ്ങൾ (സപ്ത പുരി) ഉണ്ട്. ആ ഏഴ് തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ:

 1. അയോദ്ധ്യ (അയോദ്ധ്യ പുരി),
 2. മധുര (മധുര പുരി),
 3. ഹരിദ്വാർ (മായാ പുരി),
 4. വാരണാസി (കാശി പുരി),
 5. കാഞ്ചിപുരം (കാഞ്ചി പുരി),
 6. ഉജ്ജെയിൻ (അവന്തിക പുരി),
 7. ദ്വാരക (ദ്വാരക പുരി)

പ്രപഞ്ചഘടനശാസ്ത്ര പ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുകളിൽ ഉള്ള ഏഴും താഴെയുള്ള ഏഴും ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിനെ പറ്റി വൈക്കിപീഡിയ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു

…14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട്, മുകളിൽ ഉള്ള ഏഴും (വ്യാഹൃതി) താഴെ ഉള്ള ഏഴും (പാതാളങ്ങൾ), അതായത്, ഭൂ, ഭൂവഃ, സ്വഃ, മഹഃ, ജനഃ, തപസ്, സത്യം എന്നിവ മുകളിലും, അതല, വിതല, സുതല, രസതല, തലതല, മഹാതല, പാതാളം എന്നിവ താഴെയും….

ചക്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ശരീരത്തിലെ ഏഴ് ചക്രത്തെ കുറിച്ച് തുടർമാനമായി പറയുന്നു.

മൂലാധാർ ചക്രം 2. സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം 3 നാഭി-മണിപുർ ചക്രം 4. അനാഹത ചക്രം 5. വിശുദ്ധി ചക്രം 6. ആജ്ഞാ ചക്രം, 7. സഹസ്രാര ചക്രം

എബ്രായ വേദങ്ങളിലെ പവിത്ര ‘ഏഴ്‘

നദികൾ, തീർത്ഥങ്ങൾ, വ്യാഹൃതികൾ, പാതാളങ്ങൾ, ചക്രങ്ങൾ എല്ലാം ‘ഏഴ്‘ എന്ന അക്കത്തിൽ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ എബ്രായ വേദങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളും ഏഴ്  എന്ന അക്കം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യകരമല്ല. പുരാതന ഋഷിമാർ അവന്റെ വരവിനെ കാണിക്കുവാനായി ഏഴിന്റെ ചക്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ‘ഏഴുകളുടെ ഏഴിന്റെ‘ ചക്രം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആദ്യം പുരാതന എബ്രായ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് അല്പം വിവരണം നൽകുന്നു.

മാനുഷീകമായി ചേർന്നു പോകുവാൻ കഴിയാത്തതു പോലെ നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ എല്ലാം പ്രവചനം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാനായി യെശയ്യാവ് ശാഖയുടെ അടയാളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ ശാഖയുടെ പേര് യോശുവാ എന്നായിരിക്കും എന്ന് സെഖര്യാവ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു (മലയാളത്തിൽ യേശു). യേശു ജീവിച്ചതിനു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ഏഴിൽ

ഇപ്പോൾ ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. താൻ ബാബിലോണ്യ പ്രവാസത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബാബിലോണ്യ, പേർഷ്യ സർക്കാരിന്റെ ശക്തനായ അധികാരിയായിരുന്നു, കൂടാതെ താൻ ഒരു എബ്രായ പ്രവാചകനുമായിരുന്നു.

കാലചരിത്രത്തിൽ എബ്രായ വേദങ്ങളിലെ മറ്റു പ്രവാചകന്മാർക്കൊപ്പം ദാനിയേലിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, ദാനിയേലിന് തുടർന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സന്ദേശം ലഭിച്ചു:

21”ഞാൻ എന്റെ പ്രാർഥന കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ആദിയിങ്കൽ ഞാൻ അത്യന്തം ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന സമയം ദർശനത്തിൽ കണ്ട ഗബ്രീയേൽ എന്ന പുരുഷൻ ഏകദേശം സന്ധ്യായാഗത്തിന്റെ നേരത്ത് എന്നോട് അടുത്തുവന്നു. 22അവൻ വന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ: ദാനീയേലേ, നിനക്കു ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചുതരേണ്ടതിനു ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു. 23നീ ഏറ്റവും പ്രിയനാകയാൽ നിന്റെ യാചനകളുടെ ആരംഭത്തിങ്കൽ തന്നെ കല്പന പുറപ്പെട്ടു, നിന്നോട് അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നുമിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു നീ കാര്യം ചിന്തിച്ചു ദർശനം ഗ്രഹിച്ചുകൊൾക. 24അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്തു പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുവാനും അകൃത്യത്തിനു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത് നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്‍വാനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധനഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 25അതുകൊണ്ടു നീ അറിഞ്ഞു ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതെന്തെന്നാൽ: യെരൂശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കല്പന പുറപ്പെടുന്നതുമുതൽ അഭിഷിക്തനായോരു പ്രഭുവരെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം26അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് അതിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ വീണ്ടും പണിയും. അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും; അവന് ആരും ഇല്ലെന്നു വരും”

ദാനിയേൽ 9: 21-26 ए

 ‘അഭിഷിക്തൻ‘ (=ക്രിസ്തു =മശിഹ) വരും എന്ന് മുൻപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനമാണിത്. യെരൂശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാനുള്ള കല്പനയോടു കൂടെ ഇത് ആരംഭിച്ചു. ദാനിയേലിന് ഈ സന്ദേശം ലഭിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തെങ്കിലും (ബി സി 537) ഇത് തുടങ്ങിയത് കാണുവാൻ താൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. 

യെരുശലെമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കല്പന

എന്നാൽ നെഹമ്യാവ് , ദാനിയേലിന് നൂറു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കാര്യം തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടു. താൻ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി

1അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിന്റെ ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ നീസാൻമാസത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ ഇരുന്ന വീഞ്ഞ് എടുത്ത് അവനു കൊടുത്തു; ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പ് ഒരിക്കലും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ കുണ്ഠിതനായിരുന്നിട്ടില്ല. 2രാജാവ് എന്നോട്: നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്ത്? നിനക്കു ദീനം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ; ഇതു മനോദുഃഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 3അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു രാജാവിനോട്: രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കട്ടെ; എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകൾ ഉള്ള പട്ടണം ശൂന്യമായും അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീകൊണ്ടു വെന്തും കിടക്കെ എന്റെ മുഖം വാടാതെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നു പറഞ്ഞു. 4രാജാവ് എന്നോട്: നിന്റെ അപേക്ഷ എന്ത് എന്നു ചോദിച്ചു; ഉടനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോടു പ്രാർഥിച്ചിട്ട്, 5രാജാവിനോട്: രാജാവിന് തിരുവുള്ളമുണ്ടായി അടിയനു തിരുമുമ്പിൽ ദയ ലഭിച്ചു എങ്കിൽ അടിയനെ യെഹൂദായിൽ എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളുള്ള പട്ടണത്തിലേക്ക് അതു പണിയേണ്ടതിന് ഒന്ന് അയയ്ക്കേണമേ എന്നുണർത്തിച്ചു. 6അതിന് രാജാവ്-രാജ്ഞിയും അരികെ ഇരുന്നിരുന്നു-: നിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് എത്രനാൾ വേണം? നീ എപ്പോൾ മടങ്ങിവരും എന്ന് എന്നോടു ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ എന്നെ അയയ്പാൻ രാജാവിനു സമ്മതമായി; ഞാൻ ഒരു അവധിയും പറഞ്ഞു. 

നെഹമ്യാവ്  2:1-6

ഞാൻ യെരൂശലേമിൽ എത്തി അവിടെ മൂന്നു ദിവസം താമസിച്ചശേഷം 

നെഹമ്യാവ് 2:11

ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ച ‘യെരൂശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാനുള്ള‘ കല്പന ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെ 465 ബി സി ഇ യിൽ രാജത്വം ആരംഭിച്ച പേർഷ്യൻ രാജാവ് അർത്തസെർക്സസിന്റെ 20 താം ആണ്ടിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. തന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ 20ആം വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 444 ബി സി ഇയിലാണ്. ദാനീയേലിന് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പേർഷ്യൻ രാജാവ് ഈ കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു, അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ എണ്ണൽ തുടങ്ങി.

നിഗൂഢമായ ഏഴുകൾ

 “ഏഴ് ‘ആഴ്ചവട്ടത്തിനും‘ അറുപത്തി രണ്ട് ‘ആഴ്ചവട്ടത്തിനും‘“ ശേഷം ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും എന്ന് ദാനീയേൽ പ്രവചിച്ചു.

എന്താണ് ‘ഏഴ്‘?

മോശെയുടെ നിയമത്തിൽ ഏഴു-വർഷ ചക്രം ഉണ്ട്. മണ്ണ് വളക്കൂറുള്ളതായി മാറേണ്ടതിനു എഴാം വർഷം നിലം കൃഷി ചെയ്യാതെ വിടണം. ആയതിനാൽ ‘ഏഴ്‘ 7 വർഷ ചക്രമാണ്. ഇത് മനസ്സിൽ കരുതി ചിന്തിച്ചാൽ ഈ എണ്ണൽ രണ്ട് ഭാഗമായി തിരിക്കാം. ആദ്യത്തേത് ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് 7 വർഷ കാലം. അതായത് 7*7 = 49 വർഷങ്ങൾ യെരുശലേം പണിയുവാൻ എടുത്തു. ഇതിനു ശേഷം അറുപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം, അതായത് മുഴുവൻ സമയം 7*7 + 62*7=483 വർഷങ്ങൾ. കല്പന മുതൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്നതു വരെ 483 വർഷങ്ങൾ ഉണ്ട്.

360 ദിവസം ഉള്ള വർഷം

കലണ്ടറിൽ അല്പം മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പുരാതന ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചതു പോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്മാരും ഉപയോഗിച്ചതു 360 ദിവസം ഉള്ള കലണ്ടറാണ്. കലണ്ടറിലെ ഒരു ‘വർഷത്തിനു‘ ദിവസങ്ങൾ നിയമിക്കുവാൻ പല വഴികൾ ഉണ്ട്. പാശ്ചാത്യ കലണ്ടറിനു (സൂര്യ ഗ്രഹണം അനുസരിച്ചുള്ളത്) 365.24 ദിവസം ഉണ്ട്. എന്നാൽ മുസ്ലീം കലണ്ടറിനു (ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം അനുസരിച്ചുള്ളത്) 354 ദിവസമേ ഉള്ളു. ദാനിയേൽ ഉപയോഗിച്ചത് 360 ദിവസത്തിന്റെ പകുതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 483 ‘360 ദിവസം‘ വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 483*360/365.24 = 476 സൂര്യ വർഷങ്ങൾ.

ക്രിസ്തു ഏതു വർഷം വരുമെന്ന പ്രവചനം

ക്രിസ്തു എന്നു വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം. ഒരേ വർഷത്തിൽ തന്നെ നാം ‘ബി സി ഇ‘യിൽ നിന്ന് ‘സി ഇ‘യിലേക്ക് പോയി അതായത് 1 ബി സി ഇ- 1സി ഇ. (ഒരു ‘സീറോ‘ വർഷം ഇല്ല). കണക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.

തുടക്ക വർഷം 444 ബി സി ഇ (അർത്തസെർക്സസിന്റെ 20ആം വർഷം)
കാലയളവ്476 സൂര്യ വർഷം
ആധുനീക കലണ്ടറിൽ വരവിന്റെ സമയം(-444 + 476 + 1) (‘+1’ കാരണം 0 സി ഇ ഇല്ല) = 33
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വർഷം33 സി ഇ
ആധുനീക കലണ്ടർ പ്രകാരം ഉള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ കണക്ക്

നസ്രയനായ യേശു കഴുത പുറത്ത് യെരുശലേമിലേക്ക് വന്നത് പ്രസിദ്ധമായ ഹോശാന ഞായർ എന്ന ആഘോഷമായി. ഈ ദിനം താൻ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ക്രിസ്തുവായി യെരുശലേമിലേക്ക് വരുകയും ചെയ്തു. മുൻ പറഞ്ഞപ്രകാരം ഈ വർഷം 33 സി ഇ ആയിരുന്നു.

ക്രിസ്തു എപ്പോൾ വെളിപ്പെടുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വ്യത്യാസമായി ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകന്മരായ ദാനിയേലിനും, നെഹമ്യാവിനും ദൈവം നൽകി. ‘ആഴ്ചവട്ടത്തെ‘ കുറിച്ച് ദാനിയേലിന് വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതിനു 537 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവായി യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചു. സെഖര്യാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് മുൻപറഞ്ഞത് ഉൾപടെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രവചകന്മാർ മുൻപറഞ്ഞു.

വരവ് ഏതു ദിനംഎന്ന് മുൻപറഞ്ഞു

വരവിന്റെ വർഷം നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചത് ആശ്ചര്യകരമാണ്. എന്നാൽ അവർ ആ ദിനവും മുൻപറഞ്ഞു.

ദാനിയേൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് 483 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് 360-ദിവസ കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതനുസരിച്ച് ദിവസങ്ങൾ:

                    483 വർഷങ്ങൾ * 360 ദിവസങ്ങൾ/വർഷം = 173880 ദിവസങ്ങൾ

365.2422 ദിവസങ്ങൾ/വർഷം ഉള്ള ആധുനിക കലണ്ടർ പ്രകാരം ഈ 476 വർഷങ്ങൾക്ക് 25 ദിവസങ്ങൾ അധികം ഉണ്ട്. (173880/365.24219879 = 476 ബാക്കി 25)

യെരുശലേം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ അർത്തസെർക്സസ് രാജാവ് കല്പന നൽകി:

ഇരുപതാം വർഷം നിസാൻ മാസത്തിൽനെ

ഹമ്യാവ് 2:1

നിസാൻ ഒന്നെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇത് യെഹൂദാ പേർഷ്യ പുതുവർഷ ദിനമാണ്, ഈ ആഘോഷത്തിനിടയിലാണ് രാജാവ് നെഹമ്യാവിനോട് സംസാരിച്ചത്. നിസാൻ 1 പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെയും കാണിക്കുന്നു കാരണം അവർ ചന്ദ്ര മാസങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ആധുനിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം 444 ബിസിയിൽ നിസാൻ 1 എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. കണക്കു കൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് പേർഷ്യൻ രാജാവ് അർത്തസെർക്സസിന്റെ 20ആം ആണ്ടിലെ നിസാൻ 1 ആധുനിക കലണ്ടറിലെ മാർച്ച് 4, 444 ബിസി 10 പി എമ്മിനാണ്[[i]].

ഹോശാന ഞായറാഴ്ച  ദിനം

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെ ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ച 476 വർഷങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഈ ദിനം കൂട്ടുമ്പോൾ മാർച്ച 4, 33 സി ഇ വരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 25 ദിനങ്ങൾ ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ച മാർച്ച് 4, 33 സി ഇ മായി കൂട്ടുമ്പോൾ മാർച്ച് 29, 33 സി ഇ ലഭിക്കുന്നു. മാർച്ച് 29, 33 എഡിയിലായിരുന്നു ഞായറാഴ്ചഹോശാന ഞായറാഴ്ച താൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴുതയുടെ മേൽ യെരുശലേമിൽ യേശു പ്രവേശിച്ച അതേ ദിനം. [ii]

തുടക്കം കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചുമാർച്ച് 4, 444 ബിസി ഇ
സൂര്യ വർഷങ്ങൾ കൂട്ടുക (-444+ 476 +1)മാർച്ച് 4, 33 സി ഇ
ആഴ്ചവട്ടത്തിന്ഒപ്പം ബാക്കി 25 നാളുകൾ കൂട്ടുകമാർച്ച് 4 + 25 = മാർച്ച് 29, 33 സി ഇ
മാർച്ച് 29, 33 സി ഇഹോശാന ഞായറാഴ്ച യേശു യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.
മാർച്ച് 29, 33 സി ഇയിൽ കഴുതപുറത്തു കയറി യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചതിലൂടെ യേശു സെഖര്യാവിന്റെയും ദാനിയേലിന്റെയും പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു – ദിവസം വരെ.
ദാനിയേലിന്റെ ‘ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ‘ ചക്രം ഹോശാന ഞായറാഴ്ച ദിനം നിറവേറി

ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്നതിനു 173880 ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ചു; ആ സമയം നെഹമ്യാവിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങി. മാർച്ച് 29, 33 സി ഇ യിൽ യേശു ഹോശാന ഞായറാഴ്‌ച യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അത് അവസാനിച്ചു, ഇതെല്ലാം ‘ആഴ്ചവട്ടത്തിലാണ്‘ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

പിന്നീട് അതേ ദിനം തന്നെ, യേശു സൃഷ്ടിയുടെ ആഴ്ച പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, അതായത് മറ്റൊരു ആഴ്ച. ഇത് തന്റെ ശത്രുവിന്റെ മരണത്തിനു ഇടവരുന്ന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു.


[i] ഡോ. ഹാരോൾഡ് ഡ്ബ്ലു. ഹോനർ, ക്രോണോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്ട്സ് ഓഫ് ദ് ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. 1977. 176 പിപി.

[ii]വരുന്ന വെള്ളി പെസഹയായിരുന്നു, പെസഹ എപ്പോഴും നിസാൻ 14 നാണ്. 33 സിയിലെ നിസാൻ 14, ഏപ്രിൽ 3 ആണ്. ഏപ്രിൽ 3 വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് 5 ദിവസം മുമ്പ് മാർച്ച് 29 ഹോശാന ഞായറാണ്.

[1] ഡോ. ഹാരോൾഡ് ഡ്ബ്ലു. ഹോനർ, ക്രോണോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്ട്സ് ഓഫ് ദ് ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. 1977. 176 പിപി. [1]വരുന്ന വെള്ളി പെസഹയായിരുന്നു, പെസഹ എപ്പോഴും നിസാൻ 14 നാണ്. 33 സിയിലെ നിസാൻ 14, ഏപ്രിൽ 3 ആണ്. ഏപ്രിൽ 3 വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് 5 ദിവസം മുമ്പ് മാർച്ച് 29 ഹോശാന ഞായറാണ്.

അയോദ്ധ്യയിൽ നിലനിന്ന കലഹത്തെക്കാൾ അധികം കലഹം ജ്വലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കരസേവകനായ യേശു

കയ്പ്പേറിയ അയോദ്ധ്യ കലഹം ദൂരെയുള്ള ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രധാന സംഭവമായി മാറിയെന്ന് അസാം ന്യൂസ് പ്രസ്താവിച്ചു. അയോദ്ധ്യ പ്രശ്നം നൂറു കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം, സാമൂഹിക-മത പരമായ അവകാശ പ്രശ്നമാണ്. ഈ സ്ഥലം രാമന്റെ ജന്മഭൂമിയായും, ബാബ്രി മസ്ജിദ് ഇരുന്ന സ്ഥലമായും അവകാശപ്പെടുന്നു.

ബാബ്രി മസ്ജിദിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ ആദ്യത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബാബർ ഇത് 1528-29 ൽ പണിതു. എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇതിനെ പറ്റി ഒരു തർക്കം ഉണ്ട്, അതായത്, രാമന്റെ ജന്മസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്പലത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ബാബർ ഈ മസ്ജിദ് പണിതത് എന്ന് അനേകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ കലഹം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്പം കുറഞ്ഞെങ്കിലും അനേക നേരത്ത് രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങളും വെടിവയ്പ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

അയോദ്ധ്യയിലെ കരസേവകർ

1992 ൽ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തും (വിഎച്പി) ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടിയും (ബിജെപി) 150000 കരസേവകർ അല്ലെങ്കിൽ മത പ്രവർത്തകരെ ചേർത്ത് ഒരു റാലി നടത്തി. ഈ റാലിയിൽ കരസേവകർ ബാബ്രി മസ്ജിദ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഈ മോസ്ക് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് കൊണ്ടു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കലഹം പൊട്ടിപുറപ്പെട്ടു. ബോംബെയിൽ തന്നെ 2000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

അന്നു മുതൽ 2019 വരെ ഈ പ്രശ്നം കോർട്ടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി, രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കി, വഴികളിൽ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി. രാമന്റെ അമ്പലം പണിയുവാനുള്ള കരസേവകരുടെ സന്നദ്ധത വിഎച്ച്പിയുടെ ആക്കം കൂട്ടി.

ഒടുവിൽ 2019ൽ സുപ്രീം കോർട്ട് അവസാനത്തെ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സ്ഥലം ടാക്സ് റെക്കോർഡ് അനുസരിച്ച് സർക്കാരിന്റേതെന്ന് വിധി വന്നു. ഇത് ഹിന്ദു ആലയം പണിയുവാൻ ട്രസ്റ്റിന് ലഭിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു. സുന്നി സെൻട്രൽ വക്കഫ് ബോർഡിനു മോസ്ക് പണിയുവാൻ സർക്കാർ മറ്റൊരു സ്ഥലം വീതിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട വന്നു. 

ഫെബ്രുവരി 5, 2020 ൽ ഇവിടെ ശ്രീ രാം ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് അയോദ്ധ്യയിൽ രാമന്റെ ആലയം പണിയും എന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 5, 2020 ഇന്ത്യൻ പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ ആലയം പണി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ ആലയം പണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഉള്ള സമ്മർദ്ദമാണ് ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്.

കരസേവക്  എന്ന പദം ഒരു സിക്ക് പദമാണ്, മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം സന്നദ്ധരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഈ പദം. ഈ പദം സംസ്കൃതത്തിലെ കർ (കരം), സേവക് (വേലക്കരൻ) എന്ന പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്  ഉളവായത്. ഈ അയോദ്ധ്യ പ്രശ്നത്തിൽ സിക്ക് സംസ്കാരം പോലെ തന്നെ വിഎച്പിക്കാർ കരസേവകന്മാരെ ഒരുക്കിയെടുത്തു.

യേശു (വ്യത്യസ്തനായ) കരസേവകൻ

അയോദ്ധ്യ പ്രശ്നത്തിനു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ യേശു ഒരു കരസേവകനായി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്  തിരിച്ചടിയായതും മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ ഇന്നും തെറ്റിക്കുന്നതുമായ ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്രശ്നവും ഒരു ആലയത്തിലാണ് നടന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ആരംഭിച്ചത് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ യേശു കരസേവകനായി ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്നേഹിതരെ സഹായിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. ഈ കനിവുള്ള പ്രവർത്തി മറ്റു പല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു കൂടാതെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി കുറിക്കുകയും, അയോദ്ധ്യ സംഭവത്തെക്കാൾ ജീവിതങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുവിന്റെ കരസേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്റെ ദൗത്യത്തെ എടുത്തു കാട്ടിയിരുന്നു.

എന്തായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ദൗത്യം?

യേശു പഠിപ്പിക്കുകയും, സൗഖ്യമാക്കുകയും, അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ, പിൻഗാമികളുടെ, തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കൂടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്: എന്തിനാണ് വന്നത്? മോശെ ഉൾപ്പടെയുള്ള അനേക വിശുദ്ധന്മാർ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോശെ നിയമങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, യേശു “ഈ നിയമം നിരാകരിക്കുവാനല്ല വന്നത്.“ പിന്നെ അവന്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു?

യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതൻ വളരെ രോഗിയായി. മറ്റ് എല്ലാവരെയും സൗഖ്യമാക്കിയതുപോലെ തന്റെ സ്നേഹിതനെയും സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കരുതി. വെറുതെ ഒരു സൗഖ്യം നൽകാതെ തന്റെ സ്നേഹിതനെ എങ്ങനെ സഹായിച്ചു എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കരസേവകനായി തന്റെ ദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത വെളിപ്പെട്ടു. ആ രേഖ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.

യേശു മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു

റിയയുടെയും അവളുടെ സഹോദരി മാർത്തയുടെയും ഗ്രാമമായ ബേഥാന്യയിലെ ലാസർ എന്ന ഒരുത്തൻ ദീനമായ്ക്കിടന്നു.
2 ഈ മറിയ ആയിരുന്നു കർത്താവിനെ പരിമള തൈലം പൂശി തന്റെ തലമുടികൊണ്ടു അവന്റെ കാൽ തുടച്ചതു. അവളുടെ സഹോദരനായ ലാസർ ആയിരുന്നു ദീനമായ്ക്കിടന്നതു.
3 ആ സഹോദരിമാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: കർത്താവേ, നിനക്കു പ്രിയനായവൻ ദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നു എന്നു പറയിച്ചു.
4 യേശു അതു കേട്ടിട്ടു: ഈ ദീനം മരണത്തിന്നായിട്ടല്ല, ദൈവപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന്നു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്നായിട്ടത്രേ എന്നു പറഞ്ഞു.
5 യേശു മാർത്തയെയും അവളുടെ സഹോദരിയെയും ലാസരിനെയും സ്നേഹിച്ചു.
6 എന്നിട്ടും അവൻ ദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നു എന്നു കേട്ടാറെ താൻ അന്നു ഇരുന്ന സ്ഥലത്തു രണ്ടു ദിവസം പാർത്തു.
7 അതിന്റെ ശേഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടു: നാം വീണ്ടും യെഹൂദ്യയിലേക്കു പോക എന്നു പറഞ്ഞു.
8 ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: റബ്ബീ, യെഹൂദന്മാർ ഇപ്പോൾതന്നേ നിന്നെ കല്ലെറിവാൻ ഭാവിച്ചുവല്ലോ; നീ പിന്നെയും അവിടെ പോകുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചു.
9 അതിന്നു യേശു: പകലിന്നു പന്ത്രണ്ടു മണിനേരം ഇല്ലയോ? പകൽ സമയത്തു നടക്കുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം കാണുന്നതുകൊണ്ടു ഇടറുന്നില്ല.
10 രാത്രിയിൽ നടക്കുന്നവനോ അവന്നു വെളിച്ചം ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു ഇടറുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
11 ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ: നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്രകൊള്ളുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു.
12 ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: കർത്താവേ, അവൻ നിദ്രകൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു സൌഖ്യം വരും എന്നു പറഞ്ഞു.
13 യേശുവോ അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചു ആയിരുന്നു പറഞ്ഞതു; ഉറക്കം എന്ന നിദ്രയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നു അവർക്കു തോന്നിപ്പോയി.
14 അപ്പോൾ യേശു സ്പഷ്ടമായി അവരോടു: ലാസർ മരിച്ചുപോയി;
15 ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടു നിങ്ങളെ വിചാരിച്ചു സന്തോഷിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയാകുമല്ലോ; എന്നാൽ നാം അവന്റെ അടുക്കൽ പോക എന്നു പറഞ്ഞു.
16 ദിദിമൊസ് എന്നു പേരുള്ള തോമസ് സഹശിഷ്യന്മാരോടു: അവനോടു കൂടെ മരിക്കേണ്ടതിന്നു നാമും പോക എന്നു പറഞ്ഞു.
17 യേശു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവനെ കല്ലറയിൽ വെച്ചിട്ടു നാലുദിവസമായി എന്നു അറിഞ്ഞു.
18 ബേഥാന്യ യെരൂശലേമിന്നരികെ ഏകദേശം രണ്ടു നാഴിക ദൂരത്തായിരുന്നു.
19 മാർത്തയെയും മറിയയെയും സഹോദരനെക്കുറിച്ചു ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു പല യെഹൂദന്മാരും അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു.
20 യേശു വരുന്നു എന്നു കേട്ടിട്ടു മാർത്ത അവനെ എതിരേല്പാൻ ചെന്നു; മറിയയോ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു.
21 മാർത്ത യേശുവിനോടു: കർത്താവേ, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു.
22 ഇപ്പോഴും നീ ദൈവത്തോടു എന്തു അപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവം നിനക്കു തരും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
23 യേശു അവളോടു: നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
24 മാർത്ത അവനോടു: ഒടുക്കത്തെ നാളിലെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
25 യേശു അവളോടു: ഞാൻ തന്നേ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും.
26 ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല; ഇതു നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്നു പറഞ്ഞു.
27 അവൾ അവനോടു: ഉവ്വു, കർത്താവേ, ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു നീ തന്നേ എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു
28 പോയി തന്റെ സഹോദരിയായ മറിയയെ സ്വകാര്യമായി വിളിച്ചു: ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ടു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
29 അവൾ കേട്ട ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.
30 യേശു അതുവരെ ഗ്രാമത്തിൽ കടക്കാതെ മാർത്ത അവനെ എതിരേറ്റ സ്ഥലത്തു തന്നേ ആയിരുന്നു.
31 വീട്ടിൽ അവളോടുകൂടെ ഇരുന്നു അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന യെഹൂദന്മാർ, മറിയ വേഗം എഴുന്നേറ്റു പോകുന്നതു കണ്ടിട്ടു അവൾ കല്ലറെക്കൽ കരവാൻ പോകുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു പിൻചെന്നു.
32 യേശു ഇരിക്കുന്നേടത്തു മറിയ എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ടു അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു: കർത്താവേ, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
33 അവൾ കരയുന്നതും അവളോടുകൂടെ വന്ന യെഹൂദന്മാർ കരയുന്നതും യേശു കണ്ടിട്ടു ഉള്ളം നൊന്തു കലങ്ങി:
34 അവനെ വെച്ചതു എവിടെ എന്നു ചോദിച്ചു. കർത്താവേ, വന്നു കാൺക എന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു.
35 യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു.
36 ആകയാൽ യെഹൂദന്മാർ: കണ്ടോ അവനോടു എത്ര പ്രിയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
37 ചിലരോ: കുരുടന്റെ കണ്ണു തുറന്ന ഇവന്നു ഇവനെയും മരിക്കാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു.
38 യേശു പിന്നെയും ഉള്ളംനൊന്തു കല്ലറെക്കൽ എത്തി; അതു ഒരു ഗുഹ ആയിരുന്നു; ഒരു കല്ലും അതിന്മേൽ വെച്ചിരുന്നു.
39 കല്ലു നീക്കുവിൻ എന്നു യേശു പറഞ്ഞു മരിച്ചവന്റെ സഹോദരിയായ മാർത്ത: കർത്താവേ, നാറ്റം വെച്ചുതുടങ്ങി; നാലുദിവസമായല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.
40 യേശു അവളോടു: വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറഞ്ഞില്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു.
41 അവർ കല്ലു നീക്കി. യേശു മേലോട്ടു നോക്കി: പിതാവേ, നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു.
42 നീ എപ്പോഴും എന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്നു ചുറ്റും നില്ക്കുന്ന പുരുഷാരം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ നിമിത്തം ഞാൻ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
43 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ: ലാസരേ, പുറത്തുവരിക എന്നു ഉറക്കെ വിളിച്ചു.
44 മരിച്ചവൻ പുറത്തുവന്നു; അവന്റെ കാലും കയ്യും ശീലകൊണ്ടു കെട്ടിയും മുഖം റൂമാൽകൊണ്ടു മൂടിയുമിരുന്നു. അവന്റെ കെട്ടു അഴിപ്പിൻ; അവൻ പോകട്ടെ എന്നു യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു.

യോഹന്നാൻ 11:1-44

യേശു സേവിക്കുവാൻ സ്വയ സന്നദ്ധനായി

യേശു തങ്ങളുടെ സഹോദരനെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്നു സഹോദരിമാർ കരുതി. യേശു അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് പോകുവാൻ താമസിച്ചു, ലാസർ മരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. യേശു ‘മനസ്സലിഞ്ഞ്‘കരഞ്ഞു എന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിവരണത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

എന്താണ് അവനെ ചലിപ്പിച്ചത്?

യേശു മരണത്തെ ദ്വേഷിച്ചിരുന്നു, പ്രത്യേകാൽ അവന്റെ സുഹൃത്തിനെ പിടിപെട്ട മരണത്തെ അവൻ വെറുത്തു.

ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ അവൻ വരുവാൻ താമസിച്ചു – അവൻ ചില രോഗങ്ങളെ അല്ല മരണത്തെ തന്നെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. ഈ വായിക്കുന്ന നാം ഉൾപടെ ലാസർ ഒരു രോഗി മാത്രമല്ല, മരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി നാലു ദിവസം താമസ്സിപ്പിച്ചു.

…നമ്മുടെ വലിയ ആവശ്യം

മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗഖ്യം മരണത്തെ താമസിപ്പിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു. സൗഖ്യമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നല്ലവനെയും, കെട്ടവനെയും, സ്ത്രീയെയും,  പുരുഷനെയും, പ്രായമുള്ളവനെയും, യൗവ്വനസ്ഥനെയും, മതഭക്തനെയും അല്ലാത്ത വ്യക്തിയെയും മരണം പിടിക്കും. തന്റെ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം മർത്യനായ ആദാം മുതൽ ഇത് തുടരുന്നു. അവന്റെ സന്തതികളായ ഞാനും നീയും ഉൾപടെ എല്ലാവരും ശത്രുവായ മരണത്തിന്റെ അടിമയാണ്. ഇതിനെതിരായി നമുക്ക് യാതൊരു പ്രത്യാശയുമില്ല. രോഗിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗഖ്യമാകും എന്ന പ്രത്യാശയുണ്ട്. ഇതിനാലാണ് ലാസറിന്റെ സഹോദരിമാർ പ്രത്യാശിച്ചത്. എന്നാൽ മരിച്ചാൽ യാതൊരു പ്രത്യാശയും ഇല്ല. ഇതു നമ്മുടെ വിഷയത്തിലും സത്യമാണ്. ആശുപത്രിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യാശ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു അടക്ക ശുശ്രൂഷയിൽ യാതൊരു പ്രത്യാശയും ഇല്ല. മരണം നമ്മുടെ ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവാണ്. ഈ ശത്രുവിനെയാണ് യേശു സ്വയം തോല്പിച്ചത്. ഇതിനാൽ യേശു സഹോദരിമാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

 “ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു.“

യോഹന്നാൻ 11: 25

യേശു മരണത്തിന്റെ ശക്തി കെടുത്തുവാനും ജീവൻ നൽകുവാനുമായി വന്നു. ലാസറിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചതു മൂലം തന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ അധികാരം വെളിപ്പെടുത്തി. മരണത്തിനു പകരം ജീവൻ വേണ്ട എല്ലാവർക്കുമായി ഇതു ചെയ്യുവാൻ അവൻ തയ്യാറാണ്.

പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചു

മരണമാണ് നമ്മുടെ ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവെങ്കിലും നാമെല്ലാവരും ചെറിയ ‘ശത്രുക്കളാൽ‘ പിടിക്കപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ (രാഷ്ട്രീയം, മതപരം, സാംസ്കാരികം) അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റും എപ്പോഴും നടക്കുന്നു. ഇത് നാം അയോധ്യ പ്രശ്നത്തിലും കാണുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരും മരണത്തിനു മുമ്പിൽ നിസ്സഹായരാണ്. ഇത് നാം സതിയുടെയും ശിവന്റെ വിഷയത്തിലും കണ്ടു.

യേശുവിന്റെ സമയത്തും ഇതു തന്നെയാണ് നടന്നത്. അത്ഭുതങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ജനം എന്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും. അവരുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

45 മറിയയുടെ അടുക്കൽ വന്ന യെഹൂദന്മാരിൽ പലരും അവൻ ചെയ്തതു കണ്ടിട്ടു അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.
46 എന്നാൽ ചിലർ പരീശന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോയി യേശു ചെയ്തതു അവരോടു അറിയിച്ചു.
47 മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും സംഘം കൂടി: നാം എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ.
48 അവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടേച്ചാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും; റോമക്കാരും വന്നു നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെയും ജനത്തെയും എടുത്തുകളയും എന്നു പറഞ്ഞു.
49 അവരിൽ ഒരുത്തൻ, ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവു തന്നേ, അവരോടു: നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല;
50 ജനം മുഴുവനും നശിച്ചുപോകാതവണ്ണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജാതിക്കു വേണ്ടി മരിക്കുന്നതു നന്നു എന്നു ഓർക്കുന്നതുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
51 അവൻ ഇതു സ്വയമായി പറഞ്ഞതല്ല, താൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതൻ ആകയാൽ ജനത്തിന്നു വേണ്ടി യേശു മരിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പ്രവചിച്ചതത്രേ.
52 ജനത്തിന്നു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ചിതറിയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഒന്നായിട്ടു ചേർക്കേണ്ടതിന്നും തന്നേ.
53 അന്നു മുതൽ അവർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു.
54 അതുകൊണ്ടു യേശു യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ പരസ്യമായി നടക്കാതെ അവിടം വിട്ടു മരുഭൂമിക്കരികെ എഫ്രയീം എന്ന പട്ടണത്തിലേക്കു വാങ്ങി ശിഷ്യന്മാരുമായി അവിടെ പാർത്തു.
55 യെഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ അടുത്തിരിക്കയാൽ പലരും തങ്ങൾക്കു ശുദ്ധിവരുത്തുവാൻ പെസഹെക്കു മുമ്പെ നാട്ടിൽ നിന്നു യെരൂശലേമിലേക്കു പോയി.
56 അവർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചു ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടു: എന്തു തോന്നുന്നു? അവൻ പെരുനാൾക്കു വരികയില്ലയോ എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
57 എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും അവനെ പിടിക്കേണം എന്നു വെച്ചു അവൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ അറിവു തരേണമെന്നു കല്പന കൊടുത്തിരുന്നു.

യോഹന്നാൻ 11:45-57

നേതാക്കന്മാർ എപ്പോഴും യെരുശലേം ആലയത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഒരു സമൃദ്ധമായ ആലയം അവരുടെ സാമൂഹിക നിലവാരം ഉയർത്തും എന്ന് അവർ കരുതി. അവർക്ക് മരണത്തെക്കാൾ അധികം ചിന്ത ആലയത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു.

അങ്ങനെ അവിടെ സമ്മർദ്ദം ഉളവായി. താൻ തന്നെ ‘ജീവനും‘ ‘പുനരുത്ഥാനവും‘ ആണെന്നും താൻ തന്നെ മരണത്തെ തോല്പിക്കുമെന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ നേതാക്കന്മാർ പ്രതികരണമായി അവനെ കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അനേകർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു, എന്നാൽ മറ്റ് പലർക്കും എന്തു വിശ്വസിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല.

നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക….

ലാസറിന്റെ ഉയിർപ്പ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കും? നിങ്ങളും പരീശന്മാരെ പോലെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മറഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു മരണത്തിനെതിരെയുള്ള ജീവൻ വിട്ട് കളയുമോ? അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അവനിൽ ‘വിശ്വസിക്കുമോ‘? സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അതേ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നാം ഇന്നും കാണുന്നത്. അന്ന് ഉള്ളതു പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നും ഉണ്ട്.

മരണം കടന്നു പോകുന്നതിന് അടയാളമായി 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിന്ന് ആചരിച്ചിരുന്ന പെസഹ അടുത്തപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായി. യേശു കരസേവകനായുള്ള തന്റെ ദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുവാനായി ഇന്നത്തെ ഹോശാന ഞായറാഴ്‌ച, വാരണാസി പോലെയുള്ള മരിച്ചവരുടെ വിശുദ്ധ പട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിനെ പറ്റി സുവിശേഷങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു.

ദക്ഷൻയജ്ഞവും, യേശുവും, ‘നഷ്ടപ്പെട്ടതും‘

ദക്ഷൻ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പല പുസ്തകങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അടിപാര ശക്തിയുടെ അവതാരമായ ദക്ഷയാന/സതിയെ ശിവൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നതാണ് ചുരുക്കം. ഇത് ശക്തി ഭക്തരുടെ ബലമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. (അടിപാരശക്തിയെ പരമശക്തി, അടി ശക്തി, മഹാശക്തി, മഹാദേവി, മഹാഗൗരി, മഹാകാളി, സത്യം ശക്തി എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു).

ശിവന്റെ കഠിന തപസ്സ് നിമിത്തം ദക്ഷയാനയും താനുമായുള്ള വിവാഹം അവളുടെ പിതാവ് ദക്ഷൻ തടഞ്ഞു. ദക്ഷൻ ഒരു യജ്ഞം നടത്തിയപ്പോൾ ശിവനെയും സതിയെയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു. എന്നാൽ സതി യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ കടന്നു ചെന്നു. അവൾ അവിടെ ചെന്നതു മൂലം അവളുടെ പിതാവ് വളരെ കുപിതനായി, അവളെ അവിടെ നിന്ന് പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് സതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചു, അവൾ അടിപാരശക്തി അവതാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി, തന്റെ സതിയെന്ന ശരീരത്തെ യജ്ഞത്തിന്റെ തീയിൽ ചുട്ടു കളഞ്ഞു.

ദക്ഷൻ യജ്ഞത്തിലെ നഷ്ടത്തിന്റെ അന്വേഷണം

സതിയുടെ ചുടപ്പെട്ട അനുഭവം ശിവനെ വേദനിപ്പിച്ചു. തന്റെ പ്രീയപ്പെട്ട സതിയെ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആയതിനാൽ ശിവൻ “താണ്ഡവം“ അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന്റെ നൃത്തമാടി. ശിവൻ എത്രയും നൃത്തം ചെയ്തോ അത്രയും നാശം വിതയ്ക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിൽ തന്റെ താണ്ഡവം അനേകം നാശം ഉണ്ടാക്കി. തനിക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ ദുഃഖവും, കോപവും നിമിത്തം ശിവൻ സതിയുടെ ശരീരം എടുത്തു കൊണ്ട് ഭൂലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി. വിഷ്ണു ഈ ശരീരം 51 ഭാഗങ്ങളായി മുറിച്ചു ഭൂമിയിലേക്കിട്ടു, ഇത് ശക്തി പീഡങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളായി മാറി. ഈ 51 പരിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളും ശിവന് സതിയെ നഷ്ടമായതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വിവിധ ശക്തി അമ്പലങ്ങളായി.

ദേവന്മാർക്കും ദേവിമാർക്കും മരണം മൂലം ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തെ ദക്ഷൻ യജ്ഞത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും മരണം മൂലം വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നഷ്ടമാകുന്നു. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമോ?കോപിക്കുമോ? അവരെ തിരിച്ച് പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമോ?

ദൈവം എന്തു ചെയ്യും? തന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അവൻ അത് അറിയുമോ?

നഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ

നമ്മിൽ ഒരാളെങ്കിലും നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെ വേദനിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി അനേക ഉപമകൾ പഠിപ്പിച്ചു.

തന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായി, പരിശുദ്ധ ജനം അശുദ്ധമാകാതിരിക്കുവാനായി അശുദ്ധരിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കണം. യേശുവിന്റെ കാലത്ത് നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധിക്ക് മുഖ്യ കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയമാണെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു, ആചാര പ്രകാരം അശുദ്ധരുടെ കൂടെ യേശു സമയം ചിലവഴിച്ചു. ആചാരപ്രകാരം അശുദ്ധരായവരുടെ കൂടെയുള്ള യേശുവിന്റെ സഹകരണവും, മത പണ്ഡിതരുടെ പ്രതികരണവും സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ങ്കക്കാരും പാപികളും എല്ലാം അവന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.
2 ഇവൻ പാപികളെ കൈക്കൊണ്ടു അവരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു.

ലൂക്കോസ്15:1-2

എന്തുകൊണ്ട് യേശു പാപികളെ ക്ഷണിക്കുകയും അവരോട് കൂടെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു? താൻ പാപത്തിൽ ആന്ദിച്ചിരുന്നുവോ? മൂന്ന് ഉപകളിലൂടെ യേശു തന്നെ വിമർശിച്ചവർക്ക് ഉത്തരം നൽകി.

കാണാതായ ആടിന്റെ ഉപമ

3 അവരോടു അവൻ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു:
4 നിങ്ങളിൽ ഒരു ആൾക്കു നൂറു ആടുണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ. അതിൽ ഒന്നു കാണാതെ പോയാൽ അവൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടേച്ചു. ആ കാണാതെപോയതിനെ കണ്ടെത്തുംവരെ നോക്കി നടക്കാതിരിക്കുമോ?
5 കണ്ടു കിട്ടിയാൽ സന്തോഷിച്ചു ചുമലിൽ എടുത്തു വീട്ടിൽ വന്നു സ്നേഹിതന്മാരെയും അയൽക്കാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി:
6 കാണാതെ പോയ എന്റെ ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടിയതുകൊണ്ടു എന്നോടു കൂടെ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്നു അവരോടു പറയും.
7 അങ്ങനെ തന്നേ മാനസാന്തരം കൊണ്ടു ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതു നീതിമാന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ളതിനെക്കാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെച്ചൊല്ലി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും” എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.

ലൂക്കോസ്15:3-7

ഈ കഥയിൽ യേശു നമ്മെ ആടിനോടും തന്നെ ഇടയനോടും ഉപമിക്കുന്നു. ഏതൊരു ഇടയനെ പോലെയും താൻ കാണാതായ ആടുകളെ തേടി പോകുന്നു. ചിലർ രഹസ്യമായി പാപം ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മെ കുടുക്കുന്നു, നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലെയാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം, കുഴഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലെയാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ കഥ പ്രത്യാശ നൽകുന്നു കാരണം യേശു നമ്മെ അന്വേഷിക്കുന്നു. അപകടങ്ങൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നതു മുമ്പ് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ നഷ്ടം തിരിച്ചറിയുന്നു.

പിന്നീട് അവൻ രണ്ടാമത്തെ കഥ പറഞ്ഞു

കാണാതായ നാണയത്തിന്റെ ഉപമ

8 അല്ല, ഒരു സ്ത്രീക്കു പത്തു ദ്രഹ്മ ഉണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ; ഒരു ദ്രഹ്മ കാണാതെ പോയാൽ അവൾ വിളക്കു കത്തിച്ചു വീടു അടിച്ചുവാരി അതുകണ്ടുകിട്ടുംവരെ സൂക്ഷ്മത്തോടെ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുമോ?
9 കണ്ടുകിട്ടിയാൽ സ്നേഹിതമാരെയും അയൽക്കാരത്തികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി: കാണാതെപോയ ദ്രഹ്മ കണ്ടു കിട്ടിയതുകൊണ്ടു എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്നു പറയും. അങ്ങനെ തന്നേ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ചു ദൈവദൂതന്മാരുടെ മദ്ധ്യേ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും” എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.

ലൂക്കോസ്15:8-10

ഈ കഥയിൽ നാം കാണാതായ വിലയേറിയ നാണയവും, അവൻ അത് തേടുന്നയാളുമാണ്. നാണയം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിന് അത് ‘നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്‘ അറിയില്ല. അതിന് ആ നഷ്ടം തിരിച്ചറിയത്തില്ല. ഒരു സ്ത്രീ ആ നഷ്ടം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നാണയം കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ വീട് അടിച്ചു വാരി ആ നാണയം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം ‘തിരിച്ചറിയുവാൻ‘ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് തോന്നിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. യേശുവിന്റെ കണ്ണിൽ നാം നഷ്ടമായ വിലയേറിയ നാണയമാണ്, അവൻ നമ്മെ കണ്ടെത്തും വരെ അന്വേഷിക്കുന്നു.

അവന്റെ മൂന്നാമത്തെ കഥ പ്രസിദ്ധമാണ്.

കാണാതായ മകന്റെ ഉപമ

11 പിന്നെയും അവൻ പറഞ്ഞതു: “ഒരു മനുഷ്യന്നു രണ്ടു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
12 അവരിൽ ഇളയവൻ അപ്പനോടു: അപ്പാ, വസ്തുവിൽ എനിക്കു വരേണ്ടുന്ന പങ്കു തരേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ അവർക്കു മുതൽ പകുത്തുകൊടുത്തു.
13 ഏറെനാൾ കഴിയുംമുമ്പെ ഇളയമകൻ സകലവും സ്വരൂപിച്ചു ദൂരദേശത്തേക്കു യാത്രയായി അവിടെ ദുർന്നടപ്പുകാരനായി ജീവിച്ചു, വസ്തു നാനാവിധമാക്കിക്കളഞ്ഞു.
14 എല്ലാം ചെലവഴിച്ചശേഷം ആ ദേശത്തു കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടു അവന്നു മുട്ടുവന്നു തുടങ്ങി.
15 അവൻ ആ ദേശത്തിലേ പൌരന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ ചെന്നു ആശ്രയിച്ചു. അവൻ അവനെ തന്റെ വയലിൽ പന്നികളെ മേയ്പാൻ അയച്ചു.
16 പന്നി തിന്നുന്ന വാളവരകൊണ്ടു വയറു നിറെപ്പാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവന്നു കൊടുത്തില്ല.
17 അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ടു അവൻ: എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ശേഷിപ്പിക്കുന്നു; ഞാനോ വിശപ്പുകൊണ്ടു നശിച്ചുപോകുന്നു.
18 ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവനോടു: അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
19 ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന പേരിന്നു ഞാൻ യോഗ്യനല്ല; നിന്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തനെപ്പോലെ എന്നെ ആക്കേണമേ എന്നു പറയും എന്നു പറഞ്ഞു.
20 അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു അപ്പന്റെ അടുക്കൽ പോയി. ദൂരത്തു നിന്നു തന്നേ അപ്പൻ അവനെ കണ്ടു മനസ്സലിഞ്ഞു ഓടിച്ചെന്നു അവന്റെ കഴുത്തു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവനെ ചുംബിച്ചു.
21 മകൻ അവനോടു: അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
22 അപ്പൻ തന്റെ ദാസന്മാരോടു: വേഗം മേല്ത്തരമായ അങ്കി കൊണ്ടുവന്നു ഇവനെ ധരിപ്പിപ്പിൻ; ഇവന്റെ കൈക്കു മോതിരവും കാലിന്നു ചെരിപ്പും ഇടുവിപ്പിൻ.
23 തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു അറുപ്പിൻ; നാം തിന്നു ആനന്ദിക്ക.
24 ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു; വീണ്ടും ജീവിച്ചു; കാണാതെ പോയിരുന്നു; കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദിച്ചു തുടങ്ങി.
25 അവന്റെ മൂത്തമകൻ വയലിൽ ആയിരുന്നു; അവൻ വന്നു വീട്ടിനോടു അടുത്തപ്പോൾ വാദ്യവും നൃത്തഘോഷവും കേട്ടു,
26 ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ വിളിച്ചു: ഇതെന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.
27 അവൻ അവനോടു: നിന്റെ സഹോദരൻ വന്നു; നിന്റെ അപ്പൻ അവനെ സൌഖ്യത്തോടെ കിട്ടിയതുകൊണ്ടു തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അറുത്തു എന്നു പറഞ്ഞു.
28 അപ്പോൾ അവൻ കോപിച്ചു, അകത്തു കടപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതെ നിന്നു; അപ്പൻ പുറത്തു വന്നു അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു.
29 അവൻ അവനോടു: ഇത്ര കാലമായി ഞാൻ നിന്നെ സേവിക്കുന്നു; നിന്റെ കല്പന ഒരിക്കലും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല; എന്നാൽ എന്റെ ചങ്ങതികളുമായി ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന്നു നീ ഒരിക്കലും എനിക്കു ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ തന്നിട്ടില്ല.
30 വേശ്യമാരോടു കൂടി നിന്റെ മുതൽ തിന്നുകളഞ്ഞ ഈ നിന്റെ മകൻ വന്നപ്പോഴേക്കോ തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അവന്നുവേണ്ടി അറുത്തുവല്ലോ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
31 അതിന്നു അവൻ അവനോടു: മകനേ, നീ എപ്പോഴും എന്നോടു കൂടെ ഇരിക്കുന്നവല്ലോ; എനിക്കുള്ളതു എല്ലാം നിന്റെതു ആകുന്നു.
32 നിന്റെ ഈ സഹോദരനോ മരിച്ചവനായിരുന്നു; വീണ്ടും ജീവച്ചു; കാണാതെ പോയിരുന്നു; കണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിക്കേണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

ലൂക്കോസ്15:11-32

ഈ കഥയിൽ നാം ഒരു പക്ഷെ മൂത്ത ഭക്തനായ മകനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ പോകുന്ന ഇളയ മകനായിരിക്കാം. മൂത്ത മകൻ എല്ലാ മതാചാരങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നെങ്കിലും തന്റെ സ്നേഹവാനായ പിതാവിന്റെ ഹൃദയം താൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. ഇളയ മകൻ കരുതി, വീടു വിട്ട് പോകുന്നതു മൂലം തനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ താൻ പട്ടിണി കിടക്കുകയും നിന്ദിതനാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ‘അവന് സുബോധം വന്നു‘ തന്റെ വിട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ താൻ തന്റെ ഭവനം വിട്ടു പോയത് തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കും, ഇതിന് തനിക്ക് താഴ്മ ആവശ്യമാണ്. മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ സ്വാമി പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

തന്റെ അഹങ്കാരം മാറ്റി വച്ച് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ താൻ ചിന്തിച്ചതിനപ്പുറം അംഗീകാരവും സ്നേഹവും ലഭിച്ചു. ചെരുപ്പ്, ഉടുപ്പ്, മോതിരം, വിരുന്ന്, അനുഗ്രഹം, അംഗീകാരം ഇതെല്ലാം തന്നെ അഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും നാം അവനിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഇതിന് നമ്മുടെ ‘മാനസാന്തരം‘ ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ നാം  മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അവൻ നമ്മെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്.

ശിവനും അടിപാരശക്തിയുടെ ശക്തിക്കും മരണം മൂലമുള്ള വിള്ളൽ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ദക്ഷൻ യജ്ഞത്തിൽ കാണുന്നു. സീതയുടെ 51 ചിതറിക്കപ്പെട്ട ശരീര ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നും ഇതിന് സാക്ഷിയാണ്. ഇത് ആ തീരാ ‘നഷ്ടത്തെ‘ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ ‘നഷ്ടത്തിൽ‘ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനാണ് യേശു വന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്റെ ഒടുവിലത്തെ ശത്രുവായ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സംഭവത്തിലൂടെയാണ്

ജീവജലം: ഗംഗയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥത്തിന്റെ കണ്ണിൽ

ഒരുവൻ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ശരിയായ തീർത്ഥം ആവശ്യമാണ്. തീർത്ഥം (സംസ്കൃതത്തിൽ തീർത്ത്) എന്ന് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “കടവ്, മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നിടം“ എന്നാണ്, അത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം, പുസ്തകം, വ്യക്തിയോ ആകാം. വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് തീർത്ഥം.  ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന പരിശുദ്ധ വ്യക്തിയോ, പരിശുദ്ധ പുസ്തകമോ ആണ് തീർത്ഥം (ക്ഷേത്രം, ഗോപിത, മഹാലയം) എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു.

തീർത്ഥത്തോട് സംഘടിതമായ യാത്രയാണ് തീർത്ഥ-യാത്ര

നമ്മുടെ ആന്തരീക ശുദ്ധീകരണത്തിനാണ് നാം തീർത്ഥയാത്ര പോകുന്നത്, കാരണം വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മീക നന്മ ഉണ്ടാകുന്നു. തീർത്ഥയാത്ര പാപങ്ങളെ പോക്കും എന്ന് അവർ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ആന്തരീക ധ്യാന യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായി പ്രസിദ്ധമായ അമ്പലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയോ, പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥ സ്ഥലമായ ഗംഗയിൽ കുളിക്കുകയോ ആകാം തീർത്ഥയാത്ര. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ജലം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിഹ്നമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗംഗാജലം. ഗംഗാനദിയുടെ ദേവിയെ ഗംഗാമാതാവ് എന്ന് ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ വിളിക്കുന്നു.

തീർത്ഥയായി ഗംഗ ജലം

ഗംഗ പവിത്ര നദിയായി കാണപ്പെടുന്നു. ഗംഗ ദേവിയോടും അവളുടെ ജീവജലത്തോടും ഉള്ള ആചാരം, ആരാധന, വിശ്വാസം എല്ലാം ഇന്നും ഭക്തിയായി കാണപ്പെടുന്നു. പല മരണ ആചാരങ്ങൾക്കും ഗംഗ ജലം ആവശ്യമാണ്. ആയതിനാൽ, മരിച്ചവരുടെയും ജീവനുള്ളവരുടെയും ഇടയിലുള്ള തീർത്ഥമാണ് ഗംഗ. ഈ നദി മൂന്നു ലോകത്തിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, സ്വർഗ്ഗം, ഭൂമി, പാതാളം, ത്രിലോക – പാത – ഗമിനി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഗംഗയിലെ ഈ ത്രിസ്ഥലിയിലാണ്  (“മൂന്നു സ്ഥലം“) ശ്രദ്ധയും വിസർജ്ജനവും നടത്തപ്പെടുന്നത്. അനേകർക്ക് തങ്ങളുടെ ചാരം ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

മലകളിലെ ഗംഗ നദി

ഗംഗയെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിഹാസം

ശിവയും, ഗംഗാദരയും ഗംഗയുടെ കൂട്ടാളികളാണ്. ഗംഗയുടെ വീഴ്ചയിലെ ശിവയുടെ പങ്ക് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. ഗംഗ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, ഭൂമി ചിതറി പോകാതിരിക്കുവാനായി ശിവൻ അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുവാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു. ഗംഗ ശിവയുടെ തലയിലേക്ക് വീണു അപ്പോൾ തന്റെ മുടി അതിനെ ചിതറിച്ചു, അപ്പോൾ ഗംഗ ഏഴായി പിരിഞ്ഞ് ഓരോന്നും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തായി ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി. ആയതിനാൽ ഒരുവന് ഗംഗയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഗംഗയുടെ അത്രയും പവിത്രമായ യമുന, ഗോധാവരി, സരസ്വതി, നർമധ, സിന്ദു, കാവേരി എന്നീ നദികൾ സന്ദർശിക്കാം.

ഗംഗയുടെ വീഴ്ച തുടർമാനമായിരുന്നു, ഗംഗയുടെ ഓരോ തിരകളും ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശിവയുടെ തലയിൽ പതിച്ചു. ശിവ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബലത്തിന്റെ ജല രൂപമാണ് ഗംഗ. ജല ശക്തിയായ ഗംഗ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് എല്ലാവരിലേക്കും ഒഴുകുന്നു. ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതിനു ശേഷം, ഗംഗ ശിവയുടെ വാഹനമായി, ഈ വാഹനത്തിനു മേൽ ഒരു മുതലയുടെ രൂപവും (മകര) കയ്യിൽ ഒരു കുമ്പയും ഉണ്ട്.

ഗംഗ ദശഹര

ഗംഗയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗംഗ ദശഹര എന്ന ഉത്സവം എല്ലാ വർഷവും ഇതിഹാസപ്രകാരം ആചരിക്കപ്പെടുന്നു. മെയ് ജൂൺ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു, മാസത്തിലെ പത്താം ദിവസമായ ജ്യേഷ്ഠയിൽ ഈ ഉത്സവം അവസാനിക്കുന്നു. ഈ ദിവസത്തിൽ ഗംഗയുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള അവതരണം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. അന്നേ ദിവസം ഗംഗയിലോ മറ്റ് പവിത്ര നദികളിലോ മുങ്ങി കുളിക്കുന്നത് മൂലം പത്ത് പാപങ്ങൾ (ദശഹര) അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ജീവിത കാലത്തിലെ പാപങ്ങൾ മായിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

യേശു: നിങ്ങൾക്ക് ജീവ ജലം നൽകുന്ന തീർത്ഥം

യേശു തന്നെ വിവരിക്കുവാൻ ഇതേ ആശയമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ‘നിത്യ ജീവൻ‘ നൽകുന്ന ‘ജീവ ജലമാണ്‘ താൻ എന്ന് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇത് താൻ ഒരു സ്ത്രീയോടാണ് പറഞ്ഞത്. അതേ അവസ്ഥയിലുള്ള നമ്മോടും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. താൻ ഒരു തീർത്ഥമാണെന്നും, തന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ തീർത്ഥാടനം എന്നുമാണ് താൻ പറഞ്ഞത്. ഈ സ്ത്രീ തന്റെ പത്ത് പാപമല്ല മറിച്ച് എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകൽപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഗംഗ ജലത്തിനായി വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ യേശു നൽകുന്ന ‘ജീവ ജലത്തിനെ‘ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനായി നിങ്ങൾ ശാരീരികമായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മറിച്ച് ആ സ്ത്രീ അനുഭവിച്ചതു പോലെ,  തന്റെ വെള്ളം നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആന്തരീക ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുകയും, ഉൾബോധം വരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം വിവരിക്കുന്നു:

യേശു ശമര്യ സ്ത്രീയുമായി സംസാരിക്കുന്നു

ശു യോഹന്നാനെക്കാൾ അധികം ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്തു സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ കേട്ടു എന്നു കർത്താവു അറിഞ്ഞപ്പോൾ —
2 ശിഷ്യന്മാർ അല്ലാതെ, യേശു തന്നേ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചില്ലതാനും —
3 അവൻ യെഹൂദ്യദേശം വിട്ടു പിന്നെയും ഗലീലെക്കു യാത്രയായി. അവൻ ശമര്യയിൽകൂടി കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നു.
4
5 അങ്ങനെ അവൻ സുഖാർ എന്നൊരു ശമര്യപട്ടണത്തിൽ യാക്കോബ് തന്റെ പുത്രനായയോസേഫിന്നു കൊടുത്ത നിലത്തിന്നരികെ എത്തി. അവിടെ യാക്കോബിന്റെ ഉറവുണ്ടായിരുന്നു. യേശു വഴി നടന്നു ക്ഷീണിച്ചിട്ടു ഉറവിന്നരികെ ഇരുന്നു; അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറാം മണിനേരം ആയിരുന്നു.
6
7 ഒരു ശമര്യസ്ത്രീ വെള്ളം കോരുവാൻ വന്നു; യേശു അവളോടു: “എനിക്കു കുടിപ്പാൻ തരുമോ ” എന്നു ചോദിച്ചു.
8 അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെ കൊള്ളുവാൻ പട്ടണത്തിൽ പോയിരുന്നു.
9 ശമര്യസ്ത്രീ അവനോടു: നീ യെഹൂദൻ ആയിരിക്കെ ശമര്യക്കാരത്തിയായ എന്നോടു കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു പറഞ്ഞു. യെഹൂദന്മാർക്കും ശമര്യർക്കും തമ്മിൽ സമ്പർക്കമില്ല —
10 അതിന്നു യേശു: “നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാനവും നിന്നോടു കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ നീ അവനോടു ചോദിക്കയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്കു തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
11 സ്ത്രീ അവനോടു: യജമാനനേ, നിനക്കു കോരുവാൻ പാത്രം ഇല്ലല്ലോ; കിണറു ആഴമുള്ളതാകുന്നു; പിന്നെ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്കു എവിടെ നിന്നു?
12 നമ്മുടെ പിതാവായ യാക്കോബിനെക്കാൾ നീ വലിയവനോ? അവൻ ആകുന്നു ഈ കിണറു ഞങ്ങൾക്കു തന്നതു; അവനും അവന്റെ മക്കളും മൃഗങ്ങളും ഇതിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
13 യേശു അവളോടു: “ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന്നു എല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കും.
14 ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന്നോ ഒരുനാളും ദാഹിക്കയില്ല; ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കലേക്കു പൊങ്ങിവരുന്ന നീരുറവായിത്തീരും” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
15 സ്ത്രീ അവനാടു: യജമാനനേ, എനിക്കു ദാഹിക്കാതെയും ഞാൻ കോരുവാൻ ഇവിടത്തോളം വരാതെയുമിരിക്കേണ്ടതിന്നു ആ വെള്ളം എനിക്കു തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു.
16 യേശു അവളോടു: “പോയി ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക” എന്നു പറഞ്ഞു.
17 എനിക്കു ഭർത്താവു ഇല്ല എന്നു സ്ത്രീ അവനോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന്നു: “എനിക്കു ഭർത്താവു ഇല്ല എന്നു നീ പറഞ്ഞതു ശരി.
18 അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ നിനക്കു ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇപ്പോൾ ഉള്ളവനോ ഭർത്താവല്ല; നീ പറഞ്ഞതു സത്യം തന്നേ” എന്നു യേശു പറഞ്ഞു.
19 സ്ത്രീ അവനോടു: യജമാനനേ, നീ പ്രവാചകൻ എന്നു ഞാൻ കാണുന്നു.
20 ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിച്ചുവന്നു; നമസ്കരിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലം യെരൂശലേമിൽ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
21 യേശു അവളോടു പറഞ്ഞതു: “സ്ത്രീയേ, എന്റെ വാക്കു വിശ്വസിക്ക; നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നതു ഈ മലയിലും അല്ല യെരൂശലേമിലും അല്ല എന്നുള്ള നാഴിക വരുന്നു.
22 നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു; രക്ഷ യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നതു.
23 സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു; ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. തന്നേ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കേണം എന്നു പിതാവു ഇച്ഛിക്കുന്നു.
24 ദൈവം ആത്മാവു ആകുന്നു; അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കേണം.
25 സ്ത്രീ അവനോടു: മശീഹ — എന്നുവെച്ചാൽ ക്രിസ്തു — വരുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; അവൻ വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചുതരും എന്നു പറഞ്ഞു.
26 യേശു അവളോടു: “നിന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നേ മശീഹ ” എന്നു പറഞ്ഞു.
27 ഇതിന്നിടയിൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്നു അവൻ സ്ത്രീയോടു സംസാരിക്കയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും: നീ എന്തു ചോദിക്കുന്നു? അവളോടു എന്തു സംസാരിക്കുന്നു എന്നു ആരും ചോദിച്ചില്ല.
28 അനന്തരം സ്ത്രീ പാത്രം വെച്ചിട്ടു പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു ജനങ്ങളോടു:
29 ഞാൻ ചെയ്തതു ഒക്കെയും എന്നോടു പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ വന്നുകാണ്മിൻ; അവൻ പക്ഷേ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുമോ എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അവർ പട്ടണത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.
31 അതിന്നിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: റബ്ബീ, ഭക്ഷിച്ചാലും എന്നു അപേക്ഷിച്ചു.
32 അതിന്നു അവൻ: “നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആഹാരം ഭക്ഷിപ്പാൻ എനിക്കു ഉണ്ടു” എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു.
33 ആകയാൽ വല്ലവനും അവന്നു ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊണ്ടുവന്നുവോ എന്നു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
34 യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: “എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു അവന്റെ പ്രവൃത്തി തികെക്കുന്നതു തന്നെ എന്റെ ആഹാരം.
35 ഇനി നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടു കൊയ്ത്തു വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങൾ തല പൊക്കി നോക്കിയാൽ നിലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നേ കൊയ്ത്തിന്നു വെളുത്തിരിക്കുന്നതു കാണും” എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
36 “വിതെക്കുന്നവനും കൊയ്യുന്നവനും ഒരുമിച്ചു സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൊയ്യുന്നവൻ കൂലി വാങ്ങി നിത്യജീവങ്കലേക്കു വിളവു കൂട്ടിവെക്കുന്നു.
37 വിതെക്കുന്നതു ഒരുത്തൻ, കൊയ്യുന്നതു മറ്റൊരുത്തൻ എന്നുള്ള പഴഞ്ചൊൽ ഇതിൽ ഒത്തിരിക്കുന്നു.
38 നിങ്ങൾ അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു കൊയ്‍വാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു; മറ്റുള്ളവർ അദ്ധ്വാനിച്ചു; അവരുടെ അദ്ധ്വാനഫലത്തിലേക്കു നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.
39 ഞാൻ ചെയ്തതു ഒക്കെയും അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു എന്നു സ്ത്രീ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വാക്കു നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലെ പല ശമര്യരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.
40 അങ്ങനെ ശമര്യർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു തങ്ങളോടു കൂടെ പാർക്കേണം എന്നു അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു; അവൻ രണ്ടുനാൾ അവിടെ പാർത്തു.
41 ഏറ്റവും അധികംപേർ അവന്റെ വചനം കേട്ടു വിശ്വസിച്ചു:
42 ഇനി നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതു; ഞങ്ങൾ തന്നേ കേൾക്കയും അവൻ സാക്ഷാൽ ലോകരക്ഷിതാവു എന്നു അറികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു സ്ത്രീയോടു പറഞ്ഞു.

യോഹന്നാൻ  4: 1-42

യേശു വെള്ളം ചോദിച്ചത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്നാമത്, തനിക്ക് ദാഹിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ഋഷിയായിരുന്ന തനിക്ക് അവൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ തൃപ്തിക്കായി ദാഹിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് പുരുഷന്മാരുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം തനിക്ക് തൃപ്തി തരും എന്ന് അവൾ കരുതി.  ആയതിനാൽ അവൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ പാർക്കുന്ന പുരുഷൻ അവളുടെ ഭർത്താവ് അല്ലായിരുന്നു. അവളുടെ അയൽക്കാർ അവളെ ഒരു അധർമ്മിയായി കണ്ടിരുന്നു. ഇത് കാരണമായിരിക്കും അവൾ ഉച്ച സമയത്ത് വെള്ളം കോരുവാൻ പോയത് കാരണം ബാക്കി സ്ത്രീകൾ അവളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല, അവർ എല്ലാവരും രാവിലെ തണപ്പുള്ളപ്പോൾ വെള്ളം കോരുവാൻ പോയിരുന്നു. ഈ സ്ത്രീയ്ക്ക് അനേക പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് അവളെ മറ്റ് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അകറ്റി.

തന്റെ പാപത്തിന്റെ മൂല കാരണം ഒരു ദാഹമാണെന്ന് അവളെ മനസ്സിലാക്കുവാനായി യേശു ദാഹം എന്ന വിഷയം എടുത്തു – ഈ ദാഹത്തിന് ഒരു ശമനം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു. നമ്മെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ ദാഹത്തിന് ശമനം വരുത്തുവാൻ അവന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അവളോട് (നമ്മോടും) അവൻ പറയുന്നു.

വിശ്വസിക്കുവാൻ – സത്യത്തിൽ ഏറ്റു പറയണം

എന്നാൽ ഈ ‘ജീവ ജലത്തിന്റെ‘ വാഗ്ദാനം അവളെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അവളുടെ പാപം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അത് അവൾ ഏറ്റു പറയുവാനായി യേശു അവളോട് തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വരുവാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് നാം എപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്നു! ആരും നമ്മുടെ പാപം കാണാതിരിക്കുവാൻ അത് മറച്ച് വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാം ഒഴികഴിവുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ നിത്യജീവൻ എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടെ പാപം ഏറ്റു പറയണം, കാരണം ദൈവം അതാണ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

8 നമുക്കു പാപം ഇല്ല എന്നു നാം പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മെത്തന്നേ വഞ്ചിക്കുന്നു; സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി.
9 നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോടു പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു.

1 യോഹന്നാൻ 1:8-9

ഇത് മൂലം യേശു ശമര്യ സ്തീയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു

24 ദൈവം ആത്മാവു ആകുന്നു; അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കേണം.

യോഹന്നാൻ 4:24

 ‘സത്യം‘ എന്നതു കൊണ്ട് യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് നാം നമ്മുടെ പാപം മറയ്ക്കാതെ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം. സത്യസന്ധമായി തന്നെ ‘അന്വേഷിക്കുന്നവരെ‘ അവൻ ഒരു നാളും തള്ളി കളയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷ വാർത്ത – അത് എത്ര അശുദ്ധമാണെങ്കിലും.

എന്നാൽ തന്റെ പാപം എറ്റു പറയുവാൻ അവൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പാപം മറയ്ക്കുവാനുള്ള നല്ല മാർഗ്ഗം മതപരമായി തർക്കിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ധാരാളം മത തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ട്. ശരിയായ ആരാധന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് അന്ന് യെഹൂദന്മാരും ശമര്യക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. യെരുശലേമാണ് ആരാധനസ്ഥലം എന്നു യെഹൂദരും, അത് മറ്റൊരു മലയിലെന്ന് ശമര്യരും വാദിച്ചു. ഈ തർക്കത്തിലൂടെ തന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം വഴിതിരിച്ച് വിടാം എന്നവൾ കരുതി. അവൾ തന്റെ പാപം മതത്തിന്റെ പിന്നിൽ മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

മത ഭക്തരാകുന്ന നാം ഇത് തന്നെയാണ് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത്. നാം നമ്മുടെ പാപം ഏറ്റു പറയാതെ മറ്റുള്ളവർ എന്തു തെറ്റ് ചെയ്തു, നാം എങ്ങനെ ശരിയെന്ന് വിധിക്കുന്നു.

യേശു അവളുമായി ഒരു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ല. ആരാധന സ്ഥലമല്ല  പ്രധാനം മറിച്ച് അവളുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മാർത്ഥതയാണ് പ്രധാനം എന്ന് ഊന്നി പറന്നു. എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും അവൾക്ക് ദൈവ സന്നിധിയിൽ വരാം (കാരണം ദൈവം ആത്മാവാണ്) എന്നാൽ ഈ ‘ജീവ് ജലം‘ വാങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സ്വയ തിരിച്ചറിവ് ആവശ്യമാണ്.

നാം എല്ലാവരും എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം

അവൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അവൾക്ക് തന്റെ പാപം ഒരു മത തർക്കത്തിന്റെ പിന്നിൽ മറയ്ക്കുകയോ, തന്നെ വിട്ട് പോകുകയോ ചെയ്യാം. എന്നാൽ അവൾ അവളുടെ പാപം ഏറ്റു പറയുവാൻ തയ്യാറായി – അവൾ അവളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ മടങ്ങി ചെന്ന് അവൾ എന്തു ചെയ്തു എന്നും, യേശു അവളെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അവൾ ഒന്നും മറച്ചു വച്ചില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ ഒരു ‘വിശ്വാസിയായി.‘ അവൾ ഇതിനു മുമ്പ് പൂജകളും, മത കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവളും, ആ ഗ്രാമക്കാരും ‘വിശ്വാസികളായി.‘

ബുദ്ധികൊണ്ടുള്ള അറിവ് പ്രധാനമാണെങ്കിലും, അത് മാത്രം പോരാ ഒരു വിശ്വാസിയാകുവാൻ. പാപം മറച്ചു വയ്ക്കാതെ അവന്റെ കരുണ മതി എന്ന് വിശ്വസിക്കണം. അത് തന്നെയാണ് അബ്രഹാം ചെയ്തത് – ഒരു വാഗ്ദത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുവോ? അത് മത ഭക്തിയിലോ, മത തർക്കത്തിലോ മറയ്ക്കുന്നുവോ? അതോ പാപം ഏറ്റു പറയുന്നുവോ? എന്തു കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറ്റബോധം വരുത്തുന്ന പാപം നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റു പറയുന്നില്ല? അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ ആരാധന ‘അന്വേഷിക്കുകയും‘ നമ്മെ സകല അനീതിയിൽ നിന്ന് ‘കഴുകയും‘ ചെയ്യും എന്ന് സന്തോഷിക്കുക.

സ്ത്രീ തന്റെ ഉള്ളിലെ ദാഹം അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ മശിഹായായി അവൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീട് യേശു അവരുടെ കൂടെ രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് ‘ലോക രക്ഷിതാവിനെ‘ മനസ്സിലായി. ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുക്ക് ഇന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്വാമി യോഹന്നാൻ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുവാൻ ജനങ്ങളെ ഒരുക്കിയതു പോലെ, നാം എങ്ങനെ തെറ്റി പോയിരിക്കുന്നു എന്നും, അവനിൽ നിന്ന് ജീവ ജലം കുടിക്കണം എന്നും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു.

ദൈവ രാജ്യം? താമര, ശങ്ക്, മീൻ ജോഡികൾ എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങൾ

താമര തെക്കൻ ഏഷ്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പമാണ്. പുരാതന ചരിത്രം  മുതൽ ഇന്നും വരെ താമര ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നു. സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും, അഴുക്കിൽ നിന്നും ഭംഗിയുള്ള പുഷ്പം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനുമുള്ള കഴിവുള്ള ഇലകളാണ് താമരയ്ക്കുള്ളത്. മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് വന്നത്, അഴുക്ക് പറ്റാത്തത് എന്ന പെരുകൾ താമരയുടെ പ്രകൃതിയാലുള്ള കഴിവുകൾ മൂലം ലഭിച്ചു. റിഗ് വേദയിൽ (RV 5. LXVIII. 7-9) ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സുഖകരമായ ജനനത്തോട് താമരയെ തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിഷ്ണു കുള്ളനായ വാമനനായിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ സഹകാരിയായ ലക്ഷ്മി ഇളകി മറിയുന്ന കടലിൽ “താമര“ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പത്മ അല്ലെങ്കിൽ കമലയായി താമരയിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ലക്ഷ്മിക്ക് താമരയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്, തന്റെ വാസസ്ഥലം തന്നെ പുഷ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു.

ആചാരപരമായും മതപരമായും പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് ശങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കടൽ ഒച്ചിന്റെ തോട്. ശങ്ക് കടൽ ഒച്ചിന്റെ തോടാണ് എന്നാൽ ഇതിഹാസത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ശങ്ക്, കൂടാതെ ഇത് കാഹളമായും ഉപയോഗിക്കും.

എട്ട് അഷ്ടമംഗലം ആയുധങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് താമരയും, ശങ്കും. ഗുണങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോകത്തെ മാറ്റുകയും, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി ശക്തികളാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ന ആശയങ്ങളെ കുറിച്ച അനേക പുസ്തകങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. സാംഖ്യ ചിന്താഗതിയിലെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ  സത്വം (നന്മ, നിർമ്മാണാത്മകമായത്, ചേർച്ചയുള്ളത്), രാജ (അത്യുത്സാഹം, സജീവം, കുഴഞ്ഞത്), തമസ്സ് (ഇരുട്ട്, നശീകരണാത്മാവ്, കുഴപ്പം നിറഞ്ഞത്) എന്നിവയാണ്. ന്യായം, വൈശേഷികം എന്നീ ചിന്തകൾ അധികം ഗുണങ്ങൾ തരുന്നു. ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണ്?

താമര സാംഖ്യ ചിന്തയിലെ സത്വം, രാജ, തമസ്സ് എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു

ദൈവരാജ്യം ലോകത്തെ ജയിക്കുകയും, മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ട യേശു അതിന്റെ ഗുണം കണ്ടു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണം ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിന് നമുക്ക് ദ്വിജ ആവശ്യമാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ താൻ ചില കഥകൾ (ഉപമകൾ) പറയുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ താൻ ചെടി, ശങ്ക്, മീൻ ജോഡികൾ (അഷ്ടമംഗല ചിഹ്നങ്ങൾ) എന്നിവയുടെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഉപമകൾ ഇതാ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ന്നു യേശു വീട്ടിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു കടലരികെ ഇരുന്നു.
2 വളരെ പുരുഷാരം അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടുകകൊണ്ടു അവൻ പടകിൽ കയറി ഇരുന്നു; പുരുഷാരം എല്ലാം കരയിൽ ഇരുന്നു.
3 അവൻ അവരോടു പലതും ഉപമകളായി പ്രസ്താവിച്ചതെന്തന്നാൽ: “വിതെക്കുന്നവൻ വിതെപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു.
4 വിതെക്കുമ്പോൾ ചിലതു വഴിയരികെ വിണു; പറവകൾ വന്നു അതു തിന്നു കളഞ്ഞു.
5 ചിലതു പാറസ്ഥലത്തു ഏറെ മണ്ണില്ലാത്ത ഇടത്തു വീണു; മണ്ണിന്നു താഴ്ചയില്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളെച്ചുവന്നു.
6 സൂര്യൻ ഉദിച്ചാറെ ചൂടുതട്ടി, വേർ ഇല്ലായ്കയാൽ അതു ഉണങ്ങിപ്പോയി.
7 മറ്റു ചിലതു മുള്ളിന്നിടയിൽ വീണു; മുള്ളു മുളെച്ചു വളർന്നു അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു.
8 മറ്റു ചിലതു നല്ല നിലത്തു വീണു, നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനിയായി വിളഞ്ഞു.
9 ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ.”

മത്തായി 13:1-9
മുളപ്പിക്കുവാൻ ജീവ ശക്തി താമര വിത്തുകൾക്കുണ്ട്

ഈ ഉപമയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചവർക്ക് താൻ ഉത്തരം നൽകിയത് കൊണ്ട് ഊഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

18 എന്നാൽ വിതെക്കുന്നവന്റെ ഉപമ കേട്ടുകൊൾവിൻ.
19 ഒരുത്തൻ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ടു ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ വന്നു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതെക്കപ്പെട്ടതു എടുത്തുകളയുന്നു; ഇതത്രെ വഴിയരികെ വിതെക്കപ്പെട്ടതു.

മത്തായി 13:18-19
എന്നാൽ ഈ വിത്തുകൾക്ക് നടപാതയിൽ മുളക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല

20 പാറസ്ഥലത്തു വിതെക്കപ്പെട്ടതോ, ഒരുത്തൻ വചനം കേട്ടിട്ടു ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈകൊള്ളുന്നതു ആകുന്നു എങ്കിലും വേരില്ലാതിരിക്കയാൽ അവൻ ക്ഷണികനത്രേ.
21 വചനംനിമിത്തം ഞെരുക്കമോ ഉപദ്രവമോ നേരിട്ടാൽ അവൻ ക്ഷണത്തിൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു.

മത്തായി 13:20-21
സൂര്യന്റെ ചൂട് വിത്തുകളിലെ ജീവൻ എടുത്തു കളയുവാൻ കഴിയും

22 മുള്ളിന്നിടയിൽ വിതെക്കപ്പെട്ടതോ, ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കീട്ടു നിഷ്ഫലനായി തീരുന്നതാകുന്നു.

മത്തായി 13:22
മറ്റ് ചെടികൾ താമരയുടെ വളർച്ചയെ തടയാം

23 നല്ല നിലത്തു വിതെക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേട്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നതു ആകുന്നു അതു വിളഞ്ഞു നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി നല്കുന്നു.”

മത്തായി 13:23
നല്ല മണ്ണിൽ താമര ചെടി വളരുകയും മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങൾ അധികമായി നൽകുകയും ചെയ്യും

ദൈവ രാജ്യ സന്ദേശത്തിന് നാല് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തേത്, ‘അറിവില്ല‘ ആയതിനാൽ ദുഷ്ടൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്ദേശം എടുത്തു കളയുന്നു. അടുത്തു മൂന്നു പ്രതികരണങ്ങളിലും ആദ്യം വളരെ ക്രീയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയും, സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ദുർഘട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരണം. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തീകമാക്കാതെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ആയതിനാൽ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ, ആദ്യം സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും, അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. നാലാമത്തെ ഹൃദയം മാത്രം, അവർ ‘വചനം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി‘ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു.

 ‘നാം ഏതു തരത്തിലുള്ള മണ്ണാണ്?‘ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുവാനാണ് യേശു ഈ ഉപമ പഠിപ്പിച്ചത്.

കളയുടെ ഉപമ

ഈ ഉപമ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം യേശു കളകളുടെ ഉപമ പഠിപ്പിച്ചു.

24 അവൻ മറ്റൊരു ഉപമ അവർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ നിലത്തു നല്ല വിത്തു വിതെച്ചതിനോടു സദൃശമാകുന്നു.
25 മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ശത്രു വന്നു, കോതമ്പിന്റെ ഇടയിൽ കള വിതെച്ചു പൊയ്ക്കളഞ്ഞു.
26 ഞാറു വളർന്നു കതിരായപ്പോൾ കളയും കാണായ്‍വന്നു.
27 അപ്പോൾ വീട്ടുടയവന്റെ ദാസന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു: യജമാനനേ, വയലിൽ നല്ലവിത്തല്ലയോ വിതെച്ചതു? പിന്നെ കള എവിടെനിന്നു വന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.
28 ഇതു ശത്രു ചെയ്തതാകുന്നു എന്നു അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പോയി അതു പറിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സമ്മതമുണ്ടോ എന്നു ദാസന്മാർ അവനോടു ചോദിച്ചു.
29 അതിന്നു അവൻ: ഇല്ല, പക്ഷേ കള പറിക്കുമ്പോൾ കോതമ്പും കൂടെ പിഴുതുപോകും.
30 രണ്ടുംകൂടെ കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ; കൊയ്ത്തു കാലത്തു ഞാൻ കൊയ്യുന്നവരോടു മുമ്പെ കളപറിച്ചു കൂട്ടി ചുട്ടുകളയേണ്ടതിന്നു കെട്ടുകളായി കെട്ടുവാനും കോതമ്പു എന്റെ കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെപ്പാനും കല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.”

മത്തായി 13:24-30
കളയും, ഗോതമ്പും: വിളയുന്നതിനു മുമ്പ് ഗോതമ്പും, കളയും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും

ഈ ഉപമ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു

36 അനന്തരം യേശു പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു വീട്ടിൽ വന്നു, ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു: വയലി കളയുടെ ഉപമ തെളിയിച്ചുതരേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:
37 “നല്ല വിത്തു വിതെക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപുത്രൻ;
38 വയൽ ലോകം; നല്ലവിത്തു രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ;
39 കള ദുഷ്ടന്റെ പുത്രന്മാർ; അതു വിതെച്ച ശത്രു പിശാചു; കൊയ്ത്തു ലോകാവസാനം;
40 കൊയ്യുന്നവർ ദൂതന്മാർ കള കൂട്ടി തീയിൽ ഇട്ടു ചുടുംപോലെ ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും.
41 മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും; അവർ അവന്റെ രാജ്യത്തിൽനിന്നു എല്ലാ ഇടർച്ചകളെയും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു
42 തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയുകയും, അവിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.
43 അന്നു നീതിമാന്മാർ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കും. ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ.

മത്തായി 13: 36-43

കടുകും, പുളിപ്പിന്റെയും ഉപമ

മറ്റ് ചെടികളുടെ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയും യേശു ചെറിയ ഉപമകൾ പഠിപ്പിച്ചു.

31 മറ്റൊരു ഉപമ അവൻ അവർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കടുകുമണിയോടു സദൃശം; അതു ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു തന്റെ വയലിൽ ഇട്ടു.
32 അതു എല്ലാവിത്തിലും ചെറിയതെങ്കിലും വളർന്നു സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതായി, ആകാശത്തിലെ പറവകൾ വന്നു അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വൃക്ഷമായി തീരുന്നു.”
33 അവൻ മറ്റൊരു ഉപമ അവരോടു പറഞ്ഞു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പുളിച്ച മാവിനോടു സദൃശം; അതു ഒരു സ്ത്രീ എടുത്തു മൂന്നുപറ മാവിൽ എല്ലാം പുളിച്ചുവരുവോളം അടക്കിവെച്ചു.”

മത്തായി 13:31-33
കടുക് ചെറിയ ഒരു വിത്താണ്.
കടുക് ചെടി പടർന്ന് വലുതാകുന്നു

ദൈവരാജ്യം തുടക്കത്തിൽ ചെറുതും, പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കും എന്നാൽ അത് മാവിൽ പുളിപ്പ് പടരുന്നതു പോലെയും, ഒരു ചെറിയ വിത്ത് വളർന്ന് വലിയ ചെടു ആകുന്നതു പോലെയും ലോകം മുഴുവൻ പടരും. അത് ബലത്താലല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്കും നടക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ വളർച്ച അദൃശ്യമാണ് എന്നാൽ നിറുത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത നിലയിൽ എല്ലായിടത്തും വളരുന്നു.

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധിയുടെയും, വിലയേറിയ മുത്തിന്റെയും ഉപമ

44 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചുവെച്ച നിധിയോടു സദൃശം. അതു ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടു മറെച്ചിട്ടു, തന്റെ സന്തോഷത്താൽ ചെന്നു തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റു ആ വയൽ വാങ്ങി.
45 പിന്നെയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നല്ല മുത്തു അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോടു സദൃശം.
46 അവൻ വിലയേറിയ ഒരു മുത്തു കണ്ടെത്തിയാറെ ചെന്നു തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റു അതു വാങ്ങി.

മത്തായി 13: 44 -46
കടൽ ഒച്ച് ശങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വിലയേറിയ നിധിയുണ്ട് എന്നാൽ അത് പുറമേ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല
ചില കടൽ ഒച്ച് ശങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പിങ്ക് മുത്തുകൾ ഉണ്ട് – വിലയേറിയത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
പിങ്ക് മുത്തുകൾ വിലയേറിയതാണ്

ഈ ഉപമകൾ എല്ലാം ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ വിലയെ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു. ഒരു നിലത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക. ഇത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നിലത്തിനു തീരെ വിലയില്ലെന്ന് കടന്നു പോകുന്നവർ എല്ലാം കരുതുന്നു ആയതിനാൽ ആർക്കും അതിൽ താല്പര്യം ഇല്ല. എന്നാൽ ഒരുവൻ അതിൽ നിധി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഈ നിലം വിലയേറിയതാകുന്നു. ഈ നിധി കൈവരിക്കുവാൻ തനിക്ക് ഉള്ളത് ഒക്കെയും വിറ്റ് ഇത് വാങ്ങുന്നു. അതു പോലെ തന്നെയാണ് ദൈവ രാജ്യവും. ഇതിന്റെ വില ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ചിലർ അതിന്റെ വില വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

വലയുടെ ഉപമ

47 പിന്നെയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കടലിൽ ഇടുന്നതും എല്ലാവക മീനും പിടിക്കുന്നതുമായോരു വലയോടു സദൃശം.
48 നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അതു വലിച്ചു കരെക്കു കയറ്റി, ഇരുന്നുകൊണ്ടു നല്ലതു പാത്രങ്ങളിൽ കൂട്ടിവെച്ചു, ചീത്ത എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
49 അങ്ങനെ തന്നേ ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും; ദൂതന്മാർ പുറപ്പെട്ടു നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽനിന്നു ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിച്ചു തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും;
50 അവിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.

മത്തായി 13:47-50
ഗോവയിലെ മീൻപിടിത്തക്കാരെ പോലെ ദൈവ രാജ്യം ജനങ്ങളെ തരം തിരിക്കും

ദൈവ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാനായി യേശു മറ്റൊരു അഷ്ടമംഗലമായ മീൻ ജോഡികളെ ഉപയോഗിച്ചു. മീൻപിടിത്തകാർ മീനുകളെ തരം തിരിക്കുന്നതു പോലെ ദൈവ രാജ്യവും ജനങ്ങളെ തരം തിരിക്കും. ഇത് ന്യായ നിധി നാളിൽ നടക്കും.

മാവിലെ പുളിപ്പ് പോലെ ദൈവ രാജ്യം വളരെ വിചിത്രമായാണ് വളരുന്നത്. ഇതിന്റെ വില പലരും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പല പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരെയും അല്ലാത്തവരെയും തമ്മിൽ തരം തിരിക്കുന്നു. ഈ ഉപമകൾ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം യേശു കേൾവിക്കാരോടെല്ലാം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു.

51 ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചുവോ?” എന്നതിന്നു അവർ ഉവ്വു എന്നു പറഞ്ഞു.

മത്തായി 13:51

നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? ലോകത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമായിട്ട് മാത്രം ദൈവരാജ്യത്തെ കണ്ടിട്ട് അത് നിങ്ങളിലൂടെ ചലിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. എന്നാൽ എങ്ങനെ ഇത് നമ്മിൽ ചലിക്കും? ഗംഗ തീർത്ഥം പോലെ ജീവനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഉപമയിലൂടെ യേശു ഇത് വിവരിക്കുന്നു.